Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Pernikahan Muallaf

Pernikahan Muallaf

Ratings: (0)|Views: 109|Likes:
Published by Wahab Chik
Pernikahan Muallaf: Kesannya Terhadap Hukum dan Undang-undang;
Kertas kerja ini dibentangkan oleh Dato’ Setia Hj. Mohd. Tamyes bin Abd. Wahid, Dato’ Seri Utama Diraja Mufti Negeri Selangor pada Seminar Penolong Pendaftar Nikah Daerah Hulu Selangor;
28 November 2007, Petaling Jaya, Selangor
Pernikahan Muallaf: Kesannya Terhadap Hukum dan Undang-undang;
Kertas kerja ini dibentangkan oleh Dato’ Setia Hj. Mohd. Tamyes bin Abd. Wahid, Dato’ Seri Utama Diraja Mufti Negeri Selangor pada Seminar Penolong Pendaftar Nikah Daerah Hulu Selangor;
28 November 2007, Petaling Jaya, Selangor

More info:

Published by: Wahab Chik on Dec 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/01/2011

pdf

text

original

 
PERNIKAHAN MUALLAF: KESANNYA TERHADAP HUKUMDAN UNDANG-UNDANG.
 
1
 
Dato’ Setia Hj. Mohd. Tamyes bin Abd. WahidDato’ Seri Utama Diraja Mufti Negeri Selangor.
Pendahuluan.
Mendirikan rumahtangga dalam Islam bukan urusan individu seperti yangdifahami dalam kehidupan bangsa lain terutamanya masyarakat di Barat.Rumahtangga dalam Islam merupakan antara bahagian terpenting untukmembina sesebuah masyarakat dan masyarakat mempunyai tanggungjawabdalam pembentukannya.Sebagai
nizamul hayah 
(peraturan hidup) yang lengkap dan sempurna,merangkumi pembentukan masyarakat yang sejahtera, Islam telahmenetapkan peraturan-peraturan perkahwinan dan kekeluargaan dengansempurna. Peraturan ini tidak hanya berbentuk undang-undang tetapi jugamenerusi pembentukan rasa tanggungjawab dan menghormati nilai-nilaiakhlak yang dibina menerusi kesedaran beragama yang dipupuk menerusipendidikan. Kesempurnaan undang-undang yang mengawal perjalanankeluarga tidak mencukupi bagi menjamin ketenteraman sesebuah keluargaitu.Bagaimana seseorang itu boleh berperanan dalam hidup berkeluarga. Islamtelah mengaturnya dengan lengkap dan terperinci. Seseorang itu perlumemahami dan melakukannya dengan penuh rasa tanggungjawab. Suami,isteri, ibu dan ayah, masing-masing mempunyai tanggungjawab yangberbeza. Pembahagian tanggungjawab ini diatur sedemikian rupa supayawujud suatu disiplin hidup dalam sesebuah keluarga. Dengan itu tidak ada
1
Kertas kerja ini dibentangkan pada Seminar Penolong Pendaftar Nikah Daerah Hulu Selangor, 28November 2007, Petaling Jaya, Selangor.
1
 
perebutan tugas atau tolak menolak dalam menjalankan tanggungjawabmasing-masing.
Falsafah Perkahwinan Dalam Islam.
Institusi keluarga mesti disusun dan dikawal oleh rasa tanggungjawab danmenghormati nilai-nilai akhlak Islamiyyah. Rasa tanggungjawab danmenghormati nilai-nilai akhlak itu hanya akan berkembang subur dalamkalangan orang-orang yang mempunyai kesedaran keagamaan. Kesedarankeagamaan yang terpenting ialah apabila seseorang itu sentiasa mengingatiAllah s.wt. dan takut kepada-Nya. Kesedaran ini merupakan kawalanberkesan untuk seseorang mematuhi undang-undang dan peraturan yangditetapkan. Tanpa kesedaran ini peraturan yang sempurna tidak memberibanyak kesan, kerana orang yang tidak dapat mengawal dirinya dengankesedarannya terhadap wujudnya Allah s.w.t. dan takut kepada-Nya, akandengan mudah melanggar undang-undang dan peraturan itu. Apabilaundang-undang tidak dihormati, ia tidak bermakna lagi walau bagaimanasempurna pun undang-undang itu.
 
Dalam menyusun keluarga yang tenteram dan sejahtera, Islam berpandukepada dua prinsip:1. Didikan yang mengukuhkan kesedaran beragama - Islam sebagai
ad-din 
 (di dalamnya disuburkan perasaan taat kepada Allah, tidak menganiayasesama manusia, belas kasihan, bertimbang rasa dan lain-lain).2. Undang-undang dan peraturan yang menentukan kewajipan, hubunganantara suami isteri, kewajiban terhadap anak-anak, nafkah, peraturan jika berlaku perselisihan dan penceraian dan sebagainya.Kepincangan dan kegelisahan yang banyak berlaku di dalam keluarga Islamhari ini adalah kerana pembentukannya belum sepenuhnya memenuhikehendak-kehendak Islam. Selain daripada kurangnya asas-asaskeagamaan, pasangan suami isteri pula jahil tentang hukum-hukum yangberkaitan dengan hubungan antara mereka dan tanggungjawab keduanyaterhadap anak-anak.
2
 
Definisi Muallaf.
Muallaf atau saudara baru ialah orang yang dijinakkan hatinya. Termasuk juga dalam kategori muallaf ini ialah orang yang masih lemah niatnya didalam Islam. Selain itu, muallaf ialah golongan yang diharapkan terhapus niat jahat mereka terhadap orang-orang Islam atau mengharapkan kebaikandaripada mereka dalam menolong dan mempertahankan orang-orang Islam.
2
 Ringkasnya, muallaf boleh dimaksudkan sebagai mereka yang memelukagama Islam dan imannya dhaif. Di samping itu, diharapkan kecenderunganhatinya atau keyakinannya terhadap Islam semakin bertambah. Ataupun,mereka yang memeluk agama Islam, imannya kuat dan dipandang tinggi olehkaumnya, diharapkan agar ia boleh menarik minat orang lain untuk memelukagama Islam atau dapat mempertahankan kejahatan serta muslihat orang-orang kafir di sekelilingnya.Had panggilan seseorang muallaf maksimanya adalah untuk tempoh 5 tahundan ia hendaklah berdasarkan kepada
‘uruf 
dengan syarat mengikuti kelas-kelas agama sama ada yang diiktiraf atau dianjurkan oleh Majlis Agama IslamSelangor (MAIS). MAIS juga bertanggungjawab membiayai segala kospembelajaran bagi para muallaf di Negeri Selangor.
3
Ia juga bergantungkepada penilaian terhadap individu muallaf itu sendiri dalam usaha untukdirinya mempelajari dan melaksanakan syariat Islam. Walaubagaimanapun,tempoh 5 tahun ini adalah memadai bagi seseorang itu untuk mengenaliseterusnya mengamalkan ajaran Islam itu dengan baik dan sempurnasekiranya individu itu sendiri benar-benar komited dan bersungguh-sungguhuntuk mendalami Islam.
2
Dr. Muhammad Sulaiman al-Asyqar, et. al. (2000), Abhathun Fiqhiyyah fi Qadhaya al-Zakat al-Mua’sirah, juzu’ 2, Dar al-Nafais, Amman.
3
Warta Kerajan Negeri Selangor No. 9, Jil. 58, [Mufti Sel. 500-2; PU. Sel. AGM. 0007 Jld.2], 9 April2007.
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->