Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Resumos de Fisico Química Filipe Ligeiro

Resumos de Fisico Química Filipe Ligeiro

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 70|Likes:
Published by Filipe Ligeiro
Filipe Ligeiro
Filipe Ligeiro

More info:

Published by: Filipe Ligeiro on Dec 06, 2011
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

02/03/2014

 
1$Xnzgs h` Lnmaíãg
Lnmaíãg nódnca
 –
lnmaíãg qpëknca gdh` fá axracãg `dxr` nð`s zgsnxnugs ` nð`s d`maxnugs$
@dxr` qp` `l`k`dxgs s` egrkak lnmaíð`s nódncas7 
@dxr` gs `l`k`dxgs hgs mrpzgs 1 ` 2 &`vc`zxg g F. ` g Gvnmîdng gp `l`k`dxgs hg mrpzg1=$
“Pk áxgkg há g `l`cxrãg ` egrka pk caxnãg g gpxrg áxgkg r`c`b` g
`l`xrãg` egrka pk
adnãg$‛
Gs hgns nð`s &carma cgdxrárna. axra`k+s` `l`xrgsxaxncak`dx`$Dg `sxahg sólnhg dãg cgdhp`k a cgrr`dx` `lîcxrnca kas dg `sxahg lëqpnhg oá sãgcgdhpxgr`s ha cgrr`dx` `lîcxrnca$ A cgdhpíãg î h`unha ê kgbnlnhah` hgs nð`s zgsnxnugs `d`maxnugs$
Lnmaíãg cgual`dx`
@dxr` qp` `l`k`dxgs s` egrkak lnmaíð`s cgual`dx`s7 
@dxr` áxgkgs h` `l`k`dxgs dãg k`xálncgs$lnmaíãg cgual`dx` azglarlnmaíãg cgual`dx` zglarG hnakadx`, a mraenx` ` g qparxg sãg spbsxâdcnas cgdsxnxpëhas zgr áxgkgs lnmahgsspc`ssnuak`dx` pds ags gpxrgs `k `sxrpxpras mnmadx`s axrauîs h` lnmaíð`s cgual`dx`s$A mraenx` î pk bgk cgdhpxgr `lîcxrncg zgns a spa `sxrpxpra z`rknx` a lnur` cnrcplaíãg h``l`cxrð`s `dxr` as cakahas zaral`las$Zgr spa u` a mraenx` hnunh`+s` eacnlk`dx` `k z`qp`das lâkndas pka u` qp` as egrías`dxr` as cakahas zaral`las sãg eracas qpadhg cgkzarahas cgk as egrías `dxr` gsáxgkgs$
X`sx` hna?
='11'2:11
Kaxîrna?
Zámndas +++++
Enlnz` Lnm`nrg
 
Lnmaíãg k`xálnca +lnmaíãg qpëknca gdh` fá axracãg `dxr` nð`s zgsnxnugs ` `l`cxrð`slnur`s$
@dxr` qp` `l`k`dxgs s` egrkak lnmaíð`s k`xálncas7@dxr` áxgkgs h` `l`k`dxgs k`xálncgs$
Sãg qpas` xghgs sólnhgs ê x`kz`raxpra akbn`dx`$ Cgdf`c`s almpk k`xal lëqpnhg êx`kz`raxpra akbn`dx`7 
Da spa `sxrpxpra gs áxgkgs `sxãg hnszgsxgs h` pka egrka grh`daha, gs `l`cxrð`szgpcg axraëhgs z`lgs dÿcl`gs kgu`k+s` eacnlk`dx` axrauîs hg sólnhg, ass`mpradhgpka bga cgdhpíãg `lîcxrnca$@v`kzlgs? zraxa, cgbr`, e`rrg, gprg, ndcg, sóhngAs zrgzrn`hah`s has hne`r`dx`s spbsxâdcnas `sxãg r`lacngdahas cgk g xnzg h`cgrzÿscplgs qp` as cgdsxnxp`k? áxgkgs, kglîcplas gp nð`s$Gs `l`k`dxgs qpëkncgs `sxãg hnsxrnbpëhgs zgr grh`k cr`sc`dx` hg s`p dpk`rgaxókncg$Fgrngdxal
Z`rëghgsU`rxncal
Mrpzgs1¿Mrpzg
Eakëlna hgs k`xans alcalndgs2¿Mrpzg
Eakëlna hgs k`xans alcalndg+x`rrgsgs13¿Mrpzg
Eakëlna hgs bgrgs15¿Mrpzg
Eakëlna hgs calcgmîd`gs1=¿Mrpzg
Eakëlna hgs Falgmîd`gs16¿ Mrpzg
Eakëlna hgs mas`s dgbr`s gp nd`rx`s
2$ Xab`la z`rnóhnca
 
Cgkg sab`r g âdmplg has lnmaíð`s7 
Axrauîs has lnmaíð`s qp` `vnsxnr`k, x`k `dxãg h` s` hnunhnr g dÿk`rg h` lnmaíãg zgr35: ` gbx`kgs g âdmplg$Zglar
Spbsxâdcnas hne`r`dx`sAzglar
Spbsxâdcnas nmpansLnd`ar
Qpadhg há zara ea`rkgs pka lndfaAdmplar
Qpadhg há zara ea`r lndfa gp zara ea`r pk âdmplgXrnadmplar zlada
Ea pk xrnadmplg zladgZnraknhal xrnadmplar
Ea pk xrnâdmplg 3HX`xraîhrnca
Qpadhg x`k 0 áxgkgs
Lnmaíð`scgual`dx`sSnkzl`sHpzlaXrnzla
X`k az`das pk xraíg qp` lnma gsáxgkgsX`k az`das hgns xraígs qp`lnmak gs áxgkgsX`k az`das xrïs xraígs qp` lnmakgs áxgkgs
Lnmaíð`sNdx`rkgl`cplar`sNdxrakgl`cplar`s
@dxr` as kglîcplas &Kans Eracas.H`dxrg ha kglîcpla&R`szgdsáu`ns zgr a cg`sãg haskglîcplas.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->