Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
29Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ilmu Rijal Hadis

Ilmu Rijal Hadis

Ratings:

4.67

(1)
|Views: 2,324|Likes:
Published by anon-171341

More info:

Published by: anon-171341 on Oct 20, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/30/2012

pdf

text

original

 
 
Kedatangan Islam dengan al-Quran dan al-Hadis telah membuka lembaranbaru dalam sejarah ketamadunan manusia dan perkembangan ilmu. Ilmu-ilmu seperti Usul al-Fiqh, Usul Tafsir dan Balaghah yang dihasilkan oleh Islamtidak pernah diketahui sebelum ini. Kemunculan ilmu-ilmu tidak lain dantidak bukan untuk menghuraikan dan menjelaskan maksud al-Quran dan al-Hadis. Antara ilmu yang muncul ialah ilmu
Rijal Hadis 
iaitu ilmu yang berkaitdengan perawi-perawi yang meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah.Ilmu
Rijal Hadis 
adalah ilmu yang sangat luas. Mengetahuinya adalahmengetahui satu bahagian yang besar dalam ilmu-ilmu Islam. Imam Ali bin al-Madini berkata: "Kefahaman yang mendalam tentang makna-makna hadisadalah separuh ilmu dan mengenali para perawi adalah separuh ilmu. (AbuGhuddah, Lamahat, hal. 80)Kata-kata Ibn al-Madini jelas menunjukkan betapa tingginya kedudukan ilmurijal yang sebaris dengan ilmu memahami kandungan hadis. Oleh kerana itu,ulama menulis sejumlah kitab yang tidak terhitung banyaknya tentangkeadaan para perawi hadis.Ilmu ini dapat dibahagikan kepada dua. Pertama, ilmu sejarah perawi dankedua, ilmu Jarh wa Ta`dil. Dalam tulisan ini, penulis akan membincangkanpecahan pertama sahaja yang skopnya itu sangat luas.
 Ilmu Tarikh al-Ruwat atau sejarah para perawi
Dr. `Ajjaj al-Khatib menyebutkan takrif ilmu ini. Kata beliau, ilmu Tarikh al-Ruwat ialah ilmu yang memperkenalkan perawi dari sudut yang berkaitdengan periwayatan hadis oleh mereka. Ilmu ini merangkumi biografi danpenjelasan keadaan perawi, tarikh lahir dan wafat, negeri mereka, tarikh mulamendengar hadis, pengembaraan, tarikh ketibaan di sesebuah negeri, guru-guru, perawi lain yang menerima hadis daripadanya dan mendengar hadis darisyaikh yang nyanyuk sebelum atau selepas berlaku nyanyuk. (Usul al-Hadith,hal. 253) Ilmu ini sama berkembang dengan ilmu hadis. Dari satu sudut, ilmuini kelihatan sebahagian dari ilmu sejarah. Cuma ia lebih tertumpu kepadakeadaan para perawi.
 Pengenalan Para Perawi
Secara asasnya, seseorang perawi dikenali dengan nama asal tetapi adakalanya lebih dikenali dengan kunyah atau nisbahnya. Apabila seorang perawiitu dikenali dengan abu fulan (bapa si fulan) atau ummu fulan (ibu si fulan)maka itu dikatakan kunyah. Kunyah merupakan panggilan yang cukup utuhdalam sistem panggilan masyarakat Arab yang menggambarkan kedudukanseseorang dalam masyarakat. Begitu juga apabila perawi itu dikaitkan dengansesuatu bangsa, tempat dan keturunan maka itu dipanggil sebagai nisbah. Disamping itu, ada juga perawi yang diberikan laqab atau gelaran yang
 
melambangkan kedudukannya dalam dunia ilmu seperti al-Imam, al-Hafiz,Syaikh al-Islam dan lain-lain.Ulama yang menyusun biografi perawi akan memperkenalkan perawi itudengan namanya, kunyahnya gelarannya kemudian nisbah kepada negeri. Jika kunyahnya atau gelarannnya lebih terkenal maka itulah yangdidahulukan. Pengenalan seseorang perawi akan lebih jelas lagi dengandinyatakan bapanya, datuknya dan juga moyangnya. Faedahnya ialah apabilaterdapat dua orang atau lebih yang mempunyai kesamaan pada nama perawidan bapanya. Perbezaan akan dikesan dengan melihat kepada nama datuk.Adakalanya perbezaan kepada nama perawi yang sama dengan melihat kepadanisbah negeri. Sebagai contoh terdapat enam orang yang bernama al-Khalil binAhmad. Dalam satu masa ada empat orang yang bernama Ahmad bin Ja`afarbin Hamdan. Dalam pengajian hadis mereka ini dipanggil
al-muttafiq wa al- muftariq 
iaitu sama pada nama tetapi berbeza individu. (Taisir Mustalah al-Hadith, hal. 206)Satu kisah yang cukup menarik untuk disebutkan di sini yang diceritakanoleh Abu al-Farj al-Mu`afi bin Zakaria al-Nahrawani. Kata beliau: "Pada satutahun saya menunaikan haji dan ketika di Mina saya terdengar seorang yangmemanggil, wahai Abu al-Farj. Sayapun berkata, mungkin dia mencari saya.Kemudian saya terfikir, ramai lagi orang yang dikunyahkan dengan Abu al-Farj maka saya tidak menyahut. Kemudian saya mendengar orang itumemanggil Abu al-Farj al-Mu`afi. Lalu saya ingin benar untuk menyahutkemudian saya terfikir ada ramai lagi yang dipanggil Abu al-Farj al-Mu`afimaka saya tidak menjawab. Kemudian dipanggil lagi Abu al-Farj al-Mu`afi bin Ja`afar lalu sayu tidak menjawab. Kemudian dipanggil lagi Abu al-Farj al-Mu`afi bin Ja`afar al-Nahrawani. Maka sayapun perkata tidak syak lagi tentudia memanggil saya kerana dia telah menyebut kunyah saya, nama saya,nama ayah saya dan negeri saya. Lalu saya berkata kepadanya, sayalah orangitu, apa yang anda perlukan? Lalu dia bertanya agaknya anda datang dariNahrawan Timur. Maka saya menjawab, ya. Maka dia berkata, kami mahukanAbu al-Farj al-Mu`afi dari Nahrawan Barat. Lalu saya merasa amat kagumdengan kesamaan itu. (Dirasat Fi Manhaj al-Naqd, hal. 155)
 Tahun Kelahiran Dan Kewafatan
 Tujuan menyatakan tarikh ialah untuk menentukan tabaqah (lapisan) ataugenerasi yang perawi itu berada bagi memastikan berlaku bersambung-sambung dalam sanad atau tidak. Ini kerana bersambung-sambung itu syaratbagi kesahihan hadis sementara terputus pula sebab kepada kecaman padahadis. Selain itu, pendustaan sesetengah perawi dapat dikesan denganmenghitung tahun kewafatan perawi yang didakwa sebagai punca hadis dantahun perawi yang mendakwa. Diriwayatkan daripada Ismail bin Iyash al-Himsi katanya, satu kali saya berada di Iraq lalu seorang ahli hadis datangkepada saya. Mereka berkata, di sini ada seorang lelaki yang meriwayatkanhadis daripada Khalid bin Ma`dan. Lalu saya bertanya pada tahun berapaanda mencatatkan hadis daripada Khalid. Dia menjawab, pada tahun 113 H.lalu saya berkata, sesungguhnya anda mendakwa bahawa anda telah
 
