Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Chapter 11554

Chapter 11554

Ratings:
(0)
|Views: 172|Likes:
Published by mhtsos2007

More info:

Published by: mhtsos2007 on Dec 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/13/2014

pdf

text

original

 
4. OÈ ÛÙfi¯ÔÈ Ù˘ ‚Ȉ̷ÙÈ΋˜ Ì¿ıËÛ˘ Î·È Ù· ̤۷ Ù˘ ‚Ȉ̷ÙÈ΋˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜
™’ fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙË ıÂÛÌÔıÂÙË̤ÓË ÂÎ·›‰Â˘ÛË, fiˆ˜ ÚÔ·Ó·-ʤÚıËÎÂ, fiÛÔÈ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙË ‚Ȉ̷ÙÈ΋ Ì¿ıËÛË Î·È ‰È-‰·Ûηϛ· ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi Û¯ÔÏÂ›Ô Û ÔÚÈ-Ṳ̂ÓÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘˜. ∞ÓÙÈÙ›ıÂÓÙ·È:
ñ
™ÙËÓ ¤ÌÊ·ÛË Ô˘ ‰›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi Û¯ÔÏ›Ô, fiÏˆÓ ÙˆÓ ‚·ıÌ›‰ˆÓ, ÛÙËÓ ·Ó·ÌÂÙ¿‰ÔÛË Î·È ÙËÓ ·ÊÔÌÔ›ˆÛËÁÓÒÛˆÓ, ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Î·È ·ÓÙÈÏ‹„ÂˆÓ ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜,Ôχ Û˘¯Ó¿ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ·ÓÔ›ÁÌ·Ù· ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ.
ñ
™ÙËÓ ¤ÌÊ·ÛË Ô˘ ‰›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ÓÔ˘, ¯ˆ-Ú›˜ fï˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÛÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· Ù˘ ÎÚ›Û˘.
ñ
™ÙÔ fiÙÈ ‰ÂÓ ‰›ÓÂÙ·È ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· ÙÔ˘ Û˘Ó·È-Ûı‹Ì·ÙÔ˜.
ñ
™ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ô˘ ηÏÏÈÂÚÁ› ÙËÓ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ·ÙÔÌÈ΋ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ÙÔÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi Î·È Ôχ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÛÙË Û˘-ÓÂÚÁ·Û›·.
ñ
™ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi Û¯ÔÏÂ›Ô Ô˘ ÎÚ›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÂÛˆÛÙÚÂʤ˜, ÌÂÂÏ¿¯ÈÛÙ· ·ÓÔ›ÁÌ·Ù·-ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·.™›ÁÔ˘Ú· Ë ÎÚÈÙÈ΋ Ô˘ ·ÛÎÂ›Ù·È ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ˆ˜ ıÂÛÌfi ›-Ó·È ·ÚÓËÙÈ΋ Î·È Û˘¯Ó¿ fi¯È ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋. ∏ ·Ï‹ıÂÈ· ›ӷÈfiÙÈ ¿ÓÙ· Á›ÓÔÓÙ·Ó ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· ·ÏÏ·Á¤˜ ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡, ÙfiÛÔ ·fi ʈÙÈṲ̂ӷ ¿ÙÔÌ· ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ fiÛÔ Î·È ·fi ̤ÙÚ·ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÙÈ΋˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ú¿Ó· ·Ó·ÙÚ¤ÍÂÈ Î·Ó›˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›ԢÛÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜ ÁÈ· Ó· ‚ÚÂÈ Ù¤ÙÔÈ· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·. ÕÏψÛÙ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏϤ˜ ÚfiÛÊ·Ù˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹‰È¿ÊÔÚˆÓ Î·ÈÓÔÙÔÌÈÒÓ ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË. ŸÌˆ˜, Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ·ÚÁÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó. ∏
46
 ∞™¶∞™π∞Δ∞À§∞ƒπ¢OÀ-∫∞§OÀΔ™∏,£∂O¢øƒ∞¶∞¶∞º§∂™™∞ 
 
