Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Oslobođenje [broj 23331, 2.12.2011]

Oslobođenje [broj 23331, 2.12.2011]

Ratings: (0)|Views: 427 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Dec 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/21/2012

pdf

text

original

 
Za vr{it}u re vizi ju,
makar SDP izgubioizbore
DANAS PRILOG
MladenBosi},predsjednik SDS-a
Novca ima, alinemadobrevolje
3. strana
Zukan Helez,
ministar za bora~ka pitanja Federaci je BiH
OSLOBO\ENJE
PETAK, 2. 12. 2011.
Godina LXVIII
Broj 23.331Cijena: 1 KM/6 KN
BH NEZAVISNI DNEVNIK
Sarajevo
 www.oslobodjenje.ba
11. strana
 TU@IT ]UDNEVNI AVAZZBOG LA@I
Potpredsjednik SDA i minis tar sigurnos ti BiH Sadik Ahme to vi}
7. strana
Pro tes tiotpu{tenih vojnikau Sara je vu
Foto: [aban SULTANOVI]
 TADI] JE TREBAOBI TI NA KOSOVU
7. strana
 
OSLOBO\ENJE
petak,
2.
decembar/prosinac2011.
2
U @I@I
VIJESTI
Predsjeda va ju}iPredsjedni{tva BiH @eljkoKomi{i}, na ju~era{njoj ceremoni jiobilje`avanja6. godi{nji- ceOru`anihsnaga BiH u kasarni Rajlo vac, kazao je kako je siguran da }e Ministarstvoodbrane BiH i OS u~initi sve da BosnaiHercego vina u budu}nostipostanera vnopra vna ~lanicademokratskeporodiceeu- roatlantskihnaroda.
Dos tizanjestandarda
On je podsjetiokako, na`alost, BiH jo{ ni jeuknji`ila69 perspe- kti vnihvojnihlokaci ja kao svo je  vlasni{tvo, {to je uslovza po~etak  Akcionogplana za ~lanstvo u NATO.- U ovomtrenutku u toj akti-  vnostiiz dne vnopoliti~kihrazloga posto jizastoj. Nadam se da }e u naj- skori jevri jeme u tom pogledudo}i do pomakaunapri jed, jer predna- ma je ~ita vano valepezareormi i oba veza u dostizanjustandarda NATO-a, a ko je}e nas u kona~nici i nadam se {to pri jedo vesti do pu- nopra vnog~lanstva u NATO, rekao  je Kom{i}.Oru`anesnage BiH, naglasio je Kom{i}, bolji su dio bh. dru{tva te najboljipokazateljkako BiH mo`e i moraunkcioniratiza je- dno i jedinstveno. Ministarodbrane BiH SelmoCi- koti}u~esnikesve~anosti je podsje- tio na ~injenicu da ovakavstroj i ce- remoni japri jedesetgodinanisu djelo vali kao realnost. - Ovo je prilika dazahvalimo i Komisi ji za reormuodbrane, ko-  ju je 2003. ormiraovisokipredsta-  vnik i u ~ijemsasta vu su, poredna-  jiskusni jih i najkvalitetni jihpred- sta vnikako je je dalaameri~ka  vlada, u~estvo vali i pripadnici Parlamenta BiH, Stalnogkomite- ta za vojnapitanja i entitetskihmi- nistarsta vaodbrane i vojski u tom periodu, rekao je on.
Reformaodbrane
Cikoti} je zahvalioi Predsje- dni{tvu BiH, ko je ve}u triposlje- dnjasazi vasna`nopodr`avareor- mu i rad odbrambenihstruktura BiH, drugimstrukturamavlasti u BiH, te [tabuNATO-a u Sara je vu, EUFOR-u, OSCE-u, UN-u i svim vladamazemaljako je su u okviru ambasada na bilateralnojosno vi pomagale i podr`avaleodbram- benureormu BiH.
Dl. O.
Na dobrompu tuka NATO-u
 [es tagodi{njicaOru`anihsnaga BiH
Dokazan partner
