Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tim Ve Islam 2

Tim Ve Islam 2

Ratings: (0)|Views: 687|Likes:
Published by chanlyislam

More info:

Published by: chanlyislam on Dec 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/07/2012

pdf

text

original

 
Tìm v 
Islam (T 
ủ 
sách Islam) 16 
 
TÌM V
ISLAM
Ph
n 2
Chương Bố
n
Thiên s
ứ 
 
Muhammađ

Nhìn vào b
ản đồ
, chúng ta th
ấy bán đả
o
-r
p chi
ế
m m
t v
trí r
ất đặ
c thù. Nó n
m ngay giao
điể
m gi
a Á-châu và Phi-
châu và cũng là ngưỡ 
ng c
a mà nhân lo
ại đã di cư từ
Phi-châu lênÂu-châu vào th
ời xa xưa. Chỉ
v
m
ặt đị
a
lý cũng đủ
th
ấy không có nướ 
c nào thích h
ợp hơn lànướ 
c
-r
ập để
cung
ng cho nhân lo
i m
ột tôn giáo đại đồ
ng cho th
ế
gi
ớ 
i.Vào th
ờ 
i c
a Thiên s
 
Muhammađ
, hơn 1.400 năm về
 
trướ 
c, nhi
ều cườ 
ng qu
c trên th
ế
 gi
ới đã tậ
n d
ng g
n h
ế
t các tài nguyên và n
ăng lực để
ph
c v
cho cao v
ng c
a h
ọ. Ngượ 
cl
i, ti
ềm năng củ
a dân
-r
p thì v
n còn nguyên v
n. Nh
ng qu
ốc gia như Ba Tư, Ai
-c
p vàÂu-
châu đã sả
n xu
t ra nhi
u n
ền văn minh trước đây nhưng Ả
-r
p v
n mang m
t l
i s
ng
đơn sơ và lạ
c h
u cho nên không b
c
n bã trung gian c
a s
ti
ế
n b
làm n
ặng gánh trong đờ 
is
ng c
a h
. H
v
ẫn còn mang trong ngườ 
i nh
ng ph
m ch
t m
c m
c và nguyên v
ẹn và đờ 
is
ng trong sa m
ạc đã tôi luyệ
n cho tính tình c
a h
tr
ở 
 
nên dũng cả
m, r
ộng lượ 
ng, yêu thícht
do và không b
k
m ch
ế
b
ở 
i m
t h
th
ng chính tr
nào c
ả. Cũng có nhữ
ng m
t h
l
u khácmà chúng ta s
 
đề
c
ặp đến. Đó chẳ
ng qua là vì trong m
ấy ngàn năm trôi qua, không có mộ
t v
 Thiên s
 
nào được phái đến để
c
i ti
ế
n n
n luân lý và xã h
i c
a h
. V
l
i, cu
c s
ng b
l
p b
ở 
i nh
ng dãy sa m
c mênh mông làm cho cu
c s
ng c
a h
m
c m
ạc, đơn sơ, gắ
n ch
cv
ớ 
i phong t
c c
truy
ền đầ
y m
ờ 
ám và mê tín d
 
đoan. Nó ăn sâu vào tâm cang đế
n m
c mu
nc
i t
v
xã h
i thì có l
 
không có ngườ 
i nào làm n
i.Còn v
ngôn ng
 
-r
ập thì cũ
ng r
ất là đặ
c bi
t. Nh
ững ai đã nghiên cứ
u v
 
văn chương Ả
-r
pthì s
th
y không có ngôn ng
nào thích h
ợp hơn để
di
n t
nh
ững lý tưở 
ng cao siêu haynh
ng nét trác tuy
t v
 
