Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Maassluise Courant week 49

Maassluise Courant week 49

Ratings:
(0)
|Views: 259|Likes:
Published by thuisbladen

More info:

Published by: thuisbladen on Dec 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

12/08/2011

 
Uitgave: Maassluise Courant BVPostbus 24, 3140 AA Maassluis Dr. Kuyperkade 28, 3142 GC MaassluisTelefoon 010 5912823 Fax 010 5913335
www.thuisbladen.nl
Verschijnt elke donderdagin Maassluis, Maasland, Maasdijken Hoek van Holland.
 
Uitgave: Maassluise Courant BV
 De  Sc ha ke l
77e JAARGANG No. 128 DECEMBER 2011Oplage 26.000
In deze krant:
De
 
MAASSLUISE COURANT
de Schakel
is ook verkrijgbaar bij:
Shell Maasland,
Laan 40-45
Shell Maassluis
Kwartellaan / Westlandseweg
Shell Westland,
Coldenhovelaan
Albert Heijn de Block,
Palet
Burgemeester aangenaam verrastdoor tentoonstelling 
Pagina 4
binnekt
     b     i    n    n    e    n     k    a    n     t
MAASSLUISE COURANT
 De Schakel
Feestelijkereceptie voor de jubilarissen van FNV Bondgenotenin de regio
 
Kijk ook op intratuin.nl
Intratuin ‘s Gravenzande
Monsterseweg 129, 0174-445678. Donderdag en vrijdag koopavond.
Zondag 11 december
open van 12.00 tot 17.00 uur
 
9 dece m be r  V u u r we r ks ho w!
z ie  w w w. i n t ra t u i n. n l
Je liefde voor Kerstgroeit bij Intratuin
www.kruijtinterieur.nl
Wagenstraat 27 - Maassluis
Shutters op maat
ZONDAG OPEN
     M     C     5     6     0
www.karwei.nl
Maassluis
 
Elektraweg 9
 
De Lier
 
Leehove 7Van 10.00 tot 17.00 uur
AS. ZONDAG OPEN!
KEUKENSBADKAMERS
TEGELSSCHUIFWANDKASTEN
ZONDAG 11 DECEMBER 2011GEOPEND VAN:
12.00 - 17.00 U
U vindt ons bovenKarwei op:
ELEKTRAWEG 7
MAASSLUIS
T.
010-5922411
Sluiting Stadhuis
Op woensdag
14 december 2011
zullen het stadhuis en deafdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid vanaf 16.00 uur gesloten zijn i.v.m. een personeelsbijeenkomst.
handgemaakte
Albért bonbons
250 gram
 
