Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Xay Dung Cac Dien Cuu GDPTBV

Xay Dung Cac Dien Cuu GDPTBV

Ratings: (0)|Views: 0|Likes:
Published by koreanpencil

More info:

Published by: koreanpencil on Dec 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/18/2014

pdf

text

original

 
Néi 10.2008 Héi th¶o-TËp huÊn quèc gia “ThiÕt vµ thùc hiÖnc¸c ch¬ng tr×nh vµ dù ¸n vÒ Gi¸o dôc v×sù ph¸t triÓnbÒn v÷ng trong c¸c nhµ trêng phæth«ng vµ s ph¹m
X©y dùng tµi liÖu “ C¸c nghiªn cøu ®iÓn h×nhvÒ Gi¸o dôc v× sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng ë ViÖt Nam ”
PGS.TS.NguyÔnDôc QuangViÖn Khoa häcgi¸o dôc ViÖt Nam
I..§Æt vÊn ®Ò
 Tõ kho¶ng h¬n mêi n¨m nay, ph¸t triÓn bÒn v÷ng ®· trë thµnh mét
khái niệm vô cùng phổ thông. Nói tới phát triển kinh tế và phát triển xã hội, phát triển quốcgia hay phát triển địa phương, phát triển toàn cầu hoặc phát triển khu vực, v.v. , “phát triển”đều được hiểu theo nghĩa “phát triển bền vững”.Phát triển bền vững là hướng đi mà Tổ chức Liên Hiệp Quốc, chính phủ các quốc gia,các đoàn thể và công đoàn, các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức quần chúng, v.v. đã tánđồng và ủng hộ. Các nước giầu cũng như các quốc gia có thu nhập thấp đều chủ trương Pháttriển bền vững, soạn thảo các chương trình và kế hoạch kinh tế-xã hội theo hướng và trongtinh thần của sự Phát triển bền vững.“ Phát triển bền vững là sự phát triển nhằm thỏa mãn các yêu cầu hiện tại nhưngkhông tổn hại cho khả năng của các thế hệ tương lai để đáp ứng yêu cầu của chính họ”Một chính sách phát triển bền vững thể hiện tính bền vững về các mặt xã hội, kinh tế, môitrường và chính trị :- Về mặt xã hội, bền vững có nghĩa
xã hội công bằng, cuộc sống an bình. Sự Pháttriển bền vững không để có người sống ngoài lề xã hội hoặc bị xã hội ruồng bỏ. Xã hội mộtnước không thể Phát triển bền vững nếu có một tầng lớp xã hội đứng ngoài công cuộc xâydựng và mở mang quốc gia. Thế giới sẽ không có Phát triển bền vững về mặt xã hội nếu cuộcsống hoặc tính mạng của một phần nhân loại bị đe dọa vì bệnh tật, đói nghèo, thiên tai, v.v.Phát triển bền vững về mặt xã hội còn có nghĩa con người có môi trường sống hài hòa, công bằng và có an sinh.- Về mặt kinh tế, cần phải phân biệt phát triển với tăng trưởng. Tăng trưởng chú trọngtới vật chất và số lượng, tích lũy và bành trướng trong khi phát triển quan tâm tới tiềm năng, phẩm chất, phục vụ con người một cách toàn diện, về vật chất lẫn tinh thần. Phát triển bềnvững kinh tế đòi hỏi phải cân nhắc ảnh hưởng
tríc m¾t
hay sau này của hoạt động và tăngtrưởng sản xuất
tíi
chất lượng cuộc sống.- Phát triển bền vững về phương diện môi trường có nghĩa phải bảo vệ khả năng tái sinhcủa hệ sinh thái, nhịp độ gia tăng sử dụng tài nguyên có khả năng tái sinh phải thấp hơn tốcđộ tái sinh, việc sử dụng tài nguyên không có khả năng tái sinh phải tùy thuộc khả năng sángchế tư liệu thay thế. Yêu cầu bền vững về môi trường-môi sinh buộc phải giới hạn sự tăngtrưởng kinh tế. Cần phải thừa nhận rằng kinh tế chỉ là một bộ phận của hệ sinh thái và pháttri
Ón
kinh tế phải bảo vệ môi trường-môi sinh.- Về phương diện chính trị, Phát triển bền vững có nghĩa
kết hợp và dung hòa cácvấn đề xã hội, kinh tế và môi trường để hệ thống tổ chức và sinh hoạt chính trị không có
căng thẳng, xáo trộn, có thể đi tới rối loạn hoặc đổ vỡ. Các định chế chính trị cần phải tôntrọng và bảo vệ công bằng, khuyến khích các đối tượng thụ hưởng đối thoại và tham gia1
 