Thượng Đế
. M
t v
ần thơ nho nhỏ
hay nh
ững câu văn ngắ
n ng
i thôi
cũng đủ
 
để
di
n t
m
t th
ế
gi
ớ 
i c
ủa ý tưở 
ng.Ngôn ng
 
-r
p có ti
m l
c mãnh li
ệt đế
n m
c có th
 
làm cho người đọ
c m
i lòng khóc n
cn
ở 
ho
c tr
ở 
nên khoái l
c ngây ng
t, nó ng
ọt ngào như mật ong rót vào đôi tai, chứa đầ
ynh
ng v
ần thơ mà ngườ 
i ta có th
chìm
đắ
m trong b
n hòa t
u c
a nó. M
t ngôn ng
ph
igiàu có và mãnh li
ệt như thế
m
ớ 
i h
ội đủ
 
điề
u ki
ện để
 
đón nhậ
n l
ờ 
i m
c kh
i c
ủa Thượng Đế
.
Sau đây chúng ta sẽ
th
y nh
ững đặc điể
m siêu phàm c
a v
 
mà Thượng Đế
 
đã chọn để
 
đả
mtrách s
m
ng cho Ngài.
1 Tình hình th
ế
gi
i.
N
ế
u chúng ta nh
m nghi
ền đôi mắt, tưởng tượng đế
n th
ế
gi
ớ 
i c
ủa hơn 1.400 năm về
 
trướ 
c thìchúng ta s
th
y m
t th
ế
gi
ớ 
i hoàn toàn khác bi
t v
ớ 
i th
ế
gi
ới mà chúng ta đang số
ng hi
nnay. Trong th
ế
gi
ới đó, phương tiệ
n giao thông không ph
i là nh
ng chi
ế
c xe v
n t
i ch
y
 
Tìm v 
Islam (T 
ủ 
sách Islam) 17 
b
ằng xăng hay nhữ
ng máy bay ph
n l
ực cơ mà là nhữ
ng con l
a, con ng
a hay nh
ng con l
c
đà để
di chuy
n t
 
nơi này sang nơi khác. Vào thời đó, con người đang chìm đắ
m trong Th
ờ 
iU-t
i (The Dark Age). K
 
nguyên này được đánh dấ
u t
 
khi thư việ
n c
a ông Alex-
xăng
-
đơ Vĩ Đạ
i (Alexandre the Great) b
 
đố
t
ở 
Ai-C
p vào th
ế
k
th
 
5 sau công nguyên (1.500 năm
v
 
trướ 
c), t
t c
nh
ng tài li
u quí giá v
khoa h
c và n
ền văn minh của con người đề
u b
 
đố
tcháy thành tro b
i. Ch
ng nh
ng
ở 
mi
ền Trung Đông mà những nơi như Âu
-châu và châu Phi
đã chìm đắ
m trong u t
ối. Điệ
n tho
ại di độ
ng, máy truy
n hình, truy
n tin, hay các lo
i máy vitính là nh
ng th
không ai bi
ết đế
n. Không có báo chí, sách v
ở 
 
hay cơ quan ấn loát. Trườ 
ngh
c và ki
ế
n th
c là lo
i xa xí ph
ẩm. Nó là phương tiệ
n c
ủa các giáo sĩ cao cấ
p, nh
ng nhàc
m quy
n có th
ế
l
c hay nh
ng k
quí t
c mà thôi.Ph
ải, loài ngườ 
i th
t s
 
đã chìm đắ
m trong c
nh t
n cùng c
a s
ngu d
t. M
c dù có nh
ng tiaki
ế
n th
ức lóe lên đâu đó, nó cũng bị
nu
t g
n trong th
ế
gi
ới đầ
y u t
ối đang bao phủ
, nhi
u h
cgi
 
thườ 
ng nghiên c
u c
 
đời để
tìm hi
u m
t ki
ế
n th
c mà hôm nay ch
là m
t m
ớ 
ki
ế
n th
ct
ại trườ 
ng ti
u h
c. Nh
ững điề
u mà chúng ta cho là mê tín d
 
đoan nhưng lúc ấ
y là s
th
t b
tdi b
t d
ch. Nh
ững hành độ
ng mà chúng ta cho là man di m
i r
ợ 
 
nhưng lạ
i là nh
ng qui lu
tt
i cao trong xã h
i. S
ngu d
t và mê tín d
 
đoan đã lan tràn khắ
p m
ọi nơi đế
n m
c không aibi
ế
t nh
ng gì g
i là tuy
t v
ờ 
i ngo
i tr
 
