Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
BilinguaBarnabas

BilinguaBarnabas

Ratings: (0)|Views: 265|Likes:
Published by alextheolog

More info:

Published by: alextheolog on Dec 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/03/2013

pdf

text

original

 
Глава
1
1.
Χαίρετε υἱοὶ καὶ θυγατέρες
,
ἐν ὀνόματι κυρίου τοῦἀγαπήσαντος ἡμᾶς
,
ἐν εἰρήνῃ
.2.
Μεγάλων μὲν ὄντων καὶ πλουσίων τῶν τοῦ θεοῦδικαιωμάτων εἰς ὑμᾶς
,
 ὑπέρ τι καὶ καθ
 ὑπερβολὴν ὑπερευφραίνομαι ἐπὶ τοῖς μακαρίοις καὶ ἐνδόξοις ὑμῶν πνεύμασιν· οὕτως ἔμφυτον τῆς δωρεᾶςπνευματικῆς χάριν εἰλήφατε
.3.
διὸ καὶ μᾶλλον συγχαίρω ἐμαυτῷ ἐλπίζωνσωθῆναι
,
ὅτι ἀληθῶς βλέπω ἐν ὑμῖν ἐκκεχυμένονἀπὸ τοῦ πλουσίου τῆς πηγῆς κυρίου πνεῦμα ἐφ
 ὑμᾶς
.
οὕτω με ἐξέπληξεν ἐπὶ ὑμῶν ἡ ἐμοὶ ἐπιποθήτηὄψις ὑμῶν
.4.
πεπεισμένος οὖν τοῦτο καὶ συνειδὼς ἐμαυτῷ
,
ὅτιἐν ὑμῖν λαλήσας πολλὰ ἐπίσταμαι
,
ὅτι ἐμοὶσυνώδευσεν ἐν ὁδῷ δικαιοσύνης κύριος
,
καὶ πάντωςἀναγκάζομαι κἀγὼ εἰς τοῦτο
,
ἀγαπᾶν ὑμᾶς ὑπὲρ τὴνψυχήν μου
,
ὅτι μεγάλη πίστις καὶ ἀγάπη ἐγκατοικεῖ ἐν ὑμῖν ἐπ
ἐλπίδι ζωῆς αὐτοῦ
.5.
λογισάμενος οὖν τοῦτο
,
ὅτι ἐὰν μελήσῃ μοι περὶ ὑμῶν τοῦ μέρος τι μεταδοῦναι ἀφ
οὗ ἔλαβον
,
ὅτιἔσται μοι τοιούτοις πνεύμασιν ὑπηρετήσαντι εἰςμισθόν
,
ἐσπούδασα κατὰ μικρὸν ὑμῖν πέμπειν
,
ἵναμετὰ τῆς πίστεως ὑμῶν τελείαν ἔχητε τὴν γνῶσιν
.6.
Τρία οὖν δόγνατά ἐστιν κυρίου·ζωῆς ἐλπίς
,
κρίσεως
,
ἀρχὴ καὶ τέλοςἀγάπη
,
εὐφροσύνης καὶ ἀγαλλιάσεως ἔργων ἐνδικαιοσύνῃ μαρτυρία
.7.
ἐγνώρισεν γὰρ ἡμῖν ὁ δεσπότης διὰ τῶν προφητῶντὰ παρεληλυθότα καὶ τὰ ἐνεστῶτα
,
καὶ τῶνμελλόντων δοὺς ἀπαρχὰς ἡμῖν γεύσεως
,
ὧν τὰ καθ
ἕκαστα βλέποντες ἐνεργούμενα
,
καθὼ ἐλάλησεν
,
ὀφείλομεν πλουσιώτερον καὶ ὑψηλότερον προσάγειντῷ φόβῳ αὐτοῦ
.8.
ἐγὼ δὲ οὐχ ὡς διδάσκαλος
,
ἀλλ 
ὡς εἷς ἐξ ὑμῶν ὑποδείξω ὀλίγα
,
δι
ὧν ἐν τοῖς παροῦσινεὐφρανθήσεσθε
.1.
Здравствуйте в мире
,
сыны и дщери во имениГоспода нашего Иисуса Христа
,
возлюбившегонас
.2.
Зная
,
что вы изобилуете великими и прекрас
-
ными добродетелями Божиими
,
я необыкновенно радуюсь о блаженных и преславных душах ва
-
ших
, -
 радуюсь
,
что вы получили благодать стольглубоко укоренившуюся в вас
.3.
Потому и сам весьма утешаюсь
,
ожидая своегоосвобождения
,
ибо по истине вижу
,
что на васизлит Дух от прекрасного источника божествен
-
ного
:
я в том убежден и совершенно знаю
,
что стех пор
,
как обращаюсь с вами
,
я приобрел мно
-
гие блага на пути спасения Господня
.4.
По этой причине
,
думаю я и люблю вас
,
бра
-
тья
,
более души своей
,
в этом состоять величиеверы и любовь и надежда той жизни
.5.
И так как я обыкновенно старался делиться свами тем
,
что сам получил
,
и в этом служениивам
,
столь одаренным духовно
,
нахожу и наградусебе
,
то спешу к вам написать несколько слов
,
дабы вы вместе с верою имели и совершенноеведение
.6.
Божественных установлений три
:
чаяние жизни
,
её начало и совершение
.7.
Ибо Господь через пророков предвозвестилнам то
,
что теперь и исполнилось
,
а вместе пока
-
зал и начало будущего
.
Итак
,
согласно с Его во
-
лею мы должны ревностнее и ближе приступать кЕго жертвеннику
.8.
А я не как учитель
,
но как равный с вами
,
изъ
-
ясню вам немногое
,
от чего много увеличитсяваша радость
.
Глава
1.
Ἡμερῶν οὖν οὐσῶν πονηρῶν καὶ αὐτοῦ τοῦἐνεργοῦντος ἔχοντος τὴν ἐξουσίαν
,
ὀφείλομενἑαυτοῖς προσέχοντες ἐκζητεῖν τὰ δικαιώματα κυρίου
.2.
τῆς οὖν πίστεως ἡμῶν εἰσιν βοηθοὶ φόβος καὶ ὑπομονή
,
τὰ δὲ συμμαχοῦντα ἡμῖν μακροθυμία καὶἐγκράτεια·
3.
τούτων οὖν μενόντων τὰ πρὸς κύριον ἁγνῶςσυνευφραίνονται αὐτοῖς σοφία
,
σύνεσις
,
ἐπιστήμη
,
γνῶσις
.4.
πεφανέρωκεν γὰρ ἡμῖν διὰ πάντων τῶν προφητῶν
,1.
Так как ныне дни неприязненные
,
и противникимеет власть над этим веком
,
то мы со внимани
-
ем должны исследовать распоряжения Господни
.2.
Помощники веры нашей суть страх Божий итерпение
,
а наши споборники
-
великодушие ивоздержание
.3.
С этими добродетелями
,
когда они бываютчисты пред Господом
,
вступают в радостный со
-
юз премудрость и ведение
.4.
Бог открыл нам чрез всех пророков
,
что Он не
 
