Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Lotman - A kommunikáció kétféle modellje...

Lotman - A kommunikáció kétféle modellje...

Ratings: (0)|Views: 11 |Likes:
Published by Gergő Tóth

More info:

Published by: Gergő Tóth on Dec 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/08/2013

pdf

text

original

 
A
KOMMUNIKACIOKE'I'FELEMODELLJE
A
KULTURARENDSZEREBEN
Joun
LOT.\-lAN
(1922-1992)
amodernoroszszerniotikaiesstrukturalistakutatasokki:iz-
pontjanak,
iI
rartuiiskolanaka
vezeralakja,
a
rartui
cgyetemprofesszora.
Lormankctscg-
rclcnul
,I
kcsei
strukturalizmus
egyiklegjeleruosebbalakja
volt,
aszovegek
szerniotikai
interprctaciojat
jclcntdsenelrnelytrene,
eskirnutatta,hogyazatfogostrukturalitasakul-
lura
rendszerenek
vizsgabtM
ismcgkivanja.
Az
egyes
szerniotikaircndszcrckimmanens
elemzesercl
attert
a
szemiotikui
reridszcrckmodellalhatokolcsonkapcsolatanakvizsga-latara.AkiJlt6iszoveg
vizsgalata
(Sz!ruklurCIhudois
cszi
venrwvvtycksztat
rnellettafilm
jelensegevelis
foglalkozott
(Szeminryikakino
i
problemi
kionesztvetyiki-
Filmszemiotika
csfilmesztetika-
1973).
Alabbitanulrnanya
1973-banjelent
meg.
Forriis:
Kultura,sziiveg,narrdcio-InHonoremJuri}to/man.
SzerkesztetteKovacsArprides
v.
GilbertEdit.Pees.1994,JanusPannoninsEgyetemiKiudo,16-42.
Akulturaesakommunikacioszerveskapcsolataa
modern
kulniraelmelet
egyik
kiindulopontja.Ennek
kovetkezmenyekenta
kornmunikacioelrnelctbol
kolcsonzoumodelleketesszakkifejezese-ketakuluirateniletenisfelhasznaljuk,AJakobsenaltalkidoIgozottalapmodellalkalrnazasalehe-
t6vetette,hogyosszekapcsoljukanyelv,amuveszetesszelesebbenakulniraproblernaitakomrnu-
nikaciosrendszerekelmeletevel,
Mintismeretes,
ajakobsonimodel!a
kovetkezokeppen
fest:
1
kontextus
uzenet
felad6------------
cimzeu
kontaktus
k6d
Akommunikacioshelyzetekegysegesmodelljenekletrehozasajelentoscngazdagftottaajel-elruelet
tudornanyat,
es
sok
tanulrnanyban
visszhangratalalt,Azonbannehezsegekbe
utkozunk,
haamarmeglev6rogalmakatakarjukautomatikusanatvinniakulturateriiletere.Alegf6bbprob-lemaakovetkezd:akulnirarnechanizrnusabnnlegalabbket,kiilonbozdm6donIelepitettkom-munikacioscsatornamtlkodik.Ezzelkapcsolaibanmarfelhfvtukafigyelrnct
ana,
hogy
akuluiraegysegesrendszereben
cgyarantmegtalaljukazabrazoloessz6belieszkozokkapcsolatat,
Ezek
pedigaz
inforrnacioat-adasket
kulonbozckeppen
felepftett
csatomajakent
foghat6kfel.
Azonban
mindketcsatornat
Jakobsenrnodelljevelszoktaklefrni,
fgyegy
tfpushoztartozonaktekintik.Dehaakulturamo-
delljetelvontabbszinrenakarjuk
felallitani,
akkorket
cltefa
tipusukommunikacioscsatornatkellktllonvalaszranunk,melyekkozfilcsakazegyikfogmegegyezni
az
eddigalkalmazortkJasszi-kusmodeJlel.
Ehhezeloszorazinformacictitadasketlehetsegesrnodjatkellkulonvalasztanunk,
melyek
ktizulaz
"EN-O"-tfpus
a
gyakoribb.Ebben
az
"EN"
azuzenetatadasszubjektuma,akiazinfor-maciokkalrendelkezik;az
,,0"
pedig
azobjektum,acfrnzett.Ebbenazesetbenfelteheroenakornrnunikaciornegkezdeseigvalamilyen
kozlemeny
"szamolllra"isrnert,.szamara"
pedig
nem.Akommunikacio~zen}lpusanakuralkod6jellegehatterbe
szorftja
azinformacioatadasrna-sik
fajuljtit.
amelyet"EN-EN"-tfpusnakIehetnenevezni,ParadoxnaktGnhel,hogyaszubjektum
I
RomanIakobson:
Nyelvd.\'zel
e,\'
poetii;«
(jeleu
korerben).
 
