Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
TrilinguaPolycarpi

TrilinguaPolycarpi

Ratings: (0)|Views: 26 |Likes:
Published by alextheolog

More info:

Published by: alextheolog on Dec 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/29/2013

pdf

text

original

 
1
Πολύκαρπος καὶ οἱ σὺν αὐτῷπρεσβύτεροι τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦθεοῦ τῇ παροικούσῃ Φιλίππους·ἔλεος ὑμῖν καὶ εἰρήνη παρὰ θεοῦπαντοκράτορος καὶ ἸησοῦΧριστοῦ τοῦ σωτῆρος ἡμῶνπληθυνθείη
.Policarpus et qui cum eo sunt presbyteri ecclesiae Dei, quae estPhilippis; misericordia vobis et pax a Deo omnipotente et IesuChristo salvatore nostro abundet.
Поликарп и с ним пресвитеры
-
Церкви Божией в Филиппах
:
милость и мир от Бога Вседер
-
жителя и Господа Иисуса Хри
-
ста
,
Спасителя нашего
,
да ум
-
ножится вам
.
Глава
1
.1.
Συνεχάρην ὑμῖν μεγάλως ἐν τῷκυρίῳ ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστῷ
,
δεξαμένοις τὰ μιμήματα τῆςἀληθοῦς ἀγάπης καὶ προπέμψασιν
,
ὡς ἐπέβαλεν ὑμῖν
,
τοὺςἐνειλημένους τοῖς ἁγιοπρεπέσινδεσμοῖς
,
ἅτινά ἐστιν διαδήματατῶν ἀληθῶς ὑπὸ θεοῦ καὶ τοῦκυρίου ἡμῶν ἐκλελεγμένων·
Congratulatus sum vobis mag-nifice in Domino nostro IesuChristo, suscipiens imitabiliaverba dilectionis, quam ostendistisin illis qui praemissi sunt virissanctis, decorosis vinculis con-nexis, quae sunt coronae electaeDeo, illius veri regni, per Domi-num nostrum Iesum Christum.
 Я весьма сорадовался вам вГосподе нашем Иисусе Христео том
,
что приняли у себя об
-
 разцы истинной любви
,
и какприлично было вам
,
проводилисвязанных священными узами
,
которые суть царское украше
-
ние для истинных избранниковБога и Господа нашего
.2.
καὶ ὅτι ἡ βεβαία τῆς πίστεως ὑμῶν ῥίζα
,
ἐξ ἀρχαίωνκαταγγελλομένη χρόνων
,
μέχρι νῦν διαμένει καὶ καρποφορεῖ εἰςτὸν κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν
,
ὃς ὑπέμεινεν ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶνἡμῶν ἕως θανάτου καταντῆσαι
,
ὃνἤγειρεν ὁ θεός
,
λύσας τὰς ὠδῖναςτοῦ ᾅδου·
et quia firmitas fidei vestrae a principio usque nunc permanet etfructificat in Domino nostro IesuChristo, qui sustinuit pro peccatisnostris usque ad mortem, quem re-suscitavit Deus, dissolvens doloresinferni;
Радуюсь также и тому
,
чтотвердый корень вашей веры
,
из
-
вестный с первых времен
,
пре
-
бывает и до-ныне и приноситплоды
,
достойные Господа на
-
шего Иисуса Христа
