Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Oslobođenje [broj 23329, 30.11.2011]

Oslobođenje [broj 23329, 30.11.2011]

Ratings: (0)|Views: 312 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Nov 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/13/2012

pdf

text

original

 
DANAS PRILOG
Pro tokol Srbi je i BiH o progonu ra tnih zlo~inaca Nesre}e u minskimpoljima u okolini Dobo ja
Podr{kauhap{enim Had`i}anima
^ovi}nakonpo vratka iz Itali jena ja vio
OSLOBO\ENJE
SRIJEDA, 30. 11. 2011.
Godina LXVIII
Broj 23.329Cijena: 1 KM/6 KN
BH NEZAVISNI DNEVNIK
Sarajevo
 www.oslobodjenje.ba
PREDSJEDNI[ TVO HO]E DA ZNA
Vi je}eministara
 
go to vastvar
3. strana
STUDEN TI UPALI U BRI TANSKUAMBASADU
Neredi u Teheranu
17. strana2. strana
Otkud novinari RTRS-a na hap{enju?
6-7. strana
Skup{tinaKantonaSara jevo
Foto: Amer KAJMOVI]
DVOJE POGINULO, [EST POVRIJE\ENO
13. strana
 
OSLOBO\ENJE
srijeda,
30.
novembar/studeni2011.
2
U @I@I
Narodnaskup{tinaRepublike Srpskerazmatrala je ju~ernacrt strategi jerazvo jaenergetike RS-a do 2030, ~iji je ciljpostizanjestan- dardagazdo vanjaenergi jom i od- nosa u energetskomsektorukakvi  vri jede u EU.Obrazla`u}inacrtstrategi jeraz-  vo jaenergetike, ministarindus- tri je, energetike i rudarstva RS-a@e- ljkoKo va~evi}rekao je da doku- ment ne predvi|apromjenuvla- sni~kestrukture u energetskom sektoru RS-a, isti~u}i da }e se no-  viobjekti u ovojoblastirealizo vati krozstrate{kopartnerstvo ili kao pri-  vatno-ja vnopartnerstvo.
Primjedbe opozici je
Jedna od osno vnihide ja ove strategi je je osmi{lja vanjerazvo ja energetskogsektorazasno vanog na principuodr`ivograzvo ja, {to po- drazumi je vaoslanjanje na doma}e resurse, te uklju~ivanjeobnov lji vih izvoraenergi je u podmiri vanje energetskihpotrebasvihgra|ana RS-a. Premanjego vimri je~ima, strate{kicilje vi su i stvaranjeuslo-  va za postepenouvo|enjetr`i{ne ekonomi je u energetskisektor, iz- radaefkasnogsistemapodstica ja energetskeefkasnosti i kori{tenja obnov lji vihizvoraenergi je, osigu- ranjeodr`ivograzvo jaenerget- skogsektora u uslo vimaogra- ni~enjaemisi jagaso va sa eektom stakleneba{te u kombinaci ji sa po ve}anjemenergetskeefka- snosti, te uskla|ivanjezakono- dastva sa pra vnimnaslje|em EU. Predsta vniciopozici jeizni jeli su niz primjedbi na ponu|enido- kument, izra`ava ju}istrah da jeon uvod u pri vatizaci juelek tro- energetskogsektora RS-a. Poslanik PDP-a Slav koVu~ure-  vi}smatra da nacrtstrategi jepred- stav ljana~in na ko ji RS radi na svo ju{tetu, tvrde}i da se ovimdo-kumentompredvi|a da u 2030. RS budeenergetskiza visan u iznosu od 70 posto, te da to smatrakrajnje nedopusti vim.
Pa`lji vo upravljanje
[e Poslani~kogkluba SDS-a Vu- kotaGo vedaricaistakao je da RS morapa`lji vo da uprav ljasvo jim energetskimpotenci jalom. “Ne bi trebalodo}i do pri vatiza- ci jeenergetskogsistema, jer je to ve- likoprirodnobogatstvo RS-a“, ista- kao je Go vedarica. PredsjednikNarodneskup{tine RepublikeSrpskeIgorRado ji~i} izja vio je da aktuelnavlastnemana- mjeru da pri vatizu jeposto je}eka- paciteteelek tropri vrede RS-a. Oci-  jenio da bi usva janjezakona, ko jim bi se zabranilestranein vestici je u elek troenergetikuovog bh. entite- ta, predstav ljalozaustav ljanjeraz-  vo ja RS-a.
