Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Oslobođenje [broj 23332, 3.12.2011]

Oslobođenje [broj 23332, 3.12.2011]

Ratings: (0)|Views: 353 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Dec 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/13/2012

pdf

text

original

 
Angela MerkelGeneral Bernhard Bair Op tu`nica pro tiv Muhidina Ba{i}a i Mirsada [i jaka
Konferenci ja
“Iden ti tet bosanskohercego va~kih Hrva ta u BiH“
OSLOBO\ENJE
SUBOTA, 3. 12. 2011.
Godina LXVIII
Broj 23.332Cijena: 1 KM/6 KN
BH NEZAVISNI DNEVNIK
Sarajevo
 www.oslobodjenje.ba
Oru`anim snagama BiH
ukradeno 50 pi{tolja
DU@NOSNIKOSA OP  TU@ENZA SILOVANJE
2. str.
DOK POS TOJIRIZIK, MORAMO IMA TI ODGOVOR
5. str.
SRBIJA NEISPUNJAVAUSLOVE ZA EU
11. str.2. strana
Tre}ien ti tetbi podi jelio Hrva te u BiH
3. strana
OPLJA^KAN MAGACIN U VI SOKOM
PORAZ POLITIKEBABILONSKIH TORNJEVA
RE[ID HAFIZOVI] POVODOM PREVODA SUHRAVERDIJA
 
