Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
REGULAMENT SMS

REGULAMENT SMS

Ratings: (0)|Views: 16|Likes:
Published by papaiani_vitalii

More info:

Published by: papaiani_vitalii on Dec 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/01/2011

pdf

text

original

 
REGULAMENT 
 privind ordinea, condi
ț
iile
ș
i regulile de prestarea serviciilor SMS Dedication, la Postul deTeleviziune „PUBLIKA TV”, de c
ă
treOrganizator Abona
ț
ilor, pe teritoriulRepublicii Moldovamun. Chi
ş
in
ă
u 01 noiembrie2011
Articolul 1.
 
DISPOZI
Ţ
II GENERALE privind ordinea, condi
ț
iile
ș
i regulile de prestare a serviciilor SMS Dedication, laPostul de Televiziune „PUBLIKA TV”, dec
ă
tre Organizator Abona
ț
ilor, pe teritoriulRepublicii Moldova
1.1.
 
Ş
TIRI MEDIA GRUP” S.R.L., persoan
ă
  juridic
ă
din Republica Moldova, cu sediulîn Republica Moldova, MD-2008, mun.Chi
ş
in
ă
u, str. Ghioceilor, 1, reprezentat
ă
 de c
ă
tre d-l
Ţ
ÎRA Dumitru, în calitate deDirector General, care ac
ţ
ioneaz
ă
întemeiul Statutului, numit
ă
în continuare„Organizator”, a aprobat prezentulRegulament privind ordinea, condi
ț
iile
ș
iregulile de prestare Abona
ț
ilor a serviciilor SMS Dedication, la Postul de Televiziuneal Organizatorului „PUBLIKA TV”, peteritoriul Republicii Moldova (încontinuare Regulament), pentru anun
ţ
area public
ă
în corespundere cu legisla
ţ
ia învigoare a Republicii Moldova
ş
i stabile
ş
tecondi
ţ
iile generale privind ordinea
ș
iregulile de prestarea serviciilor de SMS Dedication prestatede c
ă
tre Organizator Abona
ţ
ilor, pe Postulde Televiziune „PUBLIKA TV”, peteritoriul Republicii Moldova
ș
i are puterea unei oferte publice pentru to
ţ
iAbona
ţ
ii.
Регламент
 
о
 
порядке
,
условиях
 
и
 
правилах
 
предоставления
 
Организатором
 
услуг
 
Абонентам
,
в
 
виде
 
услуг
SMSDedication
на
 
телеканале
”PUBLIKATV”,
на
 
территории
 
Республики
 
Молдова
 
мун
.
Кишинёв
01
ноября
 2011
г
.
Статья
1 -
 
ОБЩИЕ
 
УСЛОВИЯ
 
о
 
порядке
,
условиях
 
и
 
правилах
 
предоставления
 
Организатором
 
услуг
 
Абонентам
,
в
 
виде
 
услуг
 
Организатора
 SMS Dedication,
на
 
телеканале
 ”PUBLIKA TV”,
на
 
территории
 
Республики
 
Молдова
.
1.1
"
Ş
TIRI MEDIA GRUP" S.R.L.,
молдавское
 
юридическое
 
лицо
,
расположенное
 
по
 
адресу
:
Республика
 
Молдова
, MD-2008,
мун
.
Кишинэу
,
ул
.
Гиочеелор
,
дом
1,
в
 
лице
 
его
 
Генерального
 
Директора
,
господина
Dumitru
Ţ
 îra,
действующего
 
на
 
основании
 
Устава
 
данного
 
предприятия
,
именуемым
 
в
 
дальнейшем
«
Организатор
”,
утвердил
 
настоящий
 
Регламент
 
о
 
порядке
,
условиях
 
и
 
правилах
 
предоставления
 
Организатором
 
услуг
 
Абонентам
 
телефонной
 
связи
,
в
 
виде
 
услуг
SMS Dedication
на
 
телеканале
 
Организатора
“PUBLIKA TV”,
на
 
территории
 
Республики
 
Молдова
(
в
 
дальнейшем
Регламент
”)
для
 
публичного
 
анонсирования
 
в
 
соответствии
 
с
 
действующим
 
Законодательством
 
Республики
 
Молдова
 
и
 
определяет
 
общие
 
условия
 
порядка
 
и
 
правил
 
предоставления
 
Организатором
 
услуг
 
Абонентам
,
в
 
виде
 
услуг
SMS Dedication
на
 
телеканале
 
Организатора
”PUBLIKATV”,
на
 
территории
 
Республики
 
Молдова
 
и
 
имеет
 
силу
 
публичной
 
оферты
 
для
 
всех
 
Абонентов
 
от
 
лица
 
Организатора
.
1.2
Соответствием
 
с
 
настоящим
 
Регламентам
 
определяются
 
следующие
 
термины
:1.2.1.
Организатор
«
Ş
TIRI MEDIA GRUP»S.R.L., IDNO (
ф
.
к 
.) 1009600035316,
основатель
 
телеканала
”PUBLIKA TV”.1.2.2.
Оператор
-
оператор
 
мобильной
 
связи
 Orange
и
/
или
 
оператор
 
мобильной
 
связи
 Moldcell
и
/
или
 
оператор
 
мобильной
 
связи
 Unite.1.2.3.
Абонент
абонент
 
оператора
 
мобильной
 
 
1.2.
 
