Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Mellody Pia - Toksyczna Milosc

Mellody Pia - Toksyczna Milosc

Ratings:

4.4

(1)
|Views: 6,512|Likes:
Published by EvaS

More info:

Published by: EvaS on Oct 24, 2008
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/01/2013

pdf

text

original

 
 1
Pia MellodyTOKSYCZNA MIŁO
ŚĆ
 i jak si
ę
z niej wyzwoli
ć
 
Cz
ęść
I :NAŁOGOWCY KOCHANIA I ICH PARTNERZY
ROZDZIAŁ 1Nałogowa miło
ść
a współuzale
nienie
Nałogowiec Kochania to kto
ś
, kto jest uzale
niony od drugiej osoby, spleciony z ni
ą 
i nieustannie skoncentrowanyna niej bez udziału swej woli. Taki stan cz
ę
sto opisuje si
ę
jako współuzale
nienie(
codependence)
, lecz wedługmnie to ostatnie jest zjawiskiem o wiele szerszym i bardziej fundamentalnym. Chocia
współuzale
nienie mo
edoprowadzi
ć
niektórych ludzi do nałogowej miło
ś
ci, to jednak jak zobaczymy, nie wszyscy współuzale
nieni s
ą 
 Nałogowcami Kochania.
 
CHOROBA WSPÓŁUZALE
NIENIA
Współuzale
nienie jest upo
ś
ledzeniem dojrzało
ś
ci spowodowanym urazem z okresu dzieci
ń
stwa. Osobywspółuzale
nione s
ą 
niedojrzałe lub dziecinne w takim stopniu,
e przeszkadza im to w
yciu. Według
 Diland’s Medical Dictionary
proces chorobowy to ,,
ś
ci
ś
le okre
ś
lony proces cechuj
ą 
cy si
ę
charakterystycznym ła
ń
cuchemsymptomów. Mo
e on obejmowa
ć
całe ciało lub jak
ą 
kolwiek jego cz
ęść
, a jego etiologia, patologia i rokowaniemog
ą 
by
ć
znane lub nieznane.”Ła
ń
cuch charakteryzuj
ą 
cy współuzale
nienie nazywam
symptomami rdzennymi
lub
pierwotnymi
; okre
ś
laj
ą 
onestopie
ń
,
w jakim osoby współuzale
nione nie s
ą 
wstanie nawi
ą 
za
ć
zdrowych stosunków z samymi sob
ą 
. Oto wykazpierwotnych lub rdzennych symptomów współuzale
nienia:1.Trudno
ść
w doznawaniu poczucia własnej warto
ś
ci, czyli trudno
ść
w kochaniu samego siebie.2.Trudno
ść
w wytyczaniu granic mi
ę
dzy sob
ą 
a innymi lud
ź
mi, czyli trudno
ść
w chronieniu własnejosobowo
ś
ci.3.Trudno
ść
we wła
ś
ciwym poznaniu obiektywnej prawdy o sobie, czyli trudno
ść
w okre
ś
leniu kimsi
ę
jest i w jaki sposób dzieli
ć
si
ę
sob
ą 
z innymi
.
4.Trudno
ść
we wła
ś
ciwym adresowaniu swoich dorosłych potrzeb i pragnie
ń
, czyli trudno
ść
wtroszczeniu si
ę
o siebie.5.Trudno
ść
w do
ś
wiadczaniu i wyra
aniu obiektywnej prawdy o sobie z umiarem, czyli trudno
ść
 we wła
ś
ciwym prze
ywaniu swojego wieku i ró
nych zewn
ę
trznych okoliczno
ś
ci
.
Prócz tego wyst
ę
puje równie
pi
ęć
drugorz
ę
dnych objawów, które ujawniaj
ą 
, w jaki sposób osobywspółuzale
nione uwa
aj
ą 
zachowanie innych ludzi za przyczyn
ę
swoich własnych niepowodze
ń
w zbudowaniuzdrowych z nimi stosunków. Te bł
ę
dne opinie, znajduj
ą 
ce wyraz w symptomach wtórnych, stwarzaj
ą 
osobomuzale
nionym trudno
ść
w stosunkach z innymi lud
ź
mi, ale w istocie wyrastaj
ą 
z rdzennego problemu, jakim jestniezdrowy stosunek do samego siebie. Te pi
ęć
symptomów wtórnych to:1) wadliwe umiejscowienie rolikierowniczej,2) oburzenie,3) upo
ś
ledzona duchowo
ść
,4) ró
ne uzale
nienia lub schorzenia psychiczne czyfizyczne,5) kłopoty z nawi
ą 
zaniem bliskiego, poufałego kontaktu z partnerem.
1.WADLIWE UMIEJSCOWIENIE ROLI KIEROWNICZEJ
Ludzie współuzale
nieni 1) staraj
ą 
si
ę
kierowa
ć
innymi przez mówienie im, jacy powinni by
ć
, aby osobyuzale
nione czuły si
ę
zaspokojone; lub te
2) pozwalaj
ą 
innym kierowa
ć
sob
ą 
, akceptuj
ą 
c rol
ę
jak
ą 
inni imwyznaczaj
ą 
, aby czu
ć
si
ę
zaspokojonymi. Ka
da forma wadliwego umiejscowienia roli kierowniczej wzbudzanegatywne reakcje osoby, któr
ą 
si
ę
kieruje, a owe negatywne reakcje ka
ą 
ludziom współuzale
nionym upatrywa
ć
 w innych przyczyny swojej własnej niezdolno
ś
ci do wewn
ę
trznego zaspokojenia samych siebie.
 