G. KATANA
Energetski razvoj ili uvod u pri va tizaci ju
Narodna skup{tina RS-a
Strate{ki cilje vi su i stvaranje uslo va za postepeno uvo|enje tr`i{ne ekonomi je u energetski sektor
NSRS:
Razma ra i nacrt stra egi e
 SUDBINAELEKTROPRIVREDE Predsjednik Narodne skup{tine Republike  Srpske Igor Rado ji~i}izja vio je da aktuelna  vlast nema namjeru da pri va tizu je pos to je}e kapaci te te elek  tropri vrede RS-a
Potpisi vanjeprotokola o progo- nupo~inilacaratnihzlo~inaizme|u Tu`ila{tvaBosne i Hercego vine i Tu`ila{tva za ratnezlo~ineRepubli- keSrbi je, ko je je bilozakazanoda- nas u Bruxellesu, odgo|eno je. To  je drugi put da se odga|apotpisi-  vanjeovogprotokola: prvi put je bilo u julu ove godine.
Da tum i mjes to
U Tu`ila{tvuBosne i Hercego vi- ne glasnogo vornikBorisGrube{i} kazao je samo da je “sve u procedu- ri“ i da }e ja vnostbitioba vi je{tena kadadatumi mjestopotpisi vanja protokolabududogo voreni. Isto vremeno, gla vnisrbi janski tu`ilac za ratnezlo~ineVladimir  Vuk~evi}tamo{njim je medi jima pot vrdio da ga je Tu`ila{tvo BiHoba vi jestilo da ne}edo}i u Bruxel- les30. no vembra, i to ne na vode}i razlog, te da su ga i iz Evropskeko- misi jeoba vi jestili da se potpisi va- njeotkazu je. - Ne `elim da komentari{em. @ao mi je {to ni jedo{lo do potpisi-  vanja. Mislim da je to {teta za sve, re- kao je Vuk~evi}.U Ministarstvuprav de BiH, za- mjenikministraSr|anArnaut je od no vinarasaznao za odga|anje.  Arnaut je podsjetio da je pri je nekolikomjeseci, Ministarstvo prav de BiH daloprimjedbe na tek stprotokola, ko je su potom i prihva}ene. Arnaut je ipakskepti~an da }e protokolombitiri je{enoosno vno pitanje - vo|enjeparalelnihistraga. - Za{to se potpisu jeprotokol i {ta  je interesTu`ila{tva BiH, pitanja su na ko jatrebaotvorenoodgo voriti Tu`ila{tvo BiH, ka`eArnaut.Predsta vniciTu`ila{tva BiH i Speci jalnogtu`ila{tva za ratne zlo~ine BiH susreli su se pri jene- kolikodana u Sara je vu. Nakon tog sastankamedi jima je sa- op}eno da je tek stprotokola usagla{en, ali ja vnostije ostalo nepoznato{ta pi{e u usagla{e- nomtek stuprotokola.
Ogroman zna~aj
Kakosazna jemo, u ci jelu se pri~u uklju~iloPredsjedni{tvoBiH, ko je se `eliupoznati sa detaljimaproto- kola, jer smatra da on ima ogroman zna~aj za me|udr`a vnusaradnju dvi juzemalja. Iako niko nije bio raspolo`en za komentare, nezva-ni~nodozna jemo da su za protokol zainteresirana sva tri ~lanaPredsje- dni{tva. Ambasada SAD-a u BiH i Delegacija EU u na{oj zemlji `elje-li bi daprotokol izme|u BiH i Srbi-  jebudepotpisan{to je mogu}e pri je, re~eno je ju~er za Srnu.
J. FETAHOVI]
Pro tokolSrbi je i BiH
Predsjedni{ tvo
ho}e da zna
Potpisivanje odgo|eno
U Tu`ila{tvu BiHne `eleda vatiinformaci je
 
