Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
16Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm

Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm

Ratings: (0)|Views: 1,820|Likes:
Published by clayqn88scribd
ThS.Trương Hữu Trì
ThS.Trương Hữu Trì

More info:

Published by: clayqn88scribd on Dec 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/28/2013

pdf

text

original

 
n Ph 
 m D 
u M 
ỏ 
Th 
ươ 
ng Ph 
 m 
Ch
ươ 
ng I 
NHIÊN LI
U CHO
ĐỘ
NG C
Ơ 
X
Ă
NG
1.1. Gi
ớ 
i thi
u chung v
nhiên li
u cho
độ
ng c
ơ 
x
ă
ng
 Nhiên li
u dùng cho
độ
ng c
ơ 
x
ă
ng
đượ 
c g
i là x
ă
ng,
đ
ây là m
t h
n h
ợ 
 p ch
anhi
u các h
ợ 
 p ch
t khác nhau. Khi nghiên c
u v
thành ph
n hoá h
c c
a d
u m
, phân
đ
o
n d
u m
nói chung hay c
a x
ă
ng th
ươ 
ng ph
m nói riêng ng
ườ 
i ta th
ườ 
ngchia thành ph
n c
a nó thành hai nhóm ch
t ch
y
ế
u
đ
ó là các h
ợ 
 p ch
t hydrocacbonvà các h
ợ 
 p ch
t phi hydrocacbon. Nhiên li
u cho
độ
ng c
ơ 
x
ă
ng là m
t s
n ph
m quan tr 
ng c
a nhà máy l
c d
u,
đ
ã tr 
ở 
thành m
t m
t hàng quen thu
c trong
đờ 
i s
ng sinh ho
t hàng ngày c
a conng
ườ 
i c
ũ
ng nh
ư
ho
t
độ
ng s
n xu
t trong công nghi
 p.
Độ
ng c
ơ 
x
ă
ng ra
đờ 
i s
ớ 
m h
ơ 
n
độ
ng c
ơ 
Diesel (
đượ 
c phát minh ra
đồ
ng th
ờ 
i
ở 
 Pháp và
Đứ
c vào kho
ng 1860), nó
đ
ã phát tri
n m
nh m
t
sau nh
ng n
ă
m 50 c
ath
ế
tr 
ướ 
c. V
ớ 
i n
n công nghi
 p ch
ế
t
o ô tô hi
n
đạ
i nh
ư
ngày nay
đ
ã cho ra
đờ 
inhi
u ch
ng lo
i v
ớ 
i công su
t khác nhau và
đượ 
c áp d
ng trong nhi
u l
 ĩ 
nh v
c c
a
đờ 
i s
ng s
n xu
t và sinh ho
t c
a con ng
ườ 
i.Cùng v
ớ 
i s
gia t
ă
ng v
s
l
ượ 
ng
độ
ng c
ơ 
x
ă
ng, nhu c
u v
x
ă
ng nhiên li
ungày càng t
ă
ng nhanh,
đ
i
u này
đ
ã mang
đế
n cho các nhà s
n xu
t nhiên li
u nh
ng c
ơ 
 h
i và c
nh
ng thách th
c m
ớ 
i, b
ở 
i trong th
c t
ế
, bên c
nh nh
ng l
ợ 
i ích mà
độ
ng c
ơ 
 này mang l
i cho con ng
ườ 
i thì
đồ
ng th
ờ 
i nó c
ũ
ng th
i ra môi tr 
ườ 
ng m
t l
ượ 
ng l
ớ 
ncác ch
t
độ
c h
i làm
nh h
ưở 
ng
đế
n s
c kho
và c
môi tr 
ườ 
ng sinh thái.v
y x
ă
ng th
ươ 
ng ph
m b
t bu
c ph
i b
o
đả
m
đượ 
c các yêu c
u khôngnh
ng liên quan
đế
n quá trình cháy trong
độ
ng c
ơ 
, hi
u su
t nhi
t mà còn ph
i b
o
đả
m các yêu c
u v
b
o v
môi tr 
ườ 
ng.Thông th
ườ 
ng x
ă
ng th
ươ 
ng ph
m c
n
đạ
t
đượ 
c các yêu c
u c
ơ 
b
n nh
ư
sau:
Kh
ở 
i
độ
ng t
t khi
đ
ang
ở 
nhi
t
độ
th
 p.
Độ
ng c
ơ 
ho
t
độ
ng không b
kích n
.
ThS. Tr 
ươ 
ng H 
ữ 
u Trì Trang 
1
 
 
n Ph 
 m D 
u M 
ỏ 
Th 
ươ 
ng Ph 
 m 
Không k 
ế
t t
a, t
o b
ă
ng trong bình ch
a và c
trong b
ch
ế
hoà khí.
Không t
o nút h
ơ 
i trong h
th
ng cung c
 p nhiên li
u.
D
u bôi tr 
ơ 
n b
pha loãng b
ở 
i x
ă
ng là ít nh
t.
Tr 
s
octan ít b
thay
đổ
i khi thay
đổ
i t
c
độ
 
