Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
2Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
hse_ethesis_12272

hse_ethesis_12272

Ratings: (0)|Views: 103 |Likes:
Published by santa_mech

More info:

Published by: santa_mech on Dec 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/10/2013

pdf

text

original

 
Balancing between Freedom and Control - LeadershipRoles of a New Product Development Project Leader atDifferent Phases of Innovation Process
MarketingMaster's thesisSatu Luukkonen2010Department of Marketing and ManagementAalto UniversitySchool of Economics
 
i
Abstract
AALTO UNIVERSITY School of Economics ABSTRACT
 
Department of Marketing and Management 20.04.2010Master’s ThesisSatu Luukkonen
Research Objectives
In the success of innovation, leadership plays an important role. Project leader isusually responsible in managing the innovation process as well as the people in theteam. The innovation process consists of phases that are very different by nature andhence, leadership practices applicable for the development phase may not beapplicable for the front end phase. Thus, leaders of an innovative team need tobalance between different kinds of roles and functions during the innovation process.Although the importance of leadership to innovation success has been discussed, theimportance of different leadership functions and roles of a project leader at certainphases of innovation process have received only little attention. The aim of this study isto recognize and describe the leadership functions and roles of a project leader duringthe front end and development phase.
Methodology
This study was conducted as a qualitative research and data was gathered throughsemi-structured interviews. A total of seven interviews were conducted for the study.Interviews consisted of upper management and project leaders of three Finnishcompanies. The companies were a manufacturer of office furniture, a manufacturer of elevators and escalators, and a manufacturer of heavy duty cargo transportationplatforms. The study analysis was done by thematic analysis.
Research Results
The results of the study support the existing discussion of the importance of a projectleader in the context of new product development. Furthermore, the results supportearlier studies about the necessity of conducting various leadership functions andleadership roles along the innovation process. According to the findings of the study,team builder leadership role is the most important role of the project leader during thefront end of innovation. In the development phase, on the other hand, in addition to theteam builder role, also communicator and planner leadership roles were seen asessential for the success of the project.
Key Words
Innovation, innovation process, leadership, leadership function, leadership role
 
 ii
AALTO-YLIOPISTO - Kauppakorkeakoulu TIIVISTELMÄMarkkinoinnin ja johtamisen laitos 20.4.2010Pro gradu -tutkielmaSatu Luukkonen
Tutkimusongelma
Johtamisella on tärkeä rooli innovaatioiden onnistumisen kannalta. Projektipäällikkö onyleensä vastuussa niin innovaatioprosessin kuin tiimin jäsentenkin johtamisesta.Innovaatioprosessi koostuu vaiheista, jotka ovat luonteeltaan hyvin erilaisia. Näin ollen, johtamiskäytännöt jotka ovat soveltuvia prosessin kehitysvaiheessa (developmentphase), eivät välttämättä ole soveltuvia prosessin alkupäässä (front end of innovation).Täten, innovatiivisen tiimin projektipäällikön täytyy tasapainoilla eri johtamiskäytäntöjen ja -roolien välillä innovaatioprosessin aikana. Vaikka johtamisen tärkeydestäinnovaation onnistumisen kannalta on keskusteltu, projektipäällikön eri johtamiskäytännöt ja –roolit sekä niiden tärkeys tietyissä vaiheissa innovaatioprosessiaon saanut vain vähän huomiota. Tämän tutkimuksen tarkoitus on tunnistaa ja kuvataprojektipäällikön johtamiskäytäntöjä ja –rooleja innovaatioprosessin alkupäässä sekäkehitysvaiheessa.
Tutkimusmenetelmät
Tämä tutkimus suoritettiin kvalitaatiivisena tutkimuksena jaaineistonkeruumenetelmänä käytettiin semistrukturoitua haastattelua. Tutkimustavarten suoritettiin yhteensä seitsemän haastattelua. Haastateltavat koostuivat kolmensuomalaisen yrityksen ylemmästä johdosta sekä projektipäälliköistä. Yritykset olivattoimistohuonekaluvalmistaja, hissi ja liukuporras valmistaja sekäerikoiskuljetuskalustojen valmistaja. Tutkimuksen analyysi tehtiin teemoittelun avulla.
Tutkimustulokset
Tutkimustulokset tukevat olemassaolevaa keskustelua projektipäällikön tärkeydestäuuden tuotteen kehityksen kontekstissa. Lisäksi, tulokset tukevat aikaisempiatutkimuksia eri johtamiskäytäntöjen ja –roolien harjoittamisen tarpeellisuudestainnovaatioprosessin aikana. Tutkimustulosten mukaan tiimin rakentaja (team builder)on tärkein johtamisrooli innovaatioprosessin alkupään aikana. Kehitysvaiheen aikanatoisaalta tiimin rakentaja roolin lisäksi myös kommunikaattorin (communicator) jasuunnittelijan (planner) roolit nähtiin oleellisiksi projektin onnistumisen kannalta.
Avainsanat
Innovaatio, innovaatioprosessi, johtaminen, johtamiskäytäntö, johtamisrooli

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->