ὅτι οὔτε θυσιῶν οὔτε ὁλοκαυτωμάτων οὔτεπροσφορῶν ψρῄζει
,
λέγων ὅτε μέν·
5.
Τί μοι πλῆθος τῶν θυσιῶν ὑμῶν
;
λέγει κύριος
.
πλήρης εἰμὶ ὁλοκαυτωμάτων
,
καὶ στέαρ ἀρνῶν καὶαἷμα ταύρων καὶ τράγων οὐ βούλομαι
,
οὐδ
ἂνἔρχησθε ὀφθῆναί μοι
.
τίς γὰρ ἐξεζήτησεν ταῦτα ἐκτῶν χειρῶν ὑμῶν
;
πατεῖν μου τὴν αὐλὴν οὐπροσθήσεσθε
.
ἐὰν φέρητε σεμίδαλιν
,
μάταιον·θυμίαμα βδέλυγμά μοί ἐστιν· τὰς νεομηνίας ὑμῶνκαὶ τὰ σάββατα οὐκ ἀνέχομαι
6.
Ταῦτα οὖν κατήργησεν
,
ἵνα ὁ καινὸς νόμος τοῦκυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
,
ἄνευ ζυγοῦ ἀνάγκηςὤν
,
μὴ ἀνθρωποποίητον ἔχῃ τὴν προσφοράν
.7.
λέγει δὲ πάλιν πρὸς αὐτούς· Μὴ ἐγὼ ἐνετειλάμηντοῖς πατράσιν ὑμῶν ἐκπορευομένοις ἐκ γῆςΑἰγύπτου
,
προσενέγκαι μοι ὁλοκαυτώματα καὶθυσίας
;8.
ἀλλ 
ἢ τοῦτο ἐντειλάμην αὐτοῖς· ἕκαστος ὑμῶνκατὰ τοῦ πλησίον ἐν τῇ καρδίᾳ ἑαυτοῦ κακίαν μὴμνησικακέτω
,
καὶ ὅρκον ψευδῆ μὴ ἀγαπᾶτε
.9.
αἰσθάνεσθαι οὖν ὀφείλομεν
,
μὴ ὄντες ἀσύνετοι
,
τὴν γνώμην τῆς ἀγαθωσύνης τοῦ πατρὸς ἡμῶν
,
ὅτ
ἡμῖν λέγει
,
θέλων ἡμᾶς μὴ ὁμοίως πλανωμένουςἐκείνοις ζητειν
,
πῶς προσάγωμεν αὐτῷ
.10.
ἡμῖν οὖν οὕτως λέγει· Θυσία τῷ κυρίῳ καρδίασυντετριμμένη
,
ὀσμὴ εὐωδίας τῷ κυρίῳ κυρίῳκαρδία δοξάζουσα τὸν πεπλακότα αὐτήν
.
ἀκριβεύεσθαι οὖν ὀφείλομεν
,
ἀδελφοί
,
περὶ τῆςσωτηρίας ἡμῶν
,
ἵνα μὴ ὁ πονηρὸς παρείσδυσινπλάνης ποιήσας ἐν ἡμῖν ἐκσφενδονήσῃ ἡμᾶς ἀπὸ τῆςζωῆς ἡμῶν
.
имеет нужды ни в наших всесожжениях
,
ни в на
-
ших жертвах и приношениях
.5. "
К чему Мне множество жертв ваших
,
гово
-
 рить Господь
?
Исполнен Я всесожжения овнов итука агнцев
,
крови козлов и овнов не хочу
.
Не
-
приятно
,
когда вы приходите являться пред Ме
-
ня
;
ибо кто требовал этого от рук ваших
?
Пере
-
станьте топтать двор Мой
.
Если приносите мнепшеничную муку
, -
напрасно
;
курение мерзостьдля Меня
.
Новомесячий ваших и дня великого нетерплю
,
постов
,
дней покоя и праздников вашихненавидит душа Моя
".6.
Итак
,
Господь упразднил это
,
дабы новый за
-
кон Господа нашего Иисуса Христа без ига необ
-
ходимости представлял собственно человеческоеприношение
.7.
Господь еще говорит к ним
: "
Заповедал ли Яотцам вашим
,
когда они вышли из земли египет
-
ской
,
