Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ingarden_Az irod. műalk. kétdim. szerk.

Ingarden_Az irod. műalk. kétdim. szerk.

Ratings: (0)|Views: 9 |Likes:
Published by Gergő Tóth

More info:

Published by: Gergő Tóth on Dec 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2011

pdf

text

original

 
AZIRODALNII
MUALKOTASKETDIMENZIOS
SZERKEZETE
RmlANtKGARDEd"l
1893-1970)lengyelfilozefus,eszteta,
aIVQvi,
majd
a
krakkoi
egye·
remtanara.IngardenHusseri
rantrvanya
volt,munkassaganakki.ilonosjelenrosegeaz,
hogy
azirodalrnirrulver
is
azirodalmifolyarnatorafenomcnol6giaiIeirasfontostere-penektartona.Az1931-es
DQ.sliterorlscheKunstwcrk
(Azirodalrnimualkotas)szigo-fUfenomenologiaielemzesetadjaamiialkotfu;bels6szerkezerenek,
Az
altalabevezetenretegehneletaformalistairodalomtudornanyalapgondolatarnaradt.Alabbirannlmanya(DwuwyrniarowabudowadzielasztnkiIiterackiej,
In
Problemyteoriilireratury,
Szerk.H.Markiewicz,Wroclaw-Warszawa-Krakow,1967,7-20.)!947-benirodott.
Forrtis:
Strukuira.jeleuds,enek:
A.
c-sehes
1I
lengye!
strukturalinnus
azirodalomtudo-mtinyban.
SzerkesztetteBojnirEndre,Budapest.1988,AkaderniaiKiad6.283-291.
IdezzukMickiewiczverset:AZAKKERMANIPUSZTA
HCljozokegy
vegtelen:szdra:tenger
uU6.1I,
Zoldbesullyedt
kocsimmine
k6borladikringat,Csupasusogd
hulldm,
csupavirdgillat,Oldalt.mintkordllstiget,elmaradaburjdn.Leszaii
az
ejje!.
seholsines
118toeny
vagykurgdn,Keresemazegbolton,hal
vall
hojds-csillag.Felhffcsillanmesszirol,vag)'taldnmar
virrad?
Akkermdni
mecsvi/logvag)
dnyeszteri
hulldm?
Mega.lljullk!Mil)'csend!Haltom,mint
humak;
adarvak
(.lWptUket:s6l}oomszemesell!tudndkovetni),
Es
hallam,hogy
egy
filsza!lepke-sliiyt6Ilan/((/,cl.Hogyegy
lagy
kigyores!agyomotmegbillenti.flyenacsend.Fidemles,kivdncsianhallgat.
Litvan.hazdtn'>7.61([
tan?Menjunk,
Item
hivsenki.
[RadoGyorgyfordftasa
J
Legyentehatezavernazimd'almimuaJ'ko.tas,amelyenbemutaromamilszerkezetenekbi-zonyosalapvetovonasait,Termeszetesenennekaversneknemcsakolyanegyedivonasaivan-
!!_ak,
amilyenekkelegyetlenmas.maben"seffitalalkozunk:,
hanem
egy;I:tt3:r~yoTti:pusu
alkotasis(rnegpedigtobhszempontholazt),Ezert,amikorazi.roda.lml
muvek'legaffiilanosabb
Sfi:i::!1crijifaj:ir
keresveelemezzlikeverset,valamikeppenszeme!6ttkelltartanunkrajta
kivulmas
k6lt6inufveketis,lehetdlegmineltobbfelet,nehogyazairalanossrruknirabaveletlenulaztisbelevegyiik,amicsakapeldanakfelhozottrnurevagyahozzahasonl6mtlvekrejellernzo,pel-daulazt,hogyversesformabanIrodtak.Amikor
ilyen
jellegtlalkotasvizsgalatabafogunk,snem
el
benntinksemmilyenel6remeg-
alkotortvelemeny.akkor
mindenekelott
a
milketdirnenziosfelepftese
lepmeg,Egyfel61:az
ide-
 
