Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
AM_NR02_265x380

AM_NR02_265x380

Ratings:
(0)
|Views: 76|Likes:

More info:

Published by: actualitatea_romaneasca on Dec 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/01/2011

pdf

text

original

 
Italienii mănâncă pâine românească, în timp ceromânii consumă pâinea produsă în Italia
 Alina Harja
EDITORIAL
ANUL 1 | NUMĂRUL 2 | 3 - 16 DECEMBRIE 2011 | GRATUIT
R   O   M   A  N   I   A  
INFO WIND.IT
AUTORICARICAINTERNAZIONALE
CU CÂT VORBEŞTI MAI MULT CU ROMÂNIA,CU ATÂT VORBEŞTI MAI MULT CU ITALIA.
   R   O   M  A   N   I  A
INFO WIND.IT
CALL YOUR COUNTRY 
SUNĂ ÎN ROMÂNIADE LA 5 CENȚI PE MINUT.
EXCLUSIVMODĂ
» PAGINA 2
Notizie, commenti eopinioni
l’inserto in italiano» PAG. 11-14
Politic | Economic | Social | Cultural |il ROtaliano| Spiritual | Monden | Sport | Anunțuri | Divertisment
S
ărbătoririle ZileiNaţionale a Ro-mâniei au înce-put, în Italia, în urmăcu o săptămână. Maimulte personalităţi ita-liene au ţinut să ureze,prin intermediul Actua-lităţii Magazin, gânduribune comunităţii ro-mâneşti din Italia cuprilejul evenimentului.
PRIM-PLAN
"Auguri, Romania !"
SPECTACOLEVENIMENTCOMPETIȚII
Spectacol dedicat ZileiNaționale a României» PAGINA 17
Acasă la româ-nii din Roma
Sergiu Nicolaescu,premiu pentru carieră» PAGINA 15
PremiilePRO CULT
Boxerul român a "recidi-vat" pentru a noua oară» PAGINA 21
Lucian Bute,din nou campion
"Învățăm românii să-șiapere drepturile!"» PAGINA 7
Sindicaliștiinoștri
CONSULTANTPOLITICĂ
Universitățile româneștise înfrățesc cu celeitaliene» PAGINA 4
Vizită laBucurești
"Comisarul Cattani",despre noua producțieromâno-italiană
» ACTUALITATE | PAGINA 3
Creatorul Stelian Mosorși-a împlinit visul la Mi-lano, în Italia
» MONDEN | PAGINA 19
C
riză economică, ro-mânii n-au ce mânca,Euro este cât pe ce să seprăbușească dar singuraproblemă a PSD-iștilordin ultima lună a fost cumsă dăruiască cea de-adoua funcție în Stat PDL-ului. Și, culmea, au șireușit. Vasile Blaga a de- venit Președintele Sena-tului. Asta în plinăcampanie electorală. Ooră de aplauze.Nu i-am văzut dându-șiatât silință să-l dea jos peBăsescu. Doar asta face oopoziție mai peste tot înlume. În România însăPSD-iștii sunt mult preaocupați să se mănânceîntre ei ca să mai aibătimp să facă și opoziție.Cu puține excepții.(
continuare în pagina 2)
Cum și-au luat-o PSD-iștii
SITE: www.actualitatea.it | FACEBOOK: www.facebook.com/actualitatea
 
