Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ - 27 Απόστολος Μακράκης

ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ - 27 Απόστολος Μακράκης

Ratings: (0)|Views: 589|Likes:
Published by ivory2011

More info:

Categories:Types, Research, History
Published by: ivory2011 on Dec 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/05/2011

pdf

text

original

 
Zygmunt Bauman
Êïéíùíéïëïãßá, ìåôáíåùôåñéêüôçôá êáß Tîïõóßá
Immanuel Wallerstein
Ç êëçñïíïìéÜ ô\ò êïéíùíéïëïãßáò, _ ðüó÷åóç ô\ò TðéóôÞìçò
ÌåëÝôçò Ç. Ìåëåôüðïõëïò
Ç ãåùðïëéôéêÞ óôÞí ÅëëÜäá
Ït
Âéâëéïöïñßåò 
Aðü ôüí
Ä. Ôóáôóïýëç 
ÍÅÁ ÊÏÉÍÙÍÉÏËÏÃÉÁ
ÊÏÉÍÙÍÉÏËÏÃÉÊÇ ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ ÔÇÓ ÍÅÁÓ ÅËËÁÄÁÓ
27
 ÁÍÏÉÎÇ 1999 • 11ïò ×ÑÏÍÏÓ • ´ ÐÅÑÉÏÄÏÓ • ÄÑ×. 2000 • ÅÊÄÏÓÅÉÓ ÐÁÐÁÆÇÓÇ
Ç ÉÄÉÏÔÕÐÇ ÓÊÅØÇ
ÔÏÕ
ÁÐÏÓÔÏËÏÕÌÁÊÑÁÊÇ
ÃÑÁÖÏÕÍ ÏÉ:
Ãåþñãéïò Ìåôáëëçíüò ×ñ\óôïò ×áëáæé@òÊþóôáò Óáñäåë\ò ËÝùí ÌðñÜíãê Êùóô\ò ÓðåñÜíôóáòÄáíéÞë Ãåþñãéïò ÁåñÜêçòÌÜñéïò ÌðÝãæïò
 