Medd`idaKreso, predsjednicaSuda BiH
 Treba ju nam precizna rje{enja
Smatram da je dana{njeodusta janje od po- tpisi vanjaprotokoladobrastvar s aspektapo- {ti vanjapra va`rta va, ko je se tomeproti ve i za- {titevlastitihdr`av ljana od kri vi~nogprogona u drugojzemlji za djelapo~injena na teritori ji BiH te na koncu i sa aspektauva`avanjavlas- titognacionalnogpra vosudnogsu vereniteta i dosto janstva. Njego vimpotpisi vanjemdrugojstranipriskrbilibismomo- gu}nost da sebi, u o~imame|unarodneza jednice, upi{edodatne poene na ra~unregionalnekooperati vnosti, {to je, ~ini se, gla vnira- zlogovolike`urbe i pritisaka, no,s drugestrane,ne treba ni izbje- ga vatiregionalnusaradnju jer je ona pri jekopotrebna. Sara|ivati mo`emosamo na ra vnopra vnojosno vi i potpisi vatisporazumeko-  ji}e se po{ti vati,a ne tra`itimogu}nostnjiho vihkr{enja kao {to je to do sadabilo i sa nama i sa Hrvatskom, ~iji je Saborraditogaiz- glasao da se svi sporazumi sa Srbi jomna ovompoljuponi{te. Ovakavtek stsporazuma ne rje{a va na decidiran i nedvosmislen na~inpitanjedvojnihistraga, bezu vjetnoustupanjepredmetara- tnihzlo~inako je je srbi janskotu`ila{tvootvoriloprotivna{ihdr`av - ljana. Da je posto jaladobravolja i da se po{ti vaorani jiugo vor o pra-  vnojpomo}i u kri vi~nim i gra|anskimstvarima i ugo vor o izmje- namarani jegugo vora, a ko ji su potpisale BiH i Srbi ja i ko ji je ratif- ciran u julu2010, a predvi|ao je mehanizam za ustupanjepredme- taprotivna{ihdr`av ljana,ne bi do{lo do hap{enjagospodinaDi-  vjaka, niti bi naknadnotrebaloi{tapotpisi vati u ciljurealizaci jena-  vedenihugo vora. Me|utim, nisam za prekidsaradnje, trebanasta-  vititra`itinajbolja i precizni jarje{enjazbogonihosumnji~enihko-  jibje`e od kri vi~nogprogonana{egpra vosu|a, skri va ju}i se iza us- ta vnihodredbiko je ih {tite od izru~enja.
IZETBEGOVI] U BRUXELLESU NEBOJ[ARADMANOVI]
Godi{nji Balkanski samit
^lan Predsjedni{tva BiH boravi u Bruxellesu, gdje }e danas u~estvovati na godi{njem Balkanskom samitu, ko ji organizu je nezavisna i neprofitna orga- nizaci ja Friends of Europe. Na ovogodi{njem sami- tu, uz predstavnike dr`ava iz regi je, u~estvovat }e i zvani~nici EU, komesar za pro{irenje [tefan Füle i generalni direktor za pro{irenje Evropske komisi-  je Stefano Sannino. U okviru ovog samita, ~lan Predsjedni{tva BiH Ba- kir Izetbegovi} }e govoriti na panelu pod nazivom 20 godina kasni je - ko ostvaru je najbolje rezultate u poli- tici i biznisu.
Dodikovo racionalno razmi{ljanje
^lan Predsjedni{tva BiH i predsjednik Izvr{nog odbora SNSD-a Neboj{a Radmanovi} ne vidi u izjavama entitetskog predsjednika i lidera SNSD-a Milorada Dodika udar na dr`avu BiH, jer, tvrdi, ponuda da u ustavnim rje{enjima bude i mo- gu}nost mirnog razlaza BiH, “jeste odgovor na one ko ji ho}e da centralizira ju sve u BiH i od toga ne odusta ju“. Komen- tira ju}i Dodikovu tvrdnju o potrebi ugra|ivanja u Ustav me- hanizama procedura za mirni razlaz u BiH, Radmanovi} je u izjavi novinarima u Banjoj Luci to nazvao “racionalnim ra- zmi{ljanjem ljudi u kriznoj situaci ji u BiH“.
VIJESTI
 