OSLOBO\ENJE
subota,
3.
decembar/prosinac2011.
2
U @I@I
Prema nezvani~nim informa- ci jama Oslobo|enja, magacin Oru`anih snaga Bosne i Herce- govine u Visokom, smje{ten u ka- sarni „Teufik Tufo Buza“, oplja~kan je. Ukradeno je oko 50pi{tolja. Ju~er posli je podne u Vi- soko je na uvi|aj oti{ao de`urni tu`itelj Tu`iteljstva BiH. O tome{ta je u oplja~kanom magacinu de`urni tu`itelj Oleg ^avka zate- kao, {ta su za jedno s njim utvr- dili pripadnici SIPA, za sada ne mo`emo izvi jestiti, budu}i da uvi|aj ju~er ni je zavr{en. Nasta- vit }e se danas. No, Selmo Ciko- ti}, ministar obrane BiH, pot- vrdio je nestanak pi{tolja iz ma- gacina OSBiH u Visokom. - Ju~era{njom redovnom kontro- lom stanja na{eg magacina u Viso- kom, ustanovljeno je da nedosta je odre|ena koli~ina pi{tolja. Prema mo jim informaci jama, ne radi se o brojci od 50 pi{tolja, ali jeste nes- tao znatan broj. Uvi|aj Tu`iteljstvaBiH je u toku (ju~er, op.a) i kada do-bi jemo prvi preliminarni izvje{taj o tome kada i kako su nestali pi{to- lji iz na{eg magacina, obratit }emo se saop}enjem za javnost, objasnio  je ministar Cikoti}. Policijski podaci ka`u da je nes- talo najmanje 40 pi{tolja CZ99, da  je kontrola broj~anog stanja nao- ru`anja ko je se tu nalazi ra|ena pri-  je desetak dana. Ina~e, magacin iz ko jeg su pi{tolji nestali nalazi se u slabi je osvi jetljenom di jelu spome- nute kasarne.
A. B.
OPLJA^KANMAGACINOSBiH U VISOKOM
VIJESTI
Tek stomzakona o izmjenama i dopunamaZakona o proda jista- no va u FBiHnezado voljni su no- siocistanarskogpra va u stano vi- mako ji su u biv {ojdr`avibilipri-  vatnovlasni{tvo, a za njih im je do- di jeljenostanarskopra vo. Izmje- natog zakona, ko ju je nakonpro-  vedeneja vneraspra ve u septem- bruVladipredlo`iloMinistarstvo prostornogure|enja,ne da jepra-  vonosiocimastanarskogpra va u pri vatnimstano vima da ih otkupe pod jednakimuvjetima kao {to su otkuplji vaniostalistano vi u FBiH na ko jima je posto jalostanarsko pra vo.
Diktatlobi ja
- OvaizmjenaZakona je o~igle- dnoprav ljena po diktatuvjer- skihza jednica, krupnogkapitala, kao i lobi jabiv {ihvlasnika s ciljem da onimako jiima jubrojnabogat- stvada ju jo{, a onimako jipo- tra`ujuminimum, ne dozvoli ni to. Ukolikoovajzakonbudepri- hva}en,za o~eki vati je brojne tu`bepremaop{tinamako je su godinamaraspolagalestano vi- ma i da valesaglasnost za njiho-  vudodjelu ili zamjenu ne pita ju}i biv {evlasnikeni{ta, a do vode}i nosiocestanarskogpra va u pra-  vnuzabludu, ka`epredsta vnik  UG-a za za{titunosilacastanar- skogpra va u nacionaliziranim i pri vatnimstano vima Dom Zoran @ulje vi}. Vlada je prekju~errazmatrala, ali ni jeut vrdilapri jedlogizmjena Zakona o proda jistano va. Vlada}e se na narednojsjedniciizjasniti o zakonu, a Ministarstvo je za- du`eno da ga dopuni u di jeluko-  ji se odnosi na pro{irenjepra vana- sljednika u dodjelizamjenskih stano vako ji}e slu`iti kao kompen- zaci ja za otkupljenenacionalizi- ranestano ve. - Naj vjero vatni je}e se i}i na va- ri jantu da i nasljednicidrugogre- davlasnikanacionaliziranogsta- nako ji je otkupljenmogupodni-  jetizahtjev za zamjenskistan. U iz- mjenama je predvi|eno da to mo- gutra`itivlasnik ili nasljednicipr-  vogreda, a kakovelikibrojnjihni-  jeme|u`ivima, pre vladao je stav  da bi to trebaloomogu}iti i njiho-  vojdjeci, odnosnonasljednicima drugogreda, po jasnio je izvorbli- zakVladiFBiH.Ina~e, tek stomizmjenaZakona ni jeuva`en ni stavVaku skedire- kci je u Sara je vuiznesen na ja vnoj raspra vi, da se dosljednoispo- {tu jepra vopredstav ljanja po Za- konu o naslje|ivanju. No, u Mini- starstvuobrazla`u da “bud`et FBiH ne bi mogaofnansijskipo- dni jetiprimjenuinstitutapra va predstav ljanja po Zakonu o na- slje|ivanju“, jer izmjenepredvi|aju da se u narednihdesetgodina osigura oko 30 miliona KM za iz- gradnjuzamjenskihstano va na ko je}e imatipra vovlasniciotku- pljenihnacionaliziranih, ali i no- siocistanarskogpra va u pri va- tnimstano vimako ji bi trebalibi- tivra}enivlasnicima. U UG-u Dom i u Udru`enju zaljudskapra va, ko jaokuplja june- {tomanje od hiljadunosilacasta- narskogpra va u pri vatnimstano-  vima, razo~arani su odnosomVla- depremanjiho vomproblemu.