 
4,95
praxis vlaardingen
Zevenmanshaven Oost 4 (ingang Deltaweg), Vlaardingen
gratis
 *
samen metde kerstmanmet echterendierenop de foto!
za t. 10 /12bi j pra xis  vlaardingen en zon. 11 /12 bi j pra xis maassluis
* Kinderen tot 12 jaar, bij besteding van minimaal 25.-
25%
euzeoting op één atiel 
De ting geld egen inleeing an deebn  éénaik el naaeue, nie geldig i.c.m. lde aanbiedingen,pBaseline-atielenenandee (k eue )tingen diensen.ij  de acieaa-denp pais.nl.  Alleen geldigp10en11 decembe2011.
zondag 11 december open van 10-17 uur
Maassluizer Rob van der Leesamen met Rob de Nijs op de planken
MAASSLUIS – In hetNieuwe DeLaMar Theater inAmsterdam vonden vorigeweek zondag, 4 december 2011,de opnames plaats van hetKnoop Gala. Daarbij stondstadsgenoot Rob van der Leeop de planken naast niemandminder dan Rob de Nijs. Opwoensdag 21 december zijnRob & Rob om 21:15 uur opNederland 1 in actie te zien.
door Chrit Wilshaus
Sterker nog: Rob van der Lee en Robde Nijs bijten het spits af van het gala.Eerder was in het televisieprogram-ma Knoop in je zakdoek al te zien hoeRob de Nijs naar Maassluis kwam enzijn naamgenoot in een Amerikaanseslee meenam naar zijn studio om daarte repeteren. Als ik bij Rob van derLee aanbel, doet hij de deur open,gekleed in zijn Blues Brothers outfit,compleet met zwarte hoed en donke-re zonnebril, waarmee hij twee dagendaarvoor samen met Rob de Nijs ophet podium heeft gestaan.Dat Rob van der Lee wel degelijk overmuzikale talenten beschikt, werd ont-dekt door United by Music. Rob: “Op30 maart werd ik 60 en van tevorenhad ik aangegeven graag bij Unitedby Music mijn verjaardag te willenvieren. Bij die gelegenheid warenook Saskia en Ingrid van Knoop in je zakdoek aanwezig. Zij vroegen mijof ik misschien zin had met de doenmet het Knoop Gala. Maar dan moestik wel eerst nog auditie doen. Dat hebik gedaan in Tolbert in de provincieGroningen. Bij United by Music hebik trouwens twee jaar geleden auditiegedaan en ben ik aangenomen.” HadRob van der Lee ooit kunnen beden-ken nog eens samen met Rob de Nijste zullen optreden? “Nee dat niet.“Dat kwam in het begin onwerkelijk op mij over. Maar ik was wel gelijk onder de indruk, toen ik hoorde datze het heel professioneel wilde gaanaanpakken met een groot orkest. Welben ik trouwens vorig jaar in de win-ter samen met mijn zus en mijn vrien-din Annet naar een concert van Robde Nijs in het Luxor Theater in Rot-terdam geweest. We hadden de helegoede plaats en komt alles goed zienen horen. Dat concert van Rob de Nijswas ter gelegenheid van zijn 50-jarig jubileum als zanger.” “Het optredenmet Rob de Nijs was heel erg leuk.We hadden de zaal in een mum vantijd plat. Het was ook geweldig om opte mogen treden samen met het Me-tropool Orkest. De presentatie vanhet programma was trouwens in han-den van Paul de Leeuw. Doordat ik een draadloze microfoon had, kon ik lekker over het podium heen en weerverdwijnen.”
Mondharmonica
Muziek zit Rob van der Lee in hetbloed. Hij begint op zevenjarigeleeftijd op een plastic mondharmoni-caatje van een dub-beltje. “Toen mijnouders hoorden datik daar een aan-tal liedjes op konspelen, besloten zevoor mij een echtemondharmonica tekopen. Later benik ook daar gaanspelen. Ik wastoen 17 en het eenaantal lessen geno-men bij het Legerdes Heils. Dat wastoen nog aan de dr.Kuyperkade geves-tigd. De rest heb ik mijzelf aangeleerd.Ook heb ik orgelen keyboard lerenspelen. Samen metJan van der Maarelheb ik nog in deband The Reflec-tions gespeeld. Janwas destijds drum-mer in de band.”Rob van der Leeheeft een verstandelijke beperking.Maar, zo zegt hij aan het eind van hetgesprek: “Je hoeft niet verstandelijk beperkt te zijn om een beperking tehebben. Zo kan ik goed muziek ma-ken maar moet je me niet vragen omeen fiets te repareren en zo heeft ie-dereen wel iets wat hij wel of niet kan.Maar volgens mij gaat het meer omwat je wel dan om wat je niet kunt!”Naast dat Rob van der Lee op 21 de-cember op televisie te bewonderenzal zijn, verschijnt hij ook nog 19 de-cember bij SBS6 om 19:20 uur. “ Datinterview hebben ze na afloop van onsoptreden in Amsterdam opgenomen.
Flats voorzien van AED-apparatuur 
MAASSLUIS – Een aantalgrote flatgebouwen inMaassluis beschikt sinds kortover AED-apparatuur.Met een Automatisch ExterneDefibrillator kan een hart vaniemand die getroffen is dooreen hartstilstand middels eenelektronische schok weer opgang worden gebracht.Hoe sneller een slachtoffergeholpen wordt, hoe groter dekans op overleven.
door Chrit Wilshaus
Afgelopen vrijdagochtend werdende eerste twee AED-apparaten over-handigd aan de Bewonerscommissieen aan de Vereniging van Eigenaren(VvE) van de Zwaluwstraatflat, in-gang A. Het idee om in een aantalflats in Maassluis AED-apparatenop te hangen is afkomstig van Loek Molmans. Behalve raadslid voorMaassluis Belang is hij ook nog voor-zitter van de afdeling Maassluis vande EHBO.
Verleden jaar september ontmoetteMolmans op een reünie, gehouden opstoomschip Rotterdam, de voorzittervan de VvE Zwaluwstraatflat. “Hijvertelde mij al een aantal maal aande gemeente te hebben gevraagd omAED-apparatuur voor in de flat maarsteeds bot te hebben gevangen. Ik hebhem toen beloofd, het nog eens te zul-len vragen bij de gemeente. Maar daarkreeg ik hetzelfde antwoord: het ziter nu niet in. Daarom ben ik gaan na-denken hoe ik het wel voor elkaar zoukunnen krijgen. Daarbij dacht ik, datde Zwaluwstraatflat waarschijnlijk niet de enige flat zou zijn in Maassluis,waar men graag een AED-apparaatzou willen hebben. Als voorzitter vande EHBO Maassluis vond ik het aan-schaffen van dergelijke apparaten ook een goed idee en dus zette ik mijn petvan voorzitter van EHBO Maassluisop en stapte naar Maasdelta. Daarhad ik een gesprek met de toenma-lige vestigingsmanager Joost Mayer.Hij voelde daar wel wat voor en alsik ook nog wat subsidie boven waterwist te halen, wilde hij best meedoen.Ik heb toen eerst de leverancier vandie apparaten, BHV Totaal uit Lisse,gebeld met de vraag of ik bij afnamevan meerdere apparaten in één keerkwantumkorting zou kunnen krijgen.In Lisse bleken ze daar wel voor tevoelen. Op dat moment had ik ech-ter nog steeds geen subsidie voor dieapparaten, die perstuk circa 1500euro kosten. In eer-ste instantie wildeik er overigens 25aanschaffen.”
“Daarom ben ik naar het FondsSchiedam, Vlaar-dingen en omstre-ken gegaan”, ver-volgt Molmans,”enheb daar het planvoorgelegd.” Datplan viel in goedeaarde. “Volgenshet fonds was ditnu echt eens eensociaal idee. Hetfonds zegde toeper apparaat 1000euro te zullen ver-goeden. Dit welmet de voorwaar-den dat er per ap-paraat in een flatminimaal zesmensen moestenzijn die een der-gelijk apparaatkunnen beheersen en daarvoor ook een EHBO cursus gevolgd hebben.Daarop ben ik weer teruggegaannaar Maasdelta en heb verteld hoede vlag er voor stond. Samen metmijn contactpersoon bij Maasdelta,Willemijn Hoogstad, ben ik diverseMaasdeltaflats en bewonerscommis-sies afgegaan en hebben wij gelobbydvoor de AED-apparatuur. Dat leverdeongeveer tien tot twaalf flats op waarwel belangstelling bestond voor eendergelijk apparaat.” Molmans is zeerte spreken over de rol van Maasdeltain het geheel. “Bovendien betaaltMaasdelta het restbedrag van 540euro per AED in de huurflats, de helftin koop/huurflats, hangt ook nog eensde apparaten op en neemt daarnaasthet onderhoudscontract van 115 europer jaar voor zijn rekening.”
Teleurgesteld
Zo positief als Molmans is overMaasdelta, zo teleurgesteld is hij inwoningcorporatie Vestia. “Ik hebhen ook benaderd om een bijdragete leveren aan de apparatuur maar deaanvraag werd niet gehonoreerd. Watmij daarbij steekt, is dat het antwoordvan mijn contactpersoon bij Vestia,mevrouw Erna Straathof, weken opzich heeft laten wachten; telefoon-tjes en e-mails van mijn kant werdenniet beantwoord.” In een e-mail laatStraathof weten dat Vestia niet over-gaat tot aanschaf, ‘omdat de RichardHollaan een appartementencomplexis voor 55plussers met allemaal zelf-standige woongelegenheden. Het isgeen verzorgingsflat. Daarnaast be-treft het geen openbare ruimte. Dit isVestia beleid.’ Uiteraard hebben wijcontact opgenomen met Vestia maarStraathof was dinsdagmiddag nietbereikbaar voor commentaar.Een van de AED-apparaten is naarEHBO Maassluis gegaan. Molmans:“Ondertussen hebben we circa 60cursisten opgeleid bij EHBO Maas-sluis. Zo’n cursus duurt twee avondenvan drie uur. Verder hebben we bijEHBO Maassluis zelf ook nog tweenieuwe oefenpoppen en een oefenap-paraat aangeschaft. Dat hebben wijoverigens zelf betaald. Ik hoop eigen-lijk dat er belangstelling ontstaat nuvoor de tweede serie apparaten. Alsik weer een aantal aanvragen heb, gaik opnieuw subsidie aanvragen bij hetFonds en doe ik wederom een beroepop Maasdelta.”“Sommige flats in Maassluis, dat zijnhele grote flats, hebben nu twee AED-apparaten. Zo heeft de Zwaluwflat ertwee, bij elke ingang één, en de Park-hofflat heeft er ook twee. Daarnaasthebben de drie Waterwegtorens alledrie een apparaat. Die hangen nu ook in de Dennendalflat, de Oleanderflatnr. 3 en de zevende flat op de Merel-laan.”In tegenstelling tot wat een krant afge-lopen zaterdag vermeldde, is het nietzo dat in de drie Componistenflatsaan de Richard Hollaan geen interes-se zou bestaan voor AED-apparatuur.“De bewonerscommissie is natuurlijk wel positief en zij zullen het zeker ook aankaarten in hun overleg met Vestiadeze week”, weet Molmans.Mochten er nog meer bewonerscom-missies of VvE’s geïnteresseerd zijnin het AED-project, dan kunnen zijvia de e-mail contact opnemen metLoek Molmans. Zijn e-mailadres is:loek.molmans@orange.nl.
Willemijn Hoogstad (Maasdelta) en Loek Molmans (EHBO) overhandigden het eerste AED-apparaat aan de Bewonerscommissie van de Zwaluwstraatflat. Foto Roger van der Kraan. Rob van der Lee komt 21 december op televisie bij het Knoop Gala. Foto Roger van der Kraan
Ledkerstboom
MAASSLUIS – De kerstboomvan de gemeente zal dit jaarworden voorzien van ledver-lichting.
Wethouder Milieu Huub Eitjesliet dinsdagmiddag bij een pers-gesprek van het college weten blijte zijn met de duurzame kerst-boom.
Blankenburgtunnelkomt er 
 