U @I@I
OSLOBO\ENJE
srijeda,
30.
novembar/studeni2011.
3
Bosna i Hercego vina bi trebalado- bitino voVi je}eministarakrozslje- de}ihsedamdana, rekao je ju~er u MostaruDragan^ovi}, predsjednik  HDZ-a BiH. On je na konerenci ji za medi jeistaknuokako bi se u ~et vrtak  trebaoodr`atisljede}isastanak{est bh. lidera na ko jemu bi trebaobiti postignutkona~andogo vor o ormi- ranjuVi je}aministara BiH. Tako|er, ^ovi} je izja viokako on zasigurno ne}ebitipredsjeda va ju}iVi je}ami- nistara, pritom ne otkriv {ikoga}e HDZBiHkandidirati za tu du`nost.
Podjelafo telja
- SulejmanTihi}, predsjednik  SDA,u ~et vrtakbi trebaobitido- ma}insastanka{estoricelidera. Taj sastanakmorarezultiratipotpi- som na sporazum. Drugimri-  je~ima, sastankane}ebiti ako bi- lateralnirazgo voriizme|ulidera ne stvoredo voljnoprostora za po- tpisi vanjesporazuma o usposta vi  Vi je}aministara i usva janjepake- tazakonavezanih za europskein- tegraci je, kazao je ^ovi}. Istaknuo je kako na neda vnom sastankulidera u Itali jini jebilo  ve}ihproblema u razgo vorima o usposta viVi je}aministara. - Kazali smo, ipak, da se ni{tani-  jedogo vorilo dok se sve ne dogo vo- ri. Zbogtogavjeru jemkako u ~et-  vrtak, bez ve}ihpote{ko}a i uz dozu uva`avanja i iskrenosti, mo`emo dobitiiz vr{nuvlast i paketeuroatlan- tskihzakona. Pra vi, pak, problem je raspodjelabrojnihagenci ja i institu- ci ja na razini BiH. Bo{nja~ki je pris- tup da se sve di jeli po popisu iz 1991. godine, dok dva HDZ-a insis- tira ju na paritetu, a to zago vara ju i Srbi. Ponudili smo i nekorje{enje izme|u ta dva modela. Tako|er, posto ji i zahtjevZlatkaLagumd`ije da predsta vnici SDP-a popune odre|enibrojunkci jako je su nami-  jenjeneHrvatima, kazao je ^ovi}. HDZBiH}e, rekao je, ostalim strankamauputitikonkretanpri je- dlograspodjele tih pozici ja i dat }e punidoprinos da se Vi je}eminis- tara{to pri jeusposta vi. Go vore}i o odnosubudu}egaVi je}aminista- rapremaVladiFederaci je BiH, lider HDZ-a BiH je istaknuokako je Vla- daFBiHdanasneusta vna i nelegi- timna.- VladaFBiH je naprav ljenaodlu- komvisokogpredsta vnika, grubim kr{enjemodnosa u BiH i poni{ta va- njemodlukeSredi{njegaizbornoga po vjerenstva BiH. Ne uvjetu jemo usposta vuVi je}aministararekon- strukci jomVladeFBiH. Najpri je smo za vr{iliusposta vuvlasti u SB@- u i HN@-u, potom se nadamkako }emo u narednihsedamdanadobi- ti i Vi je}eministara,a iza togaidemo s usposta vomVladeFBiHsukla- dnousta vu i zakonima. Ona sadara- ditemeljempri vremeneodlukevi- sokogapredsta vnika. Svi bismo se trebalizalagati da se po{tu juustav i zakoni. Nemasmisla da 2011. viso- kipredsta vnikdonosipri vremene mjereko jima se uspostav ljaVlada FBiH. Insistirat}emo na pro vo|enju usta va i zakona, rekao je ^ovi}. Kazao je i kako je potrebnomi je- njatiUstav BiH na na~in da se osi- guraapsolutnara vnopra vnostna- roda i gra|ana u na{ojzemlji. Istota- ko, izja vio je ^ovi}, uz pro vo|enjepresudeSejdi}- Finci, paralelnotre- baraditi na izmjenamaIzbornoga zakona BiH.
