Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
3Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Toan Bo Marked)

Toan Bo Marked)

Ratings: (0)|Views: 697|Likes:
Published by Thuc Phan

More info:

Published by: Thuc Phan on Dec 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/13/2013

pdf

text

original

 
 1
VI
N
ĐẠ
I H
C M
Ở 
HÀ N
I
KHOA CÔNG NGH
TIN H
C
D
ƯƠ 
NG TH
Ă
NG LONG
L
P TRÌNH TRÊN WINDOWSV
Ớ 
I MFC
NHÀ XU
T B
N KHOA H
C VÀ K
THU
T
 
 2
LLỜ Ờ IINNÓÓIIĐĐ Ầ ẦUU 
Ngành s
n xu
t ph
n m
m
đ
óng vai trò r
t quan tr
ng trong l
 ĩ 
nh v
c Côngngh
tin h
c, nh
ờ 
 
đ
ó các v
n
đề
c
a cu
c s
ng
đ
ã
đượ 
c gi
i quy
ế
t m
t cáchhi
u qu
. Th
c t
ế
hi
n nay
đ
ang c
n nhi
u ph
n m
m tin h
c
để
 
ng d
ngtrong m
i l
 ĩ 
nh v
c c
a cu
c s
ng, do
đ
ó
đ
òi h
i nhi
u h
ơ 
n n
a n
l
c c
acác công ty ph
n m
m, các chuyên gia phát tri
n ph
n m
m,
đặ
c bi
t là cáck
s
ư
l
p trình viên ph
n m
m. Trong
đ
ó khâu quan tr
ng và m
t nhi
unhân l
c
để
th
c hi
n là giai
đ
o
n l
p trình.Giai
đ
o
n l
p trình s
d
ng m
t s
ph
ươ 
ng pháp nh
ư
l
p trình c
u trúc, l
ptrình theo h
ướ 
ng
đố
i t
ượ 
ng. V
ớ 
i m
i ph
ươ 
ng pháp chúng ta có th
s
d
ngcác công c
th
c hi
n g
m các ngôn ng
l
p trình, các môi tr
ườ 
ng l
p trình
đặ
c bi
t là ph
i d
a trên m
t n
n t
ng c
a ki
ế
n trúc h
 
đ
i
u hành
đ
ang s
 d
ng. H
ơ 
n n
a, Windows là h
 
đ
i
u hành c
a Microsoft
đượ 
c s
d
ng h
uh
ế
t trong các máy tính và các
ng d
ng ph
i l
y nó làm ph
n n
n khi th
chi
n, do
đ
ó các ph
n m
m h
u h
ế
t
đượ 
c l
p trình
để
ch
y trên h
 
đ
i
u hànhWindows.
Để
giúp các sinh viên chuyên ngành công ngh
tin h
c, các l
p trình viênn
m b
t
đượ 
c nh
ng v
n
đề
c
ơ 
b
n c
a l
p trình trên Windows, ngôn ng
 l
p trình C++ theo h
ướ 
ng
đố
i t
ượ 
ng
để
h
c t
p và làm vi
c chúng tôi xingi
ớ 
i thi
u cu
n sách "
L
p trình trên Windows v
ớ 
i MFC
". Sách g
m có 10ch
ươ 
ng nh
ư
sau:Ch
ươ 
ng 1: Gi
ớ 
i thi
u ph
ươ 
ng pháp l
p trình trên Windows, s
t
ươ 
ng tácgi
a Windows và các ph
n m
m
ng d
ng, các khái ni
m liên quan. Qua
đ
ós
d
ng ngôn ng
C++ và b
th
ư
vi
n MFC
để
th
hi
n các k
ế
t qu
trong tàili
u này.Ch
ươ 
ng 2: Trình bày c
ơ 
ch
ế
ánh x
thông
đ
i
p, cách x
lý thông
đ
i
p m
t s
thông
đ
i
p c
ơ 
b
n. C
ơ 
ch
ế
xu
t d
li
u lên c
a s
.Ch
ươ 
ng 3: Các tài nguyên c
a ch
ươ 
ng trình, cách t
o l
p, s
d
ng và x
thông
đ
i
p t
ươ 
ng
ng bao g
m th
c
đơ 
n, h
p tho
i và các
đ
i
u khi
n trên
đ
ó,các bi
u t
ượ 
ng và hình
nh.
 
 3
Ch
ươ 
ng 4: Trình bày c
ơ 
ch
ế
 
đồ
h
a c
a l
p trình trên Windows, các l
nhlàm vi
c trên ng
c
nh thi
ế
t b
(Device Context - DC) và c
a s
 
o - VirtualWindow.Ch
ươ 
ng 5: X
lý v
ă
n b
n trên c
a s
, t
o và s
d
ng c
u trúc phông ch
, c
ơ 
 ch
ế
c
p nh
t thông tin trên c
a s
.Ch
ươ 
ng 6: Trình bày các
đ
i
u khi
n nâng cao trong Windows, các l
ớ 
p làmvi
c t
ươ 
ng
ng c
a th
ư
vi
n MFC nh
ư
thanh công c
, tr
ng thái, cây...Ch
ươ 
ng 7: M
t ki
ế
n trúc quan tr
ng trong h
u h
ế
t các
ng d
ng,
đ
ó là ki
ế
ntrúc tài li
u/quan sát (document/view),
đ
i t
các khái ni
m c
ơ 
b
n
đế
n cáchlàm vi
c trên
ng d
ng.Ch
ươ 
ng 8: Trình bày c
ơ 
ch
ế
vào ra d
li
u v
ớ 
i các thi
ế
t b
ngoài nh
ư
 
 
đĩ 
a,máy in.Ch
ươ 
ng 9: M
t trong nh
ng
đặ
c tính quan tr
ng nh
t trên Windows
đ
ó ph
ươ 
ng pháp l
p trình
đ
a tuy
ế
n
đượ 
c trình bày trong ch
ươ 
ng này.Ch
ươ 
ng 10: Cách t
o và s
d
ng th
ư
vi
n liên k
ế
t
độ
ng - DLL, m
t thànhph
n không th
thi
ế
u trong h
u h
ế
t các
ng d
ng c
a Windows.Ch
ươ 
ng 11: Gi
ớ 
i thi
u cách ti
ế
p c
n l
p trình theo ki
u client/server, cáckhái ni
m liên quan, cách t
o các ActiveX và l
p trình trên nó.Trong m
i ch
ươ 
ng
đề
u có ví d
minh h
a cho các v
n
đề
 
đượ 
c trình bày,các ví d
 
đ
ã
đượ 
c ch
y th
và cho k
ế
t qu
t
t. Cu
i m
i ch
ươ 
ng có các bàit
p
để
cho b
n
đọ
c có th
tham kh
o và t
ki
m tra các ki
ế
n th
c c
ũ
ng nh
ư
 t
ă
ng thêm k
n
ă
ng l
p trình.Tác gi
mong nh
n
đượ 
c nh
ng
đ
óng góp c
a các b
n
đọ
c. M
i ý ki
ế
n xing
i v
 
đị
a ch
:
lduongthang@yahoo.com
ho
c
D
ươ 
ng Th
ă
ng Long
, KhoaCông ngh
Tin h
c - Vi
n
Đạ
i h
c M
ở 
Hà N
i.
 Hà N 
i ngày 14 tháng 02 n
ă 
m 2006 
Tác gi
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->