Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
MARMARAY

MARMARAY

Ratings:
(0)
|Views: 70|Likes:
Published by akaslanysr

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: akaslanysr on Dec 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/29/2012

pdf

text

original

 
  Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas
ı
 , Mühendislik Ölçmeleri STB Komisyonu2. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu23-25 Kas
ı
m 2005,
 İ 
TÜ – 
 İ 
 stanbul 
201
 
MARMARAY BC1 PROJES
İ
VE ÖLÇME ÇALI
Ş
MALARI
A. ÜNLÜTEPE
Gama Nurol Ortak Giri
 ş
imi, Marmaray BC1Projesi, Demiryolu Bo
 ğ 
az Tüp Geçi
 ş
i, Tüneller ve
 İ 
 stasyonlar, Ko
 ş
uyolu, Üsküdar Istanbul,aunlutepe@gamanurol.com 
Özet
Marmaray BC1 Projesi, Istanbul için in
 ş
aas
ı
önemle beklenen ve
 ş
ehrin Asya ile Avrupa yakas
ı
nda sonbulan Devlet Demiryolu (TCDD) hatlar 
ı
ile bo
 ğ 
az
ı
n heriki yakas
ı
ndaki
 ş
ehiriçi rayl 
ı
ula
 ş
ı
m sistemlerinibirbirine ba
 ğ 
layacak olmas
ı
nedeniyle çok önemli bir proje konumundad 
ı
r. Bunun yan
ı
 s
ı
ra in
 ş
aat 
 ş
ekli
ı
 s
ı
ndan ülkemizde daha önce uygulamas
ı
bulunmayan baz
ı
yap
ı
tekniklerini içeriyor olmas
ı
nedeniylede ayr 
ı
bir önemi bulunmaktad 
ı
r. Böylesine önemli bir in
 ş
aat yap
ı
 s
ı
n
ı
n kendine özgü uygulama teknikleri oldu
 ğ 
u gibi birtak 
ı
m özel ölçmeuygulamalar 
ı
na da ihtiyaç bulunmaktad 
ı
r. Bu çal 
ı
 ş
mada Marmaray BC1 Bo
 ğ 
az geçi
 ş
i projesi ve in
 ş
aat  sürecinde gerekli olacak ölçme yöntemlerinin tan
ı
ı
lmas
ı
amaçlanm
ı
 ş
ı
r.
 Anahtar kelimeler :
Tünel, derin tünel, bat 
ı
rma tüp tünel, tünel ölçmeleri.
MARMARAY BC1 PROJECT AND SURVEYING WORKSAbstract
Marmaray BC1 Project is a very important transportation project which connects State Railway lines(TCDD) ending at the European and Asian sides and commuter rails between two sides of the Bosphorus. However, the system includes some special construction applications that have not been experienced inTurkey which makes the project significant.Marmaray is as an unique construction project that there will be some special surveying procedures for its realization too. This paper is aimed to introduce the Marmaray BC1 project, and surveying worksthat will be necessary during its construction.
 Key Words:
Tunnel, deep tunnel, immersed tube tunnel, tunnel surveys
1. Giri
ş
 
Marmaray Projesi,
İ
stanbul’un Avrupa yakas
ı
nda Halkal
ı
ve Asya yakas
ı
nda Gebze bölgeleri aras
ı
ndakesintisiz olarak modern bir rayl
ı
ula
ş
ı
m sisteminin
 
 bo
ğ
az
ı
n iki yakas
ı
aras
ı
nda de
ğ
i
ş
ik in
ş
aat yap
ı
lar 
ı
yla birle
ş
tirilmesi
ş
eklinde gerçekle
ş
tirilecektir. Proje güzergah
ı
, ülkenin TCDD hatlar 
ı
ile Istanbul metrosisteminin Asya-Avrupa aras
ı
ndaki bütün rayl
ı
ba
ğ
lant
ı
lar 
ı
n
ı
sa
ğ
layan tek yap
ı
niteli
ğ
inde olacakt
ı
r.
 
Marmaray BCL Projesi ve Ölçme Çal
ı
ş
malar 
ı
 
 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas
ı
 , Mühendislik Ölçmeleri STB Komisyonu2. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu23-25 Kas
ı
m 2005,
 İ 
TÜ – 
 İ 
 stanbul 
202
 