приносить Мне всесожжения и жертвы
?8.
Но вот что Я заповедал им говоря
:
каждый извас да не имеет злобы против ближнего своего ине любить клятвы ложной
".9.
Итак
,
поелику мы не без разума
,
то должныпонимать благую волю Отца нашего
,
ибо Он
,
же
-
лая взыскать нас блуждающих подобно иудеям
,
говорит нам
,
как мы должны приближаться к Не
-
му
.10.
Он говорит нам
: "
жертва Богу сердце сокру
-
шенное
,
и сердца смиренного Он не презирает
".
Посему
,
братья
,
мы должны вернее исследоватьто
,
что относится к нашему спасению
,
дабы ко
-
гда-нибудь противник не возымел доступа к нами не отвратил нас от нашей жизни
.
Глава
1.
Λέγει οὖν πάλιν περὶ τούτων πρὸς αὐτούς· Ἱνατίμοι νηστεύετε
,
λέγει κύριος
,
ὡς σήμερον ἀκουσθῆναιἐν κραυγῇ τὴν φωνὴν ὑμῶν
;
οὐ ταύτην τὴν μηστείανἐγὼ ἐξελεξάμην
,
λέγει κύριος
,
οὐκ ἄνθρωπονταπεινοῦντα τὴν ψυχὴν αὐτοῦ
,2.
οὐδ
ἂν κάμψητε ὡς κρίκον τὸν τράχηλον ὑμῶνκαὶ σάκκον ἐνδύσησθε καὶ σποδὸν ὑποστρώσητε
,
οὐδ’οὕτως καλέσετε νηστείαν δεκτήν
.3.
πρὸς ἡμᾶς δὲ λέγει· Ἰδοὺ αὕτη ἡ νηστεία
,
ἣν ἐγὼἐξελεξάμην
,
λέγει κύριος· λύε πάντα σύνδεσμονἀδικίας
,
διάλυε στραγγαλιὰς βιαίων συναλλαγμάτων
,
ἀπόστελλε τεθραυσμένους ἐν ἀφέσει καὶ πᾶςανἄδικον συγγραφὴν διάσπα
.
διάθρυπτε πεινῶσιν τὸνἄρτον σου
,
καὶ γυμνὸν ἐὰν ἴδῃς περίβαλε· ἀστέγουςεἴσαγε εἰς τὸν οἶκον σου
,
καὶ ἐὰν ἴδῃς ταπεινόν
,
οὐχ  ὑπερόψῃ αὐτόν
,
οὐδὲ ἀπὸ τῶν οικείων τοῦ
1.
О постановлениях ветхого завета Господь ещеговорит к ним
: "
Зачем Мне поститесь
,
чтобы ны
-
не услышан был голос ваш с воплем
?
Не такойпост Я избрал
,
говорить Господь
,
чтобы человектомил душу свою без причины
;2.
и если бы ты изогнул выю твою наподобиекруга
,
и облекся во вретище и покрыл себя пеп
-
лом
,
и то не сотворил бы ты Мне поста приятно
-
го
".3.
А к нам Он говорит
:
когда будете поститься
, -
 разрушь всякий союз неправды и раздери всякуюнеправедную запись
;
уничтожь стеснения на
-
сильственного торга
,
отпусти измученных насвободу
,
и отбрось всякую злонамеренную пре
-
досторожность
.
Раздробляй алчущим хлеб твой ибедных без крова введи в дом твой
;
если видишьнагого
,
одень
,
и единоплеменников своих не пре
-
 