În UE produsele ali-mentare sunt contro-late
 Absolut orice produs ali-mentar fabricat, importatsau comercializat în inte-riorul Uniunii Europene,inclusiv pâinea, trebuiesă se supună regulilor șistandardelor desiguranță stabilite prinnormativa CE nr.178/2002, numită pom-pos „General Food Law”care prevede ca toate fa-bricile de produse ali-mentare să aibăînregistrată proveniențamateriei prime , tot ceeace înseamnă procese teh-nologice, utilaje folositeîn producerea acestorași, evident, certificate decalitate. Mai precis nicimăcar un bob de grâu n-ar putea fi importat dinRomânia și comercializatîntr-o formă sau alta fărăsă se știe de unde provineși ce-i cu el.În plus, în cazul în caretotuși supermarketurilear vinde produse pericu-loase pentru sănătateapublică, ar fi, potrivit totnormativei UE, responsa-bili penal pentru produ-sele care se găsesc perafturi. Am încercat și noi să dis-cutăm cu reprezentanțiide la Federpanificatori casă-i întrebăm dacă eraula curent cu acest lucru,însă au evitat să răs-pundă întrebărilor noas-tre. Am reușit totuși sădiscutăm cu cei de la Col-diretti, cei care au alar-mat cotidianul „LaRepubblica”.
(continuare în pagina 8)
 Actualitateamagazin
3 - 16 decembrie 2011
 ACTUALITATEA ÎN ACTUALITATE
PAGINA 
2
 Jurnaliști, cercetători șipolitcieni au vorbit des-pre relația cotidiană curomânii, în contextul încare s pregătește un anintens de relații econo-mice, politice, culturale șisociale între două țări. Înluna iunie, înaltele autori-tăți ale României și Italieiau decis în cadrul sum-mit-ului de la Bucureștica anul 2012 să fie dedi-cat României în Peninsulăși Italiei în țara noastră.La nivel oficial, Româniaa fost deja felicitată decătre primarul Romei,Gianni Alemanno, sâm-bătă 26 noiembrie, aanunțat cotidianul Cor-riere della Sera în edițiade luni, 28 noiembrie.Edilul-șef a fost invitat laun spectacol românesc șii-a invitat pe cei 3.500 deromâni aflați în sală să fiemândri că sunt europeni.“Sunteți prietenii noștriși amintiți-vă că puteți vota (n.r alegeri adminis-trative). Simțiti-vă ca lo-cuitori ai Romei. Existăperosoane corecte și per-soane care greșesc: voilucrați și contribuiți. Voisunteți adevărata Româ-nie”, a declarat Gianni Alemanno.Primarul Romei /partidulPoporul Libertății/ a câș-tigat alegerile în 2008,iar unul dintre punctelesale pe agenda electoralăera protejarea locuitori-lor orașului de „imigranții violenți”. Sâmbătă seara, Alemanno a afirmat căsunt lucruri de domeniultrecutului. Aceeași teorieo confirmă și responsabi-lul studiului Dossier Cari-tas Migrantes, FrancoPittau, care anual cerce-tează situația reală a ro-mânilor din Italia, de lanumărul prezențelor din-colo de statisticile oficialeși până la lista săptămâ-nală de cumpărături aacestora.„Am fost foarte dezamă-git anii trecuți din cauzarelațiilor tensionate întreromâni și italieni. Acumpare că situația s-a liniș-tit. În momentul de față,atât România cât și Italiaau multe probleme. Eu ledoresc românilor care seaflă în Italia să fie de aju-tor atât localnicilor pen-tru că trecem printr-unmoment dificil, cât și pro-prie țări. La mulți ani, Ro-mânia!” a declaratFranco Pittau pentru Ac-tualitatea Magazin. Jurnalistul Corrado Gius-tiniani , curatorul blogu-ului „I nuovi italiani” depe site-ul cotidianul IlMessaggero, a rămas im-presionat de „sufletul” pecare îl pun românii în totceea ce fac. „Fetița mea aavut de când s-a născutbone românce. Prima din-tre ele, Ramona, ne sunăîn fiecare an să ne felicitecu ocazia diferitelor săr-bători. Și în prezentavem o bonă extraordi-nară în persoana Gabrie-lei”, a povestit jurnalistulitalian. Și Corrado Giusti-niani i-a felicitat pe româ-nii din Italia.