Néi 10.2008 Héi th¶o-TËp huÊn quèc gia “ThiÕt vµ thùc hiÖnc¸c ch¬ng tr×nh vµ dù ¸n vÒ Gi¸o dôc v×sù ph¸t triÓnbÒn v÷ng trong c¸c nhµ trêng phæth«ng vµ s ph¹m
trong tinh thần phù hợp với các nguyên tắc dân chủ tự do. Tính quan liêu phải được xóa bỏ vìnó trói buộc con người, đè nén xã hội, cản trở mọi sự đổi thay, tiến bộ.Giáo dục có vai trò quan trọng trong việc giúp người học hình thành hành vi và thái độcần thiết cho phát triển bền vững đồng thời có được năng lực và hành động cụ thể vì một xãhội bền vững
về kinh tế, môi trường, một lối sống hài hoà với việc sử dụng bền vững vàcông bằng các nguồn lợi tài nguyên thiên nhiên cũng như chuẩn bị cho cá nhân để đối phóvới những khó khăn và thách thức, tăng cường khả năng thích nghi, dạy cho người học tôntrọng và bảo vệ môi trường, chấp nhận các phương thức sản xuất và các kiểu tiêu d
 ïn
g lànhmạnh, hài hoà giữa các nhu cầu cơ bản trực tiếp và các quyền lợi dài hạn.Giáo dục vì phát triển bền vững “mở ra cho tất cả mọi người cơ hội giáo dục, cho phéphọ tiếp thu được các tri thức và giá trị cũng như học được các phương thức hành vi và phongcách sống cần thiết cho một tương lai bền vững và sự thay đổi xã hội một cách tích cực”(UNESCO 2005).Giáo dục vì phát triển bền vững về cơ bản là quá trình
thóc
đẩy các giá trị mà trong đósự tôn trọng được đặt ở vị trí trung tâm:- Tôn trọng phẩm giá và các quyền con người và cam kết tạo sự công bằng về kinh tế,xã hội cho tất cả mọi người;- Tôn trọng các quyền con người của thế hệ mai sau và cam kết thực hiện trách nhiệmgiữa các thế hệ;- Tôn trọng và quan tâm tới môi trường sống đa dạng của con người và thiên nhiên,trong đó không thể tách rời việc khôi phục và bảo tồn hệ sinh thái của trái đất;- Tôn trọng tính đa dạng của văn hoá và cam kết xây dựng một nền văn hoá hoà bình,không bạo lực và khoan dung ngay tại mỗi địa phương và trên toàn thế giới.Giáo dục vì phát triển bền vững bao gồm tất cả 3 trụ cột chính của phát triển bền vững:xã hội, môi trường, kinh tế với văn hóa là thành tố quan trọng bên trong.
2.C¸c chñ ®Ò vÒ ph¸t triÓn bÒn v÷ng2.1.B×nh ®¼ng giíi
Bình đẳng giới là mục đích và cũng là tiền đề cho phát triển bền vững và đã được nêu trongmột số sáng kiến của LHQ như giáo dục cho trẻ em gái (UNGEI) và giáo dục cho mọi người(EFA).
2.2.Søc kháe
Phát triển, môi trường và sức khỏe có quan hệ mật thiết với nhau trong một chu trình cótác động lẫn nhau.Có nhiều vấn đề liên quan đến sức khỏe, ở khía cạnh giáo dục việc tạo ra môi trườnghọc đường an toàn và lành mạnh. Trường học không chỉ giáo dục sức khỏe mà còn cần phốihợp với gia đình và nhà trường để thực hiện nhiệm vụ này.Ngoài ra, đại dịch AIDS cũng gây ranhiều vấn đề xã hội trong đó có thái độ kỳ thị và xa lánh.
2.3.
M«i trêng
Các vấn đề chính về môi trường bao gồm: Tài nguyên nước, Thay đổi khí hậu, Đadạng sinh học, Phòng ngừa và giảm thiểu thảm họa.2
 
