Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
5Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
SEVR ANT. TAM METİN

SEVR ANT. TAM METİN

Ratings: (0)|Views: 145 |Likes:
Published by wolftum

More info:

Published by: wolftum on Nov 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/18/2013

pdf

text

original

 
-1-
MÜTTEF
ø
K VE ORTAK DEVLETLERLE TÜRK
ø
YEARASINDA10 A
ö
USTOS 1920'DE SEVRES'DE
ø
MZALANAN BARI
ù
ANDLA
ù
MASI
Bir yandan,
øú
bu Andla
ú
mada Ba
ú
lıca Müttefik Devletler olarak belirtilen, BR
ø
TANYA
ø
MPARATORLU
ö
U, FRANSA,
ø
TALYA ve JAPONYA; yukarıda adı geçen ba
ú
lıcaDevletlerle, Müttefik Devletleri olu
ú
turan, ERMEN
ø
STAN, BELÇ
ø
KA, YUNAN
ø
STAN,H
ø
CAZ, POLONYA, ROMANYA, SIRP-HIRVAT-SLOVEN DEVLET
ø
ve ÇEKO-SLOVAKYA; ve öte yandan, TÜRK
ø
YE;Osmanlı
ø
mparatorlu
÷
u Hükümetinin istemesi üzerine, bir Barı
ú
Andla
ú
masıyapılabilmesi için, Ba
ú
lıca Müttefik Devletlerce, 30 Ekim 1919'da, Türkiye'ye birBarırakı
ú
ma [Mütareke] sa
÷
lanmı
ú
oldu
÷
unu göz önünde tutarak,Müttefik Devletlerin, aralarından kimilerinin, Türkiye'ye kar
ú
ı do
÷
rudan ya da dolaylıbiçimde ard arda sürüklenmi
ú
oldukları ve kökeni eski Avusturya-Macaristan imparatorlukve Krallık Hükümetinin 28 Temmuz 1914'de Sırbistan'a kar
ú
ı sava
ú
ilânında ve Türkiye'nin29 Ekim 1914'de Müttefik Devletlere kar
ú
ı açtı
÷
ı ve müttefiki, Almanya’nın yürüttü
÷
ü
ú
manca eylemlerde bulunan sava
ú
ın, yerini, sa
÷
lam, adaletli
1
ve sürekli bir barı
ú
a
 
bırakmasını istediklerini göz önünde tutarak,Bu amaçla, BA
ö
ITLI YÜKSEK TARAFLAR, Tam yetkili Temsilcilerini a
ú
a
÷
ıdabelirtildi
÷
i üzere atamı
ú
lardır:
 
MAJESTE BÜYÜK BR
ø
TANYA VE
ø
RLANDA B
ø
RLE
ùø
K-KRALLI
ö
I VEDEN
ø
ZLER ÖTES
ø
BR
ø
TANYA ÜLKELER
ø
KRALI, H
ø
ND
ø
STAN
ø
MPARATORU:Sir George Dixon GRAHAME, K.C.V.O., Majestelerinin Tamyetkili Paris Ortaelçisi:
 
ve:KANADA DOM
ø
NYONU için:Sayın Sir George Halsey PERLEY, K.C.M.G., Birle
ú
ik-Krallık'da Kanada YüksekKomiseri; AVUSTRALYA COMMONWEALTH'i için:Çok Sayın Andrew F
ø
SHER, Birle
ú
ik-Krallık'da Avustralya Yüksek Komiseri;
 
YEN
ø
-ZELANDA DOM
ø
NYONU için:Sir George Dixon GRAHAME, K.C.V.O., Majestelerinin Tamyetkili Paris Ortaelçisi;GÜNEY-AFR
ø
KA B
ø
RL
øöø
için:B. Reginald Andrew BLANKENBERG, O.B.E., Birle
ú
ik-Krallık'da Güney-AfrikaBirli
÷
i Yüksek Komiser Vekili;
l
Fransızca metinde “une paix solide et durable",
ø
ngilizce metinde "a firm, just and durable peace",
ø
talyanca metinde "una pace salda, giusta e duratura" denilmektedir.
 Matbaa-i Amire
ve
Konya
metinlerinde"muhkem ve müstakar bir sulh", Erim metninde ise "muhkem ve müstahkem bir sulh" biçiminde çevrilmi
ú
tir.(Çevirenler)
 
