Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
18Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Απάντηση σε οικουμενιστές

Απάντηση σε οικουμενιστές

Ratings: (0)|Views: 9,358|Likes:

More info:

Published by: Ελένη Σακέρογλου on Dec 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/25/2014

pdf

text

original

 
ΣΥΝΑΞΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΩΝ
«Οὐκ ἐσμὲν τῶν Πατέρων σοφώτεροι»
 Ἀναίρεση τῆς ἐπιχειρηματολογίας τοῦ Οἰκουμενισμοῦ μὲ ἀφορμὴ τὴν ὁμιλία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχουκ. Βαρθολομαίου στὴ Μεγίστη Λαύρα
 Τὸ παρὸν κείμενο περιλαμβάνει (α) εἰσαγωγή, (β) διάγραμμα τῆςἐπιχειρηματολογίας τῆς ὁμιλίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου στὴν Ἱ.Μ. Μεγίστης Λαύρας, τὴν 7
η
Ὀκτωβρίου τρ.ἔ., ) ἀναίρεση τῶνἐπιχειρημάτων τοῦ κ. Βαρθολομαίου (σὲ 8 παραγράφους), (δ) ἐνδεικτικὴἐπισήμανση αἱρέσεων στὰ κείμενα τῶν οἰκουμενικῶν διαλόγων καὶ τῶνοἰκουμενιστῶν, δηλ. (1) τοῦ κειμένου τοῦ Πόρτο Ἀλέγκρε (2006) καὶ (2)θέσεως τοῦ Μητροπολίτου Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, (ε) ἐπίλογο καὶ(στ΄) σύνοψη τοῦ παρόντος κειμένου.
A. Εἰσαγωγὴ
Καθὼς ἤδη εἴχαμε προαναγγείλει στὴ σύντομη ἀνακοίνωσηποἐκδόθηκε ἀμέσως μετὰ τὴν ἐπίσκεψη τοΟἰκουμενικοῦΠατριάρχου κ. Βαρθολομαίου στὴν Ἱ. Μ. Μεγίστης Λαύρας ἉγίουὌρους, τὸ Σάββατο 7 Ὀκτωβρίου, προβαίνουμε σὲ ἐκτενῆἀνάλυση κακριτικτῆς ὁμιλίας του, τῆς ἀντιφωνήσεως,δηλαδή, πρὸς τὸν Πανοσιολογιώτατο Ἡγούμενο τῆς Μονῆς π.Πρόδρομο.Ὅπως ἔχει ἤδη ἐπισημανθῆ σὲ παλαιότερα κείμενα, παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καλύπτεται ὑπὸ τὸ πρόσχημα τῆςἀγάπης πρὸς τοὺς ἑτεροδόξους, ὡς
«ἀγαπισμός»
· ογιοιΠατέρες, ἀναφερόμενοι στὴν ἀρχαία μορφὴ τῆς αἱρέσεως τοῦΟἰκουμενισμοῦ, δηλαδὴ στὴν αἵρεση τῆς
«Γνωσιμαχίας»
,
ἐπεσήμαναν ἀκριβῶς αὐτὴ τὴν
αἱρετικὴ περιφρόνηση
 
τῶνδογμάτων, χάριν δθεν τν καλν πράξεων
. Χα-ρακτηριστικῶς ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, στὸν ὁποῖον
- 1 -
 