 [ta je zamjenskistan
- Posebno je iritantnakategori-  jazamjenskogstanako japredvi|a da bi se taj standodi jelionosioci- mastanarskogpra vapremabro-  ju~lano vadoma}instva, kao i pi- tanje ko }e vr{itiprocjenuoprem- ljenostistana, ka`e@ulje vi}ko ji predlo`enitek stocjenju jediskri- minatornim i doda je da “odredbe ko je su sad predlo`enenisuva`ile kad su ostalinosiocistanarskog pra vaotkuplji valistano ve i u FBiH i u RS-u”. Udru`enjana jav lju ju no vopismo i molbu za sastanak s premi jeromNerminomNik{i}em, ali i obra}anjekomisi jama za za- {tituljudskihpra vaParlamenta FBiH.
 S.[EHER^EHAJI]
 Stanariho}esas tanak s Nik{i}em
 VladaFBiH je pred usva janjem pri jedloga izmjena Zakonao proda ji stano va ko jim ne}e biti dozvoljen otkup pri vatnih stano va za ko je je stanarsko pra vo dodi jelilabiv{a dr`ava
Zoran@ulje vi}:
Tu`bepro ivop{tina
IzmjeneZakona o proda jistano va
Na~elnikaOdjeljenja za borbuprotivorganiziranog kriminala OSA Tu`ila{tvoBiH tereti da je za jedno sa jo{tri pripadnikaArmi je BiH 1994. godine u Vare{usilo vao`enu
Tu`ila{tvoBosneiHercego vi- nepodiglo je optu`nicuprotiv  MuhidinaBa{i}a, na~elnika Odjeljenja za borbuprotivorga- niziranogkriminalaOba vje- {tajno-sigurnosneagenci je OSA i Mirsada[i jaka, ko ji se tereteda su po~inilikri vi~nodjeloratni zlo~inprotivci vilnogstano-  vni{tva.
Na~elnik i policajci
Kako je ju~ersaop}eno izTu`ila{tva BiH, Ba{i} i [i jak se sumnji~e da suza vri jemerata u BiH i tokomoru`anogsukoba  Armi je BiH i HVO-a u op{tiniVa- re{kr{iliodredbe@enev skekon-  venci je o za{titici vilnihlica za  vri jemeratanasrta jem na li~no dosto janstvopremaci vilnoj`en- skojosobi. Ba{i} je u to vri jeme bio na~elnikRatnogodjeljenja slu`beDr`a vnebezbjednosti Olo vo, a [i jakvojnipolica jac, pripadnik122. lakebrigadeAr- mi je BiH.U optu`nici, ko ja je prosli-  je|ena na pot vr|ivanjeSudu Bosne i Hercego vine, na vodise da su Ba{i} i [i jak25. januara 1994. godine, za jedno sa jo{dva nepoznatapripadnikaArmi je BiH, u zatvoruko ji se nalaziou podrumuzgrade[umarstvou  Vare{u, upotrebomsileprisilili  jednu`enuhrvatskenacional- nosti na seksualniodnos, odno- sno da su sva ~etvoricapo~ini- lasilo vanje. Saop}enjemTu`ila{tvaBo-sne i Hercego vineo podizanju optu`niceza silo vanje`ene u  Vare{uja vnosti je kona~no, na- konvi{emjese~nihraspra va i naga|anja, prezentiranaslu`be- nainormaci ja o optu`bama za ratnizlo~inprotivvisokopozi- cioniranogdu`nosnika OSA. Tako su i pot vr|enana{arani ja pisanja.
NeuspjelaD`uvina lobiranja
Podsje}amo, jo{ pri jenekoli- komjeseciobjaljeno jekako je udru`enjeko jeokuplja`rtvera- tapodni jelopri ja vu da je Ba{i} silo vaojednu`enu u Vare{u, u  vri jeme dok je njezin mu`bio u zatvoru. Isto vremeno se po ja vi- la i slu`benazabilje{kakako je direktorOba vje{tajno-sigurno- sneagenci jeBosneiHercego-  vineAlmirD`uvo, zbogzasluga ko jeBa{i} ima u procesuiranju Zi jadaTurko vi}a,od ~lanaPred- sjedni{tvaBiH @eljkaKom{i}a zatra`iopomo}u zaustav ljanju istrageko juprotivnjegapro vo- diSIPA, obrazla`u}i to sta vom kakoBa{i}jestesilo vao, ali je do- barmomak. Kom{i} je to, nara-  vno, odbio.Ba{i} i [i jak se brane sa slobode.
J. FETAHOVI]
Op tu`nicapro tivMuhidinaBa{i}a i Mirsada[i jaka
Du`nosnik OSA
op tu`en za silo vanje
ZLO^IN U VARE [UBa{i} i [i jak sesumnji~e da su za vri jeme ra ta u BiH i  tokom oru`anogsukoba Armi je BiH i HVO-a u op{tiniVare{ kr{ili odredbe @enevske kon venci je o za{ti ti ci vilnih lica
Tu`ila{ tvo BiH:
Op u`nicaprosli e|enaSudu BiH
Ukradeno oko50 pi{tolja
 
