Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Schválené uznesenie k problému na Družstevnej ulici v Malackách

Schválené uznesenie k problému na Družstevnej ulici v Malackách

Ratings: (0)|Views: 2,646 |Likes:
Published by Ľudia pre Malacky
Mestské zastupiteľstvo vôbec prvýkrát rokovalo o probléme občianskeho spolunažívania na Družstevnej ulici, ku ktorému schválilo návrh uznesenia predložený poslancom J.Říhom.
Mestské zastupiteľstvo vôbec prvýkrát rokovalo o probléme občianskeho spolunažívania na Družstevnej ulici, ku ktorému schválilo návrh uznesenia predložený poslancom J.Říhom.

More info:

Published by: Ľudia pre Malacky on Dec 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/29/2012

pdf

text

original

 
UZNESENIE
Č
. 178/2011z pokra
č
ujúceho zasadnutia Mestského zastupite
ľ
stva mesta Malackyzo d
ň
a 30. 11. 2011K bodu programu
č
. 3) Zámer zriadenia špeciálneho bývania
 Z162/2011
 Mestské zastupite
ľ
stvo v Malackách
 
1) berie na vedomie
a)
 
predloženú dôvodovú správu k materiálu s názvom Zámer zriadenia špeciálnehobývania (materiál
č
. Z 162/2011),b)
 
názor obyvate
ľ
ov mesta vyjadrený na verejnej diskusii s predkladate
ľ
om materiáluv otázke neumiestnenia neprispôsobivých obyvate
ľ
ov v areáli Malacky – Vampil,
2) víta pomoc a podporuje
 
č
innos
ť
ob
č
ianskej iniciatívy
Ľ
udia pre Malacky a
ď
alších ob
č
ianskych aktivistov v mestepri riešení pretrvávajúceho problému ob
č
ianskeho spolunažívania na Družstevnej ulici,
3) oce
ň
uje
snahu všetkých spracovate
ľ
ov materiálu predloži
ť
poslancom možnos
ť
riešenia a tiežúrove
ň
spracovania samotného predloženého návrhu z h
ľ
adiska vyjadrených princípov,komplexnosti a súvislostí, ktoré s oh
ľ
adom na iné vážne dlhoro
č
né problémy ponúkol,
4) ukladá mestskému úradu v súvislosti s Družstevnou ulicou
a)
 
predloži
ť
mestskému zastupite
ľ
stvu
ď
alšie variantné návrhy na riešenie vzniknutejsituácie, do toho
č
asu sa odkladá predložený zámer na zriadenie špeciálneho bývania;variantné návrhy budú rozpracované komplexne tak, aby poslanci mestskéhozastupite
ľ
stva dostali na rozhodnutie úplný materiál s potrebnými prílohami sozapracovaním nasledovných princípov riešenia vzniknutého problému:
i.
 
hlavní aktéri sporu sa aktívne zú
č
astnia na jeho riešení a obnovení pokojnéhoživota na Družstevnej ulici,
ii.
 
návrh zoh
ľ
adní podmienku, že budú uhradené dlhy vo
č
i mestu,
iii.
 
hlavní aktéri sporu na
ď
alej ponesú zodpovednos
ť
za svoje konaniea dodržiavanie zákonov Slovenskej republiky, pri
č
om nedôjde k vylú
č
eniuuplatnenia si náhrady vzniknutej škody,
iv.
 
návrh môže pomôc
ť
hlavným aktérom sporu na základe individuálnej žiadostiv sociálnej a bytovej núdzi na základe rovnakých podmienok ako sa poskytujepomoc každému obyvate
ľ
ovi Malaciek za úhradu nájomného, služiebspojených s užívaním nehnute
ľ
nosti a iného,
v.
 
návrh zoh
ľ
adní podmienku, že sa nebude poskytova
ť
akáko
ľ
vek nehnute
ľ
nos
ť
 do vlastníctva na území mesta
č
i v inom meste alebo obci, rovnakonehnute
ľ
nos
ť
užívaná pre potreby mesta a mestských organizácií,
vi.
 
hlavní aktéri sporu sa aktívne spolupodie
ľ
ajú na prácach, ktoré by mohli by
ť
 spojené s úpravou a prispôsobením bývania,
vii.
 
vyžaduje sa zabezpe
č
enie riadnej školskej dochádzky detí a aktívna spoluprácana výkone terénnej sociálnej práce,
viii.
 
návrh zoh
ľ
adní podmienku, že sa všetky otázky zmeny bydliska hlavnýchaktérov sporu vopred prediskutujú s dotknutými obyvate
ľ
mi mesta.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->