-2-
H
ø
ND
ø
STAN için:Sir Arthur H
ø
RTZEL, K.C.B., Hindistan
øú
leri Müste
ú
arı;FRANSA CUMHUR
ø
YET
ø
BA
ù
KANI:B. Alexandre M
ø
LLERAND, Ba
ú
bakan, Dı
ú
i
ú
leri Bakanı;B. Frezene FRANÇO
ø
S-MARSAL, Maliye Bakanı:
 
B. Auguste Paul-Louis ISAAG, Ticaret ve Endüstri Bakanı;B. Jules CAMBON, Fransa Büyükelçisi;
 
B. Georges Maurice PALEOLOGUE, Fransa Büyükelçisi, Dı
ú
i
ú
leri Bakanlı
÷
ı GenelSekreteri;
MAJESTE
ø
TALYA KRALI:Kont LEL
ø
O BON
ø
N LONGARE, Krallık Senatörü, Majeste
ø
talya Kralının Paris'deOla
÷
anüstü ve Tamyetkili Büyükelçisi;General Giovanni MAR
ø
ETT
ø
, Yüksek Sava
ú
Konseyinde
ø
talya Askerî Temsilcisi;MAJESTE JAPONYA
ø
MPARATORU:
2
Vikont CH
ø
NDA, Majeste Japon imparatorunun Londra'da Ola
÷
anüstü ve TamyetkiliBüyükelçisi;B. K. MATSU
ø
, Majeste Japon imparatorunun Paris'de Ola
÷
anüstü ve Tamyetkili
 
Büyükelçisi;ERMEN
ø
STAN:B.Avetis AHARON
ø
AN, Ermenistan Cumhuriyeti Temsilci Heyetinin Ba
ú
kanı;MAJESTE BELÇ
ø
KA'LILAR KRALI:B. Jules VAN DEN HEUVEL, Ola
÷
anüstü Temsilci ve Tamyetkili Ortaelçi, DevletBakanı;B. ROL
ø
N JACQUEMYNS, Uluslararası Özel Hukuk Enstitüsü Üyesi, BelçikaTemsilci Heyeti Genel Sekreteri;MAJESTE ELENLER KRALI:B. Eleftherios K. VENlSELOS, Ba
ú
bakan;B. Athos ROMANOS, Majeste Yunanlılar Kralının Paris'de Ola
÷
anüstü Temsilcisi ve
 
Tamyetkili Ortaelçisi;
 
MAJESTE H
ø
CAZ KRALI:
.................................................POLONYA CUMHUR
ø
YET
ø
BA
ù
KANI:Kont Maurice ZAMOYSKl, Polonya Cumhuriyeti'nin Paris'de Ola
÷
anüstü Temsilcisi veTamyetkili Ortaelçisi;B. Erasme P
ø
LTZ;PORTEK
ø
Z CUMHUR
ø
YET
ø
BA
ù
KANI:Dr. Affonso Augusto da COSTA, eski Ba
ú
bakan;MAJESTE ROMANYA KRALI:B. Nicolae T
ø
TULESCO, Maliye Bakanı;Prens DlMlTRlE GHlKA, Majeste Romanya Kralının Paris'de Ola
÷
anüstüTemsilcisi ve Tamyetkili Ortaelçisi;
2
Fransızca metinde "Le Roi du Japon",
ø
ngilizce metinde "Emperor of Japan",
ø
talyanca Metinde “l’Imperatoredel Giaponne" denilmektedir;
 Matbaa-i Amire, Konya
ve
Erim
metinlerinde "Japonya
ø
mparatoru". (Çevirenler)
 