Europskabudu}nost
- BiH ima europskubudu}nost iodmahmoramousposta vitiVi je}e ministara, usvo jitipaketzakonave- zan za euroatlantski put BiH i treba- mokrenuti u realizaci jupresude Sejdi}- Finci, odnosnoizmi jeniti Izbornizakon BiH do kra jagodine. Primarnotrebari je{itipitanjeje- dnakopra vnostihrvatskoganaroda u BiH. To je put izlaska iz ove krize.^injenica je da zbogovakvogaizbor- nogazakonabo{nja~kinarodmo`e biratihrvatskoga~lanaPredsjedni{- tva BiH. To je za pet lideranaj ve}i problem u ovomtrenutku. Nedopus- ti va je mogu}nost da na sljede}im izborima100 postoHrvataglasu je za nekoga, a da ipaknetkodrugibude hrvatski~lanPredsjedni{tva. Ista je situaci ja i s DomomnarodaFBiH gdjebrojni jinarodmo`ebiratipred- sta vnikemalobrojni jem, izja vio je ^ovi}.
J. GUDELJ
Vi je}eministara
go to vastvar
^OVI] NAKON POVRATKA IZ ITALIJE NAJAVIO
Predsjednik HDZ-a BiH izja vio je da bi sastanak, ~ijibi doma}in trebaobitiTihi}, moraorezultiratisporazumom o usposta vi  Vi je}aministarai paketom evropskihzakona
No visastanaklidera{estvode}ihstranaka, na ko jem bi se kona~no poku{aoposti}idogo vor o ormiranjuVi je}aministara BiH, na~el- no je dogo voren za sutra u Sara je vu, u organizaci jipredsjednika SDA SulejmanaTihi}a, pot vrdio je ju~er za Fenuglasnogo vornik SDA Er- dalSelmano vi}.On je, me|utim, upozorio da bi odr`avanjesastan- kamoglobitiupitnoukoliko u bilateralnimrazgo vorimastrana~kih lidera do sutra ne do|e do pomaka. Za SDA je najsporni jeinsisti- ranje HDZ-a BiH i HDZ-a 1990na paritetnojraspodjeliunkci ja na dr`a vnomni vou. Naime, na vodiSelmano vi}, principparitetnezas- tupljenostiprimjenju je se u Vi je}uministara BiH, a HDZBiH i HDZ 1990 sadainsistira ju na paritetnojraspodjeliunkci ja i u 77 dr`a-  vnihagenci ja i instituci ja. Ovo insistiranje HDZ-a BiH i HDZ-a 1990  je za SDA gla vnikamenspoticanja.
Dragan^ovi}:
Problem}e bi iagenci e i insti uci e
U Itali ji opu{teno
Go vore}i o susretu{estoricelidera u Itali ji, ^ovi} jeizja viokako  je atmoserame|unjimabilatolikodobra da stranimkolegamani-  jebilojasnokako se ne mogudogo voriti o usposta vivlasti u BiH. - Susreti bh. lidera u posljednjevri jeme u medi jimabi va juinter- pretirani na di jametralnosuprotnena~ine. Tako je interpretirana i na{azadnjaposjetaItali ji. Imali smo brutalnoneistinitointerpre- tiraneizja vesudionika. U Itali ji smo razgo varali o pet ili {esttema, poputUsta va BiH i njego veusugla{enosti s normamademokratsko- gasvi jeta, na~inarje{a vanjakonfikata u parlamentarnimprocedu- rama, jednakopra vnostinaroda i na marginisvihdoga|anja i o uspos- ta vivlasti. Sve je pro{lo u najboljemredu, rekao je ^ovi}.
SDA: Zahtjev za paritetom kamen spoticanja
BEZUVJETNO Ne uvje tu jemo uspos ta vu Vi je}a minis tara rekonstrukci jom Vlade FBiH, kazao je predsjednik HDZ-a BiH
 