Na~elnikZa jedni~kog{ta- baOSBiHgeneral-puko vnik  MiladinMiloj~i} je rekao da je OS uva`en i dokazanpartner drugimvojskamaNATO-a i dr`avapartnerstva za mir,spremne da u~estvu ju u mi- ro vnimmisi jama, vje`bama i ostalimme|unarodnimakti-  vnostima. Podsjetio je da je OSBiH i u ovojgodininasta-  viou~e{}e u miro vnimmisi-  jama sa deset{tabnihofcira i tre}omrotaci jompje{adijske  jedinice u misi jiISAF u A ga- nistanu te pet ofciraposma- tra~a u misi ji UN-a u Kongu. - Uporedonastaljamopro- cesobuke i priprema za nas- ta vakanga`ovanja, kao i pro- {irenjeu~e{}akrozupu}iva- nje u misi juISAFinstruktora  vojnepolici je. OS }e nasta vi- tiraditi na svakojpo jedi- na~noj i sveukupnimvojnim oba vezama, ko je su preuzete iz programaPartnerstvo za mir, kazao je on.
Oru`anesnage BiH, naglasio je Kom{i}, bolji su dio bh. dru{tva te najboljipokazateljkako BiH mo`e i morafunkcioniratiza jedno i jedinstveno
Sve~anost u Raj ovcu
Foto: D. ]UMUROVI]
 VladaFederaci je BiH je na  ju~era{njojsjednici u Mostarura- zmatralaprednacrtprora~una za sljede}ugodinu. Dopremi jer i mi- nistarprostornogure|enjaFBiH DesnicaRadi vo je vi} je izja vioka- koukupniplaniraniprora~unski prihodi za sljede}ugodinuiznose prekomili jardu i pol maraka, od- nosno tri postomanjenego u te- ku}ojgodini.- @elimo da pro jekci juprihoda, posebno od indirek tnihporeza, predvidimoboljenego{to smo to uradilipro{legodine. Pro{legodi- ne smo bilioptimisti~ni ji,a porezni prihodi za 10 mjeseci ove godine su pali za 13 posto, rekao je on.
Po ve}aniizdaci
Istaknuo je kako se u sljede}ojgo- dinio~eku je pad brutodru{tve- nogaproizvoda,a time}e i prihod od indirek tnihporezabitimanji. - Rashodi su planirani na preko 1,9 mili jardimaraka. U odnosu na pro{lugodinu,oni su 13 postove}i. Me|utim, rashodi se nisupo ve}ali, nego su i oni manji za dva posto u odnosupro{lugodinu. No, izdaci su se po ve}ali, jer smo u 2012. mora- li u}i s trezorskimzapisimako jih smo ove godineemito vali oko 90 mili junamaraka. Imamodefcit od preko423 mili junamaraka, ka- zao je Radi vo je vi}. Dopremi jerFBiH je, tako|er, re- kaokako se defcitplaniradi jelom pokriti i proda jomja vnihpoduze}a u ko jimaFederaci ja ima manjinske udjele, a na veo je i kako se ve} prego vara s MMF-om za dobi janje no vihkredita. Federalniministarkulture i spor- taSalmirKaplan je kazaokako}e producentskojku}iDeblokadabi- tiupla}eno100.000 maraka iz te- ku}ihrezer vi za snimanjeno voga flmaJasmile@bani}. Vlada se na ovajpotezodlu~ilanakon{to je re-dateljicaistupila iz Udru`enjaflm- skihradnika BiH.- Fondaci ja za kinematograf ju radi na izgradnjisistema i sve mje- reko je se sadapoduzima ju u cilju su izgradnje tog sistema. Plodo ve sada{njihpoteza}emovidjeti tek  za godinu ili dvi je. VladaFBiH}e iz teku}ihrezer viizdvo jiti100.000 maraka za producentskuku}uDe- blokada,a za realizaci jupro jekta na{ena jistaknuti jeflmskereda- teljiceJasmile@bani}. Sredstva su izdvo jena i zbogpro jekta,ali i za- to{to je Jasmila@bani}zna~ajna za imid`na{edr`ave. Vlada je ovimgestomhtjelapokazati da dr`i do umjetnika i imid`ana{ezemlje, re- kao je Kaplan.Istaknuo je i kako`ali{to je @ba- ni}istupila iz Udru`enjaflmskihra- dnika BiH,te ju je zamolio da pre- poznadobruvoljuVladeFBiH i po-  vu~esvo juodluku.
