Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Horváth Kornélia_Rejtelmek

Horváth Kornélia_Rejtelmek

Ratings:
(0)
|Views: 7|Likes:
Published by Gergő Tóth

More info:

Published by: Gergő Tóth on Dec 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/23/2013

pdf

text

original

 
U.: A versrl, Kijárat, Bp., 2006. 59-78.
Horváth Kornélia: Versnyelv és mfajváltás József Attila Rejtelmek cím versében
vERsRlTM
U
s
És
VERsIn''I'ERPRETÁClÓ
rl
Minc
ismereres, Lotman
éppen
a
Madtirka
keletkezésénekidőszakára
(zz1822_23'as
évek-
rc)
tcszi
a
romantikus
fordulatot
Puskin
művészetében'
,IoTMaH,lopu:úIlywxuu.
ouept
,ltBop4ecfiBa.
|n:
|J
ő|
IIywKuH-
CaÍlK'Í-flerep6ypr:
.l'lcxyccroo_crÍ6"
|995'
l92,"
oacMeP,MaKc:
i'
m'
IIl'582
58J'
'l5
Külön
órdckesség,
hogy
az
én
szövegi
,,jelenléte''
inskriptiv
úton
s
nyomákosításr
nyeÍ,
lmennyiben
a
vers szavainakjelentős
része
literálisan
Puskin
nevének
betüit
ismételge_
li
(,!yr6urrecmapu1ld,
ebfircxalo'
npu,
tpasdluxe,
öocmynel,
1meue*ra,
Ponrr1afib,oduouy' coo6oöy)'
Alegfelismerhetőbb
ismétlődéssel
persze éppen
a
mszó, illetveannakrgyragos
szövegbelivariánsa
esetében
taláLkoank(Ilmu'tra,
nmuaxy).
A'
szerző|
v
anzg-
rammatikusbeíródása
a
szövegbe
azonban
nem hangzójeleng,
s
kifeléutaló marerialitása
ncm
érinti
a
szövegben
figurálódó
és
átalakuló
én
nyelvlpoétikai
strukruralizációjác'
VERSNYELV
És
vŰra1vÁrrÁs
]ÓZSEF
ATTILA
REJTELMEK
cíMÚ
VERSÉBEN
Tf{fi'ff
fir[í:hlffi
i{l
ji
nek váIrogatásában
áll' Áz
első
mozzanat uralmát
fo-
kozatosan árengedi
a
másodiknak
s
ez
a
harmadik-
;j*;{1iÍ:;;';íÍ*it:lui,,*'il[ffi
addig, míg ncm
kész
az
irásmű, amikor
is azt
látjuk,hogy
a
motívumok
tulajdonképpen
átvették lassacs-
Í'".-:'#
:;ri*i,.;*,i:Tj*',
*;'"":'j':i':ff
:
(
zseÍAtrrla)l
A
Rejtelmeker2
mint a Flóra-cikltls
darabját
a
recepciójobbáraszerelmes köte_
ményként
artja számon,
vagyis
a
kötői
életrajz
felől
zelíti
meg.3
Á
versnek
szentelt egyetlen
önálló
ís
ugyanakkor
JózsefAnila
nagy
gondolati
verseivel
ro-konítja
ezt
az
utolsó
évben
született
kötenyt.a
Meglátásunk
szerint azonban
a
Rejtelmeh nem
annyira
a
szerelmi
vagy
gondolati
líra
egyik darabjaként,
mint in-
kább
auropoétikus
szövegként
válik
értelmezhető,
amennyiben
a
heletkező
szó ésa
műalkotás
összefüggének
JózsefAttila-i
gondolatát reprezenráIp.
Mint
ismeretes,a
kötő
elméIeti ísai\an
a
műalkotdsbdn
hele
tkező
szó
meta-
forikus fogalma
zponti
szerepet
játszik.
JózsefAnila
meglátása
szerint
,,a
köte_ménylegkisebb elemében
is
temény'
A
köteny legkisebb
eleme, része
a
szó,
a
szó tehát
önmagában
istemény.
De minthogy
a
kötemény nem
intuíció,
min_den használt szó pedig
az,
nyilvánvaló,
hogy
a
szó
keletkezésekor
volt
kótemény."5
A
,,szó
mint
terems'' azért válhat
JózsefAttilánál
egyben
a
koltői
metaforá_jává
is,6
mivel
tárgyi
jelentése
és
alakja
ziitt
olyan
sa'játos,
nyelvenként
váItozó
tartalommalr, mely
elté
irodalmi
produkció
trehozására teszi
alkalmassá:
,,a
nyelv
minől adódik
az
irodalomnak
nemzeriségi
különös
mozzanata
és
a
zilsséget
jelentőnyelvi
anyag
tövényeinek
értelmében
kapják
meg
az
egyes
iro_
dalmak
nemzetiségi
különös
mivoltukat
['.
.]
más
lelki
(műszivagy
érzelmi)
tar_
t,rlmú
maga
a
szó
is;
noha tárgyi_fogalmi
mozzanaÍa
e8yu'gyat\az,
már amennyi-bcn
logiklilag
hclytelennek nem
bizonyul.
Vagyis
a
kűlónbö
nyclvű
versekben
rlgyilnJirt
1sZcrePct
j:írssz-aa
''1'isch.,,tablcu,
uasztal,,
sz<i'
nrert minc{három
ugyalr-
 