Néi 10.2008 Héi th¶o-TËp huÊn quèc gia “ThiÕt vµ thùc hiÖnc¸c ch¬ng tr×nh vµ dù ¸n vÒ Gi¸o dôc v×sù ph¸t triÓnbÒn v÷ng trong c¸c nhµ trêng phæth«ng vµ s ph¹m
Giáo dục cần giúp cho mọi người nhận thức được mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau giữacon người và thiên nhiên từ đó có ý thức gìn giữ tài nguyên thiên nhiên. Năm ưu tiên chính lànước, năng lượng, chỗ ở, nông nghiệp và đa dạng sinh học.
2.4.
Ph¸t triÓn n«ng th«n
Phát triển nông thôn cần giải quyết nhiều vấn đề như đói nghèo, di dân ra thành thị, thấthọc, chênh lệch trình độ giáo dục, kỹ năng cải thiện mức sống và chất lượng cuộc sống trongđó giáo dục được sử dụng làm phương tiện để đảm bảo phát triển bền vững tại vùng nông thôn.Giáo dục và đào tạo cần giúp người dân và thế hệ sau của họ có được cơ hội tiếp cậnnhiều hơn với kiến thức và kỹ năng cơ bản có chất lượng.
2.5.§a d¹ng v¨n hãa
Có nhiều cơ hội để giáo dục và phát triển nguồn nhân lực bền vững cùng kết hợp vớinhau như xây dựng lòng khoan dung, hiểu biết đa văn hóa, giáo dục vì hòa bình, xây dựngquan hệ tốt đẹp giữa người dạy và người học đồng thời chú trọng đến những giá trị văn hóatruyền thống tốt đẹp.Các khía cạnh khác có thể là:tôn trọng sự đa dạng, tăng cường năng lực, tăng thunhập qua các hoạt động văn hóa như du lịch, lễ hội…
2.6.
Hßa b×nh vµ an ninh
Học cách cùng chung sống và giải quyết các xung đột/tranh chấp xây dựng tinh thầntrách nhiệm công dân để cùng chính quyền xử lý các vấn đề phức tạp trong cuộc sống.
2.7.§« thÞ hãa bÒn v÷ng
Thay đổi kinh tế -xã hội dẫn đến rất nhiều vấn đề cho các thành phố: cả ở mặt tíchcực và mặt tiêu cực, giáo dục cần giúp mọi người cùng hiểu và xây dựng ý thức công dântrong thời đại toàn cầu hóa.
2.8.Tiªu dïng bÒn v÷ng
Cần xây dựng lối sống và phong cách làm việc bền vững, giảm thiểu gây ô nhiễm vàrác thải. ác phong cách và lối sống này nhằm tạo ra người công dân có trách nhiệm .
3.Một số pơng pp go dc vì phát triển bền vững
3.1. Phương pháp tổ chức Câu lạc bộ
CLB là một hình thức hoạt động theo lứa tuổi. CLB không những đem lại quyềnhưởng thụ văn hóa văn nghệ, quyền nghỉ ngơi, vui chơi giải trí tích cực cho mọi đối tượng màcòn giáo dục, động viên họ tham gia tự giác vào quá trình quản lý, sáng tạo và xây dựng đờisống văn hóa, giúp nâng cao kiến thức trong học tập, lao động, công tác và trong giao tiếphàng ngày.CLB là nơi
những hoạt động phong phú, phù hợp với các nhu cầu lợi ích của ngườihọc, tạo môi trường cho những sáng kiến, tài năng của họ được bộc lộ, phát triển.* CLB được lập ra nhằm mục đích:- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội chongười học.3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->