,\KOMMll~rKACl6KETfELEMODELLJE
A
KUl
TURA
RENDSZEREBEN
567
sajatmaganakad
at
olyanuzeuetet,amely
mar
isrnertszarnara.Valojaban
eznem
ritkaeset,es
nern
k
is
szerepet
jatszikakuluira
rendszereben,
Az
"EN-EN"-rendszer
szerintiuzenetatadasonelsosorban
nemazokai
azeseteketertjiik,arnikoraszoveg
mnernotechnikai
(emlekezteto,felidezd)
Iunkciot
litel.Ittabefogad6maso-dik
.,EN"
funkcionalisanaharmadikszernelyhezhasonlit.Akulonbsegcsupanaz,hogyaz
"EN-
0"
rendszerben
az
inforrnacioterbenhalad,az
"EN-EN"-rendszerben
pedig
idoben
2
Bennunketmindenekelottazazeseterdekel,amikoraz
"EN"
es
"EN"
kozti
informaciocse-renern
jar
iddbelimegszakttassal,es
nem
mnemotechnikai,hanemvalamilyen
mas
kulturalis
Iunkciotlatel.Mindazonesetbenlehetsegesa
"parbeszed
onrnagarnmal"
(mar
isrnertinforma-ci6onrnagamnaktdrten6atadasa),haazuzenettobbletjelenseggelbdviil.
fgy
peldaulhaegyfiatalkoltonyorntatasbanolvassasajatverset,azuzenetszovegettekintve(textualisan)ugyan-
az
marad,mintamikeziratabolisrneretesszamara.Agrafikaijelek
iij
rendszererelefordftvaazonbun
valarnifele
uj,kiegeszftojelentosegetnyer,mivelagrafikaijelekrendszereazadottkulnirabanahitelesseg
mas
(magasabb)szintjetjclenti,Analogikusakazokazesetek,amikorvalamelykozlemenyigaz/hamisvoltatvagyszocialis
erteket
aszerintItelikmeg,hogyszavak-bavan-eontvevagyegyszeruenmagatolertetodik,
szobeli
vagykezzelIrou,
illetve
kezivagy
nyorntatott
szovegrolvan-e
sz6
sib.
Sz.imosmasesetbenisbeszelhetunk
"EN-EN"
koztiuzenetatndasrolEzek
mindazon
esetek,amikorazemberonmagahozIordul.Nevezetesenazokanaploteljegyzesek,amelyeknemem-lekezlelolilfr6dtak,
hanern
azzalacellal,hogypeldaulazIr6
betso
allapotatrnegvilagttsak,ezpedigcsakfelJegyzesutjantortenhetmeg.Aszovegek,beszedek,tejtcgetesekmagunkhozin-tezesencrncsakapszichologianak,hanemakulturtortenetnekisjelentostenye.Atovabbiakbanmegprobaljukbernutatni.hogyabelsokomrnunikaciosokkaljelentosebbszerepetjatszikakulnirarendszereben,minteztf':ondolhatnank.Hogyanerhetoelazakiilon(ishelyzet,
arnikoraz"EN-EN"
-rendszerben
atadou
uzenetnemv.ilikfeleslegesisrnetlesse,
hanern
valarnilyenkiegeszfto,
uj
informaciovalgazdagodik?i\z._EN-O"-rendszerbenamodellszelsdelemeimegvaltoznak(afeladoesacimzeuszere-petcserclnek),a
kod
esakozlemenypedigallando
rnarad,
Akozlemenyesabennetaroltinfor-mriciotehatkonstans,azinforrnaciohordozojaaz,akivaltozik.
Az
"EN-EN"-rendszerbenaz
informaciohordozo
ugyanazmarad,dea
kozlerneny
akornmu-
nikaciofolyamatabanatalakules
uj
ertelmetnyer,Ezannakeredmenyekentjonletre,hogy
be-
iktatodikcgykiegeszftd-rnasodik-kod,es
HZ
eredeti(kiindulasi)kozlemenystrukturajanakalapelerneibenatk6dol6dik,fgy
uj
kozlernenysajatossagaitveszitel.Ebbenazesetbenakommunikaciovazlataakovetkezo:
kontextus
akontextusvaltozasa
uzenet
I
uzeuct
2
~
-----------------
k6d1ktid2
Az
"EN-O"
kornmunikaciosrendszerallandomennyiseguinformacioatadasat
jelenti,az
.,EN-EN"-cs<llornan
pedigazinformaciominosegiatalakulasarnegyvegbe,melynekkovetkez-iebenmagaaz
"EN"
atalakul,Azelsoesetbenafelad6mrisnak,acirnzettnekkiild
uzeneret,
mikozbeu
maga
valtozatlan
rnarad,Amascdik
esetben,
arnikor
"onrnaganak
uzen",onnon
le-nyegetbeliilrclatepfti,
arnennyiben
aszemelyiseglenyegetertelmezhetjukszocialisanjelentessel
'A.
M.Pjatyigorszkij:
Srtrukturno-tyipotogicseszkijeisszledovanyi]u.
Moszkva,1962.149-150.
 