 Stano vi
Tako|er, VladaFBiH je razma- trala i pri jedlogzakon o izmje- nama i dopunamaZakona o proda jistano va na ko jimapos- to jistanarskopra vo. - Ovaj je zakonpreko90 postoim- plementiran. Usvo jen je na oba domaparlamenta. Bio je u ja vnojra- spra vi i sugesti je su ugra|ene. Sada  je no vina da ovajzakonporedf- zi~kihlicauklju~uje i pra vnalicako-  ja su upisana kao vlasnicinaci- onalizo vanihstano va. Ako na sta- nu u pri vatnomvlasni{tvuposto ji stanarskopra vo, stan se vra}avla- snikustana. Stan se, dakle, moravra- titivlasniku, a onomeko ji ima sta- narskopra votra`it}e se zamjenski. Nemamoto~nuprocjenu, no pre- dvidjeli smo za te svrheizdvo jiti oko 30 mili junamarakakrozsljede}ih 10 godina zaobe{te}enje, rekao je Radi vo je vi}.
J. GUDELJ
VladaFBiHzasjedala u Mos taru
Prezen i a izaklju~ke
Pad prihoda
Planiraniprihodi za narednugodinu manji za tri posto
Jasmili@bani} 100.000 KM za no vifilm
Osuda paljenja  jaslica u Stocu
 VladaFBiHosudila je sve incidente, poputpaljenja  jaslicapostav ljenih u Stocu po vodomnadolaze}egka- toli~kogblagdanaBo`i}a. - Smatramo da takvestva- ri ne doprinosestvaranju poziti vnogozra~ja, nego da potpiru juvjersku i me|una- cionalnumr`nju. Vjeru je- mo da se ovakvestvarine}edoga|ati u budu}nosti, pogo- to vo u podru~jimako ja su trusna s tog aspekta, kao {to je, na`alost, Stolac, rekao jeKaplan.
BiH - HRVATSKAMISIJAOSCE-a U BiH
Efikasni ji nadzor granice
Predstavnici instituci ja za provo|enje zakona u BiH i Hrvatskoj istakli su na sastanku u Sara jevu spremnost u preduzimanju svih neophodnih mjera iz njihove na- dle`nosti ko je }e doprini jeti efikasnom nadzoru grani- ce, suzbi janju ilegalnih migraci ja i spre~avanju svih vr- sta prekograni~nog kriminala. To je zaklju~eno na sa- stanku direktora Grani~ne polici je BiH Vinka Du- man~i}a i direktora Slu`be za poslove sa strancima BiH Dragana Mekti}a sa na~elnikom Uprave za granice MUP- a Hrvatske Nikolom Milinom. Konstatovan je pad ne- zakonitih prelazaka na dr`avnoj granici izme|u BiH i Hrvatske.
Doprinos procesuiranju zlo~ina
Misi ja OSCE-a u BiH u partnerstvu sa Sudom i Tu`ila{- tvom BiH ju~er je u Sara jevu zavr{ila niz od sedam okru- glih stolova o procesuiranju predmeta ratnih zlo~ina, ~iji je cilj bio pospje{ivanje komunikaci je i saradnje izme|u za jednica u ko jima se desio zlo~in, udru`enja `rtava, tu`ila{tava i sudova na svim nivoima u BiH. “Osje}aj davanja doprinosa procesuiranju predmeta ra- tnih zlo~ina va`an je za svakoga, a naro~ito za `rtve i civilno dru{tvo, ~iji doprinos mo`e biti neprocjenjiv ka- da je u pitanju prikupljanje dokaza u svrhu ka`njava- nja odgovornih“, rekao je Fletcher Burton, {ef misi je OSCE-a u BiH.
 