σπέρματός σου
.4.
τότε ῥαγήσεται πρώϊμον τὸ φῶς σου
,
καὶ τὰ ἱμάτιάσου ταχέως ἀνατελεῖ 
,
καὶ προπορεύσεται ἔμπροσθένσου ἡ δικαιοσύνη
,
καὶ προπορεύσεται ἔμπροσθένσου ἡ δικαιοσύνη
,
καὶ ἡ δόξα τοῦ θεοῦ περιστελεῖ σε
.5.
τότε βοήσεις
,
καὶ ὁ θεὸς επακούσεταί σου
,
ἔτιλαλοῦντός σου ἐρεῖ· Ἰδοὺ πάρειμι· ἐὰν ἀφέλῃς ἀπὸσοῦ σύνδεσμον καὶ χειροτονίαν καὶ ῥῆμαγογγυσμου
,
καὶ δῷς πεινῶντι τὸν ἄρτον σου ἐκψυχῆς σου καὶ ψυχὴν τεταπεινωμένην ἐλεήσῃς
.6.
εἰς τοῦτο οὖν
,
ἀδελφοί
,
ὁ μακρόθυμος προβλέψας
,
ὡς ἐν ἀκεραιοσύνῃ πιστεύσει ὁ λαός
,
ὃν ἡτοίμασενἐν τῷ ἠγαπημένῳ αὐτοῦ
,
προεφανέρωσεν ἡμῖν περὶπάντων
,
ἵνα μὴ προσρησσώμεθα ὡς ἐπήλυτοι τῷἐκείνων νόμῳ
.
зирай
.4.
Тогда откроется ранний свет твой
,
и одеждытвои скоро воссияют
;
и правда твоя будет тебепредшествовать
,
и слава Божия будет сопровож
-
дать тебя
.5.
Тогда ты воззовешь
,
и Бог услышит тебя
,
и ко
-
гда еще говоришь ты
,
Он скажет
:
вот Я
, -
еслиотринешь от себя и союз и совет злых и слово роптания
,
и от сердца дашь алчущему хлеб
".6.
В этом
,
братья
,
открывается попечение и мило
-
сердие Божие
,
ибо Он людям
,
которых снискалдля Возлюбленного Своего
,
определил веровать впростоте и уже прежде вразумлял всех нас не об
-
 ращаться
,
подобно прозелитам
,
к закону Иудей
-
скому
.
Глава
4
1.
Δεῖ οὖν ἡμᾶς περὶ τῶν ἐνεστώτων ἐπιπολὺἐραυνῶντας ἐκζητεῖν τὰ δυνάμενα ἡμᾶς σώζειν
.
φύγωμεν οὖν τελείως ἀπὸ πάντων τῶν ἔργων τῆςἀνομίας
,
μήποτε καταλάβῃ ἡμᾶς τὰ ἔργα τῆςἀνομίας· καὶ μισήσωμεν τὴν πλάνην τοῦ νῦν καιροῦ
,
ἵνα εἰς τὸν μέλλοντα ἀγαπηθῶμεν
.2.
μὴ δῶμεν τῇ ἑαυτῶν ψυχῇ ἄνεσιν
,
ὥστε ἔχειναὐτὴν ἐξουσίαν μετὰ ἁμαρτωλῶν καὶ πονηρῶνσυντρέχειν
,
μήποτε ὁμοιωθῶμεν αὐτοῖς
.3.
τὸ τέλειον σκάνδαλον ἤγγικεν
,
περὶ οὗ γέγραπται
,
ὡς Ἐνὼχ λέγει
.
Εἰς τοῦτο γὰρ ὁ δεσπότηςσυντέτμηκεν τοὺς καιροὺς καὶ τὰς ἡμέρας
,
ἵναταχύνῃ ὁ ἠγαπημένος αὐτοῦ καὶ ἐπὶ τὴν κληρονομίανἥξῃ
,4.
λέγει δὲ οὕτως καὶ ὁ προφήτης· Βασιλεῖαι δέκαἐπὶ τῆς γῆς βασιλεύσουσιν
,
καὶ ἐξαναστήσεταιὄπισθεν μικρὸς βασιλεύς
,
ὃς ταπεινώσει τρεῖς ὑφ
ἓντῶν βασιλέων
.5.
ὁμοίως περὶ τοῦ αὐτοῦ λέγει Δανιήλ· Καὶ εἶδον τὸτέταρτον θηρίον τὸ πονηρὸν καὶ ἰσχυρὸν καὶχαλεπώτερον παρὰ πάντα τὰ θηρία τῆς θαλάσσης
,
καὶ ὡς ἐξ αὐτοῦ ἀνέτειλεν δέκα κέρατα