 2
2.OBURZENIE
Ludzie współuzale
nieni u
ywaj
ą 
oburzenia jako bezskutecznej metody ochrony swojej osobowo
ś
ci i odzyskaniaszacunku do samych siebie. Kiedy ludzie s
ą 
tyranizowani, do
ś
wiadczaj
ą 
do
ść
intensywnie dwu odczu
ć
: obni
eniaszacunku do samych siebie, swojej warto
ś
ci lub wyj
ą 
tkowo
ś
ci, oraz przemo
nej potrzeby znalezienia jakiego
ś
 sposobu na powstrzymanie agresji tyrana.Gniew daje ludziom poczucie władzy i energii. W zdrowych dawkach gniew daje sił
ę
do zrobienia tego, co jestniezb
ę
dne, aby chroni
ć
samego siebie. Kiedy jednak ponawiamy wybuchy gniewu i ł
ą 
czymy go z obsesyjna ch
ę
ci
ą 
 ukarania napastnika lub wzi
ę
cia na nim odwetu, wkraczamy w sfer
ę
oburzenia i zło
ś
ci. Niezale
nie od tego czy
 faktycznie dokonujemy
aktu kary lub zemsty, oburzeniu towarzyszy zawsze
 pragnienie
zemsty lub ukarania.Zło
ść
osłabia osob
ę
współuzale
nion
ą 
, poniewa
towarzyszy jej proces ustawicznego ,,prze
uwania” w my
ś
lachaktów tyranii, co rodzi takie bolesne odczucia, jak wstyd, ukrywany lub słabo wyra
ony gniew, czy depresyjn
ą 
 frustracj
ę
. Oburzenie odgrywa kluczow
ą 
rol
ę
w sposobie, w jakim
ycie człowieka współuzale
nionego jestkr
ę
powane przez obwinianie innych o swoj
ą 
własn
ą 
niezdolno
ść
do zbudowania sobie zdrowych barierochronnych.
3.UPO
Ś
LEDZONA DUCHOWO
ŚĆ
 