U @I@I
OSLOBO\ENJE
petak,
2.
decembar/prosinac2011.
3
RODERICKMOORE UNDPCERI] U ISTANBULU HA[KITRIBUNAL
Podr{ka Ustavnom sudu BiH
Supervizor za distrikt Br~ko i prvi zamjenik viso- kog predstavnika u BiH, ambasador Roderick Mo- ore posjetio je Ustavni sud BiH sa svo jim saradni- cima.Delegaci ju su primili predsjednik Ustavnog suda BiH Miodrag Simovi}, generalni sekretar Zdravko  \uri~i} i registrar Zvonko Mi jan, saop}eno je iz Su- da. Delegaci ja je upoznata o funkcioniranju, radu i rezultatima Ustavnog suda BiH u pro{loj godini. Am- basador Roderick Moore dao je punu podr{ku radu Ustavnog suda BiH kao bitnog faktora ustavnopra- vnog sistema Bosne i Hercegovine.
Pomo} osnivanju REKOM-a
Ured visokog komesara za ljudska prava i Program za razvoj (UNDP) podr`ali su inici jativu za osniva- nje REKOM-a. Pomo}nik glavnog sekretara UN-a za ljudska prava Ivan [imonovi} razgovarao je u sje- di{tu UN-a u New Yorku s delegaci jom Koalici je za REKOM i izrazio neupitnu podr{ku Ureda visokog ko- mesara za ljudska prava (OHCHR) inici jativi za osni- vanje REKOM-a. [imonovi} je obe}ao pomo} UNDP- a u koordinaci ji komunikaci je izme|u nacionalnih in- stituci ja u ~ijoj je nadle`nosti dono{enje odluke o osni- vanju REKOM-a za utvr|ivanje ~injenica o ratnim zlo~inima i `rtvama.
Kon ferenci ja o Af  ganistanu
Reisu-l-ulema Mustafa Ceri} u~estvovao je u Is- tanbulu na trodnevnoj konferenci ji pod naslovom Pro-  jekat za islamsku suradnju za miroljubivu bu- du}nost Afganistana. Ceri} je imao dva obra}anja na konferenci ji o te- mi Uloga `ene u islamskom miru i sigurnosti i Isku- stvo drugih u premo{}ivanju religijskih studi ja sa mo- dernom znano{}u. Konferenci ja je odr`ana u orga- nizaci ji Ameri~kog instituta za afganistanske studi-  je, Marmara univerziteta, George Mason univerzi- teta i Svjetske organizaci je za razvoj resursa i edu- kaci je (WORDE).
I Petkovi} na slobodi
Raspravno vi je}e Ha{koga suda, nakon {to je odo- brilo pu{tanje na privremenu slobodu premi jera Her- ceg-Bosne Jadranka Prli}a, odlu~ilo je na tri mjese- ca pustiti i biv{eg na~elnika Glavnog sto`era HVO- a generala Milivo ja Petkovi}a, objavio je ju~er Ha- {ki sud, javlja Hina. Prli} i Petkovi}, za jedno s jo{ ~etvero bh. Hrvata, ~eka ju u ha{kom pritvoru izri- canje nepravomo}ne presude. Objavljeno je da }e Petkovi} boraviti u Splitu te da je Hrvatska dala jam- stva. Tako|er se navodi da }e on, kao i Prli}, nakon tri mjeseca mo}i zatra`iti produljenje boravka na pri- vremenoj slobodi.
Nekolikostotinaotpu{tenihvoj- nikaOru`anihsnaga BiH ju~er je,na 6. godi{njicuosni vanja, pred zgradomza jedni~kihinstituci ja BiH u Sara je vu, protestiraloprotiv   vlastiko ja ih je do vela u situaci ju da u d`epuima jurje{enja o pen- zi ji, a penzi ju, evo, ve} 22 mjeseca ne prima ju. Stoga su zapri jetili maso vni jimokupljanjima itu`ba- maprotiv BiH na Evropskomsudu za ljudskapra va.
Vlast i vojska
- Kad je trebalorato vati, zvali su nas! Sada, nisu u stanjupo{ti vati ni zakoneko jedonose. Nakonpro- {logprotesta, za vr{io sam na ope- raci ji. Sad, trebam na ljekarski pregled, a ne mogu ga platiti. Jedva su do~ekali da me skinu s biroa za zapo{lja vanje kad sam predaorje- {enje za penzi ju. O`enjen sam, imamdvo jedjece iradim kao no}ni~uvar za 200 KM.Ako nekomo jojdjecidonese~okoladu, i vi- de je. Mi svo judjecuispisu jemo iz {kole, politi~arisvo ju{kolu juvani, ljuti se ZahidSalki}, otpu{tenivoj- nikOSBiH, iz Zenice.Parlamentarnaskup{tina BiH usvo jila je pro{legodineizmjene i dopuneZakona o Oru`animsna- gama BiH. Tim se zakonomvojni- cimako ji su do 23. decembra1995. najmanjedvi jegodineu~estvo va- li u ratu kao pripadniciABiH, HVO- a