Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
diksiyon bilgisi

diksiyon bilgisi

Ratings:
(0)
|Views: 152|Likes:
Published by Gökhan Gömek

More info:

Published by: Gökhan Gömek on Nov 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/14/2015

pdf

text

original

 
1 
Diksiyon Bilgisi 
 
Güne
ş
olamazsan y
ı
ld
ı
z ol ama gökteki en parlak y
ı
ld
ı
z ol”
www.diksiyon-bilgisi.com
(312) 418 31 27 – 425 86 85
 
2 
Güne
ş
olamazsan y
ı
ld
ı
z ol ama gökteki en parlak y
ı
ld
ı
z ol”
www.diksiyon-bilgisi.com
 
(312) 418 31 27 – 425 86 85
 
Bu kitap, etkili ileti
ş
im e
ğ
itim programlar 
ı
m
ı
zdan, kurumumuzca verilenspikerlik ve sunuculuk kursumuzun D
İ
KS
İ
YON bölümüne aittir.
D
İ
KS
İ
 YON E
Ğİ
T
İ
M
İ
N
İ
N ANLAMI
Ses, insan
ı
n ki
ş
ili
ğ
ini yans
ı
t
ı
r. Gözlem yetene
ğ
i güçlü bir kimse,her hangi biri ile birkaç dakikal
ı
k konu
ş
ma s
ı
ras
ı
nda, onun hangi özellikte bir insanoldu
ğ
u hakk
ı
nda genel yarg
ı
ya varabilir.Diksiyonda ba
ş
ar 
ı
; ki
ş
inin okudu
ğ
unu, söyledi
ğ
ini içinde duyabilme-sine, içindengeldi
ğ
i gibi s
ı
cak, içten söyleyebilmesine ba
ğ
l
ı
d
ı
r. Havas
ı
na gire-bilen bir ki
ş
i,söylediklerine bir anlam derinli
ğ
i ve inceli
ğ
i kazand
ı
ı
r.Bazen bir tek kelimenin telâffuzu bile, o ki
ş
inin geçmi
ş
i, ö
ğ
renim derecesi,zihin faaliyeti ve yetene
ğ
i hakk
ı
nda fikir verebilir. Ses; dalg
ı
nl
ı
k, kay
ı
ts
ı
zl
ı
k, korkma,utanma, kibirlilik, kendini be
ğ
enme, dikkatsizlik, bünyece zay
ı
fl
ı
k vb. birçok özellikleriortaya koyabilir. Ayn
ı
zamanda o kimsenin uyan
ı
k, yetenekli, dengeli, atak, makul,cesur oldu
ğ
unu da gösterebilir. Kaba, pürüzlü, sert, ha
ş
in, genizsel, çok ince sesler;dinleyenler üzerinde iyi bir etki b
ı
rakmaz.Sesimizin niteli
ğ
i hakk
ı
nda bilgi sahibi olabilmek için kimi basit paragraflar 
ı
yükseksesle birçok kez okumak yararl
ı
d
ı
r. Böylelikle sesimizin ba
ş
kalar 
ı
üzerindeb
ı
rakabilece
ğ
i etkileri ve kusurlar 
ı
m
ı
z
ı
ö
ğ
rendikten sonra, s
ı
k
ı
bir çal
ı
ş
mayla sesin azçok e
ğ
itilebilmesi mümkündür.Bu alanda ba
ş
ar 
ı
l
ı
olabilmek için a
ş
a
ğ
ı
da belirtilen iyi bir konu
ş
ma sesinin niteliklerinibilmek gerekir.* Sesin i
ş
itilebilir olmas
ı
 * Canl
ı
l
ı
k* Sesin ayarlanmas
ı
 * Anlat
ı
mda de
ğ
i
ş
iklik* Temiz ve do
ğ
ru söyleyi
ş
 
 
3
 
D
İ
KS
İ
 YON E
Ğİ
T
İ
M
İ
 
İ
LE KAZANIMLARINIZ:
Bu kursumuzda kursiyerlerimize önce konu
ş
ma dili ile yaz
ı
dilinin özellikleri,Türkçenin sesleri ve söyleyi
ş
özellikleri ö
ğ
retilmektedir. Ayr 
ı
ca konu
ş
mabozukluklar 
ı
n
ı
düzeltmek amac
ı
yla diyafram nefesi kullanma, konu
ş
ma h
ı
z
ı
n
ı
 ayarlama, vurgulama, tonlama ve bo
ğ
umlama al
ı
ş
t
ı
rmalar 
ı
n
ı
n yan
ı
s
ı
ra, dil-dudaktembelli
ğ
i ve anlat
ı
m bozukluklar 
ı
n
ı
gidermeye yönelik al
ı
ş
t
ı
rmalar yapt
ı
ı
lmaktad
ı
r.Etkili konu
ş
maya yönelik planl
ı
konu
ş
man
ı
n a
ş
amalar 
ı
; beden dili, imaj, do
ğ
açlama,topluluk kar 
ş
ı
s
ı
nda konu
ş
ma, bireysel ileti
ş
im, yarat
ı
c
ı
konu
ş
ma gibi beceriler kazand
ı
ı
lmaktad
ı
D
İ
KS
İ
YON E
Ğİ
T
İ
M
İ
NEDEN ÖNEML
İ
D
İ
R?Öyle insanlar vard
ı
r ki, konu
ş
tuklar 
ı
zaman soludu
ğ
unuz havan
ı
n bile onlar 
ı
nsayesinde oldu
ğ
unu zannedersiniz. Yani konu
ş
malar 
ı
öyle etkilidir ki, bulunduklar 
ı
 her ortamda, k
ı
sa bir sürede insanlar 
ı
etraflar 
ı
nda halka yapmay
ı
ba
ş
ar 
ı
rlar veçevreleri üzerinde k
ı
skan
ı
lacak etkileri vard
ı
r.
İş
görü
ş
melerinde i
ş
veren personelini i
ş
e almadan evvel mülakattan geçirir.Burada amaç, s
ı
n
ı
rl
ı
sürede kar 
ş
ı
dakini azami ölçüde tan
ı
maya çal
ı
ş
makt
ı
r. Bugörü
ş
melerin sonunda bazen bakars
ı
n
ı
z ki, sizden çok daha az özelliklere sahipbirisine, o çok istedi
ğ
iniz i
ş
i kapt
ı
ı
vermi
ş
siniz.
Güne
ş
olamazsan y
ı
ld
ı
z ol ama gökteki en parlak y
ı
ld
ı
z ol”
www.diksiyon-bilgisi.com
 
(312) 418 31 27 – 425 86 85
 

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
genarro liked this
kezban1201 liked this
Ayhan Adsiz liked this
kezban1201 liked this
omerfarukatalay liked this
Selen Dinç liked this
Ahmet Sırrı liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->