Pagina 6
Leven in ‘De Brouwerij’Maassluise uitgeverij viert eerste lustrum
Pagina 16
 
ERKDIENSTEN 
M
 AASDIJK 
OEK VAN 
OLLAND
 AALDWIJK &
LAARDINGEN 
kerken
kerken
 
weekenddiensten
weekenddiensten
8 DECEMBER 2011
PAGINA 2
PROTESTANTSE GEMEENTETE MAASSLUIS
Grote Kerk, HervormdZondag 11 december
10.00 uur: kandidaat A. L. de Kwaads-teniet, Rotterdam, 3e Advent;19.00 uur: ds. D. Siebelink, Reeuwijk.
Zondag 11 december3e Zondag van AdventImmanuëlkerk
10.00 uur: ds. W. Barendrecht.19.00 uur: ds. C. van Velzen, Lely-stad, zondagavondzangdienst.
Koningshof 
10.00 uur: ds. G. van Dijk.Voor meer informatie kijk op onzewebsite: www.pknmaassluis.nl.
DrieMaasHaveZondag 11 december
13.30 uur Geen opgave ontvangen.
CHRISTELIJKEGEREFORMEERDE KERK 
Bethelkerk, Wagenstraat 9
Zondag 11 december11.00 uur
ds. M. J. Kater, HeiligAvondmaal.16.30 uur
 