độ
ng c
ơ 
.
Các ch
t
độ
c h
i th
i ra môi tr 
ườ 
ng càng ít càng t
t.X
ă
ng nhiên li
u thu nh
n
đượ 
c trong các nhà máy l
c d
u, ban
đầ
u ch
t
phânx
ưở 
ng ch
ư
ng c
t khí quy
n, tuy nhiên hi
u su
t thu x
ă
ng t
quá trình này r 
t th
 p ch
 vào kho
ng 15% kh
i l
ượ 
ng d
u thô ban
đầ
u.Khi nhu c
u v
x
ă
ng t
ă
ng lên thì phân
đ
o
n này không
đủ
 
để
cung c
 p cho các nhuc
u th
c t
ế
, vì v
y b
t bu
c con ng
ườ 
i ph
i ch
ế
bi
ế
n các ph
n thu khác nh
m thu h
ix
ă
ng v
ớ 
i hi
u su
t cao h
ơ 
n,
đ
i
u này
đ
ã làm xu
t hi
n các phân x
ưở 
ng khác nh
ư
phânx
ưở 
ng cr 
ckinh, alkyl hoá . . . Ngoài lý do v
a nêu
ở 
trên thì do yêu c
u v
hi
u su
t c
a
độ
ng c
ơ 
ngày càng t
ă
ngvà ch
t l
ượ 
ng x
ă
ng ngày càng cao nên các nhà s
n xu
t nhiên li
u ph
i
đư
a ra nhi
uquá trình s
n xu
t khác nh
m
đả
m b
o các yêu c
u c
a x
ă
ng th
ươ 
ng ph
m.Th
c t
ế
trong các nhà máy l
c d
u hi
n nay x
ă
ng th
ươ 
ng ph
m
đượ 
c ph
i tr 
n t
 nh
ng ngu
n sau:
X
ă
ng c
a quá trình FCC
Reformat
X
ă
ng ch
ư
ng c
t tr 
c ti
ế
 p
X
ă
ng c
a quá trình isomer hoá
Alkylat
X
ă
ng c
a quá trình gi
m nh
ớ 
t, c
c hoá, các quá trình x
lý b
ng hydro
X
ă
ng thu
đượ 
c t
các quá trình t
ng h
ợ 
 p nh
ư
Methanol, Ethanol, MBTE. Nói chung hai lo
i
đầ
u tiên là các ngu
n chính
để
phôi tr 
n, ph
n còn l
i
 
 ph
 thu
c vào yêu c
u v
ch
t l
ượ 
ng c
a x
ă
ng và yêu c
u c
a t
ng Qu
c gia mà ngu
nnguyên li
u và hàm l
ượ 
ng c
a nó
đượ 
c ch
n khác nhau.
ThS. Tr 
ươ 
ng H 
ữ 
u Trì Trang 
2
 
 
n Ph 
 m D 
u M 
ỏ 
Th 
ươ 
ng Ph 
 m 
Ví d
:- T
l
c
a các ngu
n ph
i tr 
n x
ă
ng th
ươ 
ng ph
m
ở 
M
(tr 
ướ 
c n
ă
m 2000)
 
34,744,7131,85,636,2
Reformat Naphta nh?IsomerisatAlkylat/PolymerisatEther ButanX
ă
ng FCC
 - T
l
c
a các ngu
n ph
i tr 
n x
ă
ng th
ươ 
ng ph
m
ở 
Tây Âu (tr 
ướ 
c n
ă
m 2000)
49,67,655,91,85,727,1
Reformat Naphta nh?IsomerisatAlkylat/PolymerisatEther ButanX
ă
ng FCC
 - T
l
ph
i tr 
n
ở 
Pháp t
n
ă
m 2000
Reformat 35% < < 45%
Butan 5%
X
ă
ng FCC 15% < < 25%
X
ă
ng isomer hoá 0% < < 15%
Alkylat 0% < < 20%
MTBE 0% < < 5% (tr 
ườ 
ng h
ợ 
 p
đặ
c bi
t <15%)
 
ThS. Tr 
ươ 
ng H 
ữ 
u Trì Trang 
3
 

Activity (16)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Tai Nguyen's liked this
Tai Nguyen's liked this
Shuichi AKai liked this
Nhất Thiên added this note
tai sao tai hk dc
Lê Trung Kiên liked this
Lê Trung Kiên liked this
Nhím Kòi liked this
sugarit13 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->