·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÛÙÔÓ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ·fi ÙÔ «Û‡-ÛÙËÌ·» Â›Ó·È ÛıÂÓ·Ú‹. μÚ·‰˘ÔÚ› Ô ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘Û¯ÔÏ›Ԣ ÚÔ˜ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ ÙȘ Ôԛ˜ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó ÔÈ Úfi-Ì·¯ÔÈ ÙˆÓ È‰ÂÒÓ Ù˘ ‚Ȉ̷ÙÈ΋˜ Ì¿ıËÛ˘. ∏ ·‰˘Ó·Ì›· ÙÔ˘ıÂÛÌÔ‡ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙȘ ÓÂÔ·Ó·‰˘fiÌÂÓ˜·Ó¿ÁΘ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ÙȘ Ӥ˜ ȉÂÔÏÔÁ›Â˜ Ê·›ÓÂÙ·È Û‹-ÌÂÚ· ÈÔ ·Ó¿ÁÏ˘Ê·. ∫·È ·˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ ÁÈ·Ù› ÛÙËÓÂÔ¯‹ Ì·˜ Ë Ù·¯‡ÙËÙ· ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ Â›Ó·È Úˆ- ÙÔÊ·Ó‹˜, ÚˆÙfiÁÓˆÚË.
 ŸÛÔÈ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, ÛÙËÓ Ô˘Û›· ÚÔ- Ù›ÓÔ˘Ó ·˘Ù¿ Ô˘ Ë ‚Ȉ̷ÙÈ΋ Ì¿ıËÛË ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ. ™˘ÓÔ-ÙÈο, ÔÈ ˘¤ÚÌ·¯ÔÈ Ù˘ ‚Ȉ̷ÙÈ΋˜ Ì¿ıËÛ˘ Î·È Ù˘ ‚Ȉ̷- ÙÈ΋˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ÙË ¯ÚËÛÈÌfiÙËÙ· Ù˘ ηÏÏȤÚÁÂÈ-·˜ Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ÛΤ„˘ Ë ÔÔ›· ¿ÏψÛÙÂ Û˘Ì‚·‰›˙ÂÈÌ ÙȘ ·Ó¿ÏÔÁ˜ ·fi„ÂȘ Ù˘ „˘¯ÔÏÔÁ›·˜ Ù˘ Ì¿ıËÛ˘, ÙËÓηÏÏȤÚÁÂÈ· Ù˘ ÈηÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Ó· χÓÂÈ ÚÔ-‚Ï‹Ì·Ù·. ∞˘Ù‹ Ë ÈηÓfiÙËÙ· ηÏÏÈÂÚÁÂ›Ù·È Ì ÙËÓ Â˘ÚÂÙÈ΋ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ (heurismus), ÙË ÌÂıÔ‰È΋ ‰ËÏ. Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛËÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ Ó’ ·ÓÙÂÂͤÏıÂÈ ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ÛÙȘ·Ó¿ÁΘ ÌÈ·˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘. ŒÙÛÈ Ë ˘¿Ú-¯Ô˘Û· Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ì¤ÓË ÁÓÒÛË Á›ÓÂÙ·È Ì¤ÛÔ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍËÂfiÌÂÓˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ Ô˘ ηıÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi Ӥ˜ ·Ó¿ÁΘ ηȠÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘fiÌÂÓÔ˘ (ÃÚ˘-Û·Ê›‰Ë˜ 1998, Û. 27). ∞˘Ù‹ Ë ı¤ÛË Â›Ó·È Ôχ ÔÈΛ· ÛÙË ‰È-‰·Ûηϛ· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÂÚÁ·Û›·˜. ª›· ·fi ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈ-Τ˜ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÛÙÔ ÎÏ·ÛÈÎfi È· ‚È‚Ï›Ô Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ
 ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ∂ÚÁ·Û›· Ì ÕÙÔÌ·
, ÙËÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ˆ˜ ÌÈ·‰ÈÂÚÁ·Û›· χÛ˘ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ (Perlman 1957). H ‚Ȉ̷ÙÈ-΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ ÙËÓ ÔÙÈ΋ ÁˆÓ›· ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ ÛÔ˘‰·ÛÙ‹ ÛÙË Ì¿ıËÛË, ·Ú¤¯ÂÈ ÂÌÂÈÚ›· ˆ˜ ÙË ‚¿ÛË Ù˘ Ì¿ıËÛ˘, ÂÛÙÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ Ù˘ ÛÙÔ Ò˜ Û˘ÓÙÂÏ›ٷÈ
Ë ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ Ì¿ıËÛ˘ Î·È ÂÓÔÔÈ› ÂÓۈ̷ÙÒÓÔÓÙ·˜
 ∏ μπøª∞Δπ∫∏ ¢π¢∞∫Δπ∫∏ ™Δ∏¡ ∂∫¶∞π¢∂À™∏ 
47
 
