Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Coi Nguoi Rung Chuong Tan The_890

Coi Nguoi Rung Chuong Tan The_890

Ratings:
(0)
|Views: 53|Likes:
Published by Chuc Nguyen

More info:

Published by: Chuc Nguyen on Dec 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/05/2011

pdf

text

original

 
 HöìAnh Thaái 2
CHÛÚNG 1
Muâa heânùm êëy baäi biïín Bònh Sún xön xao vuåmöåt cö gaái chïët trong luác tùæm biïín vúái mêëy ngûúâi baån trai. Heânaâo baäi tùæm naâo chùèng coángûúâi chïët. Baäi phaãi àoáng thuïëàõnh kyâcho biïín. Muâa heânaây laâ cö ta, muâa sau biïët àêu laåi khöng àïën lûúåt töi. Chó coáàiïìu caái öng thu thuïëbiïín cuäng nghiïåt ngaä, nghiïåt ngaänhû söë  phêån, khöng chûâng chñnh öng ta laâsöëphêån - ài thu thuïëmaâchùèng cho ai biïët trûúác bao giúâ. Heânoáng thò ta ruã rï nhau lïn xe, ta chaåy röng möåt quaäng àûúâng khöng daâi àêìy bêët trùæc àïën baäi tùæm, ta xuöëng tùæm, röìi àuâng möåt caái ta thaânh ngûúâi àoáng thuïëcho caãcaái baäi tùæm khöën kiïëp noå. Nhûng ngûúâi chïët muâa heâêëy khöng phaãi laâmöåt cö gaái nhû tin àöìn. Ngûúâi chïët laâmöåt gaätrai. Laângûúâi gêìn guäi vúái naån nhên, laåi laângûúâi chûáng kiïën, töi thêëy cêìn caãi chñnh lúâi àöìn àaåi naây. Tin àöìn coáthïíthay àöíi àûúåc nhûäng viïåc taây trúâi hún caãgiúái tñnh. Hònh nhû chuáng töi cuäng noái chuyïån gò àoáliïn quan àïën giúái tñnh trûúác ngaây thùçng Cöëc chïët. Saáng höm êëy, thùçng Phuägoåi àiïån cho töi. Ba thùçng chuáng chaáu vûâa naãy ra yáàõnh ài Bònh Sún, chuá  coáài àûúåc khöng? Mûúâi phuát sau, Phuälaái chiïëc xe Toyota Corona àïën. Thïëlaâböën chuáchaáu xuöi theo quöëc löåMöåt vïìphña Nam. Nhúâ  chiïëc xe cuãa thùçng Phuä, thùçng chaáu con öng anh ruöåt, têët caãchuáng töi thûúâng ài nhûäng chuyïën ngêîu hûáng baán kñnh vaâi ba trùm cêy söëquanh HaâNöåi nhû bêët cûámöåt cöng dên thuãàö naâo ngêîu hûáng phoáng xe maáy ra búâhöìùn kem Böën Muâa. Moåi thûálaânhúâúãtaâi xoay xúãlõch laäm cuãa öng anh trai töi. Moåi thûálaânhúâúãcaái khaách saån tû nhên öng dûång lïn, nhúânhûäng chiïëc xe húi öng mua cho khaách saån. Moåi thûálaânhúânhaânûúác cho pheáp nhûäng chiïëc xe tû nhên hoaåt àöång vúái biïín söëmêìu trùæng. Muön nùm nhûäng biïín söëmêìu trùæng.Töi nhúáhöm êëy thùçng Phuäcêìm laái. Tay laái luåa trïn con àûúâng xuâxò bao taãi. Thùçng Cöëc ngöìi bïn caånh. Töi vúái thùçng Boáp ngöìi àùçng sau. Thùçng Cöëc quay àêìu laåi kïícho chuáng töi nghe caái
 
