Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
129Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Excel Profesional

Excel Profesional

Ratings:

4.5

(4)
|Views: 6,152 |Likes:
Published by Roberto

More info:

Published by: Roberto on Oct 22, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/19/2013

pdf

text

original

 
E CEL
_profesional
Nr. 1/noiembrie 2006
SUMAR
www.rs.ro
R
&
S
RENTROP & STRATON
 
Excel [i managementul eficiental proiectelor . . . . . . . . . . . . . . .1Problema . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1Definirea foilor de calculcu date de intrare . . . . . . . . . . . .2Restric]ionarea introduceriide date la valoriledintr-o list` . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5Introducerea datelor \nExcel \ntr-o structur`asem`n`toare unei bazede date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8Crearea din punctde vedere vizuala unui Grafic Gantt . . . . . . . . . . .9Folosirea formulei matriceSUM(IF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10Formatarea condi]ional` . . . . . .12Ascunderea valorilor dezero inutile . . . . . . . . . . . . . . . . .13Ascunderea valorilor dincelulele colorate . . . . . . . . . . . . .14Crearea unei foi de calculcare s` arate alocarearesurselor umane peactivitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14Crearea unei foi de calculcare s` arate alocarearesurselor umane pe lun` . . . . .15Avantajele [i dezavantajeleaplica]iei . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16Trucuri [i sfaturiProbleme [i solu]iiFormulare |ntreb`ri [i r`spunsuriAplica]iiScurt`turi de tasteFormule utileErori [i explica]ii
Unica revist` cu sfaturi practice pentru speciali[tii \n calcul tabelar
 
