Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
A szakma szabályai szerint kivizsgált beteg Fogorvosi diagnosztikai vizsgálatok jelentősége napjainkban I.

A szakma szabályai szerint kivizsgált beteg Fogorvosi diagnosztikai vizsgálatok jelentősége napjainkban I.

Ratings:
(0)
|Views: 285|Likes:
A tu do mány és a tech ni ka ro ha mos fej lő dése
ered mé nye ként az élet min den te rü le tén
olyan vál to zá sok ta núi le he tünk, me lyek
kö ve té se és a nap ra kész is me re tek fo lya matos
bő ví té se még sa ját szak te rü le tün kön is
szin te le he tet len feladat. Így ta pasz tal hatjuk
töb bek kö zött a fog or vo si di ag nosz tiká
ban is, mert a kor tech ni kai szín von alán
sem a ha gyo má nyos, de kü lö nö sen pe dig
a leg mo der nebb el já rá sok nem vé gez he tőek
min den fog or vos sa ját ren de lő jé ben. Így
nyil ván va ló an nem le het sé ges la bo ra tó ri umi,
szö vet ta ni vizs gá la tok, vagy a foly tono
san fej lő dő újabb ra dio ló gi ai vizs gá la tok
sa ját ren de lő ben tör té nő vég zé se. Enn él
a még spe ci á li sabb szak or vo si fel ké szült séget
igény lő el já rá sok, mint a fo gá sza ti bőrteszt
al ler gi a vizs gá lat, vagy a fém ki ol dó dás
DMA mé ré se, a mik ro bi o ló gi ai vizs gá la tok
a so ké ves ta pasz ta la tok ra épü lő spe ci á lis
szak is me ret mel lett kü lön le ges és meg le hető
sen költ sé ges fel sze relt sé get is igé nyel nek.
A tu do mány és a tech ni ka ro ha mos fej lő dése
ered mé nye ként az élet min den te rü le tén
olyan vál to zá sok ta núi le he tünk, me lyek
kö ve té se és a nap ra kész is me re tek fo lya matos
bő ví té se még sa ját szak te rü le tün kön is
szin te le he tet len feladat. Így ta pasz tal hatjuk
töb bek kö zött a fog or vo si di ag nosz tiká
ban is, mert a kor tech ni kai szín von alán
sem a ha gyo má nyos, de kü lö nö sen pe dig
a leg mo der nebb el já rá sok nem vé gez he tőek
min den fog or vos sa ját ren de lő jé ben. Így
nyil ván va ló an nem le het sé ges la bo ra tó ri umi,
szö vet ta ni vizs gá la tok, vagy a foly tono
san fej lő dő újabb ra dio ló gi ai vizs gá la tok
sa ját ren de lő ben tör té nő vég zé se. Enn él
a még spe ci á li sabb szak or vo si fel ké szült séget
igény lő el já rá sok, mint a fo gá sza ti bőrteszt
al ler gi a vizs gá lat, vagy a fém ki ol dó dás
DMA mé ré se, a mik ro bi o ló gi ai vizs gá la tok
a so ké ves ta pasz ta la tok ra épü lő spe ci á lis
szak is me ret mel lett kü lön le ges és meg le hető
sen költ sé ges fel sze relt sé get is igé nyel nek.

More info:

Published by: Gáspár Medical Center Kft on Dec 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/14/2013

