Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
31Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
1. Refleksi Unit Pembelajaran (1-10)

1. Refleksi Unit Pembelajaran (1-10)

Ratings:
(0)
|Views: 1,209|Likes:
Published by sumui55882183

More info:

Published by: sumui55882183 on Dec 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/14/2013

pdf

text

original

 
REFLEKSI TAJUK PELAJARANUNITTAJUK
1Perkembangan pendidikan di Malaysia ke arah pembangunan insan dan negara
1.Ringkasan Isi Kandungan Unit
Unit ini menerangkan perkembangan pendidikan di Malaysia dari era sebelum PenjajahanInggeris sehingga era selepas kemerdekaan dan seterusnya ke era milenium.1. Sebelum Penjajahan Inggeris, ibubapa berperanan sebagai pendidik. Anak-anak lelakidididik untuk menjadi ketua keluarga dengan membantu bapanya menjalankan kegiatanekonomi keluarga manakala anak-anak perempuan dididik dan diasur dengan perkara-perkara berkaitan rumah tangga dengan membantu ibunya.2. Semasa Penjajahan Inggeris, sekolah vernakular (Melayu, Cina dan Tamil) ditubuhkan.Semasa Perang Dunia Kedua, sekolah Nihongo dibuka oleh tentera Jepun dengan ajaranJepun.3. Sebelum Kemerdekaan, para pemimpin tempatan dan ahli politik membuat pelbagaipersiapan ke arah sebuah negara merdeka. Jawatankuasa Pelajaran 1956 diketuai olehAbdul Razak Hussein dan mengeluarkan Penyata Razak 1956.4. Selepas Kemerdekaan, Jawatankuasa Rahman Talib dibentuk. Perpaduan kaum menjadiagenda utama. Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama. Pendidikan percumadiberi untuk membasmi buta huruf. 1974, Jawatankuasa Kabinet diketuai oleh Mahathir Mohammed menegaskan 3M.5. Era milenium, ICT menjadi agenda penting.
2.Pilih 5 konsep yang terdapat dalam tajuk ini dan berikan penjelasannyaKonsepPenjelasan
1.Pendidikan sebelumPenjajahan InggerisPendidikan tradisional yang bercorak warisan turun temurunmelibatkan perkara-perkara budaya dan warisan.2.Pendidikan semasaPenjajahan InggerisPendidikan bebas. Sekolah vernakular (Melayu, Cina dan Tamil)ditubuhkan berasaskan etnik masing-masing.3.Pendidikan ErasebelumkemerdekaanPendidikan yang menyatukan budak-budak semua bangsadengan satu peraturan pelajaran dan menggunakan bahasakebangsaan.4.Pendidikan EraselepaskemerdekaanPendidikan percuma. Sistem peperiksaan disamakan untukmemupuk perpaduan rakyat. Sistem pelajaran yang memenuhikeperluan negara dan menggalakkan perkembangankebudayaan, sosial, ekonomi dan politik.5.Pendidikan EraMileniumPendidikan bersifat futuristik, fleksibel dan dinamik. Penekanankepada ICT dipentingkan.
3.Pandangan/ komentar anda tentang kandungan unit ini dalam konteksprofesionalisme keguruan anda.
Kandungan unit ini banyak memberi pendedahan kepada saya tentang perkembanganpendidikan di Malaysia dan usaha tokoh-tokoh untuk menggubal sistem pendidikan supayasesuai untuk negara berdaulat. Saya telah memahami lebih mendalam tentang pembangunanpendidikan sejak dulu sehingga sekarang. Didapati pendidikan adalah penting untukmelahirkan warganegara yang berpengetahuan, berketrampilan, berahklak mulia,bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri hingga seterusnya dapatmemberi sumbangan kepada keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dannegara. Sungguhpun negara kita berbilang kaum tetapi perpaduan rakyat diutamakan.Pelaksanaan pendidikan di negara kita amat berjaya disebabkan pembangunan insan telahmenjadikan semua rakyat hidup dalam keadaan harmoni.
 