Ludzie współuzale
nieni albo czyni
ą 
kogo
ś
innego swoim Najwy
szym Autorytetem poprzez nienawi
ść
, l
ę
k lubnabo
n
ą 
cze
ść
, albo staraj
ą 
si
ę
by
ć
Najwy
szym Autorytetem dla innych. Niezale
nie od tego, czy osobawspółuzale
niona jest lub nie jest
ś
wiadoma tego, co si
ę
z ni
ą 
dzieje, ten wtórny objaw mo
e by
ć
do
ść
bolesny iszkodliwy dla jej zdrowia i funkcjonalnego rozwoju .
4.UZALE
NIENIA I SCHORZENIA UMYSŁOWE LUB FIZYCZNE
Zdolno
ść
stawiania czoła rzeczywisto
ś
ci jest zwi
ą 
zana bezpo
ś
rednio ze zdolno
ś
ci
ą 
nawi
ą 
zania zdrowychstosunków z samym sob
ą 
, co oznacza miło
ść
własn
ą 
, ochranianie siebie, identyfikowanie siebie, trosk
ę
o siebie idostosowywanie si
ę
do zmiennych warunków. Prze
ywanie takich zdrowych, ze
ś
rodkowanych relacji do siebiesamego pozwala nam na pomy
ś
ln
ą 
konfrontacj
ę
z prawd
ą 
o nas samych, innych ludziach, o Najwy
szymAutorytecie w naszym
yciu, o naszej aktualnej sytuacji. Rozwijanie tych zdolno
ś
ci i umiej
ę
tno
ś
ci postrzegania jestrdzeniem procesu leczenia si
ę
ze współuzale
nienia. Kiedy jednak nie potrafimy nawi
ą 
za
ć
funkcjonalnych,wewn
ę
trznych stosunków z samym sob
ą 
i osi
ą 
gn
ąć
poczucia samowystarczalno
ś
ci, ból doznawany wewn
ę
trznieoraz towarzysz
ą 
cy naszym stosunkom z innymi i z naszym Najwy
szym Autorytetem, cz
ę
sto prowadzi dopragnienia szybkiego pozbycia si
ę
bólu poprzez jaki
ś
rodzaj uzale
nienia.Dlatego wydaje mi si
ę
,
e zwykle osoba pogr
ą
ona w jakim
ś
nałogu jest równie
współuzale
niona; iodwrotnie-osoba współuzale
niona jest zwykle pogr
ą
ona w jednym lub kilku procesach nałogowych lubobsesyjno/przymusowych. Omawiany symptom wtórny jest wi
ę
c pierwszorz
ę
dnym ogniwem mi
ę
dzywspółuzale
nieniem a innymi rodzajami uzale
nienia-w szczególno
ś
ci nałogow
ą 
miło
ś
ci
ą 
. Prze
ywaj
ą 
c cz
ę
stonierozpoznany ból pora
ki w nawi
ą 
zaniu zdrowych stosunków z samym sob
ą 
i obwiniaj
ą 
c innych o t
ę
pora
k
ę
,Nałogowiec Kochania d
ą
y do zbli
enia z inna osob
ą 
, wierz
ą 
c,
e jest ona w stanie i powinna złagodzi
ć
jegowewn
ę
trzny ból przez darzenie go bezwarunkowa miło
ś
ci
ą 
, stałym zainteresowaniem i opiek
ą 
.
5.TRUDNO
Ś
CI Z NAWI
Ą
ZANIEM ZDROWEGO KONTAKTU Z PARTNEREM
Bliski kontakt z drug
ą 
osob
ą 
(mo
na go nazwa
ć
poufało
ś
ci
ą 
) zakłada dzielenie si
ę
własn
ą 
prawd
ą 
o sobie z innymii przyjmowanie przekazywanej przez innych wiedzy o nich samych, bez prób os
ą 
dzania i zmieniania owych prawdprzez ka
d
ą 
ze stron. Ludzie wspóluzale
nieni przejawiaj
ą 
cy rdzenny symptom trudno
ś
ci w udzieleniu sobieodpowiedzi na pytanie, kim wła
ś
ciwie s
ą 
, i nie potrafi
ą 
cy dzieli
ć
si
ę
sob
ą 
z innymi we wła
ś
ciwy sposób, nie mog
ą 
 osi
ą 
gn
ąć
zdrowej poufało
ś
ci, poniewa
zakłada ona dzielenie si
ę
prawd
ą 
o sobie z inna osob
ą 
. Bez takiej zdrowejpoufało
ś
ci współuzale
nieni nie potrafi
ą 
wyzwoli
ć
si
ę
ze swoich niedojrzałych sposobów postrzeganiarzeczywisto
ś
ci i wci
ą
maj
ą 
bolesne problemy w nawi
ą 
zaniu zdrowych stosunków z innymi.
CO NAJPIERW-WYLECZENIE Z NAŁOGÓW CZY ZE WSPÓLUZALE
NIENIA?
Poniewa
tak wielu ludzi wspóluzale
nionych ma jeden lub kilka nałogów, cz
ę
sto powstaje problem, co leczy
ć
 najpierw. Wydaje mi si
ę
,
e silne nałogi, które chwilowo u
ś
mie
aj
ą 
ból i które kamufluj
ą 
rzeczywisto
ść
, utrudniaj
ą 
 leczenie za współuzale
nienia, jako
e proces terapii obejmuje uczenie si
ę
coraz bardziej dojrzałej konfrontacji zrzeczywisto
ś
ci
ą 
. Istniej
ą 
w ka
dym razie przynajmniej cztery takie silne, zaciemniaj
ą 
ce rzeczywisto
ść
nałogi, zktórymi trzeba sobie poradzi
ć
(je
ś
li tylko s
ą 
obecne w
yciu danej osoby)
 zanim
przyst
ą 
pi si
ę
do skutecznegoleczenia z uzale
nienia osobowego:
 
 3
 
alkoholizm i narkomania
uzale
nienie seksualne
ci
ę
sze stadium uzale
nienia hazardowego
powa
niejsze problemy z jedzeniem (brak łaknienia, chorobliwy głód,
arłoczno
ść
) w stadium zagra
aj
ą 
cym
yciu.W pewnym punkcie procesu leczenia rdzennych objawów uzale
nienia osobowego, upór, z jakim osoba leczonazaprzecza istnieniu w jej
yciu innych nałogów, raptownie słabnie. W niektórych przypadkach ludzie dopierowtedy
odkrywaj
ą 
 
