Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Vehabije dolaze po tapiju na BiH - intervju dr. Rešid Hafizović (Oslobođenje, 05. 11. 2011. god.)

Vehabije dolaze po tapiju na BiH - intervju dr. Rešid Hafizović (Oslobođenje, 05. 11. 2011. god.)

Ratings: (0)|Views: 249 |Likes:
Published by Bosnamuslim-media

More info:

Published by: Bosnamuslim-media on Dec 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/11/2013

pdf

text

original

 
Pogledi
5. i 6. novembar/studeni 2011.
32
Prof. dr. Re{idHafizovi}
Razgovarala: Vildana Selimbegovi}
Pri~a o vehabi jama u Bosni i Hercego vi- ni kulminirala je neda vnim napadom na  Ambasadu Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava u na{oj zemlji. No vinari su godinama upozora-  vali na {irenje vehabizma u BiH, no prva stvarna reakci ja Islamske za jednice usli jedi- la je nakon Va{eg teksta u Oslobo|enju, “Oni dolaze po na{u djecu“, objav ljenog jo{ u no-  vembru 2006. godine. Jesu li vehabi je do{le po na{u djecu?
- Nisamsiguran da je napad na ameri~kuamba- sadu u Sara je vukulminaci japri~e o vehabizmu, s obzirom na posvesmu{enu i, ugla vnom, samover- balnureakci juinstituci jadr`ave i Islamskeza jedni- ce na vehabijskodiv ljanje u ovojzemlji. Takvuvrstu reakci jeimali smo i rani je, ali je ona svaki put samo da valakrilavehabijskojpo{asti. [ta vi{e, reakci javrha Islamskeza jednice u vehabijskojdru`iniuvi jek je bilashva}ena kao pre{utnodanozelenosvjetlo za njiho vodaljnjedjelo vanje. Da je to tako, pot vr|uje ~injenica{to je svakino vivehabijskiatak u ovojze- mlji bio samogori, smi{ljeni ji i opasni ji. Stoga se bo-  jim da }emo na kulminaci jupri~e o ovomenome- nu jo{ dugo~ekati, s tim {to nisamsiguranho}e li instituci jena{ezemlje, i dr`a vne i religijske, imati  vi{epriliku da uop}ereagira ju, na biloko jina~in, na ono {to im agresi vni~lano vivehabijskeza jedni- cebudu u budu}nostiprire|ivali. To }e re}i da ve- habijskimilitantivi{e ne dolazesamo po na{udje- cu, jer je to azako ju su pre vazi{li, ve} sadadolaze po tapi ju na ovu zemlju i njeneinstituci je.
Zlato i petrodolari
To se najboljevidi iz ~injenice{to militantni~la- no vi ove za jednice na najdrski jina~iniskazu june- po{ti vanjepremapra vosudniminstituci jama ove zemlje, a dr`a vniorgani ne reagira ju i ne pomi{lja-  ju da za{titenjenusta vnopra vniporedak. Da neko od ovihpregri janihvehabijskihjuno{ane{tosli~no ka`e ili u~ini u SaudijskojArabi ji, zemlji iz ko jeta- kvudok trinu oni i donose u Bosnu, ja vno bi mu na trguodrubiligla vu. Ali,ovo ni jeSudijskaArabi ja, ve} Bosna, ~ijipredsta vnicivlastitolerira jusvakuuvre- duizre~enu na njenra~un. Mislim, ~ak, da niIslamskaza jednicaovakvimsvo jimsta vomprema  vehabijskimatacimane}ebitipo{te|ena, jer veha- bijskimilitanti ne preza ju u svomne~asnomdje- lo vanjupotro{itisvaku, pa i najsveti juvri jednost. Nji- ma, jednosta vno, polazi za rukom da u isti mah na~inerazbojni{tvo, poputovihdanatolikopomi- njanogMe vlidaJa{are vi}a,i da se, unato~ tom ra- zbojni{tvu kao vjeromnedopusti vom~inu, izno va pozi va ju na islam i njego vevri jednosti. Kakve stvarnoveze ima islam sa onimako ji~inerazboj- ni{tva, ubi ja judr`a vne~ino vnike ove zemlje i ata- ku ju na obrazo vni i usta vnopra vniporedak ove ze- mlje? Nara vno, nikakve.
Nakon Va{eg teksta, Ri jaset IZBiH oda- slao je saop}enje za ko je su no vinari ut-  vrdili da, zapra vo, ni je nastalo odlukom Ri ja- seta, ve} je odaslano iz kabineta reisu-l-ule- me, saop}enje ko je ste Vi nazvali vrhuncem reiso va be{~a{}a. Znam da je najte`e go vori- ti o sebi, ali i Va{e kolege, ko je su na bilo ko-  ji na~in progo virile o po{asti vehabizma, pro- {li su sli~no. Kako uop}e objasniti za{to je Ri-  jaset izme|u Vas, akademika Durako vi}a, profesora Hilme Neimarli je, Adnana Sila-  jd`i}a... i vehabi ja, uvi jek birao vehabi je?
- Odgo vor je vrlojednosta van. Mi smo samopro- esoriSara jev skoguni verzitetako jiduho vnousprav - lja jumlade` ove zemlje i nude toj mlade`ivri jednos- tiko je se ne mjerebarelimana te, petrodolarima, zlatnimkolajnama, zlatnimru~nimsato vima i iz-
Vehabi je dolazepo tapi juna BiH
Nisamsiguranho}e li instituci jena{ezemlje, i dr`avne i religijske, imativi{epriliku da uop}ereagira ju, na biloko jina~in, na ono {to im agresivni~lanovivehabijskeza jednicebudu u budu}nosti prire|ivali, ka`eprof. dr. Re{idHafizovi}, ko ji za Pogledegovori o vehabijskimmilitantima, napadu na Ambasadu SAD-a, Islamskoj za jednici BiH i koracimako ji su neophodni, Fakultetuislamskih nauka i njegovimprofesorima, bo{nja~kimpoliti~arima...
 