Și deputatul Alessio Bon-ciani (UDC), vicepre-ședintele AsociațieiParlamentare „Amicidella Romania” a ținut sătransmită românilor unmesaj în paginile ziaruluinostru. „Sunt convins căceea ce se întâmplă zileleacestea în Italia ne ajutăsă privim lucrurile dintr-o altă perspectivă, să negândim la un nou modelde cetățenie, în primulrând europeană. Ultimiledeclarații făcute depreședintele Napolitanoși de numeroși politicienipar să meargă în aceastădirecție, în direcția des-chiderii față de imigrație,în integrarea ei. Acestlucru ne apropie tot maimult și de comunitatearomânească care trăieșteși muncește în țara noas-tră, de copiii români carestudiază în școlile noas-tre, care se joacă îm-preună cu fiii noștri. Credcă este important înaceastă fază ca româniidin Italia să se implice totmai mult în viața politiși socială a Italiei, inclu-siv participând la alege-rile administrative dinItalia și prin vot. ZiuaNațională a României tre-buie să o sărbătorim îm-preună, având în vedereistoria care ne leagă, ră-dăcinile creștine comuneale celor două popoare.Urez tuturor ca aceastăsărbătoare să constituieși o redescoperire a valo-rilor naționale și a spiritu-lui nostru creștin. LaMulți Ani, România!”Nu puteam să-l excludempe deputatul Guido Melis(PD), președintele Grupu-lui Interparlamentar deprietenie Italia-România.„Românii au traversatmomente cu adevărat di-ficile în Italia”, ne spuneacesta. „Cu schimbareaguvernului din Italia,însă, am speranțe caacest moment să fiedepășit. Avem nevoie deimigrație, avem nevoie deromâni, comunitatea ceamai apropiată de noi dintoate punctele de vedere.Copiii români din Italia se vor simți din ce în ce maiitalieni, însă această nouăidentitate va păstra în eași specificitatea româ-nească, aducând o va-loare în plus noi noastresocietăți care, pe zi cetrece, devine tot mai mul-tietnică, tot mai multicul-turală. Eu, personal, amajuns să cunosc foartebine românii, atât cei dinItalia cât și cei din Româ-nia, datorită și omologu-lui meu de la București,Senatorul Sorin Bota că-ruia țin să-i mulțumesc șipe această cale. În Româ-nia m-am simțit ca acasăși m-a mișcat întotdeaunaospitalitatea de care știțisă dați dovadă. Vămeritați pe deplin locul înmarea familie a EuropeiUnite. La Mulți Ani, Ro-mânia!"“Cea mai mare urare pecare o pot face românilordin Italia este să fie așacum sunt: o comunitateperfect integrată în țaranoastră”, a declarat euro-parlamentarul Potito Sa-latto (FLI) pentru Actualitatea Magazin.
"Auguri, România!"
(continuare din pagina 1)
În fine, cert este cădupă un tamtam media-tic fără precedent,după ce Mircea Geoanăne-a oferit și el un spec-tacol demn de o come-die pe care am putea-onumi „Vreau fotoliul,nu vă dau fotoliul meu”, PSD-iștii au reușit să-i fure fotoliul, însă în fa- voarea PDL-ului. Auîncercat ei să-l pună peTitus Corlățean în locullui Geoană, dar n-aținut. Nici măcar toatăalianța de dreapta-cen-tru-stânga, denumităpompos USL, nu l-a votat. Și când tegândești că până sipreședintelui TraianBăsescu i se făcusemilă de ei și-i averti-zase că poate să lesalte și singura funcțieimportantă din Stat pecare o aveau.Și uite-așa se explică șifaimosul acord cu PD-ul italian al lui PierluigiBersani. Berlusconi arămas atâta timp la pu-tere și mulțumită așa-numitei opoziții. Silvioa părăsit Guvernul ita-lian pentru că ai lui l-ausăpat. Nu pentru căPD-ul (și aici, cu puțineexcepții) ar fi făcutopoziție. Bine, mai întâicei din PD ar trebui săfie de acord unul cu ce-lălalt măcar într-oprivință, lucru care nuse întâmplă absolut ni-ciodată. Ca în PSD dealtfel.În sfârșit sunt de acordcu cine afirma (cred că Victor Ponta era) căcele două partide suntînfrățite. Corect! Bachiar aș spune gemene.
 