swoje nałogi. Oto przykład: Joe, leczony z alkoholizmu, zdobywa sk
ą 
d
ś
troch
ę
pieni
ę
dzy i nagleu
ś
wiadamia sobie,
e jest uzale
niony ju
nie od piwa, lecz od lodów. Rozwin
ą 
ł si
ę
w nim nałóg jedzenia. Winnych wypadkach jaki
ś
niezidentyfikowany nałóg mo
e działa
ć
przez jaki
ś
czas, lecz dopiero w miar
ę
post
ę
puleczenia, gdy ludzie odzyskuj
ą 
coraz wi
ę
ksz
ą 
zdolno
ść
tolerowania swojej rzeczywisto
ś
ci(trzeci symptomrdzenny),nałóg ten mo
e by
ć
zidentyfikowany i ujawniony. Na przykład Gwen, leczona z nałogowego brakułaknienia, u
ś
wiadomiła sobie w pewnym punkcie terapii,
e zbyt cz
ę
sto przekraczała stan swojego konta w banku,wykorzystywała kart
ę
kredytow
ą 
do zera i w ko
ń
cu musiała po
ycza
ć
pieni
ą 
dze od przyjaciół lub rodziców, aby jako
ś
prze
y
ć
. Wyleczenie ze współuzale
nienia pozwoliło jej na odwa
ne rozpoznanie nałogu wydawaniapieni
ę
dzy. Z ró
nych powodów w procesie terapii ludzie cz
ę
sto rozpoznaj
ą 
w sobie inne nałogi, które wymagaj
ą 
 leczenia. Oto przykłady takich nałogów:
nałogowa miło
ść
 
problemy z jedzeniem nie zagra
aj
ą 
ce
yciu
nałóg pracy
nałóg wydawania pieni
ę
dzy i robienia długów
uzale
nienie religijne
uzale
nienie nikotynowe
uzale
nienie kofeinowe
NAŁOGOWCY KOCHANIA I ICH PARTNERZY
Nałogowa miło
ść
jest wi
ę
c uzale
nieniem, które cz
ę
sto ujawnia si
ę
dopiero w pewnej fazie leczenia rdzennychobjawów współuzale
nienia. Ujawnieniu tego nałogu mo
e towarzyszy
ć
ę
boka destabilizacja uczuciowa,poniewa
opór przed przyznaniem si
ę
do niego i przed utrat
ą 
złudze
ń
jest wyj
ą 
tkowo silny.Tragiczne wzorce typowych problemów, na jakie napotkałam w nałogowej miło
ś
ci ujawniaj
ą 
si
ę
szczególnie wewzajemnych stosunkach dwojga ludzi, z których ka
de ma pewne charakterystyczne cechy. Jedna strona jest
skoncentrowana na
partnerze i wzajemnych stosunkach; druga
stara si
ę
unikn
ąć
 
poufałej blisko
ś
ci z partnerem,najcz
ęś
ciej poprzez uleganie jakim
ś
innym nałogom. Pierwsza osob
ę
nazywam Nałogowcem Kochania, drug
ą 
-Nałogowcem Unikania Blisko
ś
ci. Układ stosunków mi
ę
dzy nimi nazywam zwi
ą 
zkiem wzajemnegowspółuzale
nienia (
co-addicted relationship)
Osoby wzajemnie uzale
nione s
ą 
cz
ę
sto mał
e
ń
stwem, ale ów problem mo
e si
ę
pojawi
ć
w przypadku niemalka
dej realnej lub wyimaginowanej pary:rodzic-dziecko,przyjaciel-przyjaciel,doradca-klient,szef-podwładny,lubwyimaginowanego układu mi
ę
dzy jak
ąś
osob
ą 
a osobisto
ś
ci
ą 
publiczn
ą 
lub popularnym idolem, np. ElvisemPresleyem (którego Nałogowiec Kochania mógł nigdy nie spotka
ć
osobi
ś
cie).Podstaw
ą 
układu wzajemnego nałogowego uzale
nienia nie jest zdrowa miło
ść
, lecz du
a intensywno
ść
emocji,pozytywna i negatywna. Szczególnie Nałogowiec kochania mo
e do
ś
wiadcza
ć
silnych, obsesyjnych i niezale
nychod jego woli odczu
ć
, my
ś
li i zachowa
ń
zwi
ą 
zanych z układem wzajemnego uzale
nienia, a tak
e intensywnychodczu
ć
wobec partnera, takich jak oburzenie, l
ę
k, nienawi
ść
, po
ą 
danie i ,,miło
ść
”. W nast
ę
pnym rozdzialezbadamy te szczególne cechy Nałogowca Kochania bardziej szczegółowo.

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
floreal90 liked this
1isik liked this
1isik liked this
Marta Sielom liked this
Kasia Kamińska liked this
Renata Wróblewska liked this
Justyna Strzelec liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->