Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
2Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
46629861-Express-75

46629861-Express-75

Ratings: (0)|Views: 420|Likes:
Published by dewrim

More info:

Published by: dewrim on Dec 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

12/07/2011

pdf

text

original

 
 2 2  T EMM U Z M U HA S E B E S ‹
 E r t u ¤ r u l  K ü r k ç ü,  H a s i p  K a p l a n,A l p e r  T a fl  v e k a m p a n y a  g ö n ü l l ü l e r i
DÜfiENE VURULMAZ
ENTERNASYONAL ALALA
 1 9 1 2 5 4
 S A Y I :  2 0 0 7 / 0 8 
 75
A ¤  u s t o s  2 0 0 7  5  Y T L
 ( K D V  DA H ‹ L )
CHAVEZ’LEfiMEYE ÖMRÜVEFA ETMEYEN ‹HT‹LALC‹N‹NEVRAK-I METRUKES‹
TAYY‹P DEMOKRAS‹S‹:YA SEV YA TERKETRAKAMLARLA THY YALANLARISUYA ‹fiEMEN‹N CEZASIP‹YASALARDA KÜRESEL ÇATLAKLARPARÇALAYAN M‹LL‹YETÇ‹L‹K(LER)KUZEY KUTBUNDA PAYLAfiIM SAVAfiIBARIfiAROCK BEfi YAfiINDATROP‹KAL AfiURE (G‹ZL‹ TAR‹FE)
 