568
JURIJLOTMAN
birokodokindividualiskeszletekent.
Es
ezazegyenikeszlet
itt
akommunikacioIolyamataban
rnegvaltozik.
Az"EN-EN"-csatornanWrten6uzenetatadasnemimmanensjellegu,mivelakfviilrdl
jOVQ,
kiegcszftdk6dokbehatolasaesakontextusszituaciote!mozdft6kiHsuosztonzesekelofeltetetet
kepezik.
Hogy
eztigazoljuk,peldakenternlithetjiikazutemesenismt!6duritmikushangok(kerekkat-
togris,ritrnikus
zene)
hatasataz
emberbels6monologjara.
Szarnos
rmlalkotasthozhatnank
fel
peldakent,amelyekgazdagIantaziavalabrazoljakalovaglasszabalyosritmusat(Goethe:
IUm-
kirdly
esHeine111bbversea
Liraiintermendb(1),
ahajorirrgast(Tyutcsev:
Afom
atengeren),
a
vonaizakatolast
(Glinka
Uri
dala
Kukolnyikov
szovegere).
Vizsgaljuk
megebb61
aszempontbolTyutcsev
Alomatengeren
cfmliverset,
ALOMATENGEREN
Hulldmhegyekenlibegett
ladikom,atomsrememen,viharahabokon;
kifvegtelen
eje,
szeszt!lye
etnelt,
es
szdllanitnelybe-magasbaiilelt.Mintcimbalomeneke,sziklafelettmuzsikaltakaropkevireksaszelek.Hangokpuhakooszaviatova-nem:hangokmiriadjasa
kepzelelcln.StJpaduiizii.nema
varazshatatomragadott,riipitetttule[orgaiagon.villdmokeMltnenekidtasotet-
teltrolddelapart,ragyogassalaz
es.
Lent,tornyokaluttsuriisokadalomjart-keltfel-alacsodapark-utakon.
.Nit!
.I'
fa
nterer/ijszert;kiilonosare,
grUfc.l'
csodadllatezermeserajz:
Utam
ful
ametuiybe,acsucsfele
tiirt.
szikrdzvaterultelalattam
afold.
Debdrmitakartisaz610m,a
kep,
hallottamaviz
i.l'zonyu
diirejet,
shandttmursikam,11a
apadt
azi:iriim,
tulb
rJg
tejajdvalatengeroron.
[SzaboLorincfordiuisa]
Bennunket
most
nemabbolaszernpontbolerdekel
avers,
rnikeppenkapcsolodik("Agon-
dolatokmintahullamokkovettekegymast"),illetvehogyanallfthatoszemhe("Atengerbdszhulltimaidallamokatrejtenek")azemberlelkieleteesatenger.
A
szoveg
lathatoanrezilixelmenyanyagbolepftkezik:
visszaernlekezes
az1833.evi
szeptern-
beri
negynaposviharraaMunchentolGorogorszagba
[ortena
utazasidejenaz
Adriai-tengeren.
Szamunkraezavisszaernlekezesmintaszerz6pszichologiaionmegfigyeleseerdekes
(alighatagadhatoegyebekmellenaszovegilyenmegkozelltesenekisajogossaga).Aversbenkiilonvalik
11
szerzclelkiallapotrinak
kef
osszetevoje,
EI6szor
is-avihar
uternes
zaJaEzLjelziazanupesztusisorokvaratlanbekapcsolodasaazarnphibrachikusszovegbe:
Vkmgnienyakakkimvalizvucsaliszkali
Oklikalisrjavetri
i
pjelivali...

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->