Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
หนังสือ

หนังสือ

Ratings: (0)|Views: 878|Likes:
Published by anon-916425

More info:

Published by: anon-916425 on Oct 21, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/08/2012

pdf

text

original

 
 
ที ่นน
0016.2/
ศาลากลางจังหวัดน่าน
 
ถนนสุริยพงษ์ นน
 
55000 
ธันวาคม
2548
 
เรื ่อง การดำาเนินงานโครงการตามรอยพระเบื  ้องยุคลบาท
 
เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวั
 
สิ ่งที ่ส่งมาด้วย
1.
แบบรายงานข้อมูลบ้านที ่ ไม่มีการบันทึก และไม่มี ในฐานข้อมู
 
อำาเภอ จำานวน
1
ชุ
2.
แผ่
CD
ข้อมูลการบันทึกรายได้
-
 
รายจ่าย จำานวน
1
แผ่
 
ตามที ่จังหวัด ได้จัดประชุมเพื ่อซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติใน การจัดเก็บและบันทึกข้อมูลตามโครงการ
 
ตามรอยพระเบื  ้องยุคลบาท และให้
 
อำาเภอตลอดจนที
5
ทหารเสือ ตรวจสอบและเร่งดำาเนินการแก้ ไข และส่งข้อมู
 
 ให้จังหวัด เนื ่องจากจังหวัดจะนำาระบบฐานข้อมูลดังกล่าวมาบูรณาการ ร่วมกั
 
ฐานข้อมูล จปฐ
.
และฐานข้อมูลการแก้ ไขปัญหาความยากจน เพื ่อจัดทำาเป็นฐาน
 
ข้อมูลกลาง สำาหรับใช้เป็นเครื ่องมือ ในการตัดสินใจแก้ปัญหาได้ตรงประเด็นของ
 
จังหวัส่วนราชการและอำาเภอนั  ้
 
จังหวัด ขอส่งรายงาน ตามโครงการตามรอยพระเบื  ้องยุคลบาท
 
อำาเภอแม่จริจังหวัดน่าน
 
 ให้สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน พิจารณาดำาเนินการในส่วนที ่เกี ่ยวข้อง
 
จึงเรียนมาเพื ่อโปรด ขอแสดงความนับถื
 
สำานักงานจังหวัดน่าน กลุ ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวั  โทร
./
 
 โทรสาร
0-5477-1024F:My/
หนังสื
/
 
ที ่นน
0016
 
ที ่ นน
0016.2/
ศาลากลางจังหวัน่าน
 
ถนนสุริยพงษ์ นน
 
55000 
กรกฎาคม
2548
 
เรื ่อง โครงการฟ  ้นฟูทรัพยากรป่าไม้และกำาหนดขอบเขตที ่ทำากินราษฎรในพื  ้นที ่ ป่าไม้
 
เรียน นายอำาเภอและปลัดอำาเภอผู  ้เป็นหัวหน้าประจำากิ ่งอำาเภอ ทุกแห่
 
ตามที ่จังหวัดำาเนินโครงการฟื  ้นฟูทรัพยากรป่าไม้และกำาหนด
 
ขอบเขตที ่ทำากินราษฎรในพื  ้นที ่ป่งบกลางภายใต้แผนยุทธศาสตร์การ พัฒนากลุ ่มจังหวั
/
 
จังหวัปี
2548
 โดยมีสำานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่
 
แวดล้อมจังหวัด เป็นหน่วยงานดำาเนินการ นั  ้
 
นื ่องจาก ได้มีราษฎรในบางพื  ้นที ่มีความวิตกกังวลว่าจังหวัดจะ
 
เข้าไปปลูกป่าในที ่ดินของราษฎรที ่บุกรุกทำากินในป่า ซึ ่งได้ทำากินมาเป็นเวลาช้า
 
นาน ดังนั  ้น เพื ่อให้ราษฎรในพื  ้นที ่ ได้รับทราบและเข้าใจถึงการดำาเนินโครงการ
 
ฟื  ้นฟูทรัพยากรป่าไม้และกำาหนดขอบเขตที ่ทำากินราษฎรในพื  ้นที ่ป่า ขอให้อำาเภอ
 
กิ ่งอำาเภอ ประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรทราบดังนี  ้
1.
 โครงการฯ ได้ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางคำานึงถึงความเป็นอยู ่
 