Horváth Kornélia: Versnyelv és mfajváltás József Attila Rejtelmek cím versében
= U.: A versrl, Kijárat, Bp., 2006. 59-78.
 
VERsRITM
Us
És
V!Rs]
NTERPR
F.-IÁC
I
Ó
az
a
fugalom;azonban ugyanakkor
eltérő művószi,
irodalmi
eredmény létrehozá-
sára
alkalmasak,
mert
mindegyik
más szó, más anyag"'7
Mai
irodalomtudományi
nyelven
ezt
agondolatot
úgy fogalmazhatjuk
újra,
hogy
a
szónemtáIgyi
jelenserévénreferencia),
hanem
mint
rryelvi-szővegi
.jel
dik
a
kötői
műben iétrejöversnyelv alapjaként.Vagyis a szó
mint
nyel_
vi
jelegyfelőI hangteste,másfelől
pedig
ehheztapadó belső
formája
(a
szóalakbanőrzöt töténetiszemantikai
potenciál)8
révén
átszhatja
a
műalkotásban
,,sajátke_
letkezének
a szerepét.''9
A,,szó
keletkezése''a
kötői
műben
a
szó
_
nemutolsó
sorban
a
hangalak értelemképzőpotenciáljának
és a
belső
formai
jelenslehe-gek
soránakaktivizálása soránmegvalósuló
_
re-,
illetvepoliszemanti
zácjakélt,
s
egy
új,
kizáróag
az
adott
]<ötő
szövegbené,
a,yalóság
újjáísakénr'''0
mükö_
jelens
megalkotásant
válik
érthető.
A
szet
zálogaként
értelmezett,
a
szó töténetiségét
hordozó
pzet
vagy
belső
forma
ezértnem
valamiféle statikus
iisszetevő
a
szóban,
hanem
tevékenység
(energeia),
gpedig nyelualkotó
teuéheny-
r1g'' Ilymódon
a
kötő,
mikor
verset ír,
azaza
holt anyagként
(rendszerkérrt)mű_
l<ödő
nyelver ismét
dinamikus
erő'
energeití
vákoztatja,
a
primiv
ember
ere-
ticndő
nyelvteremrőaktusát
ismétlimeg.''
Másfelő]azonban,
mikor
a
kótőlol-
élcszti
a
szóban nyugvó belsőformát vagy képzetet,
azaz
midől
a
szór
néaué e-szi, nemegyszerűen
a
nyelv
mágikus használatát
aktualízálpi
a
nyelv
mágikus-m!
til<us
és
kötői
műkóse
közöti
nyegikülönbség abban
álI,
hogy míg
az
előb-
lli
csetben
a
befogadó
a
szót
a
dolog autentikusmegnyilvánulásakéntérzékeli,
d-clig az
utóbbiban
a
szó
elszakad
az
általajelöt
dologtó
(referenciátó)
és
új,
kizáró_
lag az
adott
kötői
szővegben
tező
és
''reíerenciákat",vagyis
.jelentéseket
lroz-
rre.
Meglátásunk
szerint
JózsefAttila
éppen
a
nyelv
kötői
',használatát'',az-
:rz
voltaképpen
a
nyelv
újraalkotásátillette
a
uuarlízsminusával,
s
e
fogalmon
rrcrn l<izáróaga
pzetaktivizálásának
esenyét,
hanem
az
abbó
kiinduló
sze_
nranLikaiinnovációt
is értette'13
JózsefAttila
szetelméleti
írásai
nyománazonban
e1emzésünkben
nemcsak
lr
szó hangzásával
és
tesü
terszevel,
hanem
a
versnyelv
másik
ósszetevő-