điề
u
y xu
t hi
ện dướ 
i m
t hình th
c huy
n bí hay l
 lùng. Xã h
ội con ngườ 
i tr
ở 
nên m
i r
ợ 
ph
c t
ạp làm như không ai có thể
 
tưởng tượng đượ 
ctâm h
n thánh thi
n là m
t tâm h
ồn như thế
 
nào. Đó là cả
nh u t
i c
a Th
ờ 
i Trung C
. Th
ờ 
imà n
ền văn minh củ
a nhân lo
ại đang nằ
m t
ại điể
m t
n cùng c
a s
d
t nát.
2
-r
p, v
c th
m c
a u t
i.
Tình hình chung trên th
ế
gi
ới đã u ám nhưng một nơi mà sự
u ám bao ph
d
ầy đặc hơn nơi
nào c
. Nh
ững nướ 
c lân c
ận như Ba Tư, By
-zan-tin, và Ai-C
ập đề
u vang bóng m
t th
ờ 
i vàngson. Nh
ững nơi đó tương đố
i sáng s
ủa hơn. Ngượ 
c l
ại, bán đả
o
-r
p b
cô l
p b
ở 
i nh
ng bãisa m
c r
ng l
ớn làm cho nó càng u ám hơn nữa. Đôi lúc nhữ
ng con buôn
-r
p hành trình r
t
xa đến các nướ 
c lân c
ận nhưng họ
ch
 
đến để
 
 buôn bán và trao đổ
i hàng hóa ch
không ph
i
để
 
trao đổ
i ki
ế
n th
c hay tìm hi
u v
n
n luân lý hay khoa h
ọc. Đố
i v
ới ngườ 
i
-r
p lúc b
ygi
ờ 
, ki
ế
n th
c không có giá tr
th
c ti
n nào c
. Cu
c s
ng ch
loay hoay qua mi
ếng ăn cơmáo, không ai có chí hướng để
 
đi tìm kiế
n th
c. M
ột ngườ 
i thông thái nh
ất không có đủ
 
trình độ
 
để
gi
i thích m
ột bài văn ngắ
n ng
i hay m
t hi
ện tượng đơn giả
n trong thiên nhiên. M
c ngôn ng
 
-r
p có ti
ềm năng dồi dào nhưng sự
l
c h
u c
ực độ
làm cho n
ền văn chương củ
ah
không thu
c vào h
ng nào c
. Phong t
c c
a h
ch
ứa đầ
y nh
ng t
p t
c mê tín d
 
đoan,
n
n luân lý l
i càng t
h
ại hơn không
 
có trình độ
t
i thi
ểu để
so sánh v
ới các nướ 
c khác.
Bán đả
o
-r
p lúc b
y gi
ờ 
là m
t qu
c gia không có chính quy
n. M
i b
l
ạc đề
u cho mình là
đơn vị
t
ối cao. Đờ 
i s
ng trong xã h
i hoàn toàn thi
ế
u lu
t l
. N
ếu có đi chăng nữ
a thì ch
lu
t r
ng, ai m
nh n
y th
ng. Lu
t c
a k
 
cướp bóc hung tàn, đốt nhà cướ 
p c
a gi
ế
t k
vô t
i.Tr
thù và chém gi
ết lúc nào cũng đe dọ
a h
ng ngày. M
t v
c
i vã nho nh
 
thôi cũng đủ
do để
 
kích độ
ng tr
ở 
thành cu
c chi
ế
n gi
a các b
l
c v
ớ 
i nhau. M
t tên du m
c c
a b
l
c này
lúc nào cũng nghĩ rằ
ng h
ắn có đầy đủ
 
lý do để
gi
ế
t m
ọi ngườ 
i
ở 
b
l
ạc khác. Luân lý, văn hoá,
phong t
c t
p quán thu
c lo
i h
h
ậu làm như họ
không th
nào th
ấy đượ 
c s
khác bi
t gi
as
trong s
ạch hay dơ bẩn, đúng hay sai. Họ
tiêu khi
n b
ng c
ờ 
b
ạc, rượu chè, gái điế
m, gian
dâm. Cướ 
p c
a gi
ết ngườ 
i x
y ra h
ằng ngày. Không có ngườ 
i nào bi
ế
t v
thu
n phong m
t
c.M
ột ngườ 
i có th
 