Coäi ngûúâi rung chuöng têån thïë3 http://ebooks.vdcmedia.com
cêu chuyïån vïìgiúái tñnh êëy. Nûúác boåt li ti bùæn ra tûâmiïång noá nhû laân húi phaãra trong nhûäng ngaây àöng giaá. ÚÃàêu vaâvúái bêët cûáai, noácuäng phun ra möåt lúáp sûúng muânhû thïë. Vêåy maâluäcon gaái chùèng mêëy àûáa neámùåt traánh. Chuáng cûágiú mùåt ra hiïn ngang chõu trêån, cùåp mùæt si mï nhòn caái gûúng mùåt àaân öng àeåp phuä  phaâng àang phun húi nûúác kia. Töi vaâthùçng Boáp cuäng khöng neá  mùåt traánh. Khoaãng caách ghïëtrûúác ghïësau khöng quaágêìn cho möåt maân nûúác boåt. Nûúác boåt khöng truyïìn àûúåc AIDS. Nûúác boåt chó truyïìn àûúåc bïånh hö hêëp. Maâhïåhö hêëp cuãa thùçng Cöëc thò àuãsûác vêån haânh cho caãböën caái cú thïíchuáng töi. Thùçng Cöëc kïíchuyïån möåt öng An Nam àiïìn baãn khai tiïëng  Anh xin thõ thûåc úãmöåt sûáquaán nûúác ngoaâi. Hoåvaâtïn - ngaây thaáng nùm sinh - quöëc tõch vaâ... Sex. Trúâi àêët úi, sao laåi àaáxoaáy nhau bùçng möåt caái muåc Sex oaái oùm nhû thïënaây? Hùèn laâcaái àêët nûúác öng àõnh àïën cuäng quan têm túái chuyïån öng àaätûâng tònh duåc bêåy baåhay khöng. Öng beân mùæm möi söíthùèng thûâng möåt chûävaâo muåc Sex: No. Cêu traãlúâi "khöng" quyïët liïåt cuãa möåt ngûúâi chöìng àûúåc tiïëng laâthuyãchung laânh maånh, cuãa möåt caán böåàûúåc tiïëng coáàaåo àûác caách maång theo kiïíu thanh giaáo. Öng khai xong röìi múái coá  ngûúâi baån giaãi thñch cho caái tiïëng Anh taåi chûác cuãa öng: Sex úãàêy khöng coánghôa laâtònh duåc, öng àaäquaáhoaãng höët maâvöåi "khöng" vaâo muåc giúái tñnh. ** *Sau chuyïån giúái tñnh laâsang chuyïån tònh duåc. Cöëc khöng bao giúângöìi yïn vúái vaâi cêu chuyïån khai võ maâkhöng xoay sang chuyïån tònh duåc. Noátïn laâCöng. Luäbaån goåi noálaâCöëc. Cöëc àoåc chïåch ài thò àûúåc möåt caái tïn Myä- Cock. Cock laâcon gaâtröëng, vûâa coánghôa laâcaái vêåt ngoånguêåy giûäa àöi chên möåt gaätrai. Caãhai nghôa àïìu àuáng vúái thùçng Cöëc. Àang hoåc dúãnùm thûánhêët Töíng húåp, thùçng Cöëc àûúåc möåt öng àaåo diïîn àiïån nh phaát hiïån ra. Öng naây vöën àêìy àuãtû caách àïíàûúåc goåi laâàaåo diïîn, nhûng lêìn naây chó khiïm töën nhêån chên phoáàaåo diïîn trong böåphim húåp taác vúái möåt àaåo diïîn Phaáp vûâa múái nûát mùæt ra. Trong khi chó àaåo diïîn xuêët, caãàaåo diïîn Têy thiïëu kinh nghiïåm lêîn àaåo diïîn ta thûâa kinh nghiïåm àïìu khöng sao chó àaåo àûúåc thùçng Cöëc àûâng phun nûúác boåt. Nghïåsô aánh saáng cuãa

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->