DITORIAL
 
EDITORIAL
de Olga Simion și Alina Harja
Pâinea noastră cea de toate zilele...
Cea românească este made in Italy, iar cea italiană este made in RomaniaSărbătoririle Zilei Naţionale a României au început, în Italia, în urmă cu o săptă-mână. Mai multe personalităţi italiene au ţinut să ureze prin intermediul ActualităţiiMagazin, gânduri bune comunităţii româneşti din Italia cu prilejul evenimentului.
În urmă cu câteva zile cotidianul „La Repub-blica” publica în prima pagină o anchetă sem-nată de Paolo Berizzi prin care afirma că unsfert din pâinea care este pusă în vânzare înmagazinele italiene este de fapt pâine făcutădin aluat congelat importat din România. Pe unton cât se poate de alarmant, autorul lăsa să seînțeleagă că de fapt, această pâine ar fi de proastă calitate și că ar putea constitui un pe-ricol pentru sănătatea consumatorilor. Casusținere a acestei teze, cotidianul italian pu-blică un interviu cu reprezentanții asociației brutarilor italieni, Federpanificatori, care afirmăcă „nimeni nu poate controla calitatea aluatu-rilor congelate”.Noi de la Actualitatea Magazin am decis sădesfășurăm o contra-anchetă ca să vedem dacălucrurile sunt chiar așa cum le descrie presti-giosul cotidian italian. Iată ce am descoperit noi:
 