REFLEKSI TAJUK PELAJARANUNITTAJUK
2Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK): Huraian dan penghayatan
1.Ringkasan Isi Kandungan Unit
Unit ini menerangkan definisi, proses dan matlamat pendidikan di Malaysia dan elemen-elemen dalam pembentukan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.1. Falsafah bermaksud mencintai kebijaksanaan atau kehikmahan.2. Falsafah Pendidikan merupakan panduan terhadap perkara-perkara yang berhubung kaitdengan pendidikan.3. Cabang Falsafah iaitu metafizik, epistemologi, aksiologi dan logik.4. Falsafah Umum Barat dibahagikan kepada aliran tradisional (idealisme dan realisme) danaliran moden (pragmalisme dan eksistensialisme).5. Falsafah Pendidikan Barat dibahagikan kepada aliran tradisional (perenialisme danesensialisme) dan aliran moden (progresivisme dan rekonstruksionisme).6. Falsafah Islam menjadikan ilmu wahyu sebagai sumber utamanya kerana keterbatasankemampuan akal manusia.7. Falsafah Pendidikan Islam berasaskan al-Quran.8. Pembentukan Falsafah Pendidikan Kebangsaan, merealisasikan perpaduan kaum danmenghapuskan kemiskinan.9. Kandungan Falsafah Pendidikan Kebangsaan adalah panduan bagi semua aktivitipendidikan.10. Rakyat Malaysia yang memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmurankeluarga, masyarakat dan negara dengan mengamalkann sikap toleransi, saling hormat-menghormati dan bekerjasama bagi mencapai perpaduan, kesejahteraan dan kestabilannegara.
2.Pilih 5 konsep yang terdapat dalam tajuk ini dan berikan penjelasannyaKonsepPenjelasan
1.metafizikPersoalan-persoalan yang tidak dapat diselesaikan secarasaintifik tentang hakikat realiti, kehidupan dan kewujudan tuhanyang ada.2.epistemologiTeori ilmu pengetahuan yang merangkumi ilmu wahyu, ilmuempirikal, ilmu intuitif, ilmu autoritatif dan ilmu rasional,terutamanya kajian kritis.3.aksiologiTeori nilai yang dibahagikan kepada nilai etika (nilai moral,tingkah laku dan adat) dan nilai estetika (keindahan dankesenian).4.eksistensialismeMazhab dalam aliran moden yang mementingkan pengalamandengan persekitaran.5.rekonstruksionismeMazhab ini memberi perhatian terhadap pembentukan semulamasyarakat untuk perubahan dan reformasi sosial supayamengenalpasti masalah dan mahir mengatasikannya.
3.Pandangan/ komentar anda tentang kandungan unit ini dalam konteksprofesionalisme keguruan anda.
Kandungan unit ini banyak memberi pendedahan kepada saya tentang Falsafah PendidikanKebangsaan. Selepas memahami Falsafah Pendidikan Kebangsaan, saya akanmelaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan sedaya upaya supaya hasratyang terkandung di dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan tercapai. Guru harusmemperkembangkan potensi murid dari aspek intelek, rohani, emosi dan jasmani sedangkannegara memerlukan rakyat Malaysia sihat, berkemahiran dan cergas tubuh badan untuk terusmembangunkan negara dan bersaing di peringkat global.
 
REFLEKSI TAJUK PELAJARANUNITTAJUK
3Falsafah Pendidikan Guru: Pemikiran dan amalan profesion keguruan
1.Ringkasan Isi Kandungan Unit
Unit ini merangkumi pemikiran dan amalan dalam profesion keguruan dalam FalsafahPendidikan Guru termasuk pengetahuan, ketrampilan dan sahsiah guru. Guru diumpamakansebagai lilin yang sedang menyala kerana pengorbanan terhadap murid-muridnya. Kaedahdan gaya pengajaran guru menjadi ilmu penting yang dilihat sebagai faktor utamamempengaruhi pengajaran berkesan.1. Perguruan ialah proses menyediakan guru manakala keguruan ialah keadaan alampekerjaan guru itu sendiri.2. Pembinaan dan perkembangan profesionalisme perguruan yang merangkumi komponenikhtisas, komponen akademik dan komponen perkembangan diri amat penting.3. Kursus dalam perkhidmatan adalah program yang menyediakan latihan keguruan kepadaguru-guru terlatih yang bermatlamat meningkatkan akademik den memantapkanprofesionalisme keguruan.4. Huraian kandungan Falsafah Pendidikan Guru yang mudah difahami.5. Dimensi pendidikan guru ialah ketuhanan, kemasyarakatan dan kendiri.6. Komponen pendidikan guru adalah ilmu pengetahuan, kemahiran dan nilai.7. Standard Guru Malaysia merupakan piawaian yang menggariskan kompetensi profesionaldan keperluan bagi membantu guru-guru mencapai tahap kompetensi yang ditetapkan.
2.Pilih 5 konsep yang terdapat dalam tajuk ini dan berikan penjelasannyaKonsepPenjelasan
1.Standard GuruMalaysia (SGM)Suatu piawaian yang ditetapkan untuk mengenalpasti tahapkompetensi profesional guru-guru di Malaysia.2.kompetensiKeupayaan dan kecekapan untuk melaksanakan tugas dantanggungjawab yang diamanahkan.3.komponen ikhtisasKomponen membina kemahiran,sikap dan pengetahuan asasmenerusi kajian tindakan.4.komponen akademikMembina pengetahuan kandungan mata pelajaran untukmembantu perkembangan seseorang murid.5.Falsafah PendidikanGuru Malaysia (FPG)Satu panduan ke arah pembentukan profesionalisme keguruan diMalaysia. Halatuju dalam pembinaan watak guru dari segipemikiran dan amalan.
3.Pandangan/ komentar anda tentang kandungan unit ini dalam konteksprofesionalisme keguruan anda.
Kandungan unit ini banyak memberi pendedahan kepada saya tentang ciri-ciri kualiti dankompetensi yang perlu ada pada seorang guru. Hal ini merupakan suatu perkara yangmemberi manfaat kepada saya untuk menyesuaikan diri supaya menjadi guru yang berkualitiuntuk mendidik murid.Oleh itu saya akan menjalankan pengajaran dan pembelajaran dengansedaya upaya sama ada meluangkan masa lebih untuk menyediakannya supayamemperbaiki kelemahan saya yang sedia ada.

Activity (31)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Minxuan Chan liked this
Sasa Ting liked this
Jong Kuifiu liked this
theeba poongavanam liked this
afabianahmad6979 liked this
Woei Tian liked this
Tgt Titania liked this
SufiaSyah Exertion liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->