Excel este unul dintre programele cel mai des  folosite \n \ntreaga lume. |n orice firm` a]i merge, g`si]i fi[iere Excel, \ncercånd s` r`spund` nevoilor particulare ale celor mai diverse depar-tamente, de la resurse umane la contabilitate, de la vånz`ri la logistic`, de la achizi]ii la finan-ciar. |n orice loc, o „situa]ie“ realizat` \n Excel vine s` completeze ceea ce sistemele informatice integrate din firm` pot oferi.|n firmele din Romånia, cei mai mul]i uti-lizatori folosesc programul Excel la un nivel mediu. Dup` \nv`]area conceptelor [i tehnicilor de baz`, se construiesc diferite fi[iere \n Excel  pentru a eficientiza munca [i a ob]ine diverse rapoarte, esen]iale pentru activitatea angaja]ilor  [i a companiilor. La un moment dat \ns`,
 fi[ierele create ajung s` fie insuficiente pentru nevoile existente.
Uneori se ive[te un raport urgent, ave]i toate datele, dar nu [ti]i ce formule s` folosi]i. Alteori constata]i c` opera]iunile pe care le efectua]i sunt repetitive [i v` gåndi]i c` ar trebui s` existe o modalitate de a le automatiza,dar nu [ti]i de unde s` \ncepe]i. {i, desigur, exist` momente \n care „sim]i]i“ c` dureaz` prea mult timp crearea unei „situa]ii“ [i nici nu sunte]i sigur dac` nu cumva a]i gre[it pe undeva...Intuitiv, realiza]i c` ar trebui s` existe pe unde-va o metod` mai simpl`, dar... |n toate aceste situa]ii [i altele similare, cuno[tin]ele medii de Excel nu v` sunt suficiente. Ave]i nevoie de ceva mai mult.
 Materialele existente pe pia]` 
nu ajut` prea mult \n aceast` privin]`. Cele mai multe se adreseaz` unui grup-]int` foarte eterogen. |nacest sens, firmele au de suferit. Datorit` specifi-cului firmei, apar particularit`]i care ]in de natura datelor de afaceri, neabordate \ntr-olucrare obi[nuit`.Pe de alt` parte, pe pia]` g`si]i lucr`ri pen-tru nivelul \ncep`tor/mediu [i aproape deloc pen-tru mediu/avansat.Dar lipsa cea mai mare este de fapt \n alt`  parte. Lucr`rile obi[nuite prezint` \n special tehnici disparate care rezolv` probleme \n mare  parte simple. |ntr-o firm`, problemele sunt \ns` complexe [i utilizatorul trebuie s` „combine“ diversele tehnici Excel. Nu este \ntotdeauna u[or s` alege]i din multitudinea de facilit`]i Excel.Cele alese trebuie s` „lucreze \mpreun`“.Ineficien]a celor mai multe foi de calcul de aici  provine. Foile folosesc tehnici bune luate fiecare \n parte, dar ineficiente luate \mpreun`.
 „Excel_profesional“ 
\[i propune s` rezolve aceste dificult`]i. „Excel_profesional“ este 
mai mult decåt o simpl` revist`.
Este un proiect complex care are ca scop sprijinirea utilizatorilor Excel \n dobåndirea unor tehnici avansate de  folosire a programului Excel pentru rezolvarea  problemelor concrete cu care se confrunt`.Revista nu se adreseaz` mae[trilor \n Excel.Nici celor multumi]i cu nivelul pe care \l au. Este destinat` celor care caut` permanent solu]ii de \mbun`t`]ire, care [tiu c` pentru problemele concrete cu care se confrunt` exist` cu siguran]` rezolv`ri ingenioase. Celor care nu spun „a[a ceva nu se poate“, ci „\nc` nu [tiu cum se face,dar voi afla“.Exemplele care vor fi prezentate \n revist` se bazeaz` toate pe realitatea unor firme dinRomånia. {i vor acoperi pe cåt posibil probleme diverse cu care se confrunt` toate departa-mentele. Prezen]a \n lucrare a unui caz ce aparent nu are leg`tur` cu activitatea dvs. nueste o pierdere, ci, din contr`, un cå[tig. Tehnicile  prezentate (chiar dac` nu se refer` concret la situa]ia dvs.) pot fi u[or adaptate altor contexte.Pentru c` aceast` revist` reprezint` undi]a ce v` sluje[te oricånd la pescuit, nu por]ia de pe[te pen-tru o singur` mas`.{ti]i c` [ansele de cre[tere a procentului de 10% de exploatare a creierului sunt aproape nule? M`car programul Excel s`-l folosim \n pro- por]ie mai mare! 
Florian Filat redactor-[ef  
Pentru a EXCELa 
E
DITORIAL
 
    R    E    N    T    R    O    P    &     S    T    R    A    T    O    N
       R
        &
        S
EXCEL_profesional
noiembrie 2006
pag. 1
Problem` & Solu]ie
 