 ÙË ‚Ȉ̷ÙÈ΋ Ì ÙËÓ ·Î·‰ËÌ·˚΋ Ì¿ıËÛË (Joplin 1995, ÛÛ.15-22).
O Goleman, ·Ó Î·È ‰ÂÓ ÌÂÏÂÙ¿ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ‚Ȉ̷ÙÈ΋˜Ì¿ıËÛ˘ Î·È ‰È‰·Ûηϛ·˜, ÌÈ· Î·È ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ Â›Ó·È Ë Û˘-Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ ÓÔËÌÔÛ‡ÓË, ϤÂÈ fiÙÈ Ë Ï‡ÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ Û‡Á¯˘Û˘ Ù˘ Ó¤·˜ ÁÂÓÈ¿˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÂΛÓÔ
fiÔ˘ ̤۷ ÛÙËÓ Ù¿ÍË Á›ÓÂÙ·È ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÂÓÒÓÔÓÙ·È ÓÔ˘˜
Î·È Î·Ú‰È¿. ÀÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ È‰·ÓÈο Ë ÂÎ·›‰Â˘ÛË Ú¤ÂÈÓ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ÂÌ¤‰ˆÛË Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ·˘ÙÔÂ›ÁÓˆÛË, Ô ·˘ÙÔ¤ÏÂÁ¯Ô˜, ËÂÓÛ˘Ó·›ÛıËÛË, ηıÒ˜ Î·È Ë Ì¿ıËÛË Ù˘ Ù¤¯Ó˘ Ù˘ ÚÔÛÔ-¯‹˜, Ù˘ Â›Ï˘Û˘ ÙˆÓ ‰È·ÊˆÓÈÒÓ Î·È Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜(Goleman 1998, Û. 25).Δ¤ÏÔ˜, Ë V. Smith, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë ‚Ȉ-Ì·ÙÈ΋ ‰È‰·Ûηϛ· ÂӉ›ÎÓ˘Ù·È Î·È Â›Ó·È ¯Ú‹ÛÈÌË fiÙ·Ó ÔÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ë Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· ÙˆÓ ·Ó·Ï˘ÙÈÎÒÓ ‰ÂÍÈÔًوÓ, ·Ï-Ï¿ Î·È Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·˜, Ù˘ ÂÚȤÚÁÂÈ·˜, Ù˘ÂÓÛ˘Ó·›ÛıËÛ˘ (empathy), Ë Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ Ì¿ıËÛË ÁÂÓÈ-ο. ∏ ›‰È· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ‹ Ù¯ÓÈο ı¤Ì·Ù·
‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È Î·Ï‡ÙÂÚ· ̤ۈ Ù˘ Ì·ıËÙ›·˜ (apprenticeship)
Î·È Ù˘ ‚Ȉ̷ÙÈ΋˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜ (Smith 1977, ÛÛ. πÃ-ÃπV).£· ÛÙ·ıԇ̠ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ C. Rogers, Ô ÔÔ›Ô˜ ̤۷ ·fi ÙȘ ȉ¤Â˜ Î·È Ú·ÎÙÈΤ˜ Ù˘ ÚÔÛˆÔÎÂÓÙÚÈ΋˜ „˘¯ÔıÂÚ·-›·˜ Ô˘ ·Ó¿Ù˘ÍÂ, Û˘ÓÂÈÛ¤ÊÂÚ ÛËÌ·ÓÙÈο ÛÙ· Ù˘ ‚Ȉ-Ì·ÙÈ΋˜ Ì¿ıËÛ˘. •ÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙË ÛÎÔÈ¿ ÙÔ˘ „˘¯ÔıÂ-Ú·Â˘Ù‹ ‰È·Ù‡ˆÛ ·fi„ÂȘ Ô˘ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ¯Ú‹ÛÈÌÂ˜Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË. ¢È·ÎÚ›ÓÂÈ ‰‡Ô Ù‡Ô˘˜ Ì¿ıËÛ˘, ÙËÁÓˆÛÙÈ΋ Î·È ÙË ‚Ȉ̷ÙÈ΋ Ì¿ıËÛË. ∏ ‚Ȉ̷ÙÈ΋ ¤¯ÂÈ ÙȘȉÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ÚÔÛˆÈ΋˜ ÂÌÏÔ΋˜ Ë ÔÔ›· Á›ÓÂÙ·È Ì ÙËÓÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘fiÌÂÓÔ˘. °È· ÙÔÓ Rogers fiÏ· Ù·
·ÓıÚÒÈÓ· fiÓÙ· ¤¯Ô˘Ó ÌÈ· Ê˘ÛÈ΋ Ù¿ÛË Ó· Ì·ı·›ÓÔ˘Ó Î·È ÌÈ·
Ê˘ÛÈ΋ ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· ·ÏÏ·Á‹. °È’ ·˘ÙfiÓ, Ë ‚Ȉ̷ÙÈ΋ Ì¿ıËÛË
48
 ∞™¶∞™π∞Δ∞À§∞ƒπ¢OÀ-∫∞§OÀΔ™∏,£∂O¢øƒ∞¶∞¶∞º§∂™™∞ 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->