mendengar daripada Khalid tujuh tahun setelah beliau meninggal dunia.(Dirasat Fi Manhaj al-Naqd, hal. 157).Perhatian ulama terhadap tahun kelahiran dan kewafatan ini sangat jelassehingga kitab-kitab mereka tentang perawi dinamakan dengan al-Tawarikhsebagaimana yang dapat dilihat pada al-Tarikh al-Kabir karangan Imam al-Bukhari, Tarikh Ibn Abi Khaitham dan juga Tarikh Ibn Ma`in. ada juga ulama yang menyusun nama-nama perawi mereka tahun kewafatan dan metode inidikenali dengan al-Wafayat. Contohnya, Kitab al-Tarikh oleh Abi Bisyr Harunbin Hatim al-Tamimi, al-Tarikh karangan Abu Musa Muhammad bin al-Muthanna al-`Anazi.
 Nama Guru Dan Murid
Adalah menjadi kebiasaan ulama yang menyusun kitab-kitab rijal untukmenyenaraikan guru-guru atau murid-murid bagi perawi atau hanya meyebutmereka yang terkenal sahaja. Di samping itu, disebutkan juga siapakah yangmengambil riwayat secara dan juga melalui perantaraan. Semua ini dapatmembantu pengkaji rijal hadis untuk mengetahui ada pertemuan antaraseorang syaikh dengan perawi itu. Pengarang kitab-kitab rijal akan berusahabersungguh-sungguh untuk menyebutkan guru dan murid. Umpamanya dibawah biografi Imam Ahmad, al-Mizzi menyenaraikan lebih kurang seratustiga puluh orang guru Imam Ahmad dan lebih kurang lapan puluh orangmurid. (Tahzib al-Kamal, jil. 1, hal. 437)
 Pengembaraan Ilmiyyah
Pengembaraan atau rihlah memainkan peranan yang penting dalam sejarahilmu hadis sama ada dari segi pengumpulan hadis atau mengenalpastikedudukan para perawi. Sejarah mencatatkan bahawa Jabir bin Abdullahmembeli seekor tunggangan dan mengembara dari Madinah ke Mesir untukmendapatkan kepastian daripada `Uqbah bin `Amir adakah beliau mendengarsebuah hadis tentang melindungi orang mukmin.. Selepas itu beliau teruspulang tanpa menghiraukan apa-apa urusan. (Abu Lubabah, al-Jarh wa al- Ta`dil, hal. 24)Apabila berlaku gejala pemalsuan hadis, para ulama mengembara ke setiapceruk negeri untuk mengkaji punca-punca hadis-hadis mawdu` lalu merekadapat mengetahui siapakah yang terlibat dalam jenayah ini.Daripada al-Mua’ammal bin Ismail katanya seorang syaikh telah menceritakansaya beberapa hadis tentang kelebihan surah-surah. Lalu saya berkata kepadasyaikh itu: "Siapakah yang menceritakan kepada anda? Dia menjawab:"Seorang lelaki di Madain telah menceritakan kepada saya dan dia masihhidup." Lalu saya pergi menemuinya dan bertanya: "Siapakah yangmenceritakan kepada anda? Dia menjawab: "Seorang syaikh di Wasit telahmenceritakan kepada saya dan dia masih hidup." Lalu saya pergi menemuinyadan dia berkata: Seorang syaikh di Basrah telah menceritakan kepada saya."Kemudian saya pergi menemuinya dan dia berkata: Seorang syaikh di

Activity (29)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Hadinata Roslan هاديناته رسلان liked this
Aisyah Ibrahim liked this
Aisyah Ibrahim liked this
Mohd Amru liked this
mashkor liked this
Ct Ameera liked this
Putera Raja liked this
Loe_Qmen_Kalib_3453 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->