ilZtRODAUtl,I\UALKOrAsKtrDfM&XIIOSSIERKEZETE
433
.1;::·e-
~~
.
)
C
2
-e-
j:~1g.o.
~::02tt
1--
zetLverser,akarcsakmasirodalrni
ffiliaikotastolvasva,
akezdenolavegscfazisighaladunk,egyikszotolal~aslk.igegyikversszaktelamasikig,egyreujabbreszletekig,svegiilisezekhezasza-vakhozjutunkel:.Jvlenjiink,nemhfvsenti."l\1as.feI6l:aversrnmdegyik
ilyen
reszletebenszarn-
talanalkot6elemrebukkanunk,amelyekkiilonboz6termeszetukellenereszorosanosszefugge-
nek,Tehzitazegyik
dimenzioban
amufazi
ainak,
reszeines,egymastltllJli,sagava!l
varrctor~
amasikdimenzicbanviszonrsok
k.monbozo
elern-
vag)'
ahogyen
nevezem
6ket:reteg-egyttt-
res,
egyidejuszereplesevel.Ugyanakkor
m~et
d:imenzi6sziikser..szeriieR'-&;?;oiE()s~.efi:iggegyrnassal;ezamtThen
szereplfi
elemekter:meszeteb61ad6d:ik.AmGalapveed,viszonylagomm-o-eleme
11
rnondat.Ez,
termeszetehdl
kifolyotag..szamos
egyrruisutan
kovetkezoszot
rartalmaz,
amelyekamondatnakugyannem
onaIJ6
alkotoelernei(tobbszempontb61semazok),demegis.::.megkulonboztethetdk.Ugyanakkoranangzassalesjelentessel
biro
esvalamirevonatkozosza-vakazelemek
sokreniseger.hozzak
uzircdalrnirnualkorasba.?_~'l!<etdjmenzi6tielL~.intaszerkezetbelsdtartalmakUlonb5ztetimeganat6miaiszempontb61azirodaJ.mi..muve!..D)jg®Jl--·masmlfalkol<lstol,
notabene
azzal,hogyazirodalmimdalkotastobbrenfsegespecialis,azazkulonbozikpeldaulafesnnenytbbbretegllseget61.Amilegyesf5zisail:Janfellep6elernek,amialtalanostl_pllSukatilleu,amilmindenfazisabanugyanolyanok,esmindig
ugyaaabban
az
osszeallitasban
jelentkeznek.tulajdonsagaikszerintviszonrugyanakkorkulonboznekisegymastol.
A[~.~.~-?uos
iplisukS~6v~kez6elemektalalhatokamualkotusban:.
a.)
egy
bizonyosFlyelV;;::hangzasbelikepz6dmeny,
kii.
Oiilrs'eii-a-si6-"
hatlgzas,
b)
a
!Ow
Jelentese..1..agyvalamilyenmi~-asa6bnyelvi
egy~~;K]IOiiiOsel1
am~t:J_g.gt.~~:__
telrne,
c)
az,amirol_s.z6van.
I.e-hat
armibenvagyannakegyreszleteben
ug[~?:.9lt
tan!:Y.
vegtil~
dje-g_1fajtaszeIl11.cle.l.es"se~.
amel:yhen
az
abnlzolt
targv~~~_m6don'ineg.i~Jenik.A
rna
egyikfazisarolamasikraatterveeszrevesszuk,hogyakiHQ~b5-z6
fazisokbanfener6
egynernflelemekruagasabbrendtiegfsze;Klq'
~lIn(]k
ossze.EzeknernegyszerleJjesen
iij
'kepz6d~
menyekvagyjelensegekIetrejotteteredmenyezik,deezekmegmaradnakazOket