,
Которыйпретерпел за грехи наши самуюсмерть
,
но Которого воскресилБог
,
 расторгнув узы ада
".3.
εἰς ὃν οὐκ ἰδόντες πιστεύετεχαρᾷ ἀνεκλαλήτῳ καὶδεδοξασμένῃ
,
εἰς ἣν πολλοὶἐπιθυμοῦσιν εἰσελθεῖν
,
εἰδότες
,
ὅτι χάριτί ἐστε σεσωσμένοι
,
 ὐκ ἐξἔργων
,
ἀλλὰ θελήματι θεοῦ διὰἸησοῦ Χριστοῦ
.quem cum non videritis, nuncdiligitis, in quem nuncnon as- picientes creditis, credentes autemgaudebitis gaudio inenarrabili etglorificato; in quod multi desider-ant introire, scientes, quia gratiasalvi facti estis, non ex operibus,sed in voluntate Dei per IesumChristum.
Вы
,
не видев Его
,
веруете
,
и
,
ве
-
 руя
,
 радуетесь радостию неиз
-
 реченною и преславною
, -
како
-
вой многие желают достигнуть
,-
зная
,
что вы спасены благода
-
тию
,
не делами
,
но по воле Бо
-
жией чрез Иисуса Христа
.
Глава
2.
1.
Διὸ ἀναζωσάμενοι τὰς ὀσφύας ὑμῶν δουλεύσατε τῷ θεῷ ἐν φόβῳκαὶ ἀληθείᾳ
,
ἀπολιπόντες τὴνκενὴν ματαιολογίαν καὶ τὴν τῶνπολλῶν πλάνην
,
πιστεύσαντες εἰςτὸν ἐγείραντα τὸν κύριον ἡμῶνἸησοῦν Χριστὸν ἐκ νεκρῶν καὶδόντα αὐτῷ δόξαν καὶ θρόνον ἐκδεξιῶν αὐτοῦ· ᾧ ὑπετάγη τὰ πάνταἐπουράνια καὶ ἐπίγεια
,
ᾧ πᾶσαπνοὴ λατρεύει
,
ὃς ἔρχεται κριτὴςζώντων καὶ νεκρῶν
,
οὗ τὸ αἷμαἐκζητήσει ὁ θεὸς ἀπὸ τῶνἀπειθούντων αὐτῷ
.Propter quod succincti lumbosvestros servite Deo cum timore etin veritate, dimisso inani vanilo-quio et multo errore. Credite in il-lum, qui resuscitavit Dominumnostrum Iesum Christum ex mor-tuis, et dedit ei gloriam et sedemin dextera sua; cui subiecta suntomnia caelestia et terrestria et sub-terranea, cui omnis spiritus servit,qui venturus est iudicare vivos etmortuos, cuius sanguinem requiretDeus ab eis, qui non crediderunt ineum;
Поэтому
,
препоясавши чреславаши
,
служите Богу в страхе иистине
;
оставив тщетное пусто
-
словие и заблуждение многих
,
веруйте в Того
, "
Который вос
-
кресил из мертвых Господа на
-
шего Иисуса Христа и даровалЕму славу
"
и престол одеснуюСебя
,
Которому все покоренонебесное и земное
,
Которомувсе дышащее служит
,
Которыйпридет Судией живых и мерт
-
вых и Которого кровь взыщетБог от неверующих Ему
.2
ὁ δὲ ἐγείρας αὐτὸν ἐκ νεκρῶνκαὶ ἡμᾶς ἐγερεῖ 
,
ἐὰν ποιῶμεναὐτοῦ τὸ θέλημα καὶ πορευώμεθα
qui et resuscitavit eum a mortuis,qui et nos resuscitaturus est invita, si fecerimus voluntatem eius
Воскресивший же Его из мерт
-
вых воскресит и нас
,
если будемисполнять волю Его
,
поступать
 