ἀργότερα παραπέμπει καὶ Ὅσιος Θεόδωρος Στουδίτης
1
,γράφει στσύγγραμμά του
Περὶ αἱρέσεων
:
«
Γνωσιμάχοι·
ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι ἀνθίστανται σὲ κάθε γνώση τοῦ χριστιανισμοῦ,καθὼς λέγουν ὅτι “ἐκεῖνοι ποὺ ἀναζητοῦν κάποιες γνώσεις στὶςθεῖες Γραφές κάνουν κάτι περιττό· διότι δὲν ζητεῖ τίποτε ἄλλοὁ Θεὸς ἀπὸ τὸ Χριστιανὸ παρὰ καλὲς πράξεις. Εἶναι λοιπὸνκαλύτερο νὰ πορεύεται κανεὶς μὲ περισσότερη ἁπλότητα καὶ νὰ μὴ πολυπραγμονεῖ γιὰ κανένα δόγμα διαπραγματεύσεως γνώσε-ων”»
2
.
Δυστυχῶς, ὁμιλία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχουἐκφράζει αὐτὸν τὸν ἀγαπισμὸ τοΟἰκουμενισμοῦ, τονίζουσαἐμφαντικῶς τὴν ἀγάπη κατὴν ὑπακοή καπαρασιωπῶσατεχνηέντως τὴν ἀξία τῶν δογμάτων τῆς Πίστεως κατὴνἐμμονὴ σὲ αὐτά, ἀρετὴ ἐπαινούμενη ἀπὸ τοὺς Πατέρες
3
· πολὺχειρότερα, ὅμως, ἀποκρύπτει ὅσα φοβερὰ ἔχουν διαπραχθῆ εἰςβάρος τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως στὸ πλαίσιο τῆς οἰκουμενικῆςκινήσεως τῶν τελευταίων δεκαετιῶν. Ἀληθῶς, θὰ δείξει ἐνσυντομίᾳ τὸ παρακάτω κείμενο, παρουσιάζοντας
«ἐξ ὄνυχοςτὸν λέοντα»
, ὅτι ἡ πατριαρχικὴ ὁμιλία, παρὰ τὶς διαβεβαιώσειςγιὰ τὸ ἀπαρασάλευτον τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως, μαρτυρεῖ εἴτεἄγνοια τῆς ἐκκλησιολογίας καὶ τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας,εἴτε νεξήγητη λησμοσύνη τῶν φοβερῶν πτώσεων τῶνρθοδόξων Οκουμενιστν σγγραφη ἀρνησιπιστία
1
.
 
Ἐπιστολὴ ΜΗ΄, Ἀθανασίῳ τέκνῳ,
PG 99, 1080D.
2
.
 
Περὶ αἱρέσεων
88, PG 94,757A·
«Γνωσιμάχοι, οἱ πάσῃ γνώσει τοῦ χριστιανισμοῦ ἀντιπίπτοντες ἐν τῷ λέγειν αὐτούς, ὅτι περισσόν τι ποιοῦσινοἱ γνώσεις τινὰς ἐκζητοῦντες ἐν ταῖς θείαις γραφαῖς· οὐδὲν γὰρ ἄλλο ζητεῖ ὁ Θεὸς παρὰ χριστιανοῦ εἰ μὴ πράξεις καλάς. Ἀγαθὸν οὖν ἐστι μᾶλλονἁπλουστέρως τινὰ πορεύεσθαι καὶ μηδὲν δόγμα γνωστικῆς πραγματείαςπολυπραγμονεῖν».
3
.
Ὡς πλέον χαρακτηριστικὸ λόγιο ἀναφέρουμε τὸ τοῦ Ο
ΣΊΟΥ
Ν
ΙΚΟΔΉΜΟΥ
 
 ΤΟΥ
Α
ΓΙΟΡΕΊΤΟΥ
:
«Καὶ ἐν τῇ καθ’ ἡμᾶς δὲ ἱεραρχίᾳ, τοῦ ἱερέως καὶ ἱεράρχουἀτακτούντων καὶ κακῶς φρονούντων, καὶ διάκονος καὶ μοναχὸςεὐτακτοῦντες καὶ ὀρθῶς φρονοῦντες δύνανται νουθετῆσαι καὶ εὐτακτῆσαιαὐτούς, καθὼς τὰ παραδείγματά εἰσι πάμπολλα»·
ἐν
Συναξαριστὴς τῶνδώδεκα μηνῶν τοῦ ἐνιαυτοῦ,
τόμ. Β΄
(Νοέμβριος-Δεκέμβριος)
, κδ.«Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 1989, σελ. 67 (ὑποσημ. 40).
- 2 -
 
