Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
3Activity

Table Of Contents

Samtal i skolan
Samtal som honnörsord för skolan
Det speciella skolsamtalet
Samtal som genre
Samtal som vardag
Samtal i ett historiskt ämnessammanhang
Avhandlingens forskningssammanhang
Avhandlingens syfte och frågor
Avhandlingens disposition
Del I
Del II
Del III
Del IV
Avhandling som projekt och avhandling som text
Klassrumsinteraktionens institutionella villkor
Klassrumsinteraktion som IRE/IRF?
Att förstå klassamtalet utifrån dess ramar eller inte? – det är frågan!
Det litteraturläsande klassrummet
Läroplansteoretiska och ämneskonceptionella utgångspunkter
Ett historiskt föränderligt undervisningsinnehåll
Litteraturundervisning utifrån olika svenskämneskonceptioner
Svenska som ett högre bildningsämne2
Svenska som färdighetsämne
Svenska som ett erfarenhetspedagogiskt ämne
Tematisk och ämneskonceptionell kursplaneanalys
Preciserade forskningsfrågor för kursplaneanalyserna
Två svenskämnen lika och olika samt med gemensam och separat historia
Svenska
Tematisk analys av kursplanen för ämnet Svenska
Identitet och kultur
Kritiskt tänkande
Språk
Etik och demokrati
Svenskämnets två kärnämneskurser: Svenska A och Svenska B
En ämneskonceptionell analys av ämnet Svenska och dess A- och B-kurs
Svenska som det högre bildningsämnet
Svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne
Svenska som andraspråk
Tematisk analys av kursplanen för ämnet Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråks A- och B-kurs
En ämneskonceptionell analys av ämnet Svenska som andraspråk och dess kurser
Sammanfattning: Mångtydiga kursplaner genom opreciserade begrepp
Centrala, opreciserade begrepp och dess uttolkningar
Centrala begrepp som tolkningsnycklar vid ämneskonceptionella uttolkningar
Studiens skolor och lokala kursplaner
Skolformen,gymnasieskolan
IP, HP och SP – studiens aktuella program
Industriprogrammet
Handels- och administrationsprogrammet
Samhällsprogrammet
Studiens skolor
Xbodaskolan
Xbodaskolans lokala kursplan för Svenska b6
Stagneliusskolan
Stagneliusskolans lokala kursplan för Svenska B9
Polhemsskolan
Samtalsgenrer
Samtalsgenrermed utgångspunkt i Bakhtins teori om talgenrer
Genreformernas ständiga närvaro i realiserat språk
Yttrande i Bakhtins tänkande om talgenrer
Tillägnandet av genreformerna
Primära och sekundära genrer
Klassrumssamtal som samtalsgenrer
Från teoretiska utgångspunkter till samtalsgenreanalys
En skoletnografisk ansats
Att söka samtal som är en del av skolans vardag
Ett etnografiskt forskningsfält konstrueras
Lärarerfarenheternas betydelse i den etnografiska forskningsprocessen
Lärarerfarenheternas betydelse vid tillträdet av fältet
Lärarerfarenhetens tysta, intuitiva dimension
Intuitivt handlande vid etablerandet av kontakt i två olika grupper
Att få tillträde till fältet – en kontinuerlig process
Materialkategorier och/eller att bedriva fältstudier
Deltagande observation
Intervjuer
Översikter över studiens material
Distansering, tolkning och analys
Fältanteckningar i tre medier
Tolkning och transkribering av fältanteckningarna
Materialgenererade begrepp i samtalsgenreanalysen
Den etnografiska forskarens etiska ansvar
Det undervisande förhöret
Läraren Solveig
IP3:an
Samtalen och dess undervisningssammanhang i IP3:an
HP3:an
Samtalen och dess undervisningssammanhang i HP3:an
Samtalsgenren – Det undervisande förhöret
Samtalsgenrens syfte
Upprätthållandet av samtalsgenren genom återkoppling till dess struktur
Retoriska och icke-retoriska frågor bland de utdelade frågorna
Retoriskt frågemönster med dialogiskt uppbyggda elevresponser
Litteraturen som kunskapskälla
Exempel 12Litteraturen som kunskapskälla
Den essentiellt säkra kunskapen
Fastställandet av säker kunskap med annan kunskapskälla än litteraturen
Livserfarenheter som källa för fastställandet av säker kunskap
Två ämneskonceptioner närvarande i Solveigs litteraturundervisning
Det texttolkande samtalet
Läraren Maria
SP3:an
Samtalen och dess undervisningssammanhang
Samtalsgenrendet texttolkande samtalet
Icke-retoriska frågor
Sonderande frågor
Dialogicitet i form av manifest intertextualitet i elev- och lärarturer
Tillbaka till texten
Läraren Rut
Svenska som andraspråk A-kursgruppen; SP1:or
SamtalsgenrenDet kultur- och normdiskuterande samtalet
Litteratur som kunskapskälla
Möjligheter till ifrågasättande
Det informella boksamtalet
Läraren Margareta
SP2:an
Samtalsgenrendet informella boksamtalet
Strukturering av samtalsgenren
Initierandet av samtalsgenren
Avslutande av samtalsgenren
Dominerande samtals- och frågemönster i samtalsgenren
Retoriska frågor
Elevernas bokpresentationer
Miniföreläsningar
Litteratur- och kunskapssyn i samtalsgenren
Litteratur som kunskapskälla och socialrealistiska genrer
Möjligheter att ifrågasätta textens trovärdighet
Ifrågasättande av litteraturläsning för kunskapsinhämtning
Motstånd mot att delta i samtalsgenren
Samtalsgenrens ämneskonceptionella sammanhang
Fyra olika samtalsgenrer – en jämförande diskussion
Syfte hos samtalsgenrerna
Strukturering av samtalsgenrerna
Dominerande samtals- och frågemönster i samtalsgenrerna
Litteratur- och kunskapssyn i samtalsgenrerna
Realiseringar av samtalsgenrer i olika undervisningsmiljöer
Samtalsgenrer och deras relation till ämneskonceptioner
Är samtalsgenren en lärarbunden kategori?
Avhandlingens didaktiska bidrag
Referenser
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Hultin

Hultin

Ratings: (0)|Views: 499|Likes:
Published by Jonas Gustafsson

More info:

Published by: Jonas Gustafsson on Dec 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/09/2012

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 7 to 210 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 217 to 227 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 239 to 262 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 269 to 330 are not shown in this preview.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
topaz36 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->