Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Novi glasnik br 6 - Glasnik (Asocijacija studenata na al-Azharu)

Novi glasnik br 6 - Glasnik (Asocijacija studenata na al-Azharu)

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 223 |Likes:
Published by Imam Sedin Agić

More info:

Published by: Imam Sedin Agić on Dec 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/09/2014

pdf

text

original

 
GLASNIK, decembAr 2011. GOdINe
3 
uvodnik 
“Najbolje se osjećammeđu jednostavnim ljudimapred kojima mogu da odbacim svoje oklope,da zaboravim komplekse i opreznost,s kojima mogu da se smijem,da kažem sve što mislim,ne plašeći se da će me pogrešno razumje.” Meša SelimovićPoštovani čitaoci, esselamu alejkum, predstavlja nam zadovoljstvo predstavi vam novi,šes broj Glasnika. Zbog ljetne pauze Glasnik nije izlazio tri mjeseca. U tom periodu većinanaših studenata je bila u Bosni i Hercegovini na ramazanskim praksama. Međum, bilo je inekoliko studenata koji su ljeto proveli u Egiptu, tako da vam donosimo izvješće sa izložbeSrebrenički inferno Adamira Jerkovića. U toj manifestaciji je učestvovao naš student DinoMaksumić. Intervju ovog broja donosimo sa dr. Safvetom Halilovićem, podsjećamo vas nazdravstvene koris posta, upoznajemo vas sa univerzitetom El-Azhar. Na jedan poseban,orginalan način mr. Medina Džanbegović opisuje dešavanja u Libiji, te rasplet dešavanja uEgiptu. U ovom broju smo posveli posebnu pažnju vašim pismima i komentarima tako daćete moći pročita kako Glasnik doživljavaju naši čitaoci širom svijeta.Redakcija Glasnika je odlučila da će Glasnik od ovog broja izlazi svakog prvog u mjesecu,osim ljetne pauze na Univerzitema.Ostanite i dalje uz nas…Srdačan selam…
re 
Asmr BEkRiĆ
iZdAvAČ:Ascjacja steata Bse  Hercege EgptGLAvni i odGovoRni uREdnik:Asmr BerćZAMJEnik GLAvnoG i odGovoRnoGuREdnikA:Js džafćSEkRETAR REdAkCiJE:As MahalbašćLEkToR:Js džafćFoToREPoRTER:Hamja islamćTEHniČko uREĐEnJE:As MahalbašćnASLovnA STRAnA:Se omerbašćČLAnovi REdAkCiJE:Ajla keserć, nala drać, SlejmaČlać, Mhamme kap, As Mahalbašć,Mhame Mać, Se omerbašć, Hamjaislamć, kea Ćsć,konTAkT:glas.reacja@gmal.cm Lst zlaz mjesečZa sta pršlh zaja brattese a e-mal ares.
Glasnik
  l
  i
     s
    t
 
     a
      s
      o
       c
           i
           j
       a
       c
    i
           j   
     e
 
     s
       t
    u
   d
   e
   n
  a
  t
 a
 
 i
 z
 
B
s  
n  
e   
 
i      
 
H    
e     
r          
 c       
 e
   g
  o
  v
 i    
   n
   e
2 
GLASNIK 6 • LISt ASOCIJACIJE StUDENAtA IZ BOSNE I HERCEGOVINE U EGIPtU
16484820303643
vjest z AscjacjeinTERvJu:dr. Saet Hallć
uerztet El-AzharSrebreč er
ALuMni: Hse e.ĐzEgpat atračcamaremeaogr El-AzharaSAd-Zeč Al-Azhar
iZ SAdRžAJA...iMPRESSuM
ِيِ حّراِنمْ حّراِهلاِْ سِ ب
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
 