CIKOTI]- BAIR VALENTININZKO
Uspje{na saradnja
Ministar odbrane BiH Selmo Cikoti} primio je u opro- {tajnu posjetu komandanta EUFOR-a general-ma-  jora Bernharda Baira sa saradnicima. Cikoti} je za- hvalio Bairu za uspje{nu i svestranu saradnju ko- mande EUFOR-a s MO i OSBiH. Posebno je istakao efikasan na~in na ko ji je general Bair komandovao snagama EUFOR-a u BiH. Bair je rekao da o~eku-  je da }e njegov nasljednik na ovoj du`nosti uspje- {no nastaviti realizaci ju zapo~etih pro jekata sara- dnje s MO i OSBiH, naglasiv{i da to i jeste osnovna misi ja snaga EUFOR-a u BiH ko ju planira ju stalno unapre|ivati.
Podr{ka umjerenim stavovima
Novo i zna~ajno opredjeljenje ko je pokazu je me|una- rodna za jednica podr`at }e umjerene stavove i posti- zanje konsenzusa u BiH, rekao je visoki predstavnik Va- lentin Inzko u obra}anju kanadskim stru~njacima za vanjsku politiku. Inzko je odr`ao govor na Univerzite- tu u Ottawi tokom drugog dana posjete Kanadi. U po- nedjeljak je visoki predstavnik razgovarao s ministrom vanjskih poslova Johnom Bairdom i drugim visokopo- zicioniranim zvani~nicima iz politi~kog `ivota ko ji se ba- ve pitanjem zapadnog Balkana. “Entiteti i dr`ava }e bi- ti jaki samo kada su jaka oba nivoa vlasti i ukoliko se dr`avi pru`i podr{ka“, kazao je Inzko.
SADIKAHMETOVI] VRANKI] - CASEY 
Pozitivna ocjena BiH
Najbolji pokazatelj napretka BiH u oblasti migra- ci ja, azila i upravljanja granicom predstavlja neda- vni izvje{taj Evropske komisi je u ko jem je BiH da- ta pozitivna ocjena, istakao je ministar sigurnosti BiH Sadik Ahmetovi} na regionalnoj konferenci ji mi- nistara unutra{njih poslova i pravde zemalja ~lani- ca inici jative MARRI u Beogradu. On je istakao da pitanje migraci ja, uz organizovani kriminal, predstav- lja veliki izazov za BiH, ali i sve zemlje regiona. “Sma- njenje bro ja osoba ko je poku{ava ju nelegalno pre- laziti granice predstavlja pokazatelj dobre regi- onalne saradnje”, kazao je Ahmetovi}.
Spremni pomo}i
Zamjenik predsjedava ju}eg Vi je}a ministara BiH i mi- nistar finansi ja i trezora Dragan Vranki} primio je u nastupnu posjetu ambasadora Ujedinjenog Kraljev- stva Velike Britani je i Sjeverne Irske u BiH Nigela Ca- seya. Razgovarano je o aktualnoj makroekonomskoj situaci ji u BiH, posebno u kontek stu utjeca ja svjet- ske ekonomske krize, te politi~kom stanju i pro- vo|enju reformi u procesu EU integraci ja. Casey je kazao da njegova zemlja, kao i me|unarodna za je- dnica u BiH, `ele progres ko ji }e biti u~injen napo- rima doma}ih snaga, a pri tome su voljni pru`iti sve- koliku podr{ku.

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->