??
Svaki vehabija nije potencijalni terorist, ali je te{ko znati kada i pod kojim o
 
5. i 6. novembar/studeni 2011.
Pogledi
33
da{nimzlatnimbanko vnimkarticama. A sve {to ta- kvimmjerilimani jemjereno, za Ri jaset, o~ito, ni-  jevri jedno ni zanimlji vo. Takvo{ta, zapra vo, i ne ~udi,  jer u administrati vniminstituci jamaRi jasetaugla-  vnomsjedeljudiko ji po vlastitojvokaci jinisuka- dri, sve i kada bi htjeli, izmjeritivri jednostonoga{to uni verzitetskiproesori ne samo na Fakultetu islamskihnauka ve}i na drugimakultetimaSara-  jev skoguni verziteta, stvara ju i nude, i to ne samo ov da{njojnego i svjetskojakademskojja vnosti, jer  je ri je~ o proesorimako ji su postiglibriljantneaka- demskekari jere. Uostalom, ako u Ri jasetu u BiH dos- to janstvomu ti jemo`eobna{atineko ko temeljne discipline{eri jatskogpra vani jeslu{ao ni pod razno, za{to ne bi moglisjediti i o sudbiniIslamskeza je- dnice i njenihkadro vaodlu~ivati i oni ko ji su svo-  jedobnoskri valisvojmuslimanskiidentitet kao zmi-  janoge, nikada ne mare}i za duho vnevri jednosti nauke i znanja.Po{to su vehabi jeza{titniznakjednogre`imako-  jiobilatonagra|uje one ko ji se ne proti ve ili, jo{ pre- cizni je, pre{utnopodupiru ove apostolemilitantne dok trine, ko ju taj re`imizvozi u svi jet, ondani je ni te{kozaklju~itiza{to oni, ko jivolepetrodolare i zla- to, izme|unjego vanihuni verzitetskihproesora i  vehabi jaredo vitobira ju ove potonje.
Malo se zna o stanju na FIN-u: kako su pre viranja IZBiH utjecala na stanje me|u islamskim intelektualcima i njiho vom sposobno{}u da razvi ja ju tuma~enje islama prikladno vremenu i prostoru?
Stanje na Fakultetuislamskihnauka u Sara je vu, {to se ti~eme|uljudskihodnosa i kvaliteteizvo|enja nasta ve, veoma je dobro. Koliko god je bilonasto-  janja iz administrati vnogvrhaIslamskeza jednice da se Fakultetuvu~e u ~esto`alosna i skandalozna pre viranja, Fakultet je ostaodosljedansebi i dr`ao se postrancesvega. Fakultetislamskihnauka u Sa- ra je vu je, ipak, jednaozbiljna i najrele vantni jaod- gojno-obrazo vnainstituci jako ja je u ci jelomsiste- muodgojno-obrazo vnihinstituci jaIslamskeza je- dnicepostiglanaj vi{estandarde u regi ji, pa rekao bih i u jugoisto~nojEuropi. To je instituci jako ja u svomnasta vnomkadru ima redo vneproesore sa briljantnimakademskimkari jerama, proesore ko ji su, unato~svo jimvisokimvri jednostima, pla}enikolikomaloboljiasistenti na akultetimaSa- ra jev skoguni verziteta. Razlogtome je ~injenica da  je FIN, za razliku od drugihislamskihakulteta u BiH, uklju~uju}i i {est-sedammedresa, jedinaodgojno- obrazo vnainstituci jaIslamskeza jednice u BiH ko-  jani je na dr`a vnombud`etu, tako da je li{enasvih onihblagodatiko jeu`iva juostaliakultetiSara jev - skog i inihuni verziteta u ovojzemlji.
Interpretacija islama