Ðåñéå÷üìåíá
Áðü ôÞí äéåýèõíóç................................................................
3
ÁÖÉÅÑÙÌÁ ÓÔÏÍ ÁÐÏÓÔÏËÏ ÌÁÊÑÁÊÇ
ÄÞìçôñá Óáññ\:
×ñïíïëüãéï Áðüóôïëïõ ÌáêñÜêç....................
6
ÄÞìçôñá Óáññ\:
Åñãïãñáößá Áðüóôïëïõ ÌáêñÜêç..................
7
Ãåþñãéïò Ä. Ìåôáëëçíüò:
Áðüóôïëïò ÌáêñÜêçò (1831-1905)..
8
×ñ\óôïò Ç. ×áëáæé@ò:
Áðüóôïëïò ÌáêñÜêçò ´Åíáò «átñåôéêüò»AãùíéóôÞò............................................................................
12
Êþóôáò Óáñäåë\ò:
Ï Áðüóôïëïò ÌáêñÜêçò êáß _ Tðï÷Þ ôïõ...
15
ËÝùí ÌðñÜíãê:
Ôü Ôñéóýíèåôï, _ óðïíäõëéêÞ óôÞëç ôï Ìáêñá-êéóìï.................................................................................
22
Êùóô\ò Ï. ÓðåñÜíôóáò:
Ï Áðüóôïëïò ÌáêñÜêçò ò ðïëéôéêüò.
28
Áñ÷éìáíäñßôçò ÄáíéÞë Ãåþñãéïò ÁåñÜêçò
:
Ï ÁðüóôïëïòÌáêñÜêçò êáß _ óõ÷íÞ Èåßá Êïéíùíßá......................................
31
ÌÜñéïò ÌðÝãæïò:
ÁëÝîáíäñïò ÐáðáäéáìÜíôçò êáß ÁðüóôïëïòÌáêñÜêçò: «ÁåéðëÜíçôïò ÄéäÜ÷ïò» a «Êïóìïêáëüãåñïò»;.........
33
Richard Kilminster
êáß 
Ian Varcoe
:
Êïéíùíéïëïãßá, ìåôáíåùôå-ñéêüôçôá êáß Tîïõóßá. ÌéÜ óõíÝíôåõîç ìÝ ôüí
Zygmunt Bauman 
....
47
Íéêüëáïò ×ñçóôÜêçò:
Ôü ðáñÜäïîï, èåìÝëéï ôçò ôáõôüôçôáò.......
63
ÊõñéÜêïò ×áñáëÜìðïõò - ²Áííá Ìáíôüãëïõ:
Ôü Aíôéêåßìåíï ô\òÊïéíùíéê\ò Øõ÷ïëïãßáò. Ôü säåïëïãéêü óôïé÷årï.........................
67
Ì.Ã. Âáñâïýíçò:
Ç êïéíùíéêÞ ìåèïäïëïãßá ô\ò Uëëçíéê\ò ëáïãñá-ößáò.....................................................................................
82
Immanuel Wallerstein
:
Ç êëçñïíïìéÜ ô\ò êïéíùíéïëïãßáò, _ ðü-ó÷åóç ô\ò TðéóôÞìçò. ÌåôÜöñáóç: Äéïí. Áíô. Ãêïóêïò............
97
ÌåëÝôçò Ç. Ìåëåôüðïõëïò:
Ç ÃåùðïëéôéêÞ óôÞí ÅëëÜäá.......
126
Ïäïß ðñüò ôÞí ÊïéíùíéêÞ ÅsñÞíç óôÞí Åñþðç
Êïéíùíéêüò×Üñôçò
Osnabruck 
1998.
ÌåôÜöñáóç: Ó. ËÝêêá. ÅðéìÝëåéá: Ã.ÔóïìðÜíïãëïõ.......................................................................
142
I
ÂÉÂËÉÏÖÏÑÉÅÓ
.................................................................
147
ÃñÜöïõí:
ÁëÝîáíäñïò ÔóåñêÝæçò, Óåñáöåßì É. Ìáñßíïò,ÉùÜííçò ÆáãÜñáò, ×ñéóôßíá-Ðáíáãéþôá ÌáíùëÝá.
ÁÑÄÇÍ
Aðü ôüí Óðýñï Êïõôñïýëç.........................................
153
ÍÅÁ ÊÏÉÍÙÍÉÏËÏÃÉÁ
ÊÏÉÍÙÍÉÏËÏÃÉÊÇ ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ ÔÇÓ ÍÅÁÓ ÅËËÁÄÁÓ
 Â
´
ÐÅÑÉÏÄÏÓ11ïò ×ÑÏÍÏÓÁÍÏÉÎÇ 1999ÄÑ×. 2000ÅÊÄÏÓÅÉÓ ÐÁÐÁÆÇÓÇ
ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ
Äñ. ÌåëÝôçò Ç. ÌåëåôüðïõëïòÄñ. Çëßáò ÔåìðÝëçò
Ïãäüç äüò 3, 15236 Ð. ÐåíôÝëç,ôçë.: 8040344,
fax 
: 8049083
ÁÑ×ÉÓÕÍÔÁÊÔÇÓ
ÃéÜííçò ÌáèéïõäéÜêçò
 ÂÏÇÈÏÓ ÁÑ×ÉÓÕÍÔÁÊÔÇÓ
ÃéÜííçò Ãïñáíßôçò
ÓÕÍÔÁÊÔÉÊÇ ÅÐÉÔÑÏÐÇ
ÉÜêùâïò Áêôóüãëïõ, êïéíùíéïëüãïò, tóôïñéêüò
×ñ\óôïò Âñïýóôçò, íïìéêüò
ÁëÝîáíäñïò Êüí-ôïò, ãëùóóïëüãïò, íïìéêüò, öéëüëïãïò
ÓðýñïòÊïõôñïýëçò, ïsêïíïìïëüãïò
ÄçìÞôñçò Êïõôóï- íßêáò, ïsêïíïìïëüãïò
Áèçí@ ËéÜðç, äñ. êïéíù- íéïëïãßáò
×ñéóôßíá-Ðáíáãéþôá ÌáíùëÝá, öéëü- ëïãïò
Íßêïò Ìáñáíôæßäçò, äñ. êïéíùíéïëïãßáò
×ñ\óôïò ÐáÀæçò, öéëüëïãïò
ÃéÜííçò Ðáðáäü-ðïõëïò, äñ. ðïëéôéêí Tðéóôçìí, ôáêô. êáèçãç-ôÞò Ðáíåðéóôçìßïõ ËùæÜííçò
ÄçìÞôñçò Ðáðá- íäñÝïõ, tóôïñéêüò, äéðëùìÜôçò
ÁëÝîáíäñïòÓéáðêáñ@ò, äñ. Aåñïíáõðçãéê\ò Ì.É.Ô., óýì-âïõëïò ðñõôáíåßáò Å.Ì.Ð.
Êþóôáò Óôáìáôü-ðïõëïò, tóôïñéêüò-óõããñáöÝáò, äñ. Ðáíåðéóôç-ìßïõ Óïñâüííçò
ÄçìÞôñçò Ôóáôóïýëçò, äñ. óç-ìåéïëïãßáò
Ãéñãïò ÔóïìðÜíïãëïõ, äñ. êïéíù- íéïëïãßáò
²Áêçò ×áñéôüðïõëïò, êïéíùíéïëüãïò
Íéêüëáò ×ñçóôÜêçò, äñ. êïéíùíéê\ò øõ÷ïëïãßáò,Tð. êáèçãçôÞò Ðáíôåßïõ Ðáíåðéóôçìßïõ
 ÂÉÂËÉÏÊÑÉÔÉÊÇ - ÂÉÂËÉÏÐÁÑÏÕÓÉÁÓÇ
Äñ. ÄçìÞôñçò Ôóáôóïýëçò
ÄÉÁÈÍÅÉÓ ÁÊÁÄÇÌÁÚÊÅÓ Ó×ÅÓÅÉÓ
Ãéñãïò ÔóïìðÜíïãëïõ
ÌÅÔÁÖÑÁÓÅÉÓ
ÂáããÝëçò ÄïõâáëÝñçò
ÄÉÏÑÈÙÓÅÉÓ - ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÊÅÉÌÅÍÙÍ
Âßêôùñ ÁèáíáóéÜäçò
ÊÁËËÉÔÅ×ÍÉÊÇ ÅÐÉÌÅËÅÉÁ
ÅôÝñðç Ôñßìç
ÓÔÏÉ×ÅÉÏÈÅÓÉÁ
ÁããåëéêÞ Êïõôóïýêïõ
ÉððïêñÜôïõò 58, 10680 ÁèÞíá, ôçë. 3603546
ÍÏÌÉÊÏÓ ÓÕÌÂÏÕËÏÓ
×ñ\óôïò Âñïýóôçò
ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ
Êáëëéã@ 5, 152 37 ÖéëïèÝç, ÁèÞíá,ôçë. 6812723,
fax:
6851391
ÊÅÍÔÑÉÊÇ ÄÉÁÈÅÓÇ
Åêäüóåéò ÐáðáæÞóç ÁÅÂÅ
Íéêçôáñ@ 2 & Åìì. ÌðåíÜêç, 10678 ÁèÞíá,ôçë.: 3822496-3838020,
fax 
: 3809150
ISSN 1105-8099
27
 
Ç
ÍÝá Êïéíùíéïëïãßá 
êõêëïöïñår êÜèå UîÜìçíï óôÜ âéâëéïðùëårá êáß óôÜ ðåñßðôåñá. ÁðïóôÝëëåôáé êáô' ïyêïíóôïýò óõíäñïìçôÝò. ÔéìÞ ôåý÷ïõò: 2.000 äñ÷. ÔéìÞ TôÞóéáò óõíäñïì\ò (2 ôåý÷ç): 4.000 äñ÷. ÔéìÞ TôÞóéáò öïéôç-ôéê\ò óõíäñïì\ò: 3.000 äñ÷. Éäñýìáôá, Ïñãáíéóìïß, ÔñÜðåæåò êëð.: 10.000 äñ÷. ÐáëáéÜ ôåý÷ç äéáôßèåíôáé óôÜãñáöårá ôï ðåñéïäéêï êáß óôüí Têäïôéêü ïyêï. Ç
ÍÝá Êïéíùíéïëïãßá 
äÝ÷åôáé Cñèñá, Tñãáóßåò êëð. Ït äçìïóéåõü-ìåíåò Aðüøåéò TêöñÜæïõí AðïêëåéóôéêÜ ôïýò óõããñáöårò ôïõò, ït ðïrïé åyíáé ðåýèõíïé ãé' áôÝò. Äçìïóéåýåôáé êÜ-èå åðñåðÞò TðéóôïëÞ ðïý ëáìâÜíåé ôü ðåñéïäéêü. ×åéñüãñáöá äÝí TðéóôñÝöïíôáé. Áðáãïñåýåôáé _ Aíáäçìïóßåõóçô\ò ëçò a ìÝñïõò ôçò, êáèþò êáß êÜèå ãñáðôÞ, ñáäéïöùíéêÞ, ôçëåïðôéêÞ a Cëëç AíáðáñáãùãÞ ôçò, ÷ùñßò ôÞãñáðôÞ Cäåéá ô\ò Äéåõèýíóåùò.ÔÜ Aðïóôåëëüìåíá óôÞí
ÍÝá Êïéíùíéïëïãßá 
Cñèñá öåßëïõí íÜ åyíáé Aäçìïóßåõôá, ðñùôüôõðá, TðéóôçìïíéêÜ, åðñå-ð\ êáß óõíôåôáãìÝíá óÝ ñèÜ UëëçíéêÜ. Áðïêëåßïíôáé êåßìåíá ðïý ðïëéôéêïëïãïí Cìåóá a Vììåóá êáß ðñïóðáèïí íÜ ðñïùèÞóïõí ìÝ ïtïíäÞðïôå ôñüðï óõãêåêñéìÝíá ðñïóùðéêÜ a ìáäéêÜ óõìöÝñïíôá. Ït óô\ëåò ôï ðåñéïäéêï åy- íáé AíïéêôÝò óÝ ëá ôÜ ñåýìáôá ôí säåí. Ï ðëïõñáëéóìüò åyíáé _ ìüíç «ãñáììÞ» ôïõ. Ôü ðåñéïäéêü áôü Aðï-ôåëår Tëåýèåñï â\ìá äéáëüãïõ êáß äÝí V÷åé TðéóôçìïíéêÝò, TðéóôçìïëïãéêÝò a Cëëåò ðñïêáôáëÞøåéò. Ït Tñãáóßåò A-ðáñáéôÞôùò ðñÝðåé íÜ ðïâÜëëïíôáé äáêôõëïãñáöçìÝíåò óÝ äéðëü äéÜóôçìá ìÝ÷ñé 25 óåëßäåò ÷ùñßò ôÞí ðåñßëçøç,ôßò ðáñáðïìðÝò êáß ôÞ âéâëéïãñáößá, óÝ ôñßá Aíôßôõðá. ÔÜ Cñèñá AðïóôÝëëïíôáé óôÞ Ãñáììáôåßá ô\ò
Åðéóôçìï- íéê\ò
Åðéôñïð\ò.
ÄÏÌÇ ÔÇÓ ÅÑÃÁÓÉÁÓ:
Ç Tñãáóßá ðñÝðåé íÜ V÷åé:
1.Óåëßäá ôßôëïõ,
ìÝ ôüí ôßôëï ô\ò Tñãáóßáò (ìÝ÷ñé 15 ëÝîåéò) êáß ôÜ íüìáôá ôí óõããñáöÝùí. ÍÜ óçìåéþíåôáé ðåýèõíïò Aëëçëïãñáößáò êáß _ äéåýèõíóç êáß ôü ôçëÝöùíü ôïõ. ÍÜ äßíåôáé Xíá ðïëý óýíôïìï âéïãñáöéêü óç-ìåßùìá ôï (ôí) óõããñáöÝùò (-öÝùí).
2.Óåëßäá ðåñßëçøçò
(
abstract
). Ç ðåñßëçøç äÝí ðñÝðåé íÜ ðåñâáßíåé ôßò 200 ëÝîåéò. Áíáêåöáëáéþíåé ôüí (ôïýò)óôü÷ï (-ïõò) ô\ò Tñãáóßáò, ôÞí ìÝèïäï, ôÜ AðïôåëÝóìáôá êáß ôÜ óõìðåñÜóìáôá.
3.Óåëßäá ðåñßëçøçò óôÜ AããëéêÜ a ãáëëéêÜ.
ÌåôÜöñáóç ô\ò Uëëçíéê\ò ðåñßëçøçò óôÜ AããëéêÜ a ãáëëéêÜ.
4.
Ôü
êåßìåíï
ô\ò Tñãáóßáò ìÝ êáôÜëëçëï ÷ùñéóìü óÝ äéÜöïñá «êåöÜëáéá» êáß ðïôßôëïõò.
5.ÂéâëéïãñáöéêÝò ðáñáðïìðÝò
êáß
âéâëéïãñáößá
ìÝ Xíá Aðïäåêôü óýóôçìá, ðáñáäåßãìáôïò ÷Üñéí ôü óýóôçìá
ASA
.Õðüäåéãìá ðáñáðïìðí (ìÝóá óôü êåßìåíï).(
Robertson 
, 1988,
. 191).Õðïäåßãìáôá âéâëéïãñáößáò:
Robertson 
,
Ian 
. 1988.
 Sociology.
New York 
:
Worth Publishers.Neushouser, Kevin 
. 1992.
«Democratic Stability in Venezuela: Elite Consensus or Class Compromise».
American Sociological Review
57:117-135.
Kouvertaris, George.
1976. «
The Greek American Family
».
In 
 Ethnic Families in America.
Charles H. Midel and Robert W. Haberstein, eds. New York: Elsevier.
6.
Õðïóçìåéþóåéò
óÝ AñéèìçôéêÞ óåéñÜ, ìÝ äéðëÜ äéáóôÞìáôá, óÝ îå÷ùñéóôü ôì\ìá (ìÝ ôßôëï «Õðïóçìåéþóåéò»).7.
Ðßíáêåò êáß ó÷Þìáôá
óÝ îå÷ùñéóôÞ óåëßäá ôü êáèÝíá, ìÝ äéáäï÷éêÞ Añßèìçóç êáß óýíôïìç TðåîÞãçóç. Ó÷Þìá-ôá ìÝ óéíéêÞ ìåëÜíç.Ç
ÍÝá Êïéíùíéïëïãßá 
óõíåñãÜæåôáé ìÝ ôßò Uî\ò Vãêõñåò TðéóôçìïíéêÝò TðéèåùñÞóåéò (óÝ AëöáâçôéêÞ óåéñÜ):
1)
American Sociological Association Review.
2)
 European Journal of Sociology.
3)
International Sociological Association.
4)
Revue Suisse de Sociologie.
ÅÐÉÓÔÇÌÏÍÉÊÇ ÅÐÉÔÑÏÐÇ
ÔÜ Aðïóôåëëüìåíá Cñèñá êñßíïíôáé Aðü TðéóôçìïíéêÞ TðéôñïðÞ, óýìöùíá ìÝ ôü äéåèíò êáèéåñùìÝíï «
blind system 
».
 Ãñáììáôåßá Åðéóôçìïíéê\ò Åðéôñïð\ò:
ÁëÝîáíäñïò Óéáðêáñ@ò, Ô.È. 60043, 15301 Áãßá ÐáñáóêåõÞ.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->