U @I@I
OSLOBO\ENJE
subota,
3.
decembar/prosinac2011.
3
BiH - NJEMA^KASVENALKALAJSABINAWÖLKNERRENZODAVIDDI
Sporazum o saradnji u ISAF-u
U Sara jevu je potpisan tehni~ki sporazum izme|u MOBiH i MO Njema~ke o saradnji i podr{ci [tabu Re- gionalne komande Sjever, Snage me|unarodne si- gurnosne pomo}i u Afganistanu (ISAF). Sporazum su potpisali ministar odbrane BiH Selmo Cikoti} i voj- ni ata{e SR Njema~ke za BiH pukovnik Ingo Gnoy- ke. Sporazum je dodatak Memorandumu o razu- mi jevanju izme|u MO Njema~ke, Kraljevine Norve- {ke, BiH i OS Kraljevine [vedske o saradnji unutar regiona Sjever ISAF-a, ko jim se uspostavlja ju termi- ni i uvjeti pod ko jim }e OSBiH osiguravati {tabne ofi- cire u podr{ci tom {tabu.
Zna~aj ~lanstva BiH u OIF-u
Ministar vanjskih poslova BiH Sven Alkalaj u~es- tvovao je u Parizu na samitu ministara zemalja ~la- nica Me|unarodne organizaci je frankofoni je (OIF), na poziv generalnog sekretara OIF-a Abdoua Dioufa. Al- kalaj je tokom obra}anja naglasio zna~aj pristupanja BiH frankofonskoj za jednici, {to potvr|uje napore BiH u promoci ji i za{titi mira, demokrati je i ljudskih pra- va. Izrazio je interes BiH da aktivno u~estvu je u svim aktivnostima OIF-a i na taj na~in doprinese promo- ci ji osnovnih vri jednosti i principa Me|unarodne or- ganizaci je frankofoni je. Ulaskom u OIF, otvorene su brojne mogu}nosti saradnje BiH sa ~lanicama.
Opasne rasprave o disoluci ji Bosne i Hercegovine
Rasprave o mehanizmima za disoluci ju BiH su po- gre{ne i opasne. One odvra}aju pa`nju od pravih pro- blema u zemlji i razgra|uju povjerenje u dr`avi me|u narodima. Jer, na me|unarodnom planu, na kra ju kra-  jeva, perspektiva pristupa EU vri jedi samo za dr`avu BiH, kazala je za Fenu direktorica Predstavni{tva u BiH Fondaci je “Konrad Adenauer“ Sabina Wölkner. “Neophodno je razviti mehanizam ko ji }e oblikova- ti suradnju izme|u razli~itih razina vlasti u BiH. Po mom mi{ljenju, ovdje Parlament BiH treba da preu- zme vode}u ulogu“, kazala je Wölkner.
Ri je{iti probleme Roma u ^apljini
Zamjenik {efa Delegaci je EU u BiH Renzo David- di uputio je pismo ministru za ljudska prava i izbje- glice BiH Safetu Halilovi}u, premi jeru HNK-a Denisu Lasi}u i na~elniku Op}ine ^apljina Smiljanu Vidi}u, u ko jem skre}e pa`nju na te{ke `ivotne uslove 31 pri- padnika romske populaci je, uklju~uju}i i 14 djece, smje- {tenog u naselju u blizini ^apljine. On je pozvao ova tri zvani~nika da preduzmu neophodne korake da se Romima obezbi jede osnovni uslovi za `ivot, uklju~uju}i i adekvatan smje{taj. EU je dozna~ila 2,5 miliona eura iz IPA fondova za rje{avanje problema Roma.
Hrvatskonarodnovi je}e BiH  ju~er je organizo valokonerenci ju o temi“Identitetbosanskoherce- go va~kihHrvata u BiH”.Premari je~imaLukeMarke{i}a, predsjednikaHNVBiH, na pitanje o identitetu bh. Hrvatamo`ese odgo-  voriti sa prikazompo vi jestiHrvata u BiH, prikazomnjiho vekulture i politike,a istotako i vjerskogopre- djeljenja. Ovihnekolikodimenzi ja sa~inja va ju ono {to zo vemoidenti- tetombh. Hrvata.
Naj jedinstveni jijezik 
- Ono {to je karakteristi~no za bh. Hrvatejestenjiho varasprostra- njenost na ci jelomteritori ju BiH. Identitet bh. Hrvata je u tom smi- slupolicentri~an, a ne monocen- tri~an. Razlikaizme|unjihposto-  jiupra vo u tim mjestima u ko jima posto je i po vi jesno su u tim mjes- tima i obliko vani, na primjer,raz- likaHrvata u Posa vini i razlikaHr-  vata u Hercego vini, kao i u drugim za vi~ajnimdi jelo vima, prili~noje  velika. Ljudi su se obliko vali, kroz  jednudugupo vi jesnutradici ju, na svojna~in na tim po jedinimpo- dru~jima. Mi to smatramobogat- stvom bh. Hrvata. Mi smo najma- njinarod u BiH,ali i najra{ireni ji, re- kao je Marke{i}.Marke{i}ka`e da posto jijako mnogoza jedni~kihelemenatapre- mako jimamo`emogo voriti o bo- sanskohercego va~kojkulturisvih naroda, uklju~uju}i