fe[epft6
elemekaltalanostermeszete
alta!
kijelolttfpuskereteinbeltil,PeldaulameghalarozoHsOITendbenegy-l!"!.~etk.e.;r,6
5Z:;P'i!Yha~a
nemegysz~r-akarcsakazidezen
peldakban-
a
VefSSOI-
naknevezetthangz5segessz:ekapcsol&lik~Averssorokviszontrendszerintversszakokka
aniiakossze.
amelyekbolegymegrnagasabb
[Qndff~ge;'z
tpill(peldankesetebeneza
szonett-
forma),Ezeketaverssorokatminthangzasbelikepz5dmenyeketszembekellallftanibizonyosjelensegekkel,amelyekaverssorokbanmuratkozhamak,esszinten
nyelvi-hangzfisbelijellegfi-.ek.Idetartozik
peld5uJ
a
rilmUS1"arimeles,..avess
dallama.stb,Deazonnal
tisztaban
vagyunk
vele,hogynemmindegyikukfordulcl6
minden
irodalmimUhen.Nemta.l<lljukmegOketaprozabanirtnulvekben,bara
prozanak
isvannak
ritmikaisajatossagai,
aminernegyszermegkulonbozteto
jegyeisazadottprozanak.Mindenesetreaszavakhangzasaesanyelvi-hangzasbelijelensegek
bizonyoszartegeszetalkotnak,eppen
alapvet6
rokonsaguk,valarnintamiatthagyezekajelen-
segekaszohangzassajatossagabolessorrendjebolerednek.
Ez
az:
egeszannyirazart,hogyamennyibennerntudjuktokeieresenanyelvet,amelyenamufrodott,akkorhallgatasakozben
csaknagynehezseggelveherjuk
ki
az
uj
es
uj
hangzashullamokbolazegyes.szavakat"(jobbanmondvaaszuvak
hangzasat).
Ez
jelentos
mertekbenmegnehezfriamumegerreset,haugyankinemzarja.Amennyibenegy51talannernisrnerjukanyelvet,akkorahangzashnllemokbolegy-altalunnemtudjukelkti!oniteni
HZ
egyesszavakat.Azlij,ablb
es
ujabb
nyelvi
hangzasok
ugyan-
azonhuU:ima-eppehangzasoktulajdonsagainakkoherencisjn
es
eliitojellege
miatr-
kiernel-kedika
lUll
hritterebdl.
eselesenelval.
kminden
egyeb
elemet61,.mintegy,
amtlvonvegigvonnlo
egesz,Ez61nevezern
en
eztkepletesena!TIllnyelvi-hangzasbelireregenek.AmennyibenamUvetlefordftjuk
egy
masiknyelvre,ez,arlegtefjesenmegvaltozik,svele
egytitt"vairoz.ikiTieg1Y§hfuty
t~:isJ~h~mi~----...
Akarcsakaszavakpusztahangzasa,
epptigy
a
sZ.ID!ak..jel~ese
is
szin_~1akkii
v~
da10kka
(jobban
mondvamondatiertelemrne)kupcso16dikossze.Peldaul.Zoldbestillyedtko-
csim".Ugyanakkora
.mondatok
sem
allnak
lazanegyrnasmellen,hanemtobb
vap
kevesbeszorosanmagasabbrendu
egysegbe
fon6dnak
C,megnyilatkozas",
"tOrtenet"stb.).Esebbenaz
------
__
'.
'~~r~ya
'3~,k.
.,~
.
"";--:~.-
 