În sensul prezentului Regulament sedefinesc urm
ă
toarele no
ț
iuni:1.2.1.
 
Organizator - „
Ş
TIRI MEDIA GRUP"S.R.L., IDNO (c.f.) 1009600035316,fondatoarea Postului de TeleviziunePUBLIKA TV.1.2.2.
 
Operator – operatorul de telefonie mobil
ă
 Orange
ș
i/sau operatorul de telefoniemobil
ă
Moldcell
ş
i/sau operatorul detelefonie mobil
ă
Unite.1.2.3.
 
Abonat – abonatul operatorului detelefonie mobil
ă
Orange sau/
ș
i abonatuloperatorului de telefonie mobil
ă
Moldcellsau/
ş
i abonatul operatorului de telefoniemobil
ă
Unite.
1.3.
 
Procedura de prestare a serviciilor SMSDedication pe Postul de Televiziune„PUBLIKA TV”, este organizat
ă
pentru promovarea activit
ăţ
ii de baz
ă
aOrganizatorului.
Articolul 2.
 
OBIECTULcondi
ţ
iilor 
ş
i normelor de prestare de c
ă
treOrganizator Abona
ţ
ilor a serviciilor SMSDedication pe Postul de Televiziune alOrganizatorului „PUBLIKA TV”, peteritoriul Republicii Moldova
2.1.
 
Serviciile SMS Dedication, în conformitatecu prezentul Regulament, pe Postul deTeleviziune „PUBLIKA TV”, sunt serviciiinteractive, care permit Abona
ţ
ilor s
ă
 transmit
ă
diverse Solicitari, sub form
ă
demesaje scurte SMS, care con
ţ
in combina
ţ
iide semne
ş
i/sau litere,
ş
i/sau cifre etc., sau
ă
ă
acestea, pe Postul de Televiziune alOrganizatului „PUBLIKA TV”, prinintermediul re
ţ
elelor Operatorilor detelefonie mobil
ă
, prin intermediulaparatelor telefonice, pentru a primi, în
ă
spuns la aceste Solicit
ă
ri, accesul ladiverse servicii
ş
i produse, oferite de c
ă
treOrganizator pe Postul de Televiziune alOrganizatului „PUBLIKA TV”.
1.3
Процедура
 
предоставления
 
услуг
SMSDedication
на
 
телеканале
 
Организатора
 ”PUBLIKA TV”,
организована
 
с
 
целью
 
продвижения
 
основной
 
деятельности
 
Организатора
.
Статья
2 -
 
ПРЕДМЕТ
 
порядка
,
условий
 
и
 
правил
 
предоставления
 
Организатором
 
услуг
 
Абонентам
,
в
 
виде
 
услуг
 
Организатора
 SMS Dedication,
на
 
телеканале
 
Организатора
”PUBLIKA TV”,
на
 
территории
 
Республики
 
Молдова
.
2.1.
Услуги
SMS Dedication,
по
 
настоящему
 
Регламенту
,
на
 
телеканале
 
Организатора
”PUBLIKA TV”,
являются
 
интерактивными
 
услугами
,
которые
 
предоставляют
 
возможность
 
Абонентам
 
отправлять
 
различные
 
Запросы
,
в
 
виде
 
коротких
 
текстовых
 
СМС
 
сообщений
 
содержащие
 
комбинации
 
знаков
 
и
/
или
 
букв
,
и
/
или
 
цифр
 
и
 
тому
 
подобного
,
или
 
без
 
таковых
,
на
 
телеканале
 
Организатора
 ”PUBLIKA TV”,
в
 
адрес
 
Организатора
,
через
 
сети
 
Операторов
 
телефонной
 
связи
,
посредством
 
телефонных
 
аппаратов
,
для
 
получения
,
в
 
ответ
 
на
 
эти
 
Запросы
,
доступа
 
к
 
различного
 
рода
 
услугам
 
и
 
продуктам
,
предоставляемым
 
Организатором
 
на
 
телеканале
 
Организатора
”PUBLIKATV”.
Статья
3 -
 
ОРГАНИЗАЦИЯ
 
порядка
,
условий
 
и
 
правил
 
предоставления
 
Организатором
 
услуг
 
Абонентам
,
в
 
виде
 
услуг
 
Организатора
 SMS Dedication,
на
 
телеканале
 
Организатора
”PUBLIKA TV”,
на
 
территории
 
Республики
 
Молдова
.
3.1.
Организатор
 
несет
 
всю
 
ответственность
 
перед
 
Абонентами
 
и
 
другими
 
лицами
,
за
 
действия
 
связанные
 
с
 
организацией
 
услуг
SMSDedication,
в
 
соответствии
 
со
 
всеми
 
условиями
 
настоящего
 
Регламента
.
3.2.
Организатор
 
самостоятельно
:
3.2.1.
 
