Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
BIANTARA PATURAY TINEUNG

BIANTARA PATURAY TINEUNG

Ratings:
(0)
|Views: 440|Likes:
Published by Syaeful Rochman

More info:

Published by: Syaeful Rochman on Dec 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

 
BIANTARA PATURAY TINEUNG
Biantara Wawakil SiswaAssalamu’alaikum wr. wb.Puji sinareng sukur kasanggakeun ka Allah Illahi Robbi. Alhamdulillah wasyukurilah,Laillahhailallah, Subhanallah dina danget ieu urang sadaya tiasa riung mungpulung dina raraganyakseni upacara Paturay Tineung, wireh sim kuring saparakanca bade ngantunkeun ieu sakolasabada tamat diajar salami tilu taun.Bapa kalih Ibu, hadirin hormateun sim kuring Mungguh ari waktu asa nyeak pisansajorelat. Asa kamari keneh sim kuring saparakanca munggaran lebet ka ieu sakola, ayeuna toskedah paturay deui. Sim kuring saparakanca kedah miang deui neraskeun sakola, ngahontalharepan sareng cita-cita.Kantenan wae salami tilu taun diajar di ieu sakola, seueur pisan anu bakal janten panineungan. Di dieu, di sakola urang nu genah pikabetaheun, sim kuring saparakanca diajar neangan elmu. Ruang riung boh di kelas boh dina rupa-rupa kagiatan bari sakapeung sempalguyon gogonjakan sareng rerencangan. Tangtos bae eta sadayana bakal janten panineungan numoal kahihilapkeun. Atuh kasaean Bapa kalih Ibu Guru sadaya, elmu pangaweruhna anudidugikeun ka sim kuring saparakanca tangtos bakal nyerep dina angen, janten obor nunyaangan jalan sorangeun. Pamugi elmu nu katampi sing janten mangpaat kanggo abdisaparakanca.Saterasna pirang-pirang kasaean Bapa kalih Ibu, sim kuring saparakanca teu tiasa maleseta kasaean, mung tiasa ngedalkeun du’a, pamugi rupining elmu sareng katiasa anu parantosdipaparinkeun, kenging ganjaran anu mangtikel-tikel ti Allah Ala Wa Zalla. AminBapa kalih Ibu guru kalebet rengrengan ti tata usaha, salami sim kuring saparakanca diajar diieu sakola tangtosna seueur pisan kalepatan, seueur pisan sikep sareng paripolah anu tangtosnatiasa janten ngajaheutkeun manah ka sadayana. Jalaran kitu, ngawakilan rerencangan sadayana,dina danget ieu sim kuring neda sih hapuntenna, mugi jembar hapuntenna kana samudayakalelepatan sareng kaluluputan.Pamungkas, neda pidua ti sadayana, pamugi sim kuring saparakanca nu lulus taun ieusing tiasa neraskeun tolabul elmu. Lungsur-langsar teu aya halangan-harungan, nyukcruk elmudi tingkat nu langkung luhur Rupina sakitu nu kapihatur. Bilih aya basa nu kirang merenah,kecap nu kirang larap, bilih aya kalimah nu teu raos kana manah, neda hapuntennaWabillahi taufik wal hidayah. Wassalu’alaikum wr. wb. Nama :Kelas :
 
BIANTARA WAWAKIL GURU/KAPALA SAKOLA
Assalamu’alaikum wr wbAlhamdulillahirobbil’alamin. Washolatu wassalamu ‘ala asrofil anbiyai wal mursalin,Allahumasali Muhammad wa’alla alihi washobihi ajma’in. Wiwitan puji kagungan Illahi Robbi,sadaya puja mung kagungan Allah. Alhamdulillah dina danget ieu urang sadaya dipaparinkasehatan lahir sareng batin, oge kakiatan kanggo tiasa kempel ngariung di dieu patempatan,dina raraga ngaluuhan acara paturay tienung sareng pangjurung du’a kanggo para siswa anu parantos lulus ti ieu sakola. Salam sinareng solawat muga netes ka Nabi Muhammad SAW,natrat ka para karabat, para ahli sareng sahabat.Hadirin nu dipihormat, dina danget ieu mangrupi dinten anu kebek ku kabingah sarengkabagjaan kanggo urang sadaya, kabingah Bapa Ibu Guru kalih sepuh-sepuh para siswa, rehing putra-putri urang parantos rengse diajar, salami tilu taun, nyukcruk elmu pangaweruh sarengkatiasa di ieu sakola. Kalintang wajarna upami urang sadaya ngucapkeun Alhamdulillah.Salami tilu taun para siswa diatik sareng diaping ku Ibu kalih Bapa Guru, dipaparinanelmu sareng katiasa keur pibekeleun maranehna jaga dina mangsa nu bakal datang. Waktos tilutaun diajar di sakola mung saukur janten rawayan tina panjangna lalakon hirup anu kedahdisorang. Mugi-mugi bae sadaya elmu nu parantos dipaparinkeun ku Ibu sareng Bapa guru sing janten lawang pamuka keur para siswa kanggo nyangking paelmuan saterasna. Panghudangsareng pangjurung ti Ibu Rama anu janten sepuhna kalintang diperyogikeunana, malih etasaestuna nu langkung utami, nu langkung anteb tapak guratna, nyaeta didikan ti ibu sarengramana.Ka sadaya para siswa anu bade ngantunkeun ieu sakola, Bapa mung tiasa ngajurung kudu’a, mugi-mugi hidep sadaya siang tiasa neraskeun sakola. Sing langkung suhud sareng junundina diajar, sing langkung motekar, sabab elmu teh kasakten diri. Elmu tungtut dunya siar, sing pinter ngaraksa diri. Hidep sadaya sing jucung sing nanjung, tapi poma masing inget dinarengkak jeung paripolah, boh di sakola boh di lingkungan masyarakat, pamugi masing tarapti,kedah adab ka sasama, hade budi someah reujeung darehdeh. Rengkuh ajrih ka saluhureun,heman nyaah ka sasama, bear bageur ka sahandapeun. Mun hayang jadi jalma nu dihormatdiajenan ku nu lian, anu disebutkeun tadi mugi sing jadi papagon hirup. Insya Allah.Pamungkas, bapa mung saukur ngiring ngajurung, mugi-mugi naon anu dipiharep jeungdicita-cita sing laksana tinekanan. Teu hilap, kalayan asmana Ibu kalih Bapa guru sadayana.Bapa nyuhunekun dihapunten tangtu aya kalepatan. Paribasa clik putih clak herang, caang bulanopat welas, urang lubarkeun samudaya kaluluputan.Sakitu nu kapihatur. Bobo sapanon carang sapakan, bahe carekna langkung saurna, nedasihapunten.Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalu’alaikum wr wb.
 