-3-
MAJESTE SIRPLAR, HIRVATLAR VE SLOVENLER KRALI:B. Nicolas P. PACHlTCH, eski Ba
ú
bakan;B. Ante RUMB
ø
C, Dı
ú
i
ú
leri Bakanı;ÇEKO-SLOVAKYA CUMHUR
ø
YET
ø
BA
ù
KANI:B. Fidouard BENES,
ú
i
ú
leri Bakanı;B. Stephen OSUSKY, Çeko-Slovakya Cumhuriyeti'nin Londra'da Ola
÷
anüstü Temsilcisi veTamyetkili Ortaelçisi;TÜRK
ø
YE:General HAD
ø
PA
ù
A
3
, Senatör
4
;Rıza TEVFlK BEY, Senatör
5
;
RE
ù
AD HAL
ø
S BEY, Türkiye'nin Bern'de Ola
÷
anüstü Temsilcisi ve Tamyetkili Ortaelçisi.
BU TEMS
ø
LC
ø
LER, usulüne uygun ve geçerli kabul edilen yetki belgelerini veri
ú
tiktensonra, A
ù
A
ö
IDAK
ø
HÜKÜMLER ÜZER
ø
NDE ANLA
ù
MAYA VARMI
ù
LARDIR:
øú
bu Andla
ú
manın yürürlü
÷
e giri
ú
tarihinden ba
ú
layarak, sava
ú
durumu sonaerecektir.
Bu andan ba
ú
layarak ve i
ú
bu Andla
ú
manın hükümlerine ba
÷
lı olarak, Müttefik DevletlerleTürkiye arasında resmî ili
ú
kiler olacaktır.
BÖLÜM I.
M
ø
LLETLER CEM
ø
YET
ø
M
ø
SAKI
BA
ö
ITLI YÜKSEK TARAFLAR,Uluslar arasında i
ú
birli
÷
ini geli
ú
tirmek ve uluslararası
6
barı
ú
ı ve güvenli
÷
i sa
÷
lamak için,sava
ú
a ba
ú
vurmamak konusunda birtakım yükümlülükler kabul etmek,gizlilikten uzak, adaletli ve onurlu uluslararası ili
ú
kiler sürdürmek,Hükümetlerce, bundan böyle eylemsel davranı
ú
kuralı kabul edilen uluslararası hukukkurallarına kesinlikle uymak,örgütlenmi
ú
halkların kar
ú
ılıklı ili
ú
kilerinde adaleti korumak ve andla
ú
malardan do
÷
an bütünyükümlülüklere titizlikle saygı göstermek gerekti
÷
ini göz önünde tutarak,Milletler Cemiyeti'ni kuran i
ú
bu Misak'ı kabul etmi
ú
lerdir;
MADDE 1.
øú
bu Misak'a ba
÷
lı Ek'de adları yazılı imzacı Devletlerle, yine Ek'de adları belirtilenDevletlerden, Misak'ın yürürlü
÷
e girmesinden ba
ú
layarak iki ay içinde Sekreterli
÷
e sunacakları
 
ve Cemiyet'in öteki üyelerine yapacakları bir bildiri ile, hiçbir çekince öne sürmeksizin i
ú
buMisak'a katılanlar, Milletler Cemiyeti'nin asıl üyeleridir.Kendini özgürce yöneten ve Ek'de adı gösterilmemi
ú
bulunan herhangi bir Devlet,
 
Dominyon ya da Sömürge, uluslararası yükümlülüklerini içtenlikle yerine getirme niyetikonusunda etkin güvenceler vermesi, ve hava, kara ve deniz kuvvetleriyle silâhları konusunda
 
Cemiyet'in koydu
÷
u düzenlemeleri kabul etmesi ko
ú
uluyla, Üyeli
÷
e kabulü Genel Kurulun üçteiki ço
÷
unlu
÷
uyla kararla
ú
tırılırsa, Cemiyet Üyesi olabilir.
3
Fransızca metinde “Le General Haadi Pacha",
ø
ngilizce metinde "General Haadi Pasha",
ø
talyanca metinde“Generale Haadi Pacha",
Erim
metninde "Hadi Pa
ú
a". (Çevirenler)
4
Ayan âzası. (Çevirenler)
5
Ayan âzası. (Çevirenler)
6
ø
ngilizce metne göre "uluslararası barı
ú
ı", Fransızca metne göre "kendilerine barı
ú
ı",
ø
talyanca metne göre"Devletlere barı
ú
ı" biçiminde çevirmek gerekmektedir.
 Matbaa-i Amire, Konya
ve
Erim
metinlerinde "milletleresulh" denilmektedir. (Çevirenler)

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->