đứ
ng tr
n tru
ồng như nhộng trướ 
c k
khác mà v
n không h
c
m th
y x
uh
. Ngay c
nh
ững ngườ 
i ph
n
làm l
ch
ung quanh Ka'ba, ngôi đề
n t
 
tiên nhưng quầ
n áo
 
Tìm v 
Islam (T 
ủ 
sách Islam) 18 
h
ở 
hang, không x
ứng đáng với nơi thánh đị
a tôn nghiêm. H
chôn s
ống bé gái sơ sinh trừ
phi
có ngườ 
i h
a nh
n s
 
đính hôn trong tương lai. Vấn đề
thu
n phong m
t
c thi
ế
u th
ốn đủ
 
điề
ungay c
nh
ng vi
ệc căn bản như cách ăn uố
ng hay t
m r
a. Còn v
lãnh v
c tôn giáo, h
ch
uchung m
t s
ph
n v
ớ 
i m
ọi ngườ 
i trên th
ế
gi
ớ 
i, vi
ệc cúng bái tinh tú, pho tượ 
ng hay cây c
chuy
ện thườ 
ng tình. T
ại Ka'ba, nơi thánh đị
a c
a h
 
có trên 360 pho tượ 
ng tiêu bi
ểu cho đủ
 lo
i th
n thánh khác nhau. H
tôn th
ờ 
t
t c
 
nhưng hoàn toàn không đá động gì đến Thượ 
ng
Đế
c
. Nh
ững người theo đạ
o Do-thái và Thiên-
chúa thườ 
ng k
 
cho ngườ 
i
-r
p nghe v
tôngiáo c
a h
. Tuy nhiên, câu chuy
ện nào cũng hoang đườ 
ng và vô ch
ng c
ớ 
. T
t c
nh
ng s
 tích v
cu
c s
ng và s
nghi
ệp đạ
o pháp c
a các v
Thiên s
h
 
đã thuậ
t l
ại đều tương
ph
n v
ớ 
i ph
m ch
ất cao thượ 
ng và Chân lý mà h
 
đã mang đế
n.
3 V
c
ứu tinh ra đờ
i.
Trong lúc loài người đang lạc loài trong cơn u tố
i, m
ột đứ
a
 bé chào đờ 
i t
ại bán đả
o
-r
p. Chac
ủa Ngườ 
i m
ất trước khi Người chào đờ 
i. S
ng l
i th
i v
ới ngườ 
i m
m
t th
ời gian, sau đó,ngườ 
i m
 
thân yêu cũng qua đờ 
i khi tròn 6 tu
i. M
côi cha l
n m
ẹ, Người đượ 
c mang v
 
ở 
 v
ớ 
i ông n
ội. Nhưng vậ
n m
ạng éo le đưa đẩ
y, ch
ng bao lâu ông n
ội qua đời lúc Ngườ 
i tròn 8tu
i. M
t l
n n
ữa Ngườ 
i v
 
ở 
v
ớ 
i m
t ông Bác ru
t tên là Abu Talib. Theo truy
n th
ng
-r
p
khi xưa thì các bé trai thường đi chăn cừ
u trong sa m
c. B
ở 
i v
ậy Ngườ 
i s
ng trong sa m
c và
thường đi chăn cừ
u v
ớ 
i nh
ững đứ
a bé du m
ục khác. Đến khi trưởng thành, Ngườ 
i b
ắt đầ
uhành ngh
 
thương mạ
i v
ớ 
i b
n bè và nh
ững thương buôn Ả
-r
p th
ờ 
i b
y gi
ờ. Bán đả
o
-r
p là
nơi hoang vu, không có hệ
th
ng giáo d
ục cho nên không có ai có điề
u ki
ện đi họ
c. Ch
ngnh
ững không đặ
t ch
ân đến trườ 
ng h
ọc mà Người cũng không bao giờ 
 