pdf

text

original

 
114 . IMPLANT-INDEX
A tudomány és a technika rohamos fejdé- se erednyeként az élet minden teletén olyan váltosok tanúi lehetünk, melyek   vese és a naprakész ismeretek folyama- tos bő víse még sa ját szak teletünkön is szinte lehetetlen feladat. Így tapasz talhat-  juk többek között a fogor vosi diagnosz ti- ban is, mert a kor technikai szín vonalán sem a hagyonyos, de küsen pedig a legmodernebb el jások nem végez hető- ek min den fogor vos sa ját rende jében. Így  nyil ván vaan nem lehetges laborariu- mi, szö vettani vizslatok, vagy a foly to- nosan fejdő újabb radiogiai vizslatok  sa ját rendeben törnő végse. Ennél a még speciálisabb szak or vosi fel szültsé- get igény lő el jások, mint a foszati bőr- teszt allergia vizslat, vagy a fémkioldás DMA mése, a mik robiogiai vizslatok  a so ves tapasz talatok ra épülő speciális szak ismeret mellett különleges és meglehe- sen költges felszereltget is igényelnek. Új aspek tust ad korunk hazai foszati te vékeny nek a foszat döntő részének  pri vát szféba kese. Az or vosi felelős- ség, a jogi kérsek hat ványozottan előtér- be keltek, nyil ván va vá vált, hogy a hi- telesen dokumentált diagnosz tikus ered- nyek nyújthatnak a fogor vos szára biz tos védelmet az egy re gyakoribb peres el jásokal szemben. A fogor vosi te vé- keny get megelőző hiteles diagnosz tika dokumentumokal tud ja alá masz tani a beteg státusát, és a megfeleen költe- kinor vosi te vékeny get igazol ja, alátá- maszt ja a helyesen meg válasz tott fogor vosi kezesi ter vet. Csak a költekintő és egy- re szélesebb vizslati módszereket magá- ba foglaló előzetes ki vizslás adhat kel biz tongot. Erre példák sokagát lát juk   vigszerte. Így egy re több országban (pl. metországban) a radiogiai vizsla- tok kal szinte azonos fontosságra tett szert az utóbbi egy-két év ben a fogtsok el- készíse előtt a betegek ellse fosza- ti bőrteszt allergia vizslatra. A szak ma szalyai szerint csak a teszt erednyé- nek ismereben szabad a fogtlás anya- gát meg válasz tani, mi vel köz tudott, hogy  elsorban a fémek kel kapcsolatos allergia ma már sok országban szinte népbetegség- nek tekinthető. Szinte műhinak számít úgy fogpótlást készíteni, hogy nem zártu ki vizslattal, hogy a beteg mely fémek- kel szemben mutat allergiás jelengeket. Ennek elmulasz sa, és a szájüregi- vala- mint szisz más allergiás jelengek jelent- kese és a fémallergiának már a panaszok  meg jelese utáni igazosa az el várt kö- ltekintés elmulasz sát, szak mai gondat- langot, és az ez zel járó jogi, szak mai és anyagi felelősget jelentheti. A foszati bőrteszt allergia vizslatot – mint a szak- ma szalyai szerinti rutinszerű „kötele el járást – a német egész ségpénz rak kifi- zetik a beteg szára.
Dr. Gáspár La jos
A szak ma szalyai szerint kivizsgált beteg
Fogorvosi diagnosztikai vizslatok jelenge nap jaink ban I.
 