özgürlükçülere, çok çeflitli ke-simlere aç›k bir festival bu.
Bar›flarock komitesi nas›liflliyor?Öngür:
Onun da belli bir s›-n›r› yok. Her çarflamba19:30’da Kara Kedi KültürMerkezi’nde toplan›yoruz.Herkes gelebiliyor, kimse“sen kimsin” diye sormuyor. Fikirler aç›kla-n›yor, tart›fl›l›yor, birbirimizi anlamaya, iknaetmeye çal›fl›yoruz. Kimse kimseye bir fleyidayatmaya çal›flm›yor.
Seçkin Erdi:
Bar›flarock bir irade beyan› as-l›nda. Savafla ve iflgale karfl› ç›kan, milliyetçive ›rkç› teamülleri bar›nd›rmayan, gündemdene varsa o hareketin içinden söz söyleyebi-len, uluslararas› sistemin IMF, DTÖ gibi ya-p›lar›na karfl› tav›r alan bir irade beyan›. ‹flle-yifli de bir inisiyatif formunda; adem-i merke-ziyet ilkesinden yola ç›kan, kararlar› oy çok-lu¤uyla de¤il, iknayla alan, ikna olunmad›¤›sürece flerh hakk› daima sakl› tutulan bir ya-p›yla bu ifli sürdürmeye çal›fl›yoruz. Festiva-lin as›l iskeleti, her fleyden evvel, muhalif birmüzik eylemi olmas›. Bazen sendeleyerek,bazen hatalar yaparak ilerlemeye çal›fl›yorfestival.
Nas›l hatalar mesela?Erdi:
Yavafl örgütlenmek mesela, örgütlülü-¤ünü yetkin biçimde kullanamamak. Refe-rans olarak 1999 Seattle’› al›rsak, o hareketinde benzer hatalar› olmufltur. Ama Bar›flarockticarî bir ifl olmad›¤›, bilet satmas› gerekme-di¤i için, Türkiye’de yap›lamayan bir fleyi deyapabilmifltir. Bar›flarock sahnesi deneye izinverir ve Bar›flarock kat›l›mc›s› olan kitle dehem deneye aç›kt›r, hem de seçicidir, kat›lanher ismi tart›flmaya aç›kt›r. Mesela OgünSanl›soy’un neden Bar›flarock’ta oldu¤unutart›flabilir, elefltirir.
Öngür:
Ogün Sanl›soy’la geçen sene karfl›-laflt›k, “beni neden ça¤›rm›yorsunuz” dedi.Ama zaten Bar›flarock müzisyenlere gitmi-yor, müzisyenler Bar›flarock’a geliyor. Ara-dan bir-iki ay geçti, Rock’n Coke’tan büyükbir para teklif etmifller. “Abi, param yok, ora-ya gitmek zorunday›m” dedi. “Tamam” de-dim. Bu sene kat›lmak istiyor, çocuklar soru-yor, “geçen sene öyleydi, flimdi niye böyle?”Ben de aç›k aç›k anlat›yorum. “Paras› yoksa
Bar›flarock beflinci y›l›na giriyor. Dörty›l›n muhasebesini nas›l ç›kar›rs›n›z?Taner Öngür:
Bar›flarock hem nicelik ola-rak, kat›l›mc› say›s› olarak büyüdü, hem nite-lik olarak. 2003’te 17-18 yafl›nda olanlar dörtyafl büyüdü, olgunlaflt›, onlar›n hayata bak›-fl›n› da etkiledi Bar›flarock. Kendi kültürünüoluflturuyor bir flekilde. 