vcI,
vegyis
a
versritmus
szerevel
is
számot
kell
vetniink.
]smeretes,
hogy
a
körőt
a vet-stan
l<érdései
tudományosszinten
is
foglalkoztatták:verstani írásaibó
és ter-
veiből|'i
úgy
rerszik,
JózsefAttiia
hasonlóanmeghatározó
szerepet
tulajdonított
a
t'itntusnak
a
verstrejötében,
mint
a
szónak
a
műaikotás
keletkezében.
Mind-
czcli alapján versértelmezésüok
célja
egyfelől
az,
miként
lehet
a
J
őzsef
AttiIa-i
Le-
lllltzó
fogalrlát'
illetve
a
pzet lolélesztésén
s
újraalkotásán alapuló,,névva-rlizs_clrlé]cLéi'
az interpr'etációban
kamatoztatni,
másfelől
annak
megváIaszolása,
tlril<c1rrr
juthatuIrl<
cl
a
JózscfAnila
álral
is
oly fontosnak
ítélr
versritmus
leí_slíttiI ll
sziivc1'llctrlórr'cjiivii
l<iilti
szcrlranril<ához
és
műfajkonstitúcióhoz.
VERSNYELVÉs
MÚFA'JVÁLTÁS
'JÓZsIF
ÁTTILA
REJTELMEK
C'
VERSÉBEN
6l
l.
VERs
RI
TM
Us,
V
!Rs
NCZÁs
És
ÉRTELtMKÉPZÉs
A
Rejtelmehsz|multánverse
ltemény,I'
amely
időrtéktekintetében
a
tro'
chaikus-jambikus
soÍmértékváltás
itka
metrumátreali'álja;'6
a
sorrtékváltásazonban
nem
érvényel
öletesen
a
szövegben'Előszö
az
ehő
ueryzah
harma-dik
sorjban
válik
bizonytalanná:
u_l__l_ulu
Bebujtattál
engemet
Mindazonáltal
a
verskezdősorpár
erőreljes
metrumkijelöő
szerepe
miatt
-
melymérték
z
utolsó
sor
jambikus
lejben
s
folytatódik
_,
vaIamint
az
utolsó
teljes
versláb
lejtésmeghatáro
szerepe
okán
e
harmadik
sort
a
trochaikus_jambikus
sormértékváltástszintén
megerőtő,
trochaikus
verssornak
tekinthetjük.
Másod-
szor
a
pső
uenszahban
apasualh'atjukritmus
és
mérték
ellentmondását,ahol
a
második
sor
nem
a
rték zerint
várharó.jambusi,
hanem
trochaikus-chorijam-
bikusritmusbanszóal
meg:
_ul_
u
u
_iu
Elpirulsz,
hamegérted
Mivel
pedig
a
pső
szakaszelső
három
sora
trochaikus
ritmusú,
azutolsó
sor
egyetlen
jambikus
verslábát
is
kétféIeképpen
értelmezhetjük:egyfelől
a
sorr
jam-bikussá
tevő
bként
(amely
iiy
módon
a
szakasz
végére
visszaállítja
a
sormérték-
ltás jelensét),
másfelől
mint
jambusianakIázisr
egy
rrochaikusritmusú
vers_
szakban:
uul__lu_lu
folyamodnak
teérted.
Az
utolstj
sz'ahaszbazismérvisszatér
a
sormértékváltás,ezúttalazonban
a
vetsszak
harmadik
sorának
Étinn4
szavábanl7tapasztalható
anakiázis:
--lu-l-ul-
eddnnyüvéénnekem
A
teményvezérritmusátugyanakkornem
a
szótagmérő,hanem
a
szóamnyo'
matékos
Íittl'lLlselvdil<Llja
4j3-as
oszcásúI<étiitemű
heresekbőlétkezci
ütem'
 