2
ἐν ταῖς ἐντολαῖς αὐτοῦ καὶἀγαπῶμεν
,
ἃ ἠγάπησεν
,
ἀπεχόμενοι πάσης ἀδικίας
,
πλεονεξίας
,
φιλαργυρίας
,
καταλαλιᾶς
,
ψευδομαρτυρίας· μὴἀποδιδόντες κακὸν ἀντὶ κακοῦ ἢλοιδορίαν ἀντὶ λοιδορίας ἢγρόνθον ἀντὶ γρόνθου ἢ κατάρανἀντὶ κατάρας·
et ambulaverimus in mandatis ip-sius et dilexerimus, quae ipsedilexit, abstinentes nos ab omni in-iustitia, hoc est a concupiscentia,ab avaritia, a detractione, a falsotestimonio; non reddentes malum pro malo, aut iniuriampro iniuria,aut con-tumeliam pro contumelia,aut maledictum pro maledicto.
по заповедям Его и любить то
,
что Он любит
;
если будем уда
-
ляться всякой неправды
,
любо
-
стяжания
,
сребролюбия
,
злоре
-
чия
,
лжесвидетельства
,
не воз
-
давая злом за зло
,
порицания запорицание
,
удара за удар
,
про
-
клятия за проклятие
3.
μνημονεύοντες δὲ ὧν εἶπεν ὁκύριος διδάσκων· Μὴ κρίνετε
,
ἵναμὴ κριθῆτε· ἀφίετε
,
καὶἀφεθήσεται ὑμῖν· ἐλεᾶτε
,
ἵναἐλεηθῆτε· ᾧ μέτρῳ μετρεῖτε
,
ἀντιμετρηθήσεται ὑμῖν· καὶ ὅτιμακάριοι οἱ πτωχοὶ καὶ οἱδιωκόμενοι ἕνεκεν δικαιοσύνης
,
ὅτι αὐτῶν ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦθεοῦ
.Mementote, quod Dominus docensdixit: Nolite iudicare, ne iudice-mini; dimittite, et dimittetur vobis;miseremini, et Dominus miserebi-tur vestri; qua enim mensuramensi fueritis, eadem remetietur vobis; et quod dictum est: Beati pauperes spiritu, et qui persecu-tionem patiuntur propter iustitiam,quoniam ipsorum est regnumcaelorum.
и если будем помнить то
,
чемуучил Господь
,
говоря
:
не суди
-
те
,
чтоб не быть вам судимыми
.
Прощайте
,
и будет вам проще
-
но
.
Милуйте
,
чтоб вам быть по
-
милованными
.
Какою мероюмерите
,
такою возмерится вам
.
И блаженны бедные и гонимыеза правду
,
ибо их царствие Бо
-
жие
.
Глава
3.
1.
Ταῦτα
,
ἀδελφοί
,
οὐκ ἐμαυτῷἐπιτρέψας γράφω ὑμῖν περὶ τῆςδικαιοσύνης
,
ἀλλ 
'
ἐπεὶ ὑμεῖςπροεπεκαλέσασθέ με
.Haec autem, fratres mei, non ameipso imperans scribo vobis deiustitia, sed quoniam vos provo-castis;
Это пишу вам
,
братья
,
о правед
-
ности не по собственному при
-
тязанию
,
но потому
,
что вы са
-
ми вызвали на то меня
.2.
οὔτε γὰρ ἐγὼ οὔτε ἄλλος ὅμοιοςἐμοὶ δύναται κατακολουθῆσαι τῇσοφίᾳ τοῦ μακαρίου καὶ ἐνδόξουΠαύλου
,
ὃς γενόμενος ἐν ὑμῖνκατὰ πρόσωπον τῶν τότεἀνθρώπων ἐδίδαξεν ἀκριβῶς καὶβεβαίως τὸν περὶ ἀληθείας λόγον
,
ὃς καὶ ἀπὼν ὑμῖν ἔγραψενἐπιστολάς
,
εἰς ἃς ἐὰν ἐγκύπτητε
,
δυνηθήσεσθε οἰκοδομεῖσθαι εἰςτὴν δοθεῖσαν ὑμῖν πίστιν
. propter quod neque ego, neque al-ius similis mei poterit sequi sapi-entiam beati et gloriosi Pauli, quifuit apud vos et visus est secun-dum faciem iilis qui tunc eranthominibus; qui docuit certissimeatque firmissime verbum veritatis;qui et absens scripsit vobis episto-las, ad quas deflectamini, ut possi-tis aedificari in fide, quae data estvobis;
Ибо ни мне
,
ни другому
,
подоб
-
но мне
,
нельзя достигнуть муд
-
 рости блаженного и славногоПавла
,
который находясь у вас
,
пред лицом живших тогда лю
-
дей
,
 ревностно и твердо препо
-
давал слово истины
,
и после
,
удалившись от вас
,
писал вампослания
.
Вникая в них
,
вы мо
-
жете получить назидание в дан
-
ной вам вере
,3.
ἥτις ἐστὶν μήτηρ πάντων ἡμῶν
,
ἐπακολουθούσης τῆς ἐλπίδος
,
προαγούσης τῆς ἀγάπης τῆς εἰςθεὸν καὶ Χριστὸν καὶ εἰς τὸνπλησίον
.
ἐὰν γάρ τις τούτων ἐντὸς
,
πεπλήρωκεν ἐντολὴνδικαιοσύνης· ὁ γὰρ ἔχων ἀγάπηνμακράν ἐστιν πάσης ἁμαρτίας
.quae est mater omnium nostrum,subsequente spe, praecedente di-lectione, quae est in Deo et inChristo et in proximo. Si enimquis horum intrinsecus repletusfuerit mandatis iustitiae et habueritdilectionem, longe est ab omni peccato.
"которая есть матерь всех нас
",
за которою следует надежда икоторой пришествует любовь кБогу
,
ко Христу и ближнему
.
Кто в них пребывает
,
тот ис
-
полнил заповедь правды
.
Ибоимеющий любовь далек от вся
-
кого греха
.
Глава
4.
1
Ἀρχὴ δὲ πάντων χαλεπῶνφιλαργυρία
.
εἰδότες οὖν
,
ὅτι οὐδὲνεἰσηνέγκαμεν εἰς τὸν κόσμον
,
ἀλλ 
'
οὐδὲ ἐξενεγκεῖν τι ἔχομεν
,
ὁπλισώμεθα τοῖς ὅπλοις τῆςδικαιοσύνης καὶ διδάξωμενἑαυτοὺς πρῶτον πορεύεσθαι ἐν τῇ
Principium autem omnium malo-rum avaritia est. Scitote ergo, quianihil intulimus in hunc mundumneque auferrepossumus. Armemur armis iustitiae et doceamus nosmetipsos primum ambuiare in man-datis Domini;
"Начало же всех бед есть среб
-
 ролюбие
".
Итак
,
зная
,
что мы"ничего не принесли в мир иничего не вынесем из него
",
вооружимся оружиями правды
,
и будем сперва учить самих се
-
бя поступать по заповеди Гос
-
 