Kada je u pitanjuinterpretiranjeislamasaobra- znovremenu i prostoru u ko jem`ivimo, mogure}i da je Fakultetislamskihnauka u Sara je vu do sada nudionajdopadlji vi ju i najrele vantni juinterpreta- ci juislama i njego vihvri jednosti u regi jiBalkana.
Profesore, svi razli~ito tuma~imo stvar- nost. Ja sam se, primjera radi, prvi put srela sa vehabi jama u toku rata, ljeta 1993, ka- da su jednu od najljep{ih bosanskih d`ami-  ja, tra vni~ku [arenu d`ami ju, doslov ce pre- gradili daskama kako bi razdvo jili mu{kar- ce od `ena. Iako sam pisala o njima, moram priznati da sam razmjere problema shvatila tek nakon Va{eg teksta. Mo`ete li ukratko de- finirati vehabizam i razlike izme|u onog {to pokret nosi i islama?
- Po vi jesnogledano, vehabizam je izum i tajno engleskooru`je u borbiengleskogimperi jalizma sedamnaestogstolje}aprotivneko}jedinstvenog muslimanskogimperi jako jim su, u to vri jeme, naj-  ve}magospodariliOtomani. ^o vjekko ji je ponio sti jeg tog imperi jalizma na Ori jentu bio je pustinj- skipustolov i nezado voljnik po imenuMuhammed ibn Abdul vehab, ~o vjekplitkograzbora i goto vo patolo{keambici je. Utu vio je sebi u gla vukakomu- slimaninjego vavremenanisudobrimuslimani i kako je nu`noprotivnjihproglasitid`ihad. [to je naumio, to je i u~inio. Potpomognut u svo jojna- kani~lano vimapustinjskogplemenaSaudako ji su, tako|er, imaliizra`enepoliti~keambici je i pre- tenzi je, njego vealange su ubrzopo~elelitimu- slimansku krv, a u njiho vimkrva vimpohodimani- subilipo{te|eni ni najsveti jigrado vimusliman- skogsvi jeta, Mek ka i Medina. Na posljetku se iz ri-  jekeproli venemuslimanskekrvirodilamonarhi-  ja u ko joj od tada do danadana{njegsvjeto vnu i duho vnuvlastdi jeledinasti jaSauda i nosiocive- habijskedok trine. Su{tinskigledano, vehabizam je ogoljenipuritan- skiredukcionizam, ~ijiemisarinikako ne pri- hva}ajuov da{njisvi jet i njego vedatosti, nego taj svi-  jetnasto jepromi jeniti i primjeritisvo jojhudojdu- ho vnojoptici ne bira ju}i, pri tom, sredstva na ko ji na~in}e to posti}i. Kada god ih se proka`e pod je- dnimimenom, oni se ubrzoskri ju pod nekodru- go ime, pa su ~as vehabi je, ~as selef je, ~as tekfrli-  je, predsta vnici~istogaislama i sli~no, redo vitoko- riste}iislam kao izgo vor za svakusvo june~asnura- botu. A islam, zaci jelo, nema ba{ ni{ta s njiho vom militantnompraksom, jer islam,kao vjerako japro- gla{a va~o vjekakrunskimBo`ijimstvorenjem,ne mo`e u isti mah tra`iti da se takvojednoBo`ijestvo- renje na najbrutalni jina~inubi je u svetomd`amij- skomprostoru dok ni~icepadapredjedinimGo- spodaromsvega. Prematome, razlika je o~ita i ne- premosti va: islam je vjeramira, a vehabizam je ide- ologi jarata i ubi janja.
Jesu li, dakle, vehabi je no vi muslimani kako ih je definirao reis Ceri}?