ds. M. J. Kater, Nabetrach-ting op het Heilig Avondmaal.Er is kinderoppas tijdens de morgen-dienst. Nadere inlichtingen: J. Beijl,tel.: 010-5922225(of via: www.cgkmaassluis.nl)
NEDERLANDS GEREFORMEERDEKERK 
De Kern, P.C. Hooftlaan 12
Zondag 11 december 2011
9.30 uur – dominee Pieter Kleingeld,MaassluisPrecat : groep 7 en 8 tijdens de dienstVoor de kleine kinderen van 0 tot 5 jaar is er oppas tijdens deze dienst.Inlichtingen: ds. Pieter Kleingeld010-5903911, pieter.kleingeld@ka-belfoon.nl. Of via internet: www.ng-kmaassluis.nl
GEREFORMEERDE KERK  VRIJGEMAAKT
Ibisstraat 1Zondag 11 december09.30 uur
ds. A. S. de Vries.
16.30 uur
ds. G. E. Messelink.Tijdens de morgendienst is er kinder-oppas.De diensten worden gehouden in HetKompas, Ibisstraat 1, Maassluis.Voor meer informatie kijk op onzewebsite www.maassluis-gkv.nl.
HET APOSTOLISCH GENOOTSCHAP
Eredienst, elke zondag om 09.30 uurin de plaats van samenkomst Linde-ijerstraat 5 in Schiedam-Noord.Inlichtingen bij de heer B. v.d. Toor-ren plaatselijk contactadres tel. 010-5912102.
 JEHOVAH’S GETUIGEN MAASSLUIS
Burg. Zaneveldstraat 217Vergadertijden:Zondag aanvang 10.30 uur.Dinsdag aanvang 19.30 uur.Iedereen is welkom.Geen collectes.
BAPTISTEN GEMEENTEMAASSLUIS
Fenacoliuslaan 16
Zondag 11 december
10.00 uur: voorganger H. Niemeijer.Iedereen van harte welkom!
MARANATHAKERK EVANGELISCHE GEMEENTEMARANATHA 
G.A.Brederolaan 49, tel. 010-5923608www.egma.nlMaranathakerk is een kerk in bewe-ging: ongedwongen, eigentijds, laag-drempelig en enthousiast. Een plek waar iedereen zich thuis mag voelenen waar mensen vanuit Gods liefdehoop en herstel ontvangen.Elke zondag om 10.00 uur ben je vanharte welkom. Zondag 11 decemberzal Richard Houmes spreken.Voor de basisschoolkinderen is erKinderkerk. Ook voor de kleintjesonder de 4 jaar is er opvang.Na afloop is er koffiedrinken!
LEGER DES HEILS
Noordvliet 61-633142 CJ Maassluis
Zaterdag 10 december
13.30 uur Jeugdclub De Nieuwe Brug
Zondag 11 december
9.15 u Bidstond10 uur Samenkomst o.l.v. envoy R.Vermeij
Maandag
11.30 – 15.00 u. Open Huis13.00 – 15.00 u. Kledingwinkel
Woensdag
11.30-15.00 u. Open Huis
Donderdag
14.00 uur weer senioren club
Vrijdag
11.30–15.00 u. Open Huis13.00-15.00 u. KledingwinkelInl: 010 -5912715U bent tijdens al deze activiteiten vanharte welkom.
CHRISTENGEMEENTE MAASSLUIS‘HET LEVENDE WOORD’
Komende zondag komt onze ge-meente weer bijeen in de KardinaalAlfrinkschool aan de Dr. Jan Schou-tenlaan 3 te Maassluis. Om 09.45 uuris de zaal open en staat de koffie klaar.Om 10.00 uur begint de samenkomst.U bent van harte welkom.
PROTESTANTSE GEMEENTEMAASLAND I.W.
Zondag 11 decemberDerde AdventViering Heilig Avondmaal
Oude Kerk 
10.00 uur ds. B. W. J. de Ruyter.
Singelhof 
10.00 uur ds. S. Tj. van der Hauw.
Oude Kerk 
19.00 uur ds. S. Tj. van der Hauw,voortzetting & dankzegging.
PINKSTERGEMEENTE KOM EN ZIEROTTERDAM
Hoek Boezemweg / GerdesiawegRotterdam
Zondag 11 december
10.30 uur Geen opgave ontvangen.Eventueel aanvullende informatiewww.komenzie.nl, tel. 010-4115450.
R.K. PAROCHIE DE GOEDE HERDER.DEELGEMEENSCHAP H.H. ANDREAS PETRUS EN PAULUS,MAASSLUIS
Kerkgelegenheid
: Petrus en Paulus-kerk: Andreasplein 1 3144 PL Maas-sluis. Parochiesecretariaat: Andreas-plein 1, 3144 PL : tel. 5912080.Bereikbaar: maandag, donderdag envrijdag 9.30-12.30 uur en 13.00-15.00uur.E-mail: secretariaat@appp.nlParochiesite: www.appp.nlGiro kerkbestuur: 114641 en 697113.
Leesrooster in de H. Eucharistie
“Gaudete” Derde zondag van de Ad-vent: Jesaja 61:1-2a + 10-11; uit Lucas1: 46-50 + 53-54; 1 Tess. 5 16-24; Jo-hannes 1,6-8 +19 -28.
Petrus en Pauluskerk
Zaterdag 10 december: 19.00 uur:Woorddienst met zang. Voorganger isde heer Cobben. Intentie: WilhelmusRoeters. Inzameling Voedselbank (zie mededelingen).Zondag 11 december: 9.30 uur:Woord- en Communiedienst m.m.v.het jongerenkoor “To Be Continued”.Tijdens deze viering is er kinderne-vendienst (zie mededelingen). Voor-ganger is de heer Cobben. Misinten-ties: Wilhelmus Roeters: Ans Valk;Jan Gordijn; Anton Sanders; Marga-retha van Zessen-van der Lely; Ma-ria Salomé Tavares; Koos van Mil.Inzameling Voedselbank (zie mede-delingen).Maandag 12 december: 9.00 uur Lau-den.Donderdag 15 december: 9.00 uurH. Eucharistie. Voorganger is pastorBiesjot.
DrieMaasHave
Zondag 11 december: 13.30 uur: Ou-derenviering. Voorganger de heerCobben.