2003’te ortalama7500 kifli gelmiflti, geçen sene bir günün or-talamas› 60-70 bin kifliydi. Sponsorlara bafl-vurmadan bir model gelifltirdik, girifli ücretsizyapt›k, yiyecek fiyatlar›n› da ucuz tutarakfestivalin yaflayabilmesini sa¤lad›k. Mekânkiras›, ses sistemi, güvenlik ve ekstra gider-ler, yiyecek-içecek geliriyle karfl›lan›yor. Yanihem kitlede, hem yap›l›fl formülünde, hemiçeri¤inde geliflme var. Bu sene iki sahne ola-cak, 61 grup kat›lacak. Türkiye’nin her tara-f›ndan gruplar gelece¤i gibi, yabanc› gruplarda olacak. Ayr›ca otuz tiyatro grubu sahnealacak. Standlar da çok önemli:Bunlar, ülke-deki alternatif aray›fllar›n, kampanyalar›n, si-vil toplum kurulufllar›n›n, dergilerin bulufltu-¤u bir platform gibi. Mesela “Vapurlar›m›z›Vermiyoruz” kampanyas›na kat›lanlarla“Munzur Akmazsa” kampanyas›na kat›lanla-r›n birbirlerinden haberdar olmas› veya bun-larla hiç ilgilenmeyen gençlerin bunlar›n far-k›na varmas› gibi bir faydas› oluyor. Bar›fla-rock bir rock festivali olarak bafllad› ama, s›rf onunla kalmad›. Bir politik tavr› var, bu dazaman içinde gelifliyor, sonuçta bir örgüt yada parti politikas› söz konusu de¤il burada.‹nsanlar›n kat›l›m›yla geliflen, özgür bir poli-tik tav›r bu. Bir çeflit sosyal forum yani. Sa-dece klasik rock’la da kalm›yor, rock’un ge-nifl yelpazesini yans›tmaya dikkat ediyor.Akustik çalan flark›yazarlar›ndan tutun,punk’›n, heavy metal’in uç noktalar›na, etnikaray›fllara, yerel dillerde yap›lan rock’a kadar,hepsinin bir yeri oluyor festivalde.
Festivale kat›lmak isteyenleri nas›l birsüzgeçten geçiriyorsunuz?Öngür:
Süzgeç denilemez asl›nda. Küresel›s›nmaya tepki gösteren, bu sorunun arkas›n-da Ayfle teyzenin suyunu fazla açmas›n›n de-¤il de, vahfli kapitalizmin, sanayinin oldu¤u-nu düflünen, yükselen milliyetçili¤e karfl› ta-v›r alan, müzik endüstrisinde paran›n hâkimk›l›nmas›na tepki duyan, bu tür k›staslar› gö-zeten insanlar kat›lmak istiyor zaten Bar›fla-rock’a. Çeflitli sol gruplara, yeflillere, cinsel
Bar›flarock’›nbir dilyaratt›¤›nainan›yoruz.Yeni birmuhalefetin deyeni bir dilden,yeni bir iliflkilera¤›ndan, yenieylemlerden,yeniad›mlardan,baflka bir fleydenemektenya da daha öncedenenmiflolanlar› bugünüdüflünerekkurgulamaktangeçti¤inidüflünüyoruz.
Kim demifl Türkiye’de sosyal forum düzenlenmiyor diye?Hem de en güzeli düzenleniyor,dört senedir çeflitli siyasî kampanyalar, muhalif hareketler, kurulufllar, yay›nlar birbirleriyleve müzikle bulufluyor. Bu sene 24-25-26 A¤ustos’ta düzenlenen Bar›flarock’›n fikir babala-r›ndanTaner Öngür ve emektarlar›ndan SeçkinErdi’yle dört senenin miras›n› efleledik...
Bir hareket yürüyor burada
BARIfiAROCK BEfi YAfiINA G‹R‹YOR
2
devam› 54’te
Taner Öngür, Seçkin Erdi
 