,
καὶ ὡςἐταπείνωσεν ὑφ
ἓν τρία τῶν μεγάλων κεράτων
.6.
συιέναι οὖν ὀφείλετε
.
ἔτι δὲ καὶ τοῦτο ἐρωτῶ ὑμᾶςὡς εἷς ἐξ ὑμῶν ὤν
,
ἰδίως δὲ καὶ πάντας ἀγαπῶν ὑπὲρτὴν ψυχήν μου
,
προσέχειν νῦν ἑαυτοῖς καὶ μὴὁμοιοῦσθαί τισιν ἐπισωρεύοντας ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν λέγοντας
,
ὅτι ἡ διαθήκη ἐκείνων καὶ ἡμῶν
.7.
ἡμῶν μέν· ἀλλ 
ἐκεῖνοι οὕτως εἰς τέλος ἀπωλεσαναὐτὴν λαβόντος ἤδη τοῦ Μωϋσέως
.
λέγει γὰρ ἡγραφή· Καὶ ἦν Μωϋσῆς ἐν τῷ ὄρει νηστεύων ἡμέραςτεσσαράκοντα καὶ νύκτας τεσσαράκοντα
,
καὶ ἔλαβεντὴν διαθήκην ἀπὸ τοῦ κυρίου
,
πλάκας λιθίναςγεγραμμένας τῷ κακτύλῳ τῆς χειρὸς τοῦ κυρίου
.8.
ἀλλὰ ἐπιστραφέντες ἐπὶ τὰ εἴδωλα ἀπώλεσαν
1.
Итак
,
надо тщательно исследовать настоящийпредмет и изложить то
,
что может служить к на
-
шему спасению
.
Будем убегать всякого дела не
-
праведного и возненавидим заблуждение на
-
стоящего времени
,
дабы в будущем нам бытьвозлюбленными Богом
.2.
Не дадим душе нашей места
,
где бы она моглапристать с нечестивыми и грешниками
,
дабы неуподобиться им
.3.
Ибо последнее искушение
,
как написано и какговорит Енох
,
приблизилось
:
Господь сократилвремена и дни для того
,
чтобы ВозлюбленныйЕго ускорил Своим пришествием к наследиюСвоему
.4.
Пророк так говорить
: "
десять царств будут цар
-
ствовать на земле и после восстанет малый царь
,
который зараз низложит трех царей
.
Подобноедолжно разуметь и о царствах
.5.
О том же еще говорит Даниил
: "
я видел чет
-
вертого зверя злого
,
сильного и более прочихзверей морских неистового
;
и явилось на нем де
-
сять рогов и среди их восстал еще рог короткий ивыбил три рога из числа больших рогов
" .6.
Мы должны это понимать
.
Еще же
,
как братваш
,
любящий всех более души своей
,
я прошувас быть внимательными к себе и не уподоблять
-
ся тем
,
которые умножают грехи свои и говорят
:
завет иудеев есть и наш
.7.
Он только наш потому что они потеряли навсе
-
гда то
,
что получил Моисей
.
Ибо Писание гово
-
 рит
: "
Моисей был на горе и постился сорок днейи сорок ночей и принял завет от Господа
,
скри
-
жали каменные
,
написанные рукою Божиею
.8.
Но они
,
обратившись к идолам
,
лишились его
.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->