3
ντολτοκυρου·подней
;2.
ἔπειτα καὶ τὰς γυναῖκας ὑμῶνἐν τῇ δοθείσῃ αὐταῖς πίστει καὶἀγάπῃ καὶ ἁγνείᾳ
,
στεργούσαςτοὺς ἑαυτῶν ἄνδρας ἐν πάσῃἀληθείᾳ καὶ ἀγαπώσας πάντας ἐξἴσου ἐν πάσῃ ἐγκρατείᾳ
,
καὶ τὰτέκνα παιδεύειν τὴν παιδείαν τοῦφόβου τοῦ θεοῦ
et post haec etiam mulieres vestrasin f ide, quae data est eis, et dilec-tione et castitate, amantes suos vi-ros in omni veritate et caritate,diiigentes omnes aequaiiter inomni continentia, et filios erudirein disciplina et timore Dei.
а потом учите и жен ваших
,
чтобы они пребывали в даннойим вере
,
любви и чистоте
,
чтобылюбили мужей своих со всеюискренностью и всех других
,
 равно со всем целомудрием
,
идетей будем воспитывать встрахе Божием
;3.
τὰς χήρας σωφρονούσας περὶτὴν τοῦ κυρίου πίστιν
,
ἐντυγχανούσας ἀδιαλείπτως περὶπάντων
,
μακρὰν οὔσας πάσηςδιαβολῆς
,
καταλαλιᾶς
,
ψευδομαρτυρίας
,
φιλαργυρίας καὶπαντὸς κακοῦ· γινωσκούσας
,
ὅτιεἰσὶ θυσιαστήριον θεοῦ καὶ ὅτιπάντα μωμοσκοπεῖται
,
καὶλέληθεν αὐτὸν οὐδὲν οὔτελογισμῶν οὔτε ἐννοιῶν οὔτε τιτῶν κρυπτῶν τῆς καρδίας
.Viduae vero pudicae circa fidemDei interpellent incessanter proomnibus, eiongantes se ab omni- bus diaboiicis detractionibus etfalso testimonio et ab omni malo;cognoscentes se ipsas, quia suntsacrarium Dei, quoniam omniaDeus prospicit et nihii eum iatet,neque cogitatio neque conscientianeque aliquod abditum cordis.
будем учить вдов
,
чтоб ониздраво судили о вере Господ
-
ней
,
предстательствовали не
-
престанно за всех
,
удалялисьвсякой клеветы
,
злоречия
,
лже
-
свидетельства
,
сребролюбия ивсякого порока
,
и знали
,
что они
-
жертвенник Божий
,
что Богвсе видит и от Него ничего несокрыто
,
ни мысли
,
ни намере
-
ния
,
и никакие сокровенныечувствования сердца
.
Глава
5.
1.
Εἰδότες οὖν
,
ὅτι θεὸς οὐμυκτηρίζεται
,
ὀφείλομεν ἀξίωςτῆς ἐντολῆς αὐτοῦ καὶ δόξηςπεριπατεῖν
.Scientes ergo, quia Deus non de-ridetur, debemus digne in man-datis eius et gioria ambulare.
Таким образом зная
,
что
"
Бог небывает в посмеянии
",
мы долж
-
ны поступать достойно запове
-
ди Его и славы
.2.
ὁμοίως διάκονοι ἄμεμπτοικατενώπιον αὐτοῦ τῆςδικαιοσύνης ὡς θεοῦ καὶ Χριστοῦδιάκονοι καὶ οὐκ ἀνθρώπων· μὴδιάβολοι
,
μὴ δίλογοι
,
ἀφιλάργυροι
,
ἐγκρατεῖς περὶπάντα
,
εὔσπλαγχνοι
,
ἐπιμελεὶς
,
πορευόμενοι κατὰ τὴν ἀλήθειαντοῦ κυρίου