Tweemaster
Dinsdag 13 december: 14.30 uur:Ouderenviering, voorganger pastorBiesjot. Misintenties: Koos van Mil;Piet Persoon; Louis Gram.
Kloosterkapel
Woensdag en Vrijdag: 9.00 uur Lau-den.
Basiliek St. Liduina en O.L. VrouwRozenkrans Schiedam
 Woensdag: 8.30 uur H. Eucharistie.Vrijdag: 8.30 uur H. Eucharistie.
H. Hart van Jezuskerk Schiedam
Woensdag: 9.30 uur H. Eucharistie.
MEDEDELINGENBHVers
 Tijdens alle zondagvieringen zijn ertwee BHV- ers (bedrijfshulpverle-ners) aanwezig.
Kindernevendienst
Zondag 11 december is het de 3e Ad-vent. Tijdens de viering is er kinder-nevendienst. We gaan luisteren naarhet verhaal van Johannes, maar watheeft dat met een ster te maken??Kom jij ook luisteren
Inzameling voedselbank
Op zaterdag 10 december en zondag11 december voor en na de vieringdoen ook wij weer mee aan de ge-zamenlijke actie van de kerken vanMaassluis voor de voedselbank. Ukunt helpen met b.v. levensmidde-len die nog een tijdje houdbaar zijn,producten voor persoonlijke hygiëne,babyvoeding etc.Zaterdag 10 december kunt u ook inleveren van 10.30-13.30 uur bij deBibliotheek aan de Uiverlaan.
Amnesty International
Zondag 11 december staat er na deviering weer een verkoopstand vanamnesty international in de nartex.
Adventsactie voor een aggregaat in’n kraamkliniek in DoualaKameroen
Dit jaar sluiten wij ons aan bij de Ad-ventsactie voor een aggregaat in ’nkraamkliniek in Douala Kameroen.Tijdens de komende advent periodezal er in het weekend van 17/18 de-cember nogmaals hiervoor gecol-lecteerd worden. Wij bevelen u vanharte deze actie aan en kijkt u vooruitgebreide informatie op het mede-delingenbord en de website. Als u uwbijdrage liever per bank overmaaktdan kunt u dit doen op rekeningnum-mer 65.31.00.000 t.n.v. Adventsactie,Den Haag o.v.v. aggregaat. De Pasto-raatsgroep.
Woorddienst enWoord- en Communiedienst
Op zaterdag 10 december is er eenWoorddienst (u kunt uw persoonlijkeintentie voor de viering in het boek noteren) en op zondag 11 december iser een Woord- en Communiedienst.In beide vieringen zal de heer Cobbenvoorgaan.
Op pad met de goede herder
H. Lukaskerk: 13 december 20.00uur: informatie en bezinning overhet evangelie van Marcus o.l.v. pastorKoeleman.St. Jan de Doper Visitatiekerk: 13 de-cember 14.00-15.30 uur: Leesgroepbehandelt de Doornse Catechismuso.l.v. pastor Meijer. Opgeven via se-cretariaat, Telefoon: 010-5912080 of via centraal e-mailadres: geloofsver-dieping.parochiedegoedeherder@hotmail.nl. De brochure staat in deinfomolen in de nartex van de kerk.
Werkgroep Geloofsverdieping:Dichter bij Marcus
Op dinsdagavond 13 december wordtal weer de derde activiteit gehoudenvan onze nieuwe parochiële werk-groep: Dichter bij Marcus is hetthema van deze avond. Het komendkerkelijk jaar staat tijdens de week-endvieringen de evangelist Marcuscentraal. Elke zaterdag/zondag krij-gen we een fragment te horen, maarwat is kenmerkend voor dit evangeliein zijn geheel? Wie is Marcus, watis zijn verhaal, waar legt hij accen-ten, welke kant van Jezus’ optredenbelicht hij meer dan de andere evan-gelisten? En nog belangrijker… hoedragen we de boodschap van Marcusover en wat nemen wij mee als inspi-ratie voor onderweg? U wordt vanharte uitgenodigd om met ons meeop pad te gaan deze avond, in hetvoetspoor van deze evangelist. Pas-tor Kees Koeleman begeleidt ons. Deavond wordt gehouden in de H. Lu-caskerk te Vlaardingen, Hoogstraat26, aanvang 20.00 uur. Er wordt eenvrijwillige bijdrage van u gevraagd.Indien u met de auto komt kunt ugratis parkeren aan de Hoflaan (oudekermisterrein). De Lucaskerk is be-reikbaar met buslijn 56, 57 en 127. Ukunt zich opgeven liefst via e-mail:geloofsverdieping@goedeherderpa-rochie.nl of via het secretariaat vanuw deelgemeenschap.Parochiesecretariaat
WEEKENDDIENSTHUISARTSEN
Er is buiten kantooruren één centraaltelefoonnummer voor de spoedgeval-lendienst van uw huisarts.
010-2493939
Dit is het nummer van de CentraleHuisartsen Post Nieuwe WaterwegNoord.
Gelieve dit nummer alleen te bellenwanneer u een dringende medischeklacht heeft,
die niet tot de volgendewerkdag kan wachten.Wanneer uw klacht wel kan wachten,belt u op de eerstvolgende praktijk-dag uw eigen huisarts.
SPOEDGEVALLENDIENSTTANDARTSEN
In de avond en in het weekend is dedienstdoende tandarts te bereikenvia één centraal nummer:
0900-8212230.
Gelieve dit nummer alleen te bellenwanneer u een ernstige tandheelkun-dige klacht heeft, die niet tot de vol-gende werkdag kan wachten. Wan-neer uw klacht wel kan wachten, beltu op de eerstvolgende praktijkdag uweigen tandarts.
OPENINGSTIJDEN APOTHEEK 
Overdag:
apotheken in Maassluisopen van 08.00-18.00 uur.De Rijnmond Apotheek Schubertlaan1, tel. 010-5912209) is op werkdagengeopend van 08.00 tot 19.00 uur enop zaterdag van 10.00 tot 17.30 uur.
Avonddienst- en Nachtdienst
Telefoon 010-4702645 (u wordt door-geschakeld naar regionale dienst-apotheek.
WEEKENDDIENST VERLOSKUNDIGEN
LIV Verloskundigen dienst mevr.Loura van Hees-Spijker of IrisLensveld, tel. 010-5922816; 06-22245541, b.g.g. 010-2493000.
Verloskundige Praktijk Maassluis
,
K. van Wijngaarden, K.T.M. Kou-wenhoven en J.A. van Dalen,
tel.010-5914380; 06-54937040, b.g.g.010-8939393
vervullen voor de eigenpraktijk weekenddiensten.
WEEKENDDIENSTENDIERENARTSEN
Openingstijden maandag t/m vrijdag8.30-19.30 uur voor dierenkliniek Maassluis en dierenkliniek “De Pol-der.Zaterdag van 9.00 - 13.00 uur alleendierenkliniek “De Polder”.Voor
spoedgevallen ‘s avonds
en inhet
weekend
kunt u bellen:Dierenkliniek Maassluis, tel.: 010-5914470 of Dierenkliniek de Polder,tel.: 010-5921978.
DIERENKLINIEK DE DELTA 
Dierenkliniek De Delta, Foppenpol-der 1, 3155 EA Maasland, tel.nr. 010-5920696.Openingstijden:ma t/m vr 08.00 - 18.00 uurdo 08.00 - 19.30 uur.
Voor spoedgevallen: ’s avonds/’snachts/ weekend 010-5920696.
CAREYN CONTACT
088-123 99 88 (lokaal tarief)
Careyn is van maandag t/m vrijdagvan 08.00 tot 17.00 bereikbaar voorvragen en informatie op het gebiedvan zorg en welzijn. Voor spoedgeval-len is Careyn Contact 24 uur per dag,7 dagen per week bereikbaar. Tevensis Careyn te bereiken via email: con-tact@careyn.nl.
DIABETESLIJN
033-4630566, info@dvn.nl, voor alle vragen over diabetes(24 uur per dag, ‘s nachts alleen ingeval van nood) en over de productenen diensten van deDiabetesvereniging Nederland.
MAATSCHAPPELIJKEDIENSTVERLENINGNIEUWE WATERWEG
Buro Algemeen MaatschappelijkWerk Maassluis
Veerstraat 13, 3142 CP Maassluis, tel.5914499.Het AMW biedt hulp bij psychosoci-ale problemen o.a. Relatie- en opvoe-dingsproblemen, verwerkingsproble-men (bijv. echtscheiding, overlijden,seksueel misbruik, mishandeling)angst- en spanningsklachten, asserti-viteitsproblemen, problemen rondomhomoseksualiteit, problemen op hetwerk of op school, problemen metmaatschappelijke organisaties. Kort-om het AMW is er voor personen dieproblemen hebben met zichzelf en/of met het functioneren in hun socialeomgeving. Naast individuele-, (echt)paar- en gezinsgesprekken, kan mendeelnemen aan groepen/cursussen.U kunt zich telefonisch of persoonlijk op kantoor aan de Veerstraat aanmel-den voor AMW hulpverlening vanmaandag tot en met vrijdag tussen09:00 – 10:30 uur. De hulpverleningis gratis en een verwijsbrief is nietnodig.Tevens biedt MDNW het SociaalRaadsliedenwerk voor hulp en ad-vies m.b.t. sociale wetgeving, be-zwaarschriften, aanspraak makenop regelingen en voorzieningen. Hettelefonisch spreekuur van de SociaalRaadslieden is op maandag, dinsdagen woensdag tussen 12:00 – 13:00uur. Ook kunt u een afspraak makenvia de receptie van maandag tot enmet vrijdag van 09:00 – 17:00 uur.Buiten kantooruren is in spoedei-sende gevallen een maatschappelijk werker bereikbaar via de algemenehulpcentrale, telefoonnummer 010-4763944.
SENSOOR:DAG EN NACHT ECHTE AANDACHT
Telefonisch bereikbaar: 010-4362323of 0900-0900-0767.Ook u kunt chatten of mailenInfo: www.sensoor.nl
PROTESTANTSE KERK MAASDIJK 
Zondag 4 decemberHet Kruispunt
09.30 uur: Ds. A. Westerdijk (Vlaar-dingen), 2e Advent + koffiedrinken.
De Hoeksteen
09.30 uur: Ds. G. van Dijk (Maas-sluis), 2e Advent + koffiedrinken,tevens jeugdkerk.
De Hoeksteen
19.00 uur: Ds. B. Schoone (Poeldijk).Kijk voor meer nieuws op www.pro-testantsekerkenmaasdijk.nl.
 VERENIGING VRIJZINNIGPROTESTANTEN AFD. MAASDIJK 
De diensten worden gehouden in onsgebouw aan de Maasdijk 40, zondag-morgen, aanvang 10.00 uur.
HOEK VAN HOLLANDPAROCHIE ST. EGBERTUS
Zondag 4 december 2e Advent
11.00 uur Woord-/Communievieringm.m.v. Parochiekoor. VOLT groep.
HEENWEGPAROCHIE ST. LAMBERTUS
Zondag 4 december 2e Advent
09.30 uur Woord-/Communievieringm.m.v. Parochiekoor. VOLT groep.