A szak ma szalyai szerint kivizsgált beteg 115
sen nagy jelegűek a diag- nosz tikai vizslatok nagyobb volume, nagyobb érkű vagy jelensebb rizikót maguban hordozó el já rások alkalmazá- sa esetén. Így erre tipikus példát ma már nem a porcelán körhidak vagy a kombinált fogpótsi munkák, hanem elsorban az  implantogiai el jások, az állcsontok és a lágy szek korrek ciós műtei, a plasz ti- kai jellegű el jások, a magas esz tikai igé- nyeket kielétő módszerek jelentik. Ezen esetek ben alap vető jelengű a diagnosz- tikus el jások igen széles könek az el vé- gez tese. Az implantogiai munka ter ve- si fáz isában elengedhetetlen az állcsontok  radiogiai vizslata, a beteg fontosabb laborariumi érkeinek ismerete (pélul cukorbetegség, vérkeny ség, anyagcsereza-  varok stb. kisa), ma már elengedhetetlen a foszati anyagok kal szembeni bőrteszt allergia vizslat (ismert Magyarországon is a nik kel, króm, kobalt, paldium mellett a ti nallergia előfordusa is), elengedhetet- len a nem töletesen egész gesnek látszó szá jüreg mik robiogiai vizslata (gomba-  vizslat, tasakok ból bak teriogiai vizsgá- lat). Ezek segít vel olyan adatok hoz és tepiás ja vaslatok hoz jutunk, melyek segít-  vel a fogor vosi te keny ség sikertelen- nek esélye igen jelensen csök kenthető. Ugyancsak az or vosi felelősség kérseit ve- ti fel a szájban már meg vő fémek kioldó- nak DMA vizslata, a nyálkahártyán gyak ran ész lelhető különző kóros el vál- tozok klinikai és oral pathogiai vizsgá- lata. Ezen utóbbiak között nemcsak az „ár- talmatlan” hemangiomák, fibromák, hanem a Magyarországon a rák megező állapotok  is igen nagy számban fordulnak elő. Ezek  klinikai diagnosz tisa, szö vettani min- ta vétele, a kóros képletek seszi el  vosa csak megfelelő felszültség esetén, szájse- bész szak or vos, pathogus szak or vos, ar- ra felszerelt és mű vel rendelkező rende
1. ábra. Epulis a bal fel ső molaris mögöt ti teleten az  új por celán kör híd szomszéd ban. 2. ábra. Egy hónap pal a mű tét utáni kép, mely mutat  ja a pat hogi ás el vál to zás helyén a gyógyult teletet, és a proteti kai munka sér tet lensé gét. A beteg hat éve tü- net mentes.3. ábra. Ki met szés CO
2
laser rel (szövet tani di ag zis: epulis)
Patho lógiás el változás klinikai vizsgá-  lata, laser se bészeti el vo lísa, majd szö vettani diag noszti lása
 
116 . IMPLANT-INDEX
eseben végez hetőek el. Ma a korszerű te- piás el jások koban (pl. laserseszet) a betegek szára a lehető legke vesebb szö-  vődménnyel (pl. vérzés, hegesedés, gyulla- sos jelengek stb.), legke vesebb munból  való kieséssel járó módszer válasz sa szintén a szak ma szalyai szerint „kötelező”. Ezek  elmulasz sa ismét a fogor vos nap jaink ban egy re nö vek  vő felelősgét veti előre. A fogor vosi diagnosz tikai vizslatok  Magyarországon az elmúlt évek ben, de méginkább hónapok ban új meg vitásba keltek. Ennek okai között szerepelnek, hogy hazánk ban szinte újonnan felfedezett pbetegggé vált a foszati anyagok- kal (elsorban a fémek kel) szembeni al- lergia, a szá jüregi precancerosisok tömeges  jelente (az utóbbi 25 év ben a szá jüregi rák- ban meghaltak száma a négy szerere emel- kedett). Egy re szélesebb körben kelnek  alkalmasra a magasabb felszültget, nagyobb költekintést igény lő és jelentő- sebb költséggel és rizi val járó el jások (pl. implanció). A fogor vosi te vékeny ggel kapcsolatos költgek ugrásszerű nö veke- se pedig a nálunk fejlettebb országok hoz  hasonan egy re több jogi kérdést hozott felszínre. Így a megfeleen dokumentált fogor vosi diagnosz tikai el jások – el- sorban mint igény be vehető szolltatá- sok – a sztomatogiai munka egy re nél- löz hetetlenebb rész évé váltak. A magyar sztomatogia – mint azt példák sora mu- tat ja – időben fel tudta ismerni az új kö ve- telnyeket, és meg tudott felelni a sok szor nehéz kölnyek ellenére is az újabb és újabb ki vások nak, és ma is a nem zetzi szak mai él vonalban halad. A kor újabb ki-  vának – a fogor vosi diagnosz tikai el já- sok eddiginél sok kal szélesebb körű alkal- manak és dokumennak – ismét meg kell felelni. Ezt a tör vény szerű ten- denciát felismer ve létesült és folyamatosan  vült Budapesten a József köton a fogá- szati klinikák szomszédban a Fogor vosi Diagnosz tikai Köz pont.
4. ábra. Fogászati fémanyagok epicutan tesztje, az eredmény leolvasása a 72-dik órában.5. ábra.
 
Bak teri ogi ai vizslat szá jüregi minból.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
drszocs liked this
drszocs liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->