BIANTARA KELULUSAN SMP
Langkung tipayun sim kuring asmana Bapak, Ibu guru Sekolah Unsilster sejangahaturkeun rebu nuhun laksa keti gerah kabingahan, bingah ka giri-giri, bingah amarwatasuta, bingah anu taya hinggana, sanggem paripaos tea mah sim kuring teh asa mobok manggihgorowong, asa ditonjok ku congcot, rehna dina danget ieu tiasa patepung lawung, paamprok  jonghok, patepang raray sareng para Ibu Bapak sadaya dina raraga paturay tineungmarurangkalih kelas VI ieu.Para Ibu, Bapak sadaya, menggah pamaksadan sim kuring teu aya sanes kajabina nyaetaseja nyukcruk galur di luluhur, mapay lacak anu baheula, tatali paranti warisan ti nini aki. Numawi tebih diungsi, anggang di teang, sanes lantung tambuh laku, sanes ketang tanpa beja, simkuring seja malikan carita anu tiheula nu kungsi dipake carita nyaeta rehna para Ibu Bapak nitipkeun, nyerenkeun pala putra putri Ibu Bapak sadayana ka ieu sakola, nyatana ka Bapak Ibuguru supados pala putra putri Bapak sadayana dididik, diatik, dibina, dibimbing, dipaparinan pelajaran anu dugi ka danget ieu 6 taun parantos kalangkung, alhamdulillah parantos baderengse, kalayan mung sakitu kamampuan sareng katiasana, mung sakitu buktosna anu mudah-mudahan aya mangfaatna, khususna kanggo marurangkalih sadayana, umumna mah kanggokeluargana, masyarakatna, agamana, nagarana, nusa sareng bangsana. Namung dina hal ieu sim kuring asmana Bapak Ibu guru neda sihampuntena boh bilihdina salami ngadidik, ngatik, ngabimbing, ngabina pala putra putri Ibu Bapak sadayana aya dinakakirangan sinareng kalepatanana, atuh boh bilih aya anu kagitik ku pangatik, kahajar ku pangajar, pamugi ageung sihampuntena, da sentak polototna bapak sinareng Ibu guru teh saneskeuheul atanapi ngewa tapi bakat ku nyaah deudeuh kanu janten muridna. Kalayanalhamdulillah kiwari parantos niti wanci nu mustari, ninggang mangsa nu utama, parantos anjogkana waktos anu diantos-antos kana mangsa rengsena diajar di sakolah dasar kalayan aya dinakalungsur langsar, aya dina kasuksesan, ku kituna sim kuring sabadana, mengingat, menimbangsareng memutuskan yen pada putra putri Bapak ibu sadaya dinyatakan LULUS 100 %.Para Ibu Bapak sadayana kumargi kitu, sim kuring asmana Bapak Ibu guru sadayanaseja nyanggakeun sejak masrahkeun deui pala putra putri Ibu bapak sadayana, ti luhurna sausaprambut, di handap sausap dampal, getihna satetes, rambutna salambar, ambekanana sadami,kaireng katalingeuhan, bobodoran, kalepatanana sinareng kakiranganana sumangganyanggakeun.Para Ibu Bapak sadaya kanggo salajengna ieu mah khusus kanggo marurangkalih anu bade paturay tineung, tanbi lengoh kalempohan, tamba mulang ngalongkewang, sasieureun,sabeunyeureun, sarebuk samerang nyamu, belah pecah lalab rumbah, mugia janten barokah, ieumah etang-etang tawis kanyaah, kadeudeuh sinareng katineung ka marurangkalih sadayana.Ujang, Nyai hidep anu kungsi diiring ku kawih asih, balabuhna dasar katineung, gupaykelar enteupna geugeut kameumeut, anu disungging dina permadani, asih nu diipuk na

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
jangumay liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->