ἑτεροδοξία. Ἡ μόνη τρίτη ἐκδοχή, τὴν ὁποίαν δὲν θὰ ἤθελεκανεὶς νὰ παραδεχθῆ, εἶναι ὅτι συντάκτης τῆς ὁμιλίαςἐμπαίζει τοὺς ἀκροατές, ἰσχυριζόμενος ὅτι ὁ διάλογος μὲ τοὺςἑτεροδόξους καττὸν τρόπο ποὺ τώρα διενεργεῖται προβάλλει καὶ ὁμολογεῖ τὴν Ὀρθοδοξία, καθὼς πρέπει, πρὸςσωτηρίαν.τι μιλία τοΟκουμενικοΠατριάρχου κ.Βαρθολομαίου στΜεγίστη Λαύρα διακρίνεται μεταξὺ τῶνλοιπῶν δώδεκα ὁμιλιῶν του στὸ Ἅγιον Ὄρος, εἶναι ἐμφανέστατοἀπτὸν σωφρονιστικό της τόνο· τὸν ὁποῖον μάλιστα κ.Βαρθολομαῖος δὲν βρῆκε ἀρκετὰ ἐπιτιμητικκαἔτσι τὸνἐνίσχυσε μὲ δικές του, ἐκτὸς κειμένου, σὲ ἔντονο ὕφος ἐ-πισημάνσεις καὶ διευκρινίσεις, ὥστε οἱ ἀκούοντες παραδοσιακοὶζηλωτὲς») νὰ ἀντιληφθοῦν ὅτι περὶ ἐκείνων πρόκειται!Ἐπειδὴ στὴν ὁμιλία τοΠαναγιωτάτου ἐθίγησαν ποικίλαθέματα, ἐκκλησιολογικὰ καὶ πνευματικά, ἀλλὰ μὲ συγκεκριμένηκατεύθυνση, ἀναγκαζόμεθα νὰ ἐπισημάνουμε καὶ νὰ ἐξηγήσουμετὴν μονομέρεια τῆς θεματολογίας, ἀλλὰ καὶ τῆς ὀπτικῆς, τῆςσυγκεκριμένης ἐπιχειρηματολογίας τοῦ κ. Βαρθολομαίου.Ἡ ἐνέργειά μας αὐτὴ εἶναι σὲ πλήρη, ταπεινή βεβαίως καὶἀνάξια, ἐναρμόνιση μὲ τὴν προτροπὴ τοῦ Ὁσίου Ἀθανασίου,κτίτορος τῆς Μεγίστης Λαύρας:
«Μπροτιμήσεις ἀπτσυμφέρον τῆς ἀδελφότητος κανένα πρόσωπο ὁποιουδήποτεἀνθρώπου, ὁποῖος κατὰ τὸν παρόντα αἰῶνα ὑπερέχει καἐξουσιάζει· μήτε νὰ ὑποχωρήσεις ἀπὸ τὸ νὰ προσφέρεις τὴ ζωήσου, ἀκόμη καὶ μέχρις αἵματος, πρὸς φύλαξη τῶν θείων νόμωνκαὶ ἐντολῶν»
4
.
 
4
.
 
Τυπικὸν ἤτοι κανονικὸν τοῦ Ὁσίου καὶ Θεοφόρου Πατρὸς ἡμῶν Ἀθανασίου τοῦ ἐν τῷ Ἄθω
15, 18, ἐν ΜοναχοΝ
ΙΚΟΔΗΜΟΥ
Μ
ΠΙΛΑΛΗ
,
Ὅσιος Ἀθανάσιος ὁ Ἀθωνίτης,
τόμ. Β΄ (Τὰ εὑρισκόμενα κείμενα), ἐκδ. Παρουσία,Ἅγιον Ὄρος 2000, σελ. 136:
«Οὐ προτιμήσεις τοῦ συμφέροντος τῆς ἀ-δελφότητος πρόσωπον παντὸς ἀνθρώπου ὑπερέχοντος καὶ ἐξουσιάζοντοςκατὰ τὸν παρόντα αἰῶνα· οὐδὲ ὑποσταλεῖς μέχρις αἵματος ἐπὶ φυλακῇ τῶνθείων νόμων καὶ ἐντολῶν προθεῖναι τὴν ψυχήν σου».
 
- 3 -

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->