Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ИНФОЦЕНТЪР - брой 24 - ноември 2011

ИНФОЦЕНТЪР - брой 24 - ноември 2011

Ratings: (0)|Views: 52|Likes:
Published by Ventsislav Genkov

More info:

Published by: Ventsislav Genkov on Dec 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

12/07/2011

pdf

 
мнение
Актуално.......................4
Съдържание:
Българин застана начело на европейската левица
Замазването на проблемите ще ниерозира отвътре**
брой 24, ноември 2011 г.
Издание на Информационния център на Кристиан Вигенин
акцентифейсбук
 
новини
Посетете интернет-страницата наКристиан Вигенин:www.vigenin.eu
П
 резидиумът на Пар-тията на европей-ските социалисти (ПЕС)единодушно избра Сер-гей Станишев за време-нен председател. Той щебъде лидер на европей-ската левица до следва-щия конгрес на ПЕС,който ще се проведе в Бу-курещ на 28-29 ноември2012 г. Това стана ясно повреме на Съвета на ПЕС,преди Конвента презследващите два дни.По повод Конвентапредставители на област-ните и на общинските ор-ганизации на българска-та левица са на посещениев Брюксел по покана наКристиан Вигенин (евро-депутат и член на Прези-диума на Партията на ев- ропейските социалисти).Заедно с другите участници в Конвен-та представителите набългарската делегацияположиха началото назадълбочен преглед наполитиките на ПЕС въввръзка със изработванетона Основната програмана европейските социа-листи, която ще бъде при-ета на конгреса на ПЕСпрез 2012 г. 
Д
нес сме по-силни,по-единни, с въз-върнато самочувствиеи морални победителислед първобитната поли-тическа саморазправа,която ни устрои ГЕРБслед изборите през 2009г. Защитихме резултати-те от единствения пълен управленски мандат наБСП, които към днешнадата изглеждат далеч по-впечатляващо отколкотокогато ги реализирахме.Опитът БСП да бъде за-клеймена завинаги катопартия на корумпирани-те и крадците се провали– повече от две години нее повдигнато нито едносериозно обвинение, ко-ето може да издържи всъда. Всичко това изпък-ва с по-висока стойностна фона на бездарното,антинародно, силово уп- равление на ГЕРБ.Иначе казано – БСПоцеля, може би – катов онзи виц - въпреки усилията на лекарите.Оказахме се много по- жилав противник, от-колкото управляващатагрупировка очакваше.Дължим го може би натова, че чувството за са-мосъхранение на българ-ската нация най-после сесъбуди. Сега обаче идванай-трудното – така как-то ГЕРБ поема цялатаотговорност за управле-нието без възможност заизвинения и оправдания,така и БСП беше нато-варена с цялата отговор-ност да се докаже не прос-то като опозиция, а като управленска алтернативана ГЕРБ. Това не става савтохипноза. Ще успееили едното, или другото.Да бъдем реалисти - веро- ятността ние да се прова-лим като алтернатива не епо-малка от тази ГЕРБ дасе срине като управлява-ща партия. Затворим лиси очите пред тази реал-ност, останем ли пасивнив очакване на автомати-чен провал на правител-ството, ще загубим. Несамо изборите, а и перс-пективите.
**Изказване пред националнотосъвещание на БСП в НДК, 12.11.2011г. Целият текст на изказването можеда бъде прочетентук.
 