Sergiu Nicolaescu,premiat la Roma
Sergiu Nicolaescu, unuldintre regizorii românidin generația veche, afost premiat pentru în-treaga sa carieră îndata de 19 noiembrie,la Roma, în cadrul Fes-tivalului de Filme Medi-teraneene MedFest,unde România, Egiptulși Tunisia au fost invi-tate de onoare. Presti-giosul premiu i-a fostconferit lui Sergiu Nico-laescu de actorul OmarSharif, invitat special încadrul aceluiași eveni-ment. Sharif, cunoscutîn Italia pentru filmelesale alături de simbolulcinematografiei italieneClaudia Cardinale, s-adeclarat onorat să-l pre-mieze pe regizorulromân.
Familiile a doi italienicondamnaţi pentru violenţă sexuală asu-pra unei românce audistrus o sală de ju-decată
Familiile a doi italienicondamnați luni lapeste opt ani de închi-soare sub acuzația de violență sexuală asupraunei minore de naționa-litate română au reac-ționat cu agresivitate lacitirea sentinței în salade judecată a Tribuna-lului din Velletri, o loca-litate aflată la 80 dekilometri distanță deRoma. Rudele celor doiitalieni găsiți vinovațiau distrus sala de jude-cată, rănind forțele deordine și personalul Tri-bunalului din Velletri.Carabinierii au arestat20 de persoane subacuzația de sechestrarede persoană, pagubemateriale, leziuni și re-zistență opusă organe-lor de poliție.
Un muncitor de or-gine română şi-apierdut viaţa la Pia-cenza
Cetățeanul român Ghe-orghe Bărbuță (37 deani) și-a pierdut viațamarți, în localitateaRottofreno /Piacenza/,unde lucra ca muncitorîn construcții. Victima acăzut de pe acoperișulcasei la care lucra. Elși-a pierdut echilibrul șis-a prăbușit de la o înăl-țime de 3 metri. Înurma impactului cusolul, bărbatul a dece-dat pe loc. GheorgheBărbuță a lăsat în urmădoi copii de vârstă preș-colară. În aceași zi, alțicinci muncitori italieniși polonezi și-au pierdut viața în centru și sudulItaliei.
Român omorât deprietenul lui italian
Francesco Olivetto, unitalian în vârstă de 50de ani și-a omorât cu untopor prietenul, Adrian Anghel, un român de 36de ani din Târgu Jiu, re-zident de ani buni laCastrovillari în Cala-bria. Din primele cerce-tări se pare că cei doi arfi băut împreună, iar victima i-ar fi făcutavansuri italianului.Suspectul este cel carea chemat carabinieriipretinzând că l-ar figăsit mort. Acum se aflăîn arest acuzat de omordeosebit de grav.
 ACTUALITATEA ÎN ACTUALITATE
PAGINA 
3
 Actualitateamagazin
3 - 16 decembrie 2011
 Î N F A M I L I E
 De sarbatori Vorbesti cât poftesti cu
www.digimobil.it.digimobilwww .it.digimobil
Itaker
Michele Placido, rămas în memoria colectivăca şi comisarul Catanidin serialul anilor 90,„Caracatiţa”, a ales sădebuteze în rolul deproducător alături deBobby Păunescu.
Cei doi au abordat un su-biect de actualitate pri- vind prejudecățile la caresunt supuse minoritățilemigratoare atunci cândajung în țara-gazdă.Tema filmului porneștede la povestea italieniloremigrați în Germania lasfârșitul secolului trecut.Placido a fost inspirat derelele tratamente la careerau supuși conaționaliilui, numiți peiorativ, „ita-ker”, de către localnici.„Aceeași situație o trăiescastăzi și românii în Italiaunde prejudecățile aufost alimentate de politi-cieni și mass-media”, aexplicat producătorul.Michele Placido l-a întâl-nit pe Bobby Păunescu înurmă cu doi ai la celebrulFestival Cinematograficde la Veneția. Perecheanedespărțită Bobby Pău-nescu-Monica Bârlă-deanu l-a cucerit peregizorul italian. Imediats-au țesut planuri de cola-borare. Monica a jucatdeja în două filme regi-zate de Michele Placido.„Comisarul Catani” a fostimpresionat de talentulactriței românce iar cuproducătorul român a re-găsit un consens profe-sional.Filmările la pelicula „Ita-ker” au început în Româ-nia în luna septembrie.Echipa s-a mutat apoi înregiunea nordică a Italiei,Trentino. „Subiectul fil-mului este adevărat, seinspiră din întâmplareapovestită de un prietendin sudul Italiei care ac-tualmente locuiește laMilano, dar în copilărie atrăit ani buni în barăcileimigranților din Germa-nia”, a precizat MichelePlacido. El intenționeazăsă prezinte filmul la celemai mari festivaluri inter-naționale,”pentru că astaeste rolul unui producă-tor”.Bobby Păunescu (foto), larândul lui, nu se află laprima experiență de pro-ducător al unui film caretratează tema emigrației.Societatea lui, Mandra-gona Movies, a produs în2009 filmul „Francesca”,prezentat la Bienala de la Veneția. În rolul pricipal afost distribuită MonicaBârlădeanu (foto). Filmuleste povestea unei ro-mânce care visează săemigreze în Italia și sădeschidă o grădiniță pen-tru a schimba imagineaconaționalilor în Penin-sulă. Producția a stârnitimediat controverse. Ne-poata dictatorului BenitoMussolini, Alessandra, adepus plângere la Tribu-nalul Civil din Roma îm-potriva unor fraze inju-rioase. Judecătorii, însă,au hotărât ca filmul să ru-leze în varianta originală.
 Redacțiade Olga Simion
Știri pe scurt 
 Actorul și regizorul Michele Placido apovestit în exclusivitate pentru Ac-tualitatea Magazin detalii din culiselefilmărilor la pelicula româno-italiană"Itaker".
Filmul care îi va învăţa pe italieni să se comporte cu imigranţii
EXCLUSIV!

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->