B
ofluna “allah›n sopas› yok ki” dememifller. TayyipErdo¤an’›n Bekir Coflkun’a “ya sev, ya terket” çek-mesi, AKP’yi demokrat ilân eden sa¤daki ve solda-ki liberallerin yüzünü fena k›zartm›fl olmal›. Ar damar›çatlamam›fl olanlar› kastediyoruz elbette. Bu sat›rlar›n ya-z›ld›¤› s›ralarda, AKP medyas›n›n önde gelen isimlerindenMustafa Karaalio¤lu, Haber Türk’te Erdo¤an’› savunupfaturay› Bekir Coflkun’a kesiverdi. Baflbakan “vatandafll›k-tan ç›k” derken hukukî bir ba¤› kastetmiyormufl, “med-yayla polemi¤i sever”mifl, Bekir Coflkun zaten “sab›ka-l›”ym›fl, “çok a¤›r elefltiriler yapm›fl”...Ayn› ekranda, Hürriyet yazar› Cüneyt Ülsever ise du-rumu gayet güzel özetledi: “Baflbakan›n diliyle söyleye-yim, onun f›trat›nda demokrasi yok.” fiimdi “sol liberal”le-rin ne diyece¤ini merakla bekliyoruz. Bakal›m, sa¤ liberalÜlsever kadar net olacaklar m›? Bir de tabi-i AKP’nin sol transferleri, Zafer Üskül ve Ertu¤rul Günayne diyecekler, “çevir kaz›, yanmas›n”› nas›l formüle ede-cekler?Evet, Cüneyt Ülsever’in de dedi¤i gibi, Tayyip Erdo-¤an’›n mayas›nda demokrasi yok. Keza AKP’nin mayas›n-da da. Erdo¤an’la Büyükan›t’›n, AKP’yle ordunun (ve ke-malist, ulusalc›-milliyetçi çizginin) ayn› resmin iki yüzüoldu¤unu daha güzel gösteren bir örnek olamazd› herhal-de. 27 Nisan muht›ras›n› hat›rlayal›m. Ne diyordu Genel-kurmay: “Ne mutlu Türküm diyene, demeyen TürkiyeCumhuriyeti’nin düflman›d›r ve öyle kalacakt›r.” Erdo¤anne diyor: “Cumhurbaflkan›n› kabul etmiyorsan vatandafl-l›ktan ç›k.” Yok asl›nda birbirlerinden farklar›. ‹kisi de fa-flizmin fliar›n› yank›l›yor: “Ya sev, ya terket.”Susurluk’ta, 301’de, fiemdinli vakas›nda nas›l uzlafl-t›klar›n› görmüfltük, “Dolmabahçe mutabakat›”n›n neti-celerini de görece¤iz. Aralar›nda uzlaflmazl›klar yok de¤il,ama bunlar fleklî fleyler, “özde” bir mesele yok. MHP’lilerde 1980 öncesinde, “Türklerin dini flamanizm mi, ‹slamm›?” diye g›rtlak g›rtla¤a gelebiliyordu, ama bu ne NA-TO’nun Gladio’suyla ve ABD istihbarat örgütleriyle iflbir-li¤i yapmalar›na, ne de sendikal mücadeleye karfl› yerli veyabanc› sermayenin vurucu gücü olmalar›na engel olu-yordu.Tayyip Erdo¤an’›n “ya sev, ya terket” demeci, Ex-press’in bask›ya girdi¤i saatlerde geldi. Bu sayfan›n konu-su, kapa¤›m›zda duyurdu¤umuz “Chavez’leflmeye ömrüvefa etmeyen bir ihtilâlcinin evrak-› metrukesi”ydi. 22Temmuz’dan beri yüzlerinden düflen bin parça olan ke-malistlere ve her neviden ulusalc›lara bir “express k›yak”yapal›m demifltik. Yerimiz darald›, özet geçelim.
evellütü müsait olanlar ve yak›n tarihe ilgi duyan-lar gayet iyi bilir, 1960’lar›n bafl›nda Talat Aydemiradl› bir ihtilâlci subay vard›. 27 May›s’ç›yd›, amaihtilâlin, “ray›ndan ç›kar›ld›¤›”, “gerici güçlerin emrinegirdi¤i” gerekçesiyle, 22 fiubat 1962 ve 21 May›s 1963’te,27 May›s’› ray›na oturtmak üzere iki darbe giriflimindebulunmufl, ilkinde affedilmifl, ikincisinde dara¤ac›na gön-derilmiflti.Bu “sol kemalist” ihtilâlcinin hikâyesini ve “k›ssadanhisse”yi, silah arkadafl› Abdullah Nihat Y›lmaz’›n Edebi-yat ve Elefltiri dergisinin Mart-Nisan 2005 say›s›ndaki“Talat Aydemir’in Vasiyeti” bafll›kl› yaz›s›ndan okuyal›m:“22 fiubat ve 21 May›s ihtilâlci kalk›flmalar›n›n k›r›l-mas›ndan sonra gün u¤ursuzun olmufl, ve