iZMEĐu dvA BRoJAiZMEĐu dvA BRoJA
4 
GLASNIK 6 • LISt ASOCIJACIJE StUDENAtA IZ BOSNE I HERCEGOVINE U EGIPtU
GLASNIK, decembAr 2011. GOdINe
5 
Sjećanje na žrtve Srebrenice obilježilo se ovegodine i u Egiptu. Asocijacija studenata Bosne iHercegovine u Egiptu organizovala je u pone-djeljak navečer javnu tribinu u Klubu stranihstudenata (Nadi el-Vadin) u Kairu.Gos-predavači tribine su bili prvi ambasa-dor Republike Egipat u Bosni i Hercegovini Sa-lah el-Ašri i profesor na kairskom univerzitetudr. Muhammed Sejjid el-Dusuki. Tribini je pri-sustvovalo 200 gosju. Bili su tu predstavnicidiplomatskog kora iz bosanske, turske i egipat-ske ambasade, ugledni profesori sa egipatskihuniverziteta, te studen iz brojnih zemalja kojistudiraju u Egiptu.Uvod u tribinu o genocidu u Srebrenici na-pravio je Abdullah Kapo, student treće godinena univerzitetu El-Azhar. Naveo je osnovne či-njenice o ratu, genocidu koji se desio u Bosnii Hercegovini, te prisutnim gosma predstaviopredavače. Salah el-Ašri u svom izlaganju govo-rio je o posljedicama rata u Bosni i Hercegovi-ni, s osvrtom na genocid u Srebrenici.“Srebrenica je bila sigurno mjesto, holandskivojnici su garantovali sigurnost Srebreničani-ma, ali se dogodilo baš ono suprotno - ubistvovelikog broja ljudi. Bio sam kao ambasador uBiH i znamo kakva je situacija tamo. Srebrenica je velika mrlja na savjes cijelog svijeta. Nikadane smijemo zaboravi šta se desilo u Srebreni-ci, a danas, svi moramo poruči cijelom svijetuda je Srebrenica ispit na kojem je Evropa pala”,rekao je El-Ašri.Dr. Muhammed Sejjid el-Dusuki je kazaokako je prvi put BiH posjeo 1996, odmah pozavršetku rata.“Jedno od mjesta koje sam posjeo u Bosni je i Foča, tu sam čuo užasne izjave i priče o ubi- janju Bošnjaka tokom agresije. Lično sam bio namostu na kojem je zaklano 1.500 muslimana.Mi svi moramo nauči lekcije iz Srebrenice. Za-hvaljujemo se studenma iz BiH koji su nas po-
prprem:
Asmr BEkRiĆ
časli organizacijom oveveoma dobre i korisne tri-bine”, kazao je on.Značaj tribine istakao je i predsjednik Asocijaci- je, Hasib Hadžić.“Zbog proteklih deša-vanja u Egiptu ove godi-ne pomjereni su ispi nasvim univerzitema, takoda je ovo prvi put da susvi bh. studen 11. julau Egiptu. Naravno, nismomogli nijemo posmatraputem medija šta se deša-va danas u BiH, a da mi neučinimo ništa povodomovog dana. Jer, ovo je danod velikog značaja za sveBosance i Hercegovce, nesamo u Bosni, nego bilogdje u svijetu da se nala-ze. Na ovaj dan svi oni koji su iz BiH treba da sesjete Srebrenice, na bilo kom mjestu da su sezatekli. Druga svrha ove tribine jeste da prekoegipatskih diplomata i novinara koji su bili u BiHza vrijeme rata i poslije njega i koji su imali pri-liku prisustvova ukopu ne-koliko stona Srebreničanau prethodnim godinama,prenesu sliku onoga što sedesilo u Bosni i što se danasdešava, iz njihove perspek-ve”, rekao je Hadžić.Organizatori su svimapodijelili letke o genociduu Srebrenici, te pojedinimgosma poklonili Roman oSrebrenici, autora IsnamaTaljića, koji je preveden naarapski jezik. Nakon tribineotvorena je diskusija, te sugos imali priliku postavipitanje predavačima i do-maćinima, bosanskim stu-denma.Iz Asocijacije su istaklikako žele poruči da onikoji su učinili ovaj genocidmoraju snosi odgovornost, te da se cijeli svi- jet mora uključi u izgradnji života u Srebrenici.Dodali su da će sjećanje i obilježavanje genoci-da u Srebrenici posta tradicija u Egiptu.
Javna tribina o

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Rejhan Hocanin liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->