có điề
u ki
ện trao đổ
i v
ớ 
inh
ng k
h
c cao hi
u r
ộng trong vùng. Ngườ 
i có d
ịp đi buôn ở 
 
nướ 
c lân c
ận như ở 
Ai-c
p vàSy-ri vài l
ần. Nhưng đến đó để
buôn bán ch
không ph
ải đến để
 
trao đổ
i ki
ế
n th
c. N
ế
u d
p ti
ế
p xúc v
ớ 
i nh
ng thành ph
n trí th
c t
ại đó đi chăng nữ
a thì không ai có th
ch
p nh
nnh
ng cu
c g
p g
ỡ 
 
đó có thể
trang b
 
cho Ngườ 
i m
t n
n ki
ế
n th
c sâu xa và trác tuy
ệt đế
nn
i có th
bi
ế
n m
ột ngườ 
i vô h
c tr
ở 
thành v
lãnh t
 
trong tương lai. Không
ai có th
ch
pnh
n cu
c hành trình buôn bán t
i các qu
c gia láng gi
ng l
i có th
cung c
ấp cho Ngườ 
i m
tki
ế
n th
ức căn bả
n v
 
văn hoá, tôn giáo, luân lý, chính trị
và kinh t
ế. Hơn nữ
a, nh
ng lo
i ki
ế
nth
ức mà Người đề
ra hoàn toàn không hi
n h
u trong xã h
i th
ờ 
i b
y gi
ờ 
. N
ếu có đi chăng
n
a, n
ền văn minh củ
a Th
ờ 
i Trung C
không th
 
nào đào tạ
o m
ột ngườ 
i vô h
c m
t ph
mch
t trác tuy
ệt và hoàn toàn như Ngườ 
i.
4 M
ột viên kim cương trong đống đá.
 
Phong cách và n
ền đạo đứ
c c
a v
 
này như thế
 
nào trước khi ông đứ
ng lên kêu g
i dân chúng
đế
n v
ới Thượng Đế? Ngườ 
i hoàn toàn khác bi
t v
ớ 
i nh
ững ngườ 
i trong th
ờ 
i. T
 
ngày ra đờ 
i,tr
i qua th
ời thơ ấu, thanh niên và cho đến khi qua đờ 
i, ngay c
k
 
thù không độ
i tr
ờ 
i chung,
không có ai đã đứ
ng lên t
cáo r
ằng Người đã lườ 
ng g
t hay gian d
i trong b
t c
lãnh v
cnào c
. Phong cách c
ủa Ngườ 
i r
t nhã nh
ặn. Ngườ 
i không bao gi
ờ 
b
t chuy
n v
ớ 
i l
ờ 
i l
c
cc
n hay thô l
. M
ọi người đề
u m
ế
n ph
c l
ờ 
i nói và c
ch
c
ủa Ngườ 
i. Trong công vi
c h
ngngày hay trong l
úc làm thương buôn, lúc nào Người cũng đoàng hoàng và công bằ
ng, khôngbao gi
ờ 
nhúng tay vào vi
ệc làm ăn bấ
t h
ợ 
p pháp. Nh
ững thương buôn đồng hành tin tưở 
ng
ở 
 
nơi Ngườ 
i m
t cách tuy
ệt đố
i. Ch
ng nh
ững dân chúng đã tín nhiệ
m mà ngay c
phía k
thù
cũng giao
ti
ền cho Ngườ 
i c
t gi
! M
ọi người thườ 
ng g
ọi Ngườ 
i là Al-Amin as Sadiq
 – 
 
nghĩalà con ngườ 
i ngay th
ng và tín nhi
ệm. Ngườ 
i là hi
n thân c
a s
khiêm t
n trong xã h
ội đầ
ychi
ế
n tranh và h
ận thù. Sinh ra trong bán đả
o mà m
ọi người đề
u quan ni
ệm rượ 
u chè, c
ờ 
b
c

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->