HOEK VAN HOLLANDEVANGELISCHE GEMEENTEDE BAZUIN
De samenkomsten beginnen om10.00 uur en worden gehouden inwijkgebouw ,,de Hoekstee”, Merca-torweg 50 te Hoek van Holland.
Zondag 4 december
Spreker: G. J. Pellikaan.
EVANGELISCHE KERK WESTLAND
Voorheen Evangelische Gemeente Parousia Naaldwijk.
Aula ISW Hoogeland, Prof. Holwer-dalaan 54-56, Naaldwijk.Aanvang 10.00 uur.
Zondag 4 december
dhr. R. Wassens.
 VLAARDINGENKERK VAN DE NAZARENER
Zwanensingel 1, Vlaardingen, tel.010-4748419
Zondag 4 december
9.30 uur en 11.30 uur Geen opgaveontvangen.
MARANATHA KERK 
Prof. Mekelstraat 255 VlaardingenWestIedere eerste zaterdag van de maandIndonesische samenkomst.
BELANGRIJKETELEFOONNUMMERS
Alarmnummer Politie, Brandweer, Ambulance 1-1-2Minder dringende meldingenvoor Politie of uwbuurtagent(lokaal tarief) 0900- 8844
Wijkteam Maassluis Oost
 JanVoorham-
Sluispolder-OostenSluispolder-West(wijkSluispolderenverspreide huizen)
HansStoopman-
Binnenstad Oost(wijk Sluispolder, Traan- schuurpolderenKapelpolder)
LeenBorsboom-
Verto, Bomendal enBloemenbuurt(wijkDijkpolder)
Wijkteam Maassluis West
Stanley Ramsaran-
Componistenbuurt, Koningshoek, Dijk- polderenHetBalkon(Wijk Kapelpolder)
 BertNotenboom-
VogelbuurtenBurgemeestersbuurt(wijkBurgemeesterswijk)
Haci Tarhan-
Steendijkpolder-Noord enZuid (wijk Steen-dijkpolderenMolenbuurt)
Politiebureaus in de regio:
Maassluis: Westlandseweg1, tel. 0900-8844Hoek vanHolland: 3151GC, Plancius83,tel. 0900-8844.Maasland enMaasdijk: tel. 0174-621661.
COMPLETEZORG THUIS
Hetcentrale meldpuntvoor ZorgThuisinhetWestland enMiddenDelfland vanZorginstellingenPieter vanForeestenZorgkringWestland is: 0900-7773536
ENECO
Postbus1014,3000BARotterdamKlantenservice:tel.:0900-0201(euro0,10/min)Klantendeskzakelijk:tel.:0800-1555(gratis)www.eneco.nl.StoringdienentewordendoorgegevenaanStedin(eenonderdeel vandeEnecoGroep)viahetNatio-naalstoringsnummergasenstroomtel.:0800-9009(gratis).
STEDIN
Netbeheerder voor gasenelectriciteit.Klantenservice tel. 0900-1426 (lokaal tarief).Storingeninstroom- engastoevoer dienente wordendoor-gegevenvia hetNationaal storingsnummer gasenstroom,tel. 0800-9009 (gratis).
CAIWAY televisie - internet - telefonie
Industriestraat30, Postbus45, 2670AANaaldwijkIwww.caiway.nl, E info@caiway.nl Voor hetaanvragenvaninformatie, technische vragenof storingenkuntu contactopnemenmethetservicenum-mer. De klantenservice is 24 uur per dag bereikbaar via088 2249 111(lokaal tarief).
MAASDELTAMAASSLUIS
Algemeentelefoonnummer........................010-5930430Telefoonnummer voor klachten..................010-5930410
GEMEENTEWERKEN
(afhalengrof huisvuil)10.00-12.00uur .......010-5916741
KLACHTENLUCHTVERVUILINGENGELUIDSHINDER
(meldkamer DCMR24uurper dag........................................................010-4733333
PATIENTENBELANGENVERENIGINGMAASSLUIS (IKG)
Voor informatie of problemenmetof over degezondheidszorg: tel: 010-4670522, Postbus391,3140AJMaassluis.
CAREYNCareyn Contact tel. 088-1239988 (lokaal tarief)
voor àl uwvragenover onze dienstenenhetaanvragenvanthuiszorgkuntu bellennaar de Thuiszorgcentrale.
 Servicepunt Maassluis/Maasland:
voor uitleen, verhuur enverkoop vanhulpmiddelenenin-formatie kuntu langsgaanbij hetServicepunt,Veerstraat13, 3142CP Maassluis, openop werkdagenvan9.00tot17.00uur.
Consultatiebureaus:
Hellingkade 1, 3144 EJ Maassluis; Dr. J. Schoutenlaan 32,3145SZ Maassluis; Graaf Dirk Il laan2,3155VSMaasland.
 Thuiszorgwinkel:
Oosthavenkade 44, 3134NWVlaardingen, openvanmaan-dagtotenmetzaterdagvan10.00tot14.00uur.
THUISZORG BUURTZORG
Voor verpleging en verzorging. Waldeck Pyrmont-straat 4, 2676 AR. Maasdijk, Maasland, Maassluis.Informatie: tel. 06-53552626.
STICHTING GOUWEZORG
Aanvullende thuiszorgorganisatie t.b.v. de reguliere thuis-zorgorganisatie Stichting Thuiszorg Nieuwe Waterweg-Noord (kruiswerk engezinsverzorging)24-uur per etmaalinzet van (wijk)verpleegkundigen, (wijk) ziekenverzorg-den, verpleeghulpenengezinsverzorgenden/-helpenden.24-uur per etmaal bereikbaar via tel.: 010-4738090.
MAATSCHAPPELIJKEDIENSTVERLENINGNIEUWEWATERWEGBuroAlgemeen Maatschappelijk Werk Maassluis