Marmaray Projesi, 1985 y
ı
l
ı
ndan bu yana geni
ş
lemesi devam etmekte olan Istanbul rayl
ı
ula
ş
ı
m a
ğ
ı
n
ı
nHalkal
ı
-Gebze aras
ı
nda yakla
ş
ı
k 76 km uzunlu
ğ
unda olup 37 yerüstü ve 3 yeralt
ı
istasyonu bulunan anaarterlerinden birisini olu
ş
turmaktad
ı
r.Istanbul Bo
ğ
az
ı
’n
ı
n tünelle geçilmesine ili
ş
kin ilk fikirler 1860 y
ı
l
ı
nda bo
ğ
az
ı
n dibine in
ş
a edilecek sütunlar üzerine oturtulacak yüzer bir tünel
ş
eklinde tasarlanmas
ı
yla ortaya ç
ı
km
ı
ş
t
ı
r. Bunu takip edensüreçte 1902 y
ı
l
ı
nda bo
ğ
az
ı
n alt
ı
ndan demiryolu hatlar 
ı
n
ı
n tünelle geçirilmesi konusunda çal
ı
ş
malardantekrar söz edilmi
ş
tir. Projenin bu haliyle gerçekle
ş
tirilmesi için ilk fizibilite etüdleri ise 1985 y
ı
l
ı
ndayap
ı
larak 1999 y
ı
l
ı
nda Türkiye Cumhuriyeti ve Japon Uluslararas
ı
 
İş
 birli
ğ
i Bankas
ı
(JBIC) aras
ı
ndafinansman anla
ş
mas
ı
gerçekle
ş
tirilmi
ş
ve 2002 y
ı
l
ı
nda da
İş
veren Temsilcisi grup Avrasyaconsultçal
ı
ş
malara ba
ş
lam
ı
ş
t
ı
r. (www.marmaray.com.tr 
 
)Projenin
İş
vereni olarak Ula
ş
t
ı
rma Bakanl
ı
ğ
ı
, Demiryollar 
ı
Limanlar ve Hava Meydanlar 
ı
 
İ
n
ş
aat
ı
GenelMüdürlü
ğ
ü ( DLH) proje yönetimini yürütmektedir.
 
Avrasyaconsult, a
ş
a
ğ
ı
da belirtilen Japon ve Türk ortaklardan olu
ş
an bir konsorsiyumdur:Pacific Consultants International (PCI), Yüksel Proje Uluslararas
ı
A.
Ş
., Oriental Consultants, JARTS.Bu ortakl
ı
k a
ş
a
ğ
ı
da belirtilen gruplarla i
ş
 birli
ğ
i içerisinde çal
ı
ş
maktad
ı
r:Parsons Brinckerhoff International, Inc. (PBI), Terziba
ş
ı
o
ğ
lu Mü
ş
avir Mühendislik Ltd.
Ş
ti. (TMM),Yerbilimleri Etüd ve Mü
ş
avirlik Ltd.
Ş
ti (SIAL).Sözle
ş
me BC1, Gebze’den Halkal
ı
’ya uzanan Marmaray Projesi’nin 13,6 kmlik k 
ı
sm
ı
n
ı
olu
ş
turmaktaolup, Yenikap
ı
’da
İ
stanbul Metrosu ile Yenikap
ı
-Ayaza
ğ
a hatt
ı
na, Yenikap
ı
-Havaalan
ı
, Yenikap
ı
-Mahmutbey Hafif Rayl
ı
Sistemlerine , Üsküdar’da Ümraniye-Üsküdar ve Ayr 
ı
l
ı
kçe
ş
me’de de Kad
ı
köy-Kartal Hafif Rayl
ı
Sistemlerine entegre olacak 
ş
ekilde tasarlanm
ı
ş
t
ı
r. Projenin Marmaray BC1 (Bo
ğ
azTüp Geçi
ş
i, Tüneller ve Istasyonlar) olarak da adland
ı
ı
lan Kazl
ı
çe
ş
me-Ayr 
ı
l
ı
kçe
ş
me aras
ı
ndaki 1.etapin
ş
aat yap
ı
lar 
ı
n
ı
n bo
ğ
az geçi
ş
i ile beraber yap
ı
m
ı
için müteahhit konsorsiyum TKGN JV ile May
ı
s 2004tarihinde sözle
ş
me imzalanm
ı
ş
t
ı
r.TKGN JV, a
ş
a
ğ
ı
da belirtilen Japon ve Türk ortaklardan olu
ş
an bir konsorsiyumdur:Taisei Corporation, Kumagai Gumi Co. Ltd, Gama Endüstri Tesisleri
İ
malat ve Montaj A.
Ş
, Nurol
İ
n
ş
aatve Ticaret A.
Ş
.Marmaray projesine ili
ş
kin baz
ı
teknik bilgiler a
ş
a
ğ
ı
daki gibidir.Toplam güzergah uzunlu
ğ
u : 76.3 kmHemzemin hatlar 
ı
n uzunlu
ğ
u : 63 kmAvrupa yakas
ı
nda güzergah uzunlu
ğ
u : 19.3 kmAsya yakas
ı
nda güzergah uzunlu
ğ
u : 43.4Aç-kapa tünel uzunlu
ğ
u : 2.4 km
İ
stasyon say
ı
s
ı
: 40Yeralt
ı
istasyonlar 
ı
.say
ı
s
ı
:3Marmaray Projesi sözle
ş
me BC1 için baz
ı
teknik bilgiler a
ş
a
ğ
ı
daki gibidir.Bat
ı
rma Tüp Tünel : 1.4 kmTBM Tünel : 9.8 km ikiz TBM tünel (Toplam 19.6 km)Aç-kapa ve aç
ı
k kaz
ı
: 2.4 km
 