Problem`:
|n fi[ierul ata[at (PONTAJ.xls) a[dori s` calculez automat num`rulde ore de concediu medical (BO)sau concediu de odihn` (CO)
Solu]ie:
|n domeniul AL10:AM34 se in-troduc formulele care calculeaz`totalul de ore pentru CO (conce-diu de odihn`) [i BO (concediumedical).Pornim de la prezum]ia c` ziuade BO/CO are 8 ore, similar cuzilele care sunt pontate.Ce face formula folosit`:1. num`r` de cåte ori apare BOsau CO \n linia aferent` unuiangajat – func]ia COUNTIF;2. rezultatul \l \nmul]e[te cu 8(num`rul de ore pentru BOsau CO).COUNTIF are urm`toarea sin-tax` foarte simpl`:
COUNTIF(domeniu_celule;criteriu)domeniu_celule
= domeniul decelule \n care se va face „num`-r`toarea“
criteriu
= ce criteriu dori]i s`aplica]i pentru „num`r`toare“|n cazul nostru, domeniul decelule este
C10:AH10
pentru unangajat, iar criteriul
„BO“
(sepun ghilimelele pentru c` secaut` o valoare text), adic`num`r` de cåte ori apare BO \ndomeniul de celule respectiv.
T
r`im \n prezent \ntr-o societate a proiectelor. Aproape c` nu mai putemdesf`[ura nici o activitate dac` nu este inclus` \ntr-un proiect.Planificarea unui proiect este o sarcin` foarte laborioas` de care depinde, decele mai multe ori, succesul sau insuccesul unui proiect. {i dup` ce a durat cåte-va zile s` corela]i cåt de cåt datele, se \ntåmpl` s` vin` [eful [i s` solicite cåte-va „mici“ modific`ri. Este inutil s` \i spune]i c` toate schimb`rile, aparent mici[i inofensive, pot \nseamna alte ore de calcule [i, \n plus, nu pute]i fi 100%sigur c` opera]i modific`rile peste tot.Cu ajutorul programului Excel pute]i crea \ns` o mini-aplica]ie extrem deputernic` care face aproape automat toat` planificarea de care ave]i nevoie pen-tru un proiect. Nu este complicat`, con]ine doar cåteva foi de calcul, formule [iformat`ri condi]ionale. V` va lua circa dou` ore ca s` crea]i aplica]ia [i apoicirca treizeci de minute ca s` o adapta]i pentru oricare alt proiect. Eficien]`, nu?
Problema
T.R. lucreaz` \ntr-o agen]ie de publicitate [i este responsabil de imple- mentarea de campanii de con[tientizare pentru diferi]i clien]i. Are permanent mai multe campanii \n derulare, aflate \n diferite etape ale implement`rii.Echipa pe care o are la dispozi]ie este implicat` aproape \n fiecare proiect,\ntr-o m`sur` mai mare sau mai mic`. F`r` o planificare foarte atent`, proiectele lui T.R. sunt extrem de dificil de implementat. Problema este c`  planificarea unui proiect este foarte laborioas`, iar T.R. uneori face [i erori mici, dar care afecteaz` apoi \ntregul proiect. Pe de alt` parte, \i ia prea mult timp, \n loc s` se concentreze pe lucrurile cu adev`rat importante...|n prezent, T.R. dore[te s` implementeze o campanie na]ional` de con[tientizare a publicului privind pericolele consumului de droguri.Proiectul este complex, are mai multe componente [i activit`]i, se deruleaz`  pe 11 luni [i sunt implicate circa 20 de persoane. Un poten]ial co[mar... Dar T.R. s-a decis s`-[i creeze un instrument \n Excel care s`-l ajute acum [i pe viitor \n planificarea proiectelor.T.R.: „Mi se pare atåt de complex \ncåt nici nu [tiu de unde s` \ncep.“ 
La \nceput trebuie s` stabili]i foarte clar care sunt datele de intrare [i caresunt datele de ie[ire. Cu alte cuvinte, ce date trebuie s` ave]i disponibile, pecare s` le lua]i \n considerare [i care sunt datele pe care dori]i s` le ob]ine]i.
Datele de ie[ire
|n fiecare proiect, exist` practic minimum 3 tipuri de rapoarte pe caredori]i s` le ave]i:1 – 
Grafic Gantt
(care arat` \ntinderea \n timp a fiec`rei activit`]i);2 – 
Alocarea resurselor umanepe activit`]i
(\n ce activit`]i se implic`fiecare persoan` alocat` pe proiect [i care este contribu]ia respectiveipersoane la fiecare activitate, \n zile om de munc`);3 – 
Alocarea resurselor umane \n timp
(cåt lucreaz` fiecare persoan`alocat` pe proiect \n fiecare lun` de implementare a proiectului).Ar mai putea exista [i alte rapoarte, dar pentru simplificarea exempluluine vom limita la cele de mai sus.
Excel [i managementuleficient al proiectelor
 
Formula carese \nscrie \ncelula AM10

Activity (129)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Lazar Ana-Maria liked this
Anca Duma liked this
Portowie Bzjeki liked this
meemaria89 liked this
clau7070 liked this
marius0987 liked this
loredanaloredana liked this
irinaelenavatavu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->