- Oni su samovehabi je i oni su samo za tisu}lje- tnupo vi jest ove zemljeno va, tragi~na i anahrona po ja vako jadobroiskori{ta va sve slabostiinstituci-  ja ove zemlje. Njeniprotagonistisvo jimneodgo vor- nimpostupcimapotapa ju ovu zemlju na jednak  na~in kao i sve one destrukti vnepolitikeko je su do- branoprisutne na ov da{njojpoliti~kojsceni i ko je u tom smisluprilje`nodjelu ju.
Pretpostav ljam da se mo`emo slo`iti da ono puko prebro ja vanje vehabi ja za ko-  jim je svo jedobno posegao direktor OSA BiH  Almir D`uvo ni u ko jem slu~aju ne nosi znak  jednakosti sa bro jem potenci jalnih terorista, ali tako|er vjeru jem da di jelimo mi{ljenje da je Islamska za jednica ta ko ja treba odigra- ti naj ve}u ulogu u akci ji prihvatanja ov da{nje tradici je islama od vehabi ja. [ta, zapra vo, Is- lamska za jednica treba i mo`e u~initi?
- Samoprebro ja vanje, pri jesvega, ni{ta ne zna~i ukoliko iza njega ne sli jediefkasnodjelo vanje. Sla`em se da svakivehabi jani jepotenci jalnitero- rist, ali je te{koznatikada i pod ko jimokolnostima }e nekiumjerenivehabi japostatimilitantniakti vist i si ja~terora. Odgo vor na tu dvojbumora juponu- ditirele vantneinstituci je ove zemlje, svjeto vne i re- ligijske,u svakomslu~aju. Islamskaza jednica ima posebnuulogu u svemutome. Ona morajasnoizni-  jetipra vilako jima se ima po vino vatisvako ko ula- zi u njeneinstituci je i sakralneprostore. Ona mo- radokazati da je doraslasvomepozvanju i dostoj- nabraniti i promicatiteko vinevi{estoljetneduho-  vnekulture, tradici je i vri jednostiislamaovihpros- tora. Ona se ne smi jecjenkati sa duho vnomsudbi- nombosanskihmuslimana– Bo{njaka i ne smi je na vla~iti“Judinpokrovna njiho vuov da{njubu- du}nost. Njenopozvanje i poslanjemorabitiiznad svakepolitike i svakeideologi je, a njenduho vniosluh za nepotro{i viduho vnipologvjere i po vjerenja ne smi jebitizatomljenzamamnim{u{kanjempetro- dolara i zveketombilo~ijihzlatnika.
Islamska zajednica
Ona moraza vesti red u odgojno-obrazo vnimre- ligijskiminstituci jamako je je posljednjihdvadese- takgodinanekontrolisanoumno`ila, i raditi na una- pre|enjukvaliteteodgojno-obrazo vnograda u tim instituci jamako ja je u golemojmjerirelati vizi- rana. Ona moraposta vitivi{e i stro`ijestandarde kod predstav ljanjavri jednostivjere i religijskekulture u  ja vnomprostoru, kako se ne bi dogodilo da o vri-  jednostimaislamago vorisvakokome na pametpa- dne i na neprimjeren i islamanedosto janna~in, {to  je sadaveomara{irenapraksa. Da bi od svogobra- zo vno-odgojnogkadra ne samo u religijskimobra- zo vniminstituci jama ve}i u d`ami jama i svjeto vnim {kolamazahti je valanaj vi{ikvalitet u prezentiranju islamapastvirazli~itoguzrasta i profla, Islamskaza-  jednicamorapokazativi{epra vednosti u raspodje- lisredsta vako ja se ti~ustatusnihpitanjanjenihka- dro va, kako se ne bi nasta vilapraksa, kao do sada, da samonekolicinapo vla{tenih u Islamskojza je- dniciu`iva u materi jalnomobilju, tra`e}i za sebe  jo{i naj vi{emiro vine u dr`avi, kao i to da, ukoliko slu~ajnoumru, ni{ane im podigneZa jednica od ko-  je su kraljev ski`i vjeli. Sve to,i jo{ mnogo~egadru- gog, Islamskaza jednica bi morala{to hitni jeura- diti, ali ona to mo`esamo sa svo jimno vimruko vod- stvomko je}e, umjestoprenagla{enomhedonizmu i samo`ivosti, bitivi{eokrenutoduho vnimvri jednos- tima i solidarisanju sa svima.
Naredne godine o~eku ju se izbori u Is- lamskoj za jednici. Citirat }u Mustafu ef. Spahi}a ko ji je neda vno napisao kako, hva- la Bogu, mladi nara{ta ji muslimana pamte {estoricu predsjednika Sabora IZBiH u poslje- dnjih dvadesetak godina, no samo jednog re- isa, jednog naibu reisa… O~eku jete li da }e ef. Ceri} odr`ati obe}anje i oti}i u penzi ju dogo- dine, i {to je jo{ va`ni je, mo`e li se pri je izb- ora u IZBiH dogoditi promjena u odnosu pre- ma vehabi jama?
- Radu jem se {to narednegodineIslamskuza je- dnicu u BiH ~eka juizbori, ali se istodobnopla{im da oni ne}edoni jetinikakvuno vinu. Predugovre- menasvjedo~imonedemokratskomna~inubira- nja i vladanja kod muslimana, kako u njiho vimsvje- to vnim, jednakotako i u duho vniminstituci jama.  Ako ~itateMedinskupo velju ili prviustav u musli- manskojza jedniciko ji je nastao kao rezultatislam- skogreligijskogsvjetopogleda, vidjet}ete da je ondjesu{tinskiugra|enaide jademokraci je, ljud- skihpra va, soci jalneprav de, multikulture i plural- nogmi{ljenja za ko je je Poslanikislama (a.s.) imao obi~ajkazati da je znakmilostiBo`ije, jer spre~ava biloko juvrstujednoumlja. Iz togajasnosli jedi da napri jedpobro janevri jednosti tog dokumenta su, zapra vo, vri jednostiko je je islamdoniomuslima- nima, ali i ci jelomesvi jetu. Me|utim, muslimani su, u tom pogledu, to jest u pogledupo vjera vanjaod- go vornihslu`binajboljima, izne vjerili i ide juisla- ma i temeljnevri jednostiMedinskepo velje. Njiho-  vopoliti~ko i duho vnovo|enjemuslimanskeza je- dnicehroni~no je bolo valo od nekevrstearaonskog  virusako ji se maniestira u neza ja`lji voj`elji da se  vlada do smrti ili da se pod svakuci jenukoristi do`ivotnimandat. Valjdazato u naj ve}embro jumu- slimanskihzemalja ve} deceni jamavlada juauto- ritarnire`imi i represi vnadiktatura, a sve to se, opet, kao po analogi ji, prenosi i preslika va i na religijske za jednice kod muslimana u ko jima na naj vi{ojsto- licistolu jesamojedan sve dok ga meleksmrti ne oslobodi te neza ja`lji ve`elje za vla{}u. U tom smi- slu, na`alost, ni Islamskaza jednica u BiH ni jeni- kakvaiznimka. Kao {to ste i samirekli, u posljednjih dvadesetgodina na ~eluSaboraIslamskeza jedni- ce BiH su se smi jenila{estoricapredsjednika, a za sve to vri jemeunkci jureisavr{isamojednaoso-