ของราษฎรและที ่ทำากินเป็นหลัก ซึ ่งได้ดำาเนินการสำารวจรังวัดพื  ้นที ่แปลงที ่ดิน
 
ทำากินของราษฎร แยกออกจากแปลงปลูกป่า มีการฝังหมุดหลักเขตอย่างชัดเจน
 
เพื ่อกันมิให้ราษฎรบุกรุกป่าอีกต่อไป และไม่ได้ไปยึดที ่ดินแปลงที ่ทำากินของ ราษฎรเอามาปลูกป่าแต่อย่างใด
2.
การปลูกป่าฟื  ้นฟูป่าต้นนำ  ้าลำาธารก็ปลูกเฉพาะบริเวณพื  ้นที ่ลาดชั
 
สูง เป็นพื  ้นที ่เสี ่ยงภัย โดยปลูกต้นไม้ควบคู ่ ไปกับหญ้ ่อป้องกันการพั
 
ทลายของดินเวลาเกิดฝนตกหนักและเพื ่อฟื  ้นฟูป่าต้นนำ  ้าลำาธาร สำาหรับราษฎรก็
 
สามารถทำากินอยู ่ที ่เดิม โดยเจ้าหน้าที ่จะสอบถามความต้องการของราษฎรว่มี
 
ความต้องการอะไร ปลูกพืช หรือไม้ผล หรือไม้เศรษฐกิจชนิดใด หากมีความ
 
ต้องการปลูกข้าวก็จะแนะนำาปลูกแบบขั  ้นบันได หรือปลูกแบบนาดำซึ ่งจะหา
 
แหล่งนำ  ้าให้ พร้อมพันธุ ์ข้าวและพันธุ ์ ไม้พันธุ ์พืชที ่ราษฎรต้องการ
 
3.
เจ้าหน้าที ่เข้าไปดำาเนินการครั  ้งนี  ้ก็เพื ่อจะสนับสนุนส่งเสริมอาชีพ
 
 ให้ราษฎรมีความเป็นอยู ่ที ่ดีขึ  ้น มิได้ไปยึดที ่ทำินแต่อย่างใด อีกทั  ้ง มีการ
 
สนับสนุนการเลี  ้ยงปลา และเพาะเห็ดเพื ่อยังชีพ และสามารถนำาผลผลิตไป
 
จำาหน่ายได้ด้วย เป็นการสร้างรายได้ให้แก่ราษฎร ป่าก็ไม่ถูกบุกรุก คนสามารถอยู ่กับป่าได้อย่างเกื  ้อกูลและยั ่งยื จึงเรียนมาเพื ่อดำาเนินการต่อไป ขอแสดงความนับถืสำานักงานจังหวัดน่าน กลุ ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวั  โทร
./
 
 โทรสาร
0-5477-1024F:My/
หนังสื
/
 
ที ่นน
0016
 
ที ่นน
0016.2/
ศาลากลางจังหวัดน่าน
 
ถนนสุริยพงษ์ นน
 
55000 
กรกฎาคม
2548
 
เรื ่อง โครงการตดตามผลปฏิบัติราชการตามโครงการ
/
 
กิจกรรมดีเด่น ของ
 
จังหวัปี
2548
 
เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย
 
อ้างถึง หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที ่ มท
.0212.2/
. 930
ลงวันที ่
28
มีนาคม
2548
 
สิ ่งที ่ส่งมาด้วย รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการฯ
(
 
แบบ ตล
. 1)
จำานวน
1
ชุตามที ่ ให้จังหวัดคัดเลือกโครงการ
/
กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์จังหวั
 
ปี
2548
ที ่คาดว่าจะมีผลการปฏิบัติราชการที ่ดีเด่น จำานวน
1
 โครงการ
/
กิจกรรม
 

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Chai Yawat liked this
Paul Hansen liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->