,
ὃς ἐγένετο διάκονοςπάντων· ᾧ ἐὰν εὐαρεστήσωμεν ἐντῷ νῦν αἰῶνι
,
ἀποληψόμεθα καὶτὸν μέλλοντα
,
καθὼς ὑπέσχετοἡμῖν ἐγεῖραι ἡμᾶς ἐκ νεκρῶν
,
καὶὅτι ἐὰν πολιτευσώμεθα ἀξίωςαὐτοῦ
,
καὶ συμβασιλεύσομεναὐτῷ
,
εἴγε πιστεύομεν
.Similiter diaconi incuipabiies sintin conspectu eius iustitiae, sicutDei et Christi ministri et nonhominum, non criminatores, nondetractores, neque avari, sed om-nia tolerantes, in omnibus miseri-cordes diligentes in omnibus, am- bulantes in veritate Domini, quifactus est minister omnium, cui sicomplaceamus in hoc saeculo, percipiemus ea, quae futura sunt,secundum quod promisit resusci-tare nos a mortuis; et si digne eoconversati fuerimus, et sicrediderimus, conregnabimus cumeo.
Подобно и диаконы должныбыть непорочны пред правдою
,
как служители Бога и Христа
,
ане человеков
,
не клеветники
,
недвоязычники
,
не сребролюбцы
,
воздержаны во всем
,
милосер
-
ды
,
старательны
;
должны по
-
ступать согласно с истиноюГоспода
,
Который сделалсяслужителем всех
,
от Которого
,
если угодим Ему в нынешнемвеке
,
получим и будущий
,
таккак Он обещал нам
,
что воскре
-
сит нас из мертвых
,
и что еслибудем жить достойно Его и вНего веровать
,
будем и царство
-
вать с Ним
.3.
ὁμοίως καὶ νεώτεροι ἄμεμπτοιἐν πᾶσιν
,
πρὸ παντὸς προνοοῦντεςἁγνείας καὶ χαλιναγωγοῦντεςἑαυτοὺς ἀπὸ παντὸς κακοῦ
.
καλὸνγὰρ τὸ ἀνακόπτεσθαι ἀπὸ τῶνἐπιθυμιῶν τῶν ἐν τῷ κόσμῳ
,
ὅτιπᾶσα ἐπιθυμία κατὰ τοῦπνεύματος στρατεύεται καὶ οὔτεπόρνοι οὔτε μαλακοὶ οὔτεἀρσενοκοῖται βασιλείαν θεοῦκληρονομήσουσιν
,
οὔτε οἱ
Iuvenes similiter inculpabiles sintin omnibus, omnem ignorantiam providentes refrenantes semet ip-sos ab omni malo, Bonum estenim abscidi ab omnibus concu- piscentiis mundi, quoniam omnisconcupiscentia adversus spiritummilitats quia neque fornicarii ne-que molles neque masculorumconcubitores regnum Dei posside- bunt, neque illicita facientes. Prop-
Подобным образом и юношидолжны быть непорочны вовсем
,
преимущественно же за
-
ботиться о целомудрии и удер
-
живать себя от всякого порока
.
Ибо хорошо отражать от себямирские похоти
,
потому чтовсякая
"
похоть воюет противдуха
",
и ни
"
блудники
,
ни сла
-
столюбцы
,
ни мужеложникицарствия Божия не наследуют
",

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->