i nacionalne manjine. Ali, poredza jedni~koga, posto je i razlike, za ko jese kao pri- mjeruzimajezikko ji je na podru~ju BiH naj jedinstveni ji u odnosu na po- dru~jano vonastalihdr`ava. - [to se ti~erazli~itosti u vjeri, po tradici ji,u BiH bio je di vanobi~aj da se za jednosla vevjerskiblagdani, ka- tolici i pra voslav cibajrame, a pra vo- slav ci i muslimanikr{}anskiBo`i} itakodalje. Tako da je bio, premaza- pisimaputopisaca, jedanzanimljiv  pogled na BiH za ko ju su go vorili da se u njojljudinaj vi{eodmara ju,jer tu svi sla ve sve. To je bio jedan fnobi~aj, ka`eMarke{i}.Problem je, premaMarke{i}u, i ~injenica da danasmnogini je~u identitet bh. Hrvata. - Ima ljudiko jigo vore„ko su Hr-  vati u BiH? Oni su se po ja vili tek u 19. stolje}u“. To ni jetako, svi ko jipoz- na jupostanaketni~koga, narodnog i nacionalnogkaraktera u BiH, zna-  ju da svi ovi narodiima juduboku pro{lost i kori jene, kakojedni,tako i drugi i tre}i.O pitanjuizbora u Hrvatskoj i u~e{}u bh. Hrvata na njima, Marke- {i} je rekao:- Mislim da, kada bi to bilonor- malno, onda bi to bilonormalno, ali ov dje kod nas ni{tani jenormalno. Tako da se ova predizbornatrka pokazu jeupra vo u svo jojnenor- malnosti i po~ela je da se izra`ava utome{to nas tretira ju kao da smo mi di jaspora. Hrvati u BiH su, po svom pori jeklu, stari ji od onihHrvatako-  ji su u velikimdi jelo vimaHrvatske i naj ve}i dio dana{njeHrvatske, po svompodri jetlu, ~ineHrvati iz BiH. O pitanjutre}egentiteta, Marke- {i} je bio jasan:- Mi smo protivtre}egentiteta, po- najpri jezbogsamihHrvata. Tre}i entitetzna~i ne samopodjelume|u konstituti vnimnarodima BiHnego podjelume|usamimHrvatima. Smatramo da bi bilavelika{teta da se to ostvari, ali nadamo se da do to- gane}edo}i.PremaDubravkuLo vreno vi}u,  jedan od gla vnihproblema, kada se go vori o bh. Hrvatima, jeste u neko- respondenci jinjiho vogpoliti~kog i kulturnogidentiteta. Hrvati u BiH su narodko ji je svo jumodernupoli- ti~kupo vi jestposljednjih150 godi- na i obliko vanjevlastitogidentiteta pro veo bez vlastitedr`ave, da bi se 1992. godinedogodiovelikiobrat u ko jem su “prekono}i“ dobilidvi je dr`ave. Od tada do danasnisu se ri-  je{ilakruci jalnapitanja, kulturnog i politi~kogidentiteta.
 [te tneide je
- Jedan od sloganapredizborne kampanjeka`e“Glasujmo za do- brobitHrvataizvandomo vine“. Drugimri je~ima, Hrvati u BiH su zaista, u tom smislu, postalinarod bez domo vine. Postali su u vlasti- tojdr`avi i domo vinidi jaspora, sa ide jom iz 1900. godine da, zapra-  vo, posjedu jusvo jumati~nu dr`avu ili domo vinu. Na razini osno vnihlogi~kihpostulatajasno  je da se radi o neodr`ivomstanju, a takvonelogi~no i neodr`ivosta- njedo velo je do dana{njegstanja u ko jemHrvatijesu, sa usta vne i institucionalnerazine,u najne- po voljni jempolo`aju u BiH. Ne mislim da je to ner je{i vopitanje, me|utim, to se radikrozinstitu- ci je i politi~komborbom,a ne za- go varanjemraznihretrogradnih i po BiH,a i sameHrvatejako{tet- nihide ja, ka`eLo vreno vi}. Lo vreno vi}smatra da bh. Hrva- ti ne treba juglasati na izborima u Hr-  vatskoj sve dok u toj zemlji“u`iva-  ju“ statusdi jaspore. Kada se to pita- njeri je{i, onda}e se po principima i mehanizmimadvojnogdr`av ljan- stva, ljudiopredjelji vatiho}e li ili ne}eglasati.
D. MOCNAJ
IZBORI U HRVAT SKOJLo vreno vi} sma tra da bh. Hrva ti ne treba ju glasa ti na izborima u Hrvatskoj sve dok u toj zemlji “u`iva ju“sta tus di jaspore
 
Konferenci ja “Iden ti tet bosanskohercego va~kih Hrva ta u BiH“
Tre}ien ti tet bi podi jelio Hrva te u BiH
Hrvati su rasprostranjenina ci jelomteritori ju BiH, ka`eLukaMarke{i}
Hrvati u BiH su zaistapostali narod bez domo vine, smatraDubravkoLo vreno vi}
Foto: Damir]UMUROVI]

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Besim liked this
Amra_I liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->