434
ROW,!'lNGARDEK
esetbensemcsuaneg
'1<:
magasabbfendffkepzodmenyekjelennekmeg,hanem_y_ellik-k.ap~-l~-.k-ts;-.ll1intpedaulg!:lJli~amiEu~azegyesmondatokkonnyedsege,at-tekinthet6segevagyezzelelleutetben:nehezkessege,kuszasaga,amondatokhierarcnikusfug-gosege
SLb.
Azegyesmondatokviszonylag5n.al16ak,deertelmuk-arnennyibenamondatok.
v~ll6ban
kapcsolatban
allnak-:-
ismet
zarte2:VSeCllet
alkot
ill
mllegeszenbelUl,eza
ny~y_j~~
reterre.
Ugyani.£lvan~oen"abnlzolttargyakkal"~.Ezekis.nagyszarnukessokfelesegukelle-
nere,
egyrnashoztartoz.naR,
e~
[oooe
vagy
keve~o4~art
egvse,2"betomoriilnek,kersegtelernilannakkovetkezreben,hogyazegym5.ssal
kapcsolatban
allo
mondatOKliiezlKlel
oket.Eztazegysegetnevezzuka
mG
targy:i
fetegenekvag)'
u,.!!!.®en
ilmizQit
vilagnak.
A
mtThen
elofordu-16szavakesmondatoknernesupanembereket,t.argyakatldeznekfel,haneminegjelolikakoz-
lioik
leva
kapcseiaroknt,
"'i
szonylatokat,folyamatokar.s6t
allaRotukat
is
stb.;rnindezpedignemkiil5niilelelesenegymastol,hanernrendszerintegyegysegesegeszalkotcelemeirkepezi,
Hajdrok.egyvegtelen,sziiras;tenger
zitjan,
Zoldbesullyedtkocsimmintkoborlodikringat,Csupa
.m:sogo
(lulMm.
cSHfJn
virdgillat,Oldalt.mintkordtlsriget.elmaradaburjdn..
[RadoGyorgvfordfuisa]Ezaersszak
Hem
csupana
sztyeppei
idezifel.rajtaaIadikkernhalad6kocsit,susog6retekviraghullarnait,abujanovenyszigeteketstb..hanemaztis.akikocsivalasztyeppenurazik,akive!akocsi
,.belesUliyed
azoldbe",sa
ret
hullamainmagamogorthagyjaanovenyszigereketstb.Mindezegyuttegyetlenegyseget-ahogypcntatlanulnevezniszoktak:
"kepet"-
alkot.Ezta~ePJz6t
itt
sokfelekeppenleheteskeltertelmezni.."}.m,wn
a
'wit
t::irgyakrigykapcsol6d-1ll'
eevll1ashoz,
rigy
her.
ezkednek
el
egymas
melle·H,
hog)!
szinteegyetlerriHanr-'s,e
51el-
~Deazcsoversszaxanme",natarozonegeszmegnemiuerft
ki
mindent,amir6lamilben
szdvan.
hanem-a
rmf
egyrnastkovetofazisaiban~vagy
valtakozik.
vagyiijabbesujabbresz-letekkelkiegeszuodik,vagyugyanannakazabnizo·,o~·~.
2:V
masikre.sZletebenyiilikat,Aversbenazelbeszeloszemelyes
uees"-I6.tasanak
koszonhetoen
egyre
ujabbtargyak
je
ennekmeg:azegboltasztyepprolott,ateJkel6hold,acsillog6Dnyeszterstb,Azelsaversszak"taj-ki~jeolv'.vel'zak
kis'"
elterota·ke.ebe,~hfu1eri.ilszo]galahlioz,ami-
rot
a
mub~
AZuta11
ebbdlahatterb6l
meg
ujabbreszletekisfelbukkannak(acsend.ia
szan6
darvak
stb.r,s
mindez
egyre
inkabbvisszaszorul,
e.s
az
emberkerlil
eldierbe..
aki
ebbenavilagbanel.Azutanhirtelen
meg
isszolalezaz
ember.
minthakirobbannabeloleavibraloer-zelem,amitulajdonkeppninesismegnevezve,csakutalasokbanfejezddik
ki.
tehathatarozot-tana"Menjiink,nernhfvsenki'szavakbankifejezoddabrazcltvilagegyikelerne.Tlym6donazabrazol:vilagbanzajhiesernenyekkozortrortenikegyIenyegeseserneny,gerinceesfinalejamindennek;
deugyanakkornem
tunik
el
magaakornyezetsern,hanem
ellenkezoleg.
ennekaz
esernenynekazalapjaesharmonikuskiegeszftese._f.zabrazoltvilagavizsgaltrmibennemcsu12anletez~.hanematargyakesemberekszem-leleressegeinekIell1lsavalazoh=6e16tt
<:zemJeletesenme£"isielenik.Eza"kep"masik
jelen-tese.amirolnemegyszer
SZD
esik
lIZ
irodalmielemzesekben,de
Kfialaban
nerntesznekkulonb-segetazelobbtargyaltesamasodikertelemkozott.srendszerintnemis
tudarosfrjak
pontosan,
-azaden
esetben
mir,ol
vanszo.
/o>
/j:"
Adolgoknak(peldaulepiiletnek,hegynek,embernek)a,kinezettik'(wyglad)azelsodleges.
.\J
9
vagyisszffkebbertelembenazakonkr€1vizualisjelenseg~d
1.
dolo-at
szemle·.~-
it~~".
~e,
slelv
'elensegenkeresztul
of
maga.tes
t111ajdorisagait
megismerji.ik..lPeldaul:
ravel-
~:,...;..:f.
r61szerutelveegymoz.onyt,megismerjuka"kine.zetet",amiekkormegnernegyeb,mintaligkivehetdsotetpontalatdterben,Arnikoramozdonykozeledik
felenk,
apontegyre
no,
egyreinkabb
kivalik
ahatterb61,egyreinkabbdifferencialcdikakontrirjainbeHH-egyrerisztabban
.t,
~
.?.
'.
}:'t
'.
-,
*
~
f..
~:
.,
.~.
'"..

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->