Veerstraat13, 3142CP Maassluis, tel. 5914499HetAMWbiedthulp bij psychosociale problemeno.a. Re-latie- en opvoedingsproblemen, verwerkingsproblemen(bijv. echtscheiding, overlijden, seksueel misbruik, mis-handeling)angst- enspanningsklachten, assertiviteitspro-blemen, problemenrondomhomoseksualiteit, problemenop hetwerk of op school, problemenmetmaatschappelijkeorganisaties. KortomhetAMWiser voor personendie pro-blemenhebbenmetzichzelf en/of methetfunctionereninhun sociale omgeving. Naast individuele-, (echt)paar- engezinsgesprekken, kan men deelnemen aan groepen/cursussen.U kunt zich telefonisch of persoonlijk op kantoor aan deVeerstraataanmeldenvoor AMWhulpverleningvanmaan-dagtotenmetvrijdagtussen09:00–10:30uur. De hulpver-leningisgratiseneenverwijsbrief isnietnodig.Tevens biedt MDNW het Sociaal Raadsliedenwerk voorhulp enadviesm.b.t. sociale wetgeving, bezwaarschriften,aanspraak makenop regelingenenvoorzieningen. Hettele-fonisch spreekuur vande Sociaal Raadsliedenisop maan-dag, dinsdagenwoensdagtussen12:00–13:00uur. Ookkunt u een afspraak maken via de receptie van maandagtotenmetvrijdagvan09:00–17:00uur.Buitenkantoorurenisinspoedeisende gevalleneenmaat-schappelijk werker bereikbaar via de algemene hulpcen-trale, telefoonnummer 010-4763944.
KRAAMZORG
CareynKraamzorgzorgtvoor deskundige zorgtijdensdethuisbevallingeninde kraamtijd. U kuntu iedere werk-dagtussen8.30uur en17.00uur aanmeldenvia
CareynKraamzorg Cliëntenservice, 088 - 123 9999.
Wij adviserenu omdittussende tiende enzestiende weekvande zwangerschap te doen.Voor assistentie tijdensde bevallingof bij thuiskomstuithetziekenhuisbeltu CareynKraamzorgBevallingenThuiskomst,
088 - 123 9911
.
‘MOEDERS VOORMOEDERS’
Alle inlichtingen over de aktie ,,Moeders voor Moeders”kunt u verkrijgen bij mevr Tineke Bijl, Aletta Jacobskade112, 3137 TC Vlaardingen, tel.: 010-4746665.
STICHTING MANTELZORG NWN
De StichtingMantelzorgNWN helptmantelzorgersmet:- informatie enadvies;- emotionele enpractische ondersteuning.Elke 1e donderdagvande maand iser mantelzorg-inn.Bezoekadres: Veerstraat13, 3142CP MaassluisTelefoon: 06-51694076Email: maassluis@mantelzorgnwn.nl
 ARGOS THUISZORG
Altijd in de buurt! Hulp in de huishouding, persoonlijkeverzorging, verpleging, individuele begeleiding, dagver-zorgingendagbehandeling, aanpassingeninhuis, perso-nenalarmeringenverpleeghuiszorgaanhuisvoor senioreninMaassluis. Bel tijdenskantoorurennaar 010- 409 3000,mail naar dtz@argoszorggroep.nl of kijk voor meer informa-tie op www.argoszorggroep.nl.
 ARGOS ZORGGROEP
Eenwarmonthaal ineenprofessionele omgeving.Zorgcentrumde Tweemaster: Vondelpark 2, 3141CJMaas-sluis, tel. 010 - 591 00 11, mail: tweemaster@argoszorg-groep.nl. Voor zorgcentrumzorg, aanvullende verpleeg-huiszorg, kortdurende opname, palliatieve zorg, dagver-zorgingendagbehandeling. Verpleeg- &reactiveringscen-trum DrieMaasHave: Stadsmolen101, 3146 CT Maassluis,tel. 010- 5923488, mail: dmh@argoszorggroep.nl.Voor psychogeriatrische ensomatische verpleeghuiszorg,somatische reactivering, ziekenhuisverplaatste zorg, cri-sisopname, vakantieopname en psychogeriatrische dag-behandeling. Zie ook www.argoszorggroep.nl.
 ARGOS EROPUIT
Blijven meedoen en (her)ontdekken. Praktische, recrea-tieve enculturele uitstapjesvoor zelfstandigwonende se-nioreninMaassluisenMaasland. Wie lid wordt, ontvangtde ArgosErOpUitpasentweemaandelijksde ArgosErOpUitkrant. Bel tijdens kantooruren naar 010 - 409 13 31, mailnaar argoseropuit@argoszorggroep.nl of kijk voor meerinformatie op www.argoseropuit.nl.
OPROEPCENTRALE
Voor vrijwillige ondersteuning thuis. Bestemd voor lang-durigziekenengehandicapten, ouderenmetbehoefte aanpsychosociale ondersteuning, ouderenmetgeheugenpro-blemen/dementie, kinderenen(jong)volwassenenmeteenverstandelijke en/of lichamelijke beperkingenmensendiebegeleidingnodighebbenbij bijvoorbeeld eenziekenhuis-of tandartsbezoek uitMaassluisenMaasland. Bel tijdenskantooruren naar 010 - 409 30 40, mail naar oproepcen-trale@argoszorggroep.nl of kijk voor meer informatie opwww.argoszorggroep.nl.
 VOORLICHTING OVERBORSTKANKER
Werkgroep OmgaanmetBorstkanker, tel. 010-5916634en010-5915731(alléénoverdag)
ZIEKEN- ENBEJAARDENOMROEPVLAARDINGEN
p/aHoly-ZiekenhuisUitzendingen:maandag-,dinsdag-endonderdagavondvan20.00tot22.00uurVoorverzoek-platen:donderdagavondtel010-4742222,toestel401
SCHULDHULPVERLENINGGEMEENTEMAASSLUIS
Voor inwonersvanMaassluisbestaatde mogelijkheid ombij ernstige problemenvanfinanciële aard of schuldsitua-tieshulp inte roepenvanhetProjectSchuldