Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity

Table Of Contents

1.1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn
1.2. Giíi thiÖu vÒ C«ng ty
2. C¬ cÊu tæ chøc
2.1. C¬ cÊu tæ chøc cña toµn bé hÖ thèng Kinh §«
2.2. C¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty
3. C¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý C«ng ty
5. Danh s¸ch nh÷ng C«ng ty mÑ vµ C«ng ty con cña tæ chøc ph¸t hµnh
6. Ho¹t ®éng kinh doanh
6.1. C¸c nhãm s¶n phÈm chÝnh cña C«ng ty
6.2. Doanh thu, l·i gép qua c¸c n¨m
6.3. Nguyªn vËt liÖu
6.4. Chi phÝ s¶n xuÊt
6.5. Tr×nh ®é c«ng nghÖ
6.6. T×nh h×nh nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn s¶n phÈm míi
6.7. T×nh h×nh kiÓm tra chÊt l−îng s¶n phÈm vµ dÞch vô
6.8. Ho¹t ®éng Marketing
6.9. Nh·n hiÖu hµng hãa vµ ®¨ng ký b¶o hé
6.10. C¸c Hîp ®ång lín ®ang ®−îc thùc hiÖn hoÆc ®· ký kÕt
7. B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh trong hai n¨m gÇn nhÊt
8. VÞ thÕ cña C«ng ty so víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c trong cïng ngµnh
8.1. VÞ thÕ cña C«ng ty trong ngµnh
8.2. TriÓn väng ph¸t triÓn cña ngµnh
9. ChÝnh s¸ch ®èi víi ng−êi lao ®éng
9.1. Sè l−îng ng−êi lao ®éng trong C«ng ty
9.2. ChÝnh s¸ch ®èi víi ng−êi lao ®éng
10. ChÝnh s¸ch cæ tøc
11. T×nh h×nh ho¹t ®éng tµi chÝnh
11.1. C¸c chØ tiªu c¬ b¶n
11.2. C¸c chØ tiªu tµi chÝnh chñ yÕu
12. Héi ®ång qu¶n trÞ, Ban Tæng gi¸m ®èc, Ban kiÓm so¸t
12.1. Danh s¸ch thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ
12.2. Danh s¸ch thµnh viªn Ban kiÓm so¸t
12.3. Danh s¸ch thµnh viªn Ban Tæng Gi¸m ®èc
13. Tµi s¶n
14. KÕ ho¹ch lîi nhuËn vµ cæ tøc giai ®o¹n 2005 - 2007
14.1. §Þnh h−íng ph¸t triÓn cña toµn bé hÖ thèng Kinh §« tíi n¨m 2010
14.2. KÕ ho¹ch lîi nhuËn vµ cæ tøc giai ®o¹n 2005 - 2007
15. §¸nh gi¸ cña tæ chøc t− vÊn vÒ kÕ ho¹ch lîi nhuËn vµ cæ tøc
16. Th«ng tin vÒ nh÷ng cam kÕt nh−ng ch−a thùc hiÖn cña C«ng ty
IV. Cæ phiÕu ph¸t hµnh
V. Môc ®Ých ph¸t hµnh
1. Môc ®Ých ph¸t hµnh
VI. KÕ ho¹ch sö dông sè tiÒn thu ®−îc tõ ®ît ph¸t hµnh
VII. C¸c ®èi t¸c liªn quan ®Õn ®ît ph¸t hµnh
1. Tæ chøc t− vÊn: C«ng ty Cæ phÇn Chøng kho¸n B¶o ViÖt
2. Tæ chøc b¶o l·nh ph¸t hµnh: C«ng ty Cæ phÇn Chøng kho¸n B¶o ViÖt
VIII. C¸c nh©n tè rñi ro
1. Rñi ro ph¸t hµnh
2. Rñi ro kinh tÕ
3. Rñi ro luËt ph¸p
4. Rñi ro biÕn ®éng gi¸ nguyªn vËt liÖu
5. Rñi ro tû gi¸ hèi ®o¸i
7. Rñi ro héi nhËp
8. Rñi ro kh¸c
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
KDC_BCB

KDC_BCB

Ratings: (0)|Views: 0|Likes:
Published by Tien Vu Bui

More info:

Published by: Tien Vu Bui on Dec 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2011

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 6 to 57 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->