daha sonraki12 Mart, 12 Eylül gibi Pentagon komutlu ve kontrgerillauygulamal› vahflet darbelerine aç›lan, Tural, Sunay, Ta¤-maç, Gürler, Batur, Türün, fiahinkaya, Evren gibi birbirin-den u¤ursuz tetikçilerin ‘Atatürkçü’ devri yürürlü¤e kon-mufltu. Ancak, Aydemir liderli¤indeki bizler, 21 May›s1963’te, vicdan› tarih olan ihtilâlci askerler olarak kendiyolumuzdan yürümüfltük. Kalk›flt›¤›m›z ihtilâl askerî oldu-¤u kadar, kondu¤umuz cezaevi, yarg›land›¤›m›z mahke-me askerîydi. Fakat kavga askerden askere bir kavga de-¤ildi. Çünkü 21 May›s ayaklanmas›na ç›kan yolu da plan-layan 22 fiubatç›lar, ‹stanbul Sanayi Odas›’yla di¤er üsttabakan›n duyurduklar› taleplere s›cak baksayd› ve TalatAydemir ABD büyükelçisinin görüflme baflvuruflunu geriçevirmeseydi, dolay›s›yla yap›lacak ‘ihtilâl’den nasiplen-mek isteyen egemen çevreler devre d›fl› b›rak›lmasayd›,‘bizler’ yenilecek miydik? ‘Galipler’ o adreslerde oturuyor-lard› iflte.Ve ‘bizler’ mahkeme salonunda mahkeme heyetiyle,ko¤ufl ve hücrelerimizdeyse kendi vicdanlar›m›zla hesap-laflmaya koyulmufltuk. Rahat ve yaln›zd›k art›k. Fakat içi-mizdeki süzülmeden s›yr›lamayacakt›k. Bu ‘süzülme’yesivilleflme süreci de denebilir. Fakat bu süzülme süreci‘bizler’i bölmüfltü. Bir grup ununu elemifl, ele¤ini asm›fl-t›. Geri kalanlarsa iki bölümdük. Kimileri ‘genifl cephe!’için Türkefl’lere yöneliyordu, kimilerimiz ise ‘Aydemiryerde kalmamal›, dava sürdürülmeli’ diyorduk. Bu tart›fl-malar sürerken duruflmalar bitmifl, mahkame karar›okunmufltu. ‹damlar, müebbetler, 15, 10, 5 y›ll›k hapiscezalar›, sürgünler, ömür boyu hak mahrumiyetleri... Veard›ndan cezaevi ‘Bekira¤a Bölü¤ü’ne çevrilmiflti. Bütünbunlara karfl›n, bir astsubay üstçavuflun gösterdi¤i tole-rans› de¤erlendirerek, biz dört te¤men hücrelere geçiflinyolunu bulabilmifltik günün birinde. Aydemir ile davadaayakta kalanlar› görecektik orada.
A
ydemir k›rlaflm›fl ve ortadan yanlara taranm›flsaçlar›, Kumrular sokaktan Zafer Çaybahçesi’negidip döndü¤ü günlerdeki gibi, tak›m kravat tamtekmil siviller içindeydi. Fakat kafllar› çat›k, bak›fllar› öf-keliydi. Bizi görünce sesini de, bak›fllar›n› da yumuflata-rak, ‘hoflgeldiniz çocuklar’ dedi. Ve hiç peflreve giriflme-den ‘radyo dinliyor musunuz’ diye tepeden bindirdi.‘Radyomuz yok ki’ dedik. Gazete, kitap, dergi türü herfleyden yasakl› oldu¤umuzu o da biliyordu. Ama Ayde-mir, ‘benim burada bir transistorum var, sizin ko¤uflta daolmas› gerekir’ deyip üsteledi: ‘Neden dinlemiyorsunuz?’Biz, ‘ne var ki radyoda?’ diye kekeledik. ‘Seçim konufl-malar›...’ Bu defa biz, hakl› konuma geçti¤imizi sanarak,‘politikac› da ne ki, iktidar› da, muhalefeti de ayn› soy’ di-yebildik. (O s›ra, bizim için do¤ru olan sadece ihtilâlci ol-makt› çünkü). ‘Hay›r, hay›r’ dedi albay›m›z. ‘Ben onlar-dan de¤il, ‹flçi Partisi’nden söz ediyorum. Türkiye ‹flçiPartisi’nin sözcüsünü dinledim.’ Ve birden susup yüzü-müze dikti gözlerini. ‘Yoksa siz’ diye sordu, ‘peflimizdenniye geldiniz? Zenginleri kurtarmak için mi? Davam›zzenginlerin davas› m›d›r?’ Sonra durdu, ses tonunu alçal-tarak, ‘Adam hastas› olup ilaç alamayan, köylü olup top-ra¤› olmayan, iflçi olup çal›flma yeri bulamayanlara sesle-niyor. Bu düzen de¤iflecek, yeni bir düzen kurulacak di-yor.’ Yine sustu ve ekledi ard›ndan: ‘Bundan sonra, ha-pisten ç›ksam da, ç›kmasam da –ki ç›kaca¤›m mutlaka–bu yola aç›k kimli¤imi koyuyorum, sivil siyaset yapaca-¤›m. ‹flçi için, köylü için, yerde kalm›fl herkes için.’Dönüflte kafamdaki sorular takla at›yordu büyüye bü-yüye. Aydemir’le son görüflmem olmufltu bu. Ve Ayde-mir’in o günkü sözlerini bir çeflit ‘sivil vasiyet’ sa-yarak (ki daha sonra Graccus Babeuf’ün ‘Dev-rim Yaz›lar›’ adl› kitab›na düfltü¤ü ve gazete-lerde yay›mlanan notlar› da o günkü sözleri-nin yaz›l› tan›¤›d›r) bilincimi bileyleyip benionur duydu¤um devrimci eylemlere tafl›yandünyaya kar›flt›m.”
MERAM 75: KEMAL‹STLERE DEV KIYAK
• fiehir Hatlar› . . . . . . . . . . . . . . . .5• Piyasalarda dalgalanma . . . . . . . .8• Hava-‹fl Baflkan› Atilay Ayçin . . . .10• Su uzman› Sunay Demircan . . . .12• Ertu¤rul Kürkçü . . . . . . . . . . . .15• Hasip Kaplan . . . . . . . . . . . . . .19• Alper Ta. . . . . . . . . . . . . . . . .22• Radyo Express . . . . . . . . . . . . .24• K›raat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32• Elias Elkhoury . . . . . . . . . . . . . .34• “Ebru” ve Atilla Durak . . . . . . . .37• Milliyetçilik araflt›rmas› . . . . . . .38• Kampanya gönüllüleri . . . . . . . .45• Müzik Dolab› . . . . . . . . . . . . . . .51• Bar›flarock (2’den devam) . . . . .54
Abdurrahim So¤an, Ahmet Eken, Ahmet fi›k, Ali Kesgin,Alican Tayla, Arslan Ero¤lu, Asena Günal, Ayfle Çavdar,Ayflegül O¤uz, Batu Boran, Bilge Ceren fiekerciler, Çi¤-dem Öztürk, Derya Say›n, Didem Dan›fl, Ender Ergün,Eray Aytimur, Erdir Zat, Hakan Lokano¤lu, Halit Karl›,Handan Koç, Haziran, HknKrtsh, Hüseyin Ustao¤lu, ‹lkerAksoy, ‹rfan Aktan, K›vanç Koçak, Merve Erol, Murat Me-riç, Murat Toklucu, Ogan Güner, Özay Selmo, ÖzgürEren, Pelin Özer, P›nar Ö¤ünç, Reha Öztunal›, Sanerfien, Serkan Seymen, Sinan Yusufo¤lu, Siren ‹demen,Sungu Çapan, Süleyman Bilgi, fiahan Nuho¤lu, Tora Pe-kin, Tuncer Erdem, Ulafl Özdemir, Ümit Bayazo¤lu, Ya-semin Avdan, Yücel Göktürk, Zeynep Nuho¤lu
bask›
Mi-kado Matbaac›l›k ve Tic. Ltd. fiti. ‹mam Çeflme Cd. G/47Sk. No:6 Seyrantepe 80660 ‹stanbul Tel: 0.212.289 2793
bas›m yeri ve tarihi
‹stanbul A¤ustos2007
da¤›-t›m
Do¤an Da¤›t›m A.fi.
yönetim yeri:
Abdullah Sok.No. 9 Beyo¤lu - ‹stanbul
tel-faks:
0.212.251 87 67
e-mail
expressdergisi@yahoo.com
abonelik
express-roll@gmail.com
y›l
6
say›
75
25 A¤ustos - 25 Eylül
2007
imtiyaz hakk›
Bilge Ceren fiekerciler
sorumluyaz›iflleri müdürü
fiahan Nuho¤lu
ilan irtibat
fiahanNuho¤lu (0.535.576 21 11)
 YEREL SÜREL‹ YAYINDIR. AYDA B‹R YAYINLANIR.ISSN 1307 - 461X
Talât Aydemir’in vasiyeti
Francisco Goya’n›n “Dedesi de böyleydi”adl› gravürü.
MERAM 75:
Geçen say›da duyurdu¤umuz Tolstoy kitaplar› suya düfltü. Depo olarak kullan›lan kalorifer dairesini subast›, kitaplarla birlikte çift say› (ve bizim tatil) sizlere ömür oldu. Bir de özürümüz var. Geçen say›da Etyen Mahçupyan’›nErmeni cemaatini AKP’ye oy vermeye ça¤›rd›¤›n› yazm›flt›k. Edindi¤imiz izlenim oydu, ama dergi ç›kt›ktan sonra, bizi arayanefl-dost Mahçupyan’›n o izlenimi uyand›ran ifadeler kulland›¤›n›, ancak do¤rudan öyle bir ça¤r› yapmad›¤›n› söylediler.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->