Ljevi~arskiselefisti
Pro{log ljeta, na stranicama na{e no vine, obja vili smo Va{ tekst u po vodu godi{njice genocida u Srebrenici. Na nekim portalima po ja vile su se optu`be kako, citiram, u tom tekstu ci-  jeli srpski narod progla{a vate genocidnim?
- Da, sje}am se toga. Mislim da su moj tek sttakopro~italisamo oni zlo- namjerni. Ko god pro~ita taj tek stotvoreniho~iju, vidjet}e da takvo{ta nisamimaoniti u primisli. O genocidnostisrpskognarodanisam ni ri-  je~iondjenapisao, nego sam go vorio o ubila~komgenunekihsrpskihzlo- tvorako ji iz pokoljenja u pokoljenjevitla jukamom nadbo{nja~kimgla-  vama. Mogao bih Vam na~initici jelispisaknekihsrpskihporodicako je  ve}u tre}ojgeneraci jiubi ja ju~lano vemo jedalje i bli`eamili je. Zar za takve da ka`emi{tadrugodoli to da u svomgenetskomnasli je|unose ubila~ki gen ko jiprogo vara u svakomnjiho vompokoljenju. Samo sam na to u tek stumislio i to sam i napisao. Sve i da sam htionapisatikako je srpskinarodgenocidan, ne bih to mogaozbogmnogihljudi iz srpskog narodako jepozna jem, kao {to je generalJo vanDi vjak, proesoricaTa- tjanaLjui}- Mi jato vi}, proesorMirkoPe jano vi}, gospodinGa vriloGra- ho vac, gospo|aNata{aKandi}, proesoricaJasnaBajraktare vi} i hiljade takvih i sli~nih.Mene su za takoneosno vaneoptu`be, zapra vo, optu`ilijedansu jetni no vinar i {a~icaov da{njih“lje vi~arskihselefsta“ ko ji ili su uvi jekbiliop- tere}enivlastitimidentitetom ili vlastitiidentitetnikadanisu ni imali. U sva- komslu~aju, ri je~ je o osobamako je su u svakompoliti~komvremenudo- bro`i vjele, svakojideologi ji se znala~kiprilago|avale, svakomelekci judr`ale i premaneistomi{ljenicimagoto vobolj{e vi~kibilenesmiljene.
REIS I RADON^I]Dvije najkobnije gre{ke kojesebi nisu smjeli dopustiti oni na samomevrhu Islamskezajednice, jesu pre{utno savezni{tvo sa vehabizmom i podupiranje one politi~keopcije koja je po bosanskimgradovima dizala babilonske kule, kako bi njihovgospodar, onako s visine, mogao sejriti kako Bo{njaci umiru u bijedi za koju su najzaslu`niji njihovi politi~ki i vjerski lideri MUFTIJEAko u Rijasetu u BiH dostojanstvo muftije mo`eobna{ati neko ko temeljnediscipline {erijatskog prava nije slu{ao ni podrazno, za{to ne bimogli sjediti i o sudbini Islamske zajednice i njenih kadrova odlu~ivati i oni koji susvojedobno skrivali svojmuslimanski identitet kaozmijanoge,nikada ne mare}i za duhovnevrijednosti nauke i znanja
??????
kolnostima }e neki umjereni vehabija postati militantni aktivist i sija~ terora

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
skutorka59 liked this
skutorka59 liked this
epapo liked this
zelnid4 liked this
zelnid4 liked this
Džafer Salčin liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->