принимает
 
решение
,
по
 
организации
 
 
 
Articolul 3.
 
ORGANIZAREAcondi
ţ
iilor 
ş
i normelor de prestare de c
ă
treOrganizator Abona
ţ
ilor a serviciilor SMSDedication pe Postul de Televiziune alOrganizatului „PUBLIKA TV”, peteritoriul Republicii Moldova
3.1.
 
Organizatorul este pe deplin responsabilfa
ţă
de Abona
ţ
i
ş
i ter 
ţ
e persoane, pentruactivit
ăţ
ile legate de organizare serviciilor SMS Dedication, în conformitate cucondi
ţ
iile prezentului Regulament.
3.2.
 
Organizatorul de sine st
ă
t
ă
tor:3.2.1.
 
decide asupra organiz
ă
rii serviciilor SMSDedication, în conformitate cu prezentulRegulament, întocme
ş
te prezentulRegulament
ş
i îl aduce la cuno
ş
tin
ţ
aAbona
ţ
ilor, prin publicarea acestuia înre
ţ
eaua de Internet, pe pagina webwww.publika.md, în condi
ț
iile unei oferte publice;3.2.2.
 
înainte de începerea prest
ă
rii Abona
ţ
ilor aserviciilor SMS Dedication, înconformitate cu prezentul Regulament,stabile
ş
te ordinea, condi
ţ
iile
ş
i termenelede începere a func
ţ
ion
ă
rii serviciilor SMSDedication, cu cel pu
ţ
in 10 zile înainte deînceperea func
ţ
ion
ă
rii acestora;3.2.3.
 
în caz de necesitate, angajeaz
ă
exper 
ţ
i pentru preg
ă
tirea
ş
i evaluareadocumentelor necesare;3.2.4.
 
aprob
ă
alte documente necesare;3.2.5.
 
acord
ă
Abona
ţ
ilor diferite premii, în procesul de utilizare de c
ă
tre Abona
ţ
i aserviciilor Organizatorului, în conformitatecu prezentul Regulament, la propriadiscre
ţ
ie.
3.3.
 
Utilizarea serviciilor Organizatorului SMSDedication, în conformitate cu prezentulRegulament, este posibil
ă
de orice Abonatal oric
ă
rui Operator de telefonie mobil
ă
 implicat, c
ă
rora ace
ş
ti Operatori detelefonie mobil
ă
ofer 
ă
acces la serviciile
3.2.2.
 
до
 
начала
 
предоставления
 
Абонентам
 
услуг
SMS Dedication,
в
 
соответствии
 
с
 
настоящим
 
Регламентом
,
определяет
 
порядок
,
условия
,
и
 
сроки
 
начала
 
функционирования
 
услуг
SMSDedication,
не
 
менее
 
чем
 
за
10
дней
 
до
 
начала
 
функционирования
 
услуг
SMSDedication;
3.2.3.
 
В
 
случае
 
необходимости
,
привлекает
 
экспертов
 
для
 
подготовки
 
и
 
составления
 
и
 
оценки
 
необходимых
 
документов
;
3.2.4.
 
Утверждает
 
другую
 
необходимую
 
документацию
;
3.2.5.
 
присваивает
 
Абонентам
 
различного
 
рода
 
поощрительные
 
призы
,
в
 
процессе
 
использования
 
Абонентами
 
услуг
 
Организатора
,
в
 
рамках
 
настоящего
 
Регламента
,
по
 
своему
 
усмотрению
.
3.3.
Использовать
 
услуги
 
Организатора
 
в
 
виде
SMS Dedication,
в
 
соответствие
 
с
 
настоящим
 
Регламентом
,
могут
 
любые
 
Абоненты
 
любого
 
из
 
привлеченных
 
Операторов
 
телефонной
 
связи
,
которым
 
эти
 
Операторы
 
телефонной
 
связи
 
предоставляют
 
доступ
 
к
 
данным
 
услугам
.
Для
 
пользования
 
данными
 
услугами
,
абонентский
 
телефонный
 
номер
 
Абонента
,
на
 
момент
 
попытки
 
отправки
 
Запроса
 
в
 
адрес
 
Организатора
,
на
 
получение
 
доступа
 
к
 
услугам
 
Организатора
,
должен
 
быть
 
в
 
активном
 
состоянии
.
В
 
случае
 
недостаточного
 
кредита
 
Абонента
,
на
 
его
 
счетах
 
у
 
Операторов
,
этот
 
Абонент
 
не
 
может
 
получить
 
доступ
 
к
 
услугам
 
указанным
 
в
 
настоящем
 
Регламенте
 
и
 
получает
 
оповещение
,
от
 
своего
 
Оператора
 
телефонной
 
связи
 
о
 
том
,
что
 
его
 
кредит
 
недостаточен
 
для
 
получения
 
доступа
 
к
 
данным
 
услугам
.
3.4.
Абонент
 
становится
 
пользователем
 
услуг
 SMS Dedication,
на
 
условиях
 
настоящего
 
Регламента
,
после
 
отправления
 
им
 
Запроса
 
в
 
правильном
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->