ili VRS-a, a ko jimazboggodina `ivota ne mo`ebitiprodu`ena profesionalnavojnaslu`ba, omo- gu}avaodlazak u pri je vremenu starosnupenzi ju. - No}ima ne spa vamo, ne zna-mokakodi jeteposlati u {kolu. Mislimo da ima para za pro vedbu ovogzakona, ali nemadobrevo- ljedr`a vnevlasti. Spremili smo tu`be. Sigurno je da }emo ih do-biti na sudu, ali ne mo`emotoli- ko~ekati, veli[emsudinPo jata, predsjednikUdru`enjaotpu{te- nihvojnika BiH.Obja{nja va, za penzi je1.600  vojnikaplanirano je 16.000.000 KM za ovu i pro{lugodine. Kao da i ni je. SenadHubi jer, predsje- dnikotpu{tenihvojnikaiz Go- ra`da,velikako je bezobrazno da  vlast za svojneradprimaabnor- malneplate.- Ako za nas nemapara, onda ni zaposleni u instituci jama ne treba da prima juplatu, jer iona- kolo{erade, misliHubi jer. Sla venkoDodik, biv {ipripa- dnik HVO-a iz Vare{a, pri~aka- kosu njiho vekolege iz Republi- keSrpskeu jo{ gorojsituaci ji. Nji- manjiho vi, veli on, ne}e ni da primepapire za miro vinsko. - Ako nekometreba, kopamka- nale za 20, 30 KM dne vno, prepo- ru~uje se Dodik.
Idu izbori
Otpu{tenimvojnicimaju~er su, za sadamoralnupodr{kuda- le i bora~keorganizaci je iz Fede- raci je BiH i RepublikeSrpske. Telegramepodr{keposlali su @iv koBudimir, predsjednikFBiH, te ZukanHelez, ministar za bo- ra~kapitanja u FBiH.PredsjednikSa vezabrigadnih udru`enja1. korpusaArmi je BiH podsjetioje kako ve} narednego- dinedolazeizbori, a Hajrudin Grabo vica, predsjednikUdru`enja generalaARBiH, rekaoje kako je, solidari{u}i se s njima, odbiooti}i u Rajlo vac na prosla vugodi{njice OSBiH. MustafaPolutak, pred- sjednikUdru`enja za za{tituteko-  vinarata, jedini je imeno vaokriv- ce za mukeotpu{tenihvojnika. - Kri vi su oni ko ji ne `eledr`avuBiH. MiloradDodikko ji bi anu- lirao BiH, a Dragan^ovi} gapodr`ava. Njihov je cilj bio da vido|etedanas na proteste. Sljed- benicitakvepolitike su i Nikola [piri}, predsjeda va ju}iVi je}a ministra,i DraganVranki}, za- klju~io je Polutak.
A. BE^IROVI]
Novca ima, alinemadobrevolje
PROTESTIOTPU [TENIHVOJNIKAU SARAJEVU
Kom{i}:Vojnici su u pravu
Protestivojnikapredza jedni~kiminstituci jama su proizvodto- ga{to se ne po{tu jeZakonko ji ova zemljadoni jela, ocjena je @e- ljkaKom{i}a, predsjeda va ju}egPredsjedni{tva BiH. - Ljudiima jupra vo u svo jimzahtje vima i svako ko ioledr`i do toga da ovu zemljutrebapra vitinormalnomdr`avom,ne mo`ebi- tiprotivonoga{to tra`e. Oni tra`e da se ispo{tu jeZakon, ko jim je se ova dr`avaoba vezala da }e ih, pri jesvega, pre vesti u statuspen- zionera i za to ispla}ivatipenzi ju, izja vio jeKom{i}. Ministarodbrane BiH SelmoCikoti}tvrdi da su MO i OSBiHispu- nili sve svo jeoba veze u primjeniZakona o OSBiH, ko ji je done- sen u septembru2010. te da ne trebaarbitrirati oko njega ve}ga primi jeniti. - Za jedni~ki{tabOSBiH i pot~injenekomandedoni jeli su, u skladu sa zakonskimpropisima, sva potrebnadokumentapre- masvakompo jedincuko ji je iza{ao iz sistema i on svo jepra-  vodaljeostvaru je u nadle`niminstituci jamadr`ave, odnosno prema PIO/MIO entiteta. U ovomtrenutku OS, odnosnoZa je- dni~ki{tab ne mogupomo}i toj kategori jiljudizato{to zna- te o ~emu se tu radi. Tu su klju~finansijskasredstva, rekao je general-puko vnikMiladinMiloj~i}, na~elnikZa jedni~kog{ta- baOSBiH.
Dl. O.
Kad je trebalorato vati, zvali su nas! Sada, nisu u stanjupo{ti vati ni zakoneko jedonose, ogor~enje ZahidSalki} iz Zenice
Sla venkoDodik, biv{ipripadnik HVO-a iz Vare{a, velikako su njiho vekolege iz RS-a u jo{ gorojsituaci ji
Kada}e dobi ipenzi e?
Foto: [. SULTANOVI]

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Hamza Mujagic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->