vERsRl'I'M
U
s
r]s
vIRsINTDRPRETÁcIÓhangsúlyos soraival.
A
versbeli időrtékváltozatosságával
és
változandóságávalszemben
az
ütemhangsúIy egyforma,
már_máI
monoton ritmikáját,
s a
versszö_
veg
ezen
alapuló
egységes
dallammenetét mindóssze
egyetlen helyen,
a
harmadik
versszak
második
sorában
töi
meg
az
ütemek szótagszámának
megváltozása:
Ha
r
szeretlek
ged5lz
Szimultánritmusú
versrő] lénazonban
szó,
nemelégedhetünk
meg
a
kétfélerték eíval:
a
kettős
metrum
viszonyátmeglátásunk szerint nem
a
mecha-
nikus
együttlét,hanem
a
dinamikus
egymásÍa_hatásj€yében
zelíthetjük
csak
meg.
Innen zve egyfelől
arra
a
megállapításra
jutunk,
hogy
a
bimetrikus
szö
vegszervezősben az
ütemkapcsoló sormértékekegymásutánját egyetlen
helyen,
a
harmadik
szakasz
r idézett második
sorában
váltja
fel
a
metszetkaPcsolás
je-
Iensége,
ami
az
ütemhangsúlyos ritmustöés kiivetkezménye,
s
annak
hatását
erő-sltl
tol:
u
-lu-l--lu
amdr
szeretleh
ged
5
|z
Másfelől mint
a
ritmikai
feszültség
forrásaival,
azokkal
a
szöveghelyekkel
is
szá-
mot
kell vetnünk,
amelyek
esetében
az
egyik
ritmuselv
-
a
szótagmé_szerin-
ti
nyomatéktalan
szótag
a
sik mérték zerint nyomakos
lesz.
Ezek
a
helyek
a
vetkez-ők:
1.
vszk.
'--t-
-l'u-lu
rt
álloh, mint
mesékbe'
'rrl'rrlrr
t"t'
Bebujtattdl
engemet
2.
vszk.
'-ul
-
u'u
-lu
lpiruhz,
ba merted
'u
ul
-
-l'u-lu
fojamodnah
teértedVERSNYELV És
MÜ|ÁJvÁLTÁsZsEIÁTTILÁ
REJTELMEK
c.
VERsÉBI'N
63
3'vszk
'u
-
lu
-
l-'-
lu
ha
már
szeretlek
gedl8
s
jelentőgetnyernek
a
fentiek
kózül
azok
a
szöveghelyek, ahol
a
rövid
szótag
a
szótagmé
metrumhoz
pest éPpen ellérést
vagy
egyenesen
anaklázist
valót
meg
a
versbenI ezeket
a
helyeket
a
Bebujtattál,
megérted
és
teérted szóaIa-
kok
jelöik
a
szövegben.
Á
t ritmuselv ilyerén köcsönhatásábanújra
a
versrit-mus kétarcúga
mutatkozik
meg:
ismerr
egyes
XX.
századi
kötőink
azon gya-
korlata,
ahol
bármilyen
szó
első,
hangsúlyos
szótagja
hosszúszótagot
pótolhat.E
nyugatos
hagyomány
feIőI
nézve
JózsefAttila
a
t ritmuselv effajta
aláIkozá-
saináI
mintegy
,,visszavonia'',
semlegeti
az
időrtékes
ritmusnak
a
metrumtó
valóeltéseit,azaz látszóIag
visszaáIlítja
az
időrték által,'kikezdett''
teljes,
sza_
bályos
versformát.
A
kiegyensúlyozott versforma ilyetén
visszanyeIése
világosan
mularja, hogy
a
kései
JózsefÁttila-versekrejellemzó
zárt,szabályosformát nemstadkus, monologikus pződményként, hanem
a
modern
versnyelv
dialogi-
kusságát
a
ritmul
szintjén
s
érvényte
uttató,
a
szövegalkotás folyamatában létre-jövő
egységként ehet
szemlélniink.l9
Másfelől
nyilvánvaló, hogy
a
fenti
jelenget
nemcsak olykéPPen
értelmezhet-
jük,
hogy az
egyik
ritmuselv nyomatéka érvényteleníria
másik
ritmuselven
be-
lül
a
nyomatéktalan
szótagon
alapuló anaklázist
vagy
rtéktől való
eltérést,mi_vel
a
szótag tféle
_egyfelől
nyomatékos,
elől nyomaktalan_
ritmikai
ter-
szete
ilyenalkalmakkor
g
ixhdbb
nyíIvánvalóvá teszi
a
ritmikai
fesltséget,
mely nemcsakegy adott ritmuselv
szövegben
elővott metlumához
pest'
ha-nem
t
rittnuselu közdtt
is
trejiin
a
versszóveg
ugyanazon
a
Pontján.
Ez
a
kitün_tetettszóveghely(szóforma)
Pedigmintegy
felnyitja
sajátos
jelentésuniverzumát
és
_tönet,
s
ilyenként
érvényre
Pes.iultatni
a
ritmusjelentéskéPző
szeret.
Interpretációnkat innen,
az egyes
rtékeken
beliili
eltéÍések
s
anaklázisok
(rit-mus
és
mérték
ellentmondásai), illetve
a
t
rték özöti nyomatékbeli
nb_gek
által
kiemelt szóalakok
szemant\záIásáva|,
jelentésbeli
és
belső
formai
vizs_
gálatával
indítjuk
el.
Az
időrtékes
ritmus által kiemelt
első szóveghely a
Bebujtatxil
ige,
meIyet
cgyszersminda
t
ritmuselv
szembekerüse
is
kijelö a
vetsben.
Bebújtat
sza-
vunk
mind
töténeti,
mind
mai
jelentében
az
elrejt
szinonlmájant
használa-ros,
vagyis e
ritmikailag kiemelt
szóalak a
mre, illetve
a
metzvetlenül
is_
métlőkezdőszóra
mint
a
szöveg
alapmetaforájára utai vissza
(bebujtattdl
-
rej-
telmeb
-
Rejtelmeh).
Az
önmagában
álló
mszó grammatikai struktúrája
ellent_
tuond
rryelvlrlsztrlílltunk
szabályainak:
a
rejtelemelvont
v
bbes számú
alak-

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->