брой 24, ноември 2011 г.
Електронен бюлетин
2
 Левицата: Кризата в Еврозоната сезадълбочава поради политиката наантикризисни мерки, които десницатаприлага
Б
 рюксел. Кризата в Ев- розоната се задълбо-чава поради политикатана антикризисни мерки,които десницата прилага.Около това становище сеобединиха участниците вдискусия на тема „Поли-тики за социално включ-ване: Европейско измере-ние, прилагане на местно равнище“, организиранаот българскияЦентър за ев- ропейски имеждународниизследвания(ЦЕМИ) напровеждащиясе в Брюксел
новини
Стартира петото издание на конкурсаза есе Стипендия „ЕВРОПА, учреденаот българския евродепутат КристианВигенин
Б
ългарскиятевродепутатКристиан Вигенин,съвместно с Центъ- ра за европейски имеждународни из-следвания (ЦЕМИ),обявяват конкурс застипендия „Европа“с цел мотивиране намладите хора да продъл- жат обучението си и дасе реализират в желанатаот тях сфера. Стипендия„Европа” е годишна, в размер на минимална ра-ботна заплата на месец.Чрез този конкурс, Крис-тиан Вигенин и ЦЕМИсе стремят да дадат пове-че сигурност на младите хора да насочат усилия вакадемичната си и про-фесионална подготовка.Кандидатите трябва даса студенти в български университети и да са завър-шили успешно минимумII курс по хуманитарнаспециалност като „Между-народни отношения”, „Ев- ропеистика”, „Европейскоправо”, „Политология”,„Икономика”, „Междуна- родни икономически от-ношения”, „Международ-на сигурност”, „Публичнаадминистрация” и др. Теще трябва да представятесе по една от предложени-те теми. Повече информа-ция – на vigenin.eu 
„П
олити-ката на разширяване наЕС отново наби- ра скорост. Бихискал да поз-дравя КомисаряЩефан Фюле завсички усилия,които полага, запостигането натези важни резултати.Докладите за напредъкапоказаха, че Политикатана разширяване все още е жизнена и в състояние дадава резултати. Успехитена Хърватска, Сърбия иЧерна гора са ясно дока-зателство, че вратите наЕС не са затворени. Тезистрани показват пътя къмчленството и на остана-лите страни от региона.“Това заяви евродепутатътКристиан Вигенин следзаседанието на работна-та група на Партията наевропейските социали-сти (ПЕС) по въпроситена разширяването на ЕСкъм Западните Балкани.Работната група,председателствана отКристиан Вигенин, об-съди годишните докладиза напредъка на странитеот Западните Балкани,публикувани от Евро-пейската комисия (ЕК)на 12 октомври т.г. Ди- ректорът на Главна ди- рекция „Разширяване” вЕК, Димитрис Куркулас,взе участие в срещата, зада представи работата наКомисията в региона.
фейсбук
 
мисли
Вигенин: Политиката на разширяване на ЕС отново набираскорост
Конвент на Партиятана европейските соци-алисти. Това съобщихаот офиса на евродепута-та Кристиан Вигенин.Дискусията бе откритаот новоизбрания лидерна Партията на европей-ските социалисти (ПЕС)и лидер на БСП СергейСтанишев. Водещ на дис-кусията беше български- ят евродепутат КристианВигенин.
 
конкурси
,
стажове
,
стипендии
Кристиан Вигенин: Настоявамеза незабавното освобождаване наблогърите в Египет
Б
 рюксел. „При наспристигат много ин-формации и анализи занатиск и тормоз над жур-налисти, защитници начовешките права и акти-висти. Пред военни три-бунали са изправени над12 хил. цивилни граж-дани от март т. г. досега.Това заяви българскиятевродепутат КристианВигенин на днешния де-бат в Европарламента поповод ареста на блогърив Египет, съобщиха от ка-бинета на евродепутата.Започва изборниятпроцес, а страната всеоще прилага извънреднозаконодателство, коетодава специални права наармията и на военнитетрибунали. Все още незнаем какво точно се слу-чи на 9 октомври в Кайрои чия е вината за от-нетите 25 човешки живота”. По думитему „тези случаи сасимптоматични заетапа, в който се на-мира Египет”. Виге-нин беше категори-чен, че „египетскитевласти дължат отго-вор, преди всичкона своя народ, но ина нас, европейците,които продължаваме дагледаме с надежда, сим-патия и готовност за под-крепа на Египет”. 
Електронен бюлетин
брой 24, ноември 2011 г.
3
фейсбук
 
новини
Президентът на Армения СержСаркисян към Кристиан Вигенин:Мястото на Армения е близо доЕвропа
Е
 реван. По време навизитата си в Ереваневродепутатът Крис-тиан Вигенин проведеиндивидуални срещи спрезидента на АрменияСерж Саркисян, с пред-седателя на парламента Ховик Абрамян, с преми-ера Тигран Саркисян ис външния министър наРепублика Армения Еду-ард Налбандиян, както ис представители на меж-дународни и неправител-ствени организации. Насрещите Вигенин обсъдиотношенията между ЕСи Армения в рамките наИзточното партньор-ство и по специално нанеговото парламентарноизмерение – асамблеятаЕвронест, на която Ви-генин е съпредседател,съобщиха от офиса на ев- родепутата.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->