Marmaray BCL Projesi ve Ölçme Çal
ı
ş
malar 
ı
 
 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas
ı
 , Mühendislik Ölçmeleri STB Komisyonu2. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu23-25 Kas
ı
m 2005,
 İ 
TÜ – 
 İ 
 stanbul 
203
 
Bat
ı
rma tüp tünelin maksimum derinli
ğ
i : 58 m
2. Marmaray BC1 Güzergah
ı
ve
İ
n
ş
aat Yap
ı
lar
ı
 
Marmaray BC1 hatt
ı
Kazl
ı
çe
ş
mede TCDD istasyonu civar 
ı
nda ba
ş
lay
ı
 p Aksaray-Sirkeci eksenindedevam ederek bo
ğ
az
ı
n Anadolu yakas
ı
nda Üsküdar üzerinden geçerek Ayr 
ı
l
ı
kçe
ş
me civar 
ı
nda son bulmaktad
ı
r. Güzergah Kazl
ı
çe
ş
me civar 
ı
nda bir hemzemin istasyon yap
ı
s
ı
yla ba
ş
layarak Yedikule bölgesine kadar hemzemin, köprü ve U tipi in
ş
aat yap
ı
lar 
ı
yla devam etmektedir. Yedikule istasyonucivar 
ı
nda birbirine paralel “tünel delme makinas
ı
” (TBM) ile aç
ı
lacak olan paralel-ikiz, prefabrik  betonarme segmentli tünel in
ş
aat yap
ı
lar 
ı
ba
ş
lamaktad
ı
r. TBM segmentli tünelleri Yedikule bölgesinde ba
ş
lay
ı
 p Yenikap
ı
aç-kapa yap
ı
s
ı
na kadar devam etmektedir. Yenikap
ı
aç-kapa yap
ı
s
ı
yakla
ş
ı
k 700 muzunlu
ğ
unda ve Aksaray-Havaalan
ı
ve Yenikap
ı
-Taksim metro hatlar 
ı
için transfer yap
ı
lar 
ı
n
ı
da kapsayanYenikap
ı
yeralt
ı
istasyon yap
ı
s
ı
bu bölümde yeralmaktad
ı
r.Yenikap
ı
aç-kapa yap
ı
s
ı
ndan itibaren Sarayburnu bölgesine kadar tarihi yar 
ı
m aday
ı
ba
ş
tan sona birle
ş
tirerek olan in
ş
aat yap
ı
s
ı
yine segmentli ikiz tünel yap
ı
s
ı
olacakt
ı
r. Sirkeci bölgesinde delme tüneltekni
ğ
i ile in
ş
a edilecek olan yeralt
ı
istasyonu bulunacakt
ı
r. Sirkeci yeralt
ı
istasyonuna ula
ş
abilmek içinCa
ğ
alo
ğ
lu civar 
ı
nda ve Sirkeci gar sahas
ı
içerisinde yaya giri
ş
i yap
ı
lar 
ı
bulunacakt
ı
r. Bu iki giri
ş
yap
ı
s
ı
 aras
ı
nda istasyona dikey ula
ş
ı
m yap
ı
lar 
ı
yeralmaktad
ı
r.
Ş
ekil 1 Marmaray BC1 Güzergah
ı
(Taisei, 2005)Daha sonra güzergah Sarayburnu civar 
ı
nda “Bat
ı
rma Tüp” tekni
ğ
i ile bo
ğ
az dibinde yerle
ş
tirilecek olanönceden imal edilmi
ş
yap
ı
elemanlar 
ı
n
ı
n
ı
zkulesi yak 
ı
n
ı
ndan geçerek Anadolu yakas
ı
na kadar yerle
ş
tirilmesiyle devam edecek ve bu alanda yine segmentli ikiz tüneller Üsküdar meydan
ı
ndayerle
ş
ecek olan aç-kapa diyafram duvar korumal
ı
Üsküdar yeralt
ı
istasyonuyla bulu
ş
acakt
ı
r. Üsküdar 
İ
stasyonu yap
ı
s
ı
ndan itibaren in
ş
aat sistemi makas Tünel bölgesiyle devam etmektedir. Daha sonra yinesegmentli ikiz tünellerle güzergah Bülbülderesi, Zeynep Kamil ve Karacaahmet güzergah
ı
n
ı
izleyerek Ayr 
ı
l
ı
kçe
ş
me’de Nautilus önlerinde yeryüzüne ç
ı
kmaktad
ı
r. Bütün delme tünel bölgelerinde yakla
ş
ı
k her 200 m de bir iki tünel aras
ı
nda acil durumlar ve servis için yaya geçi
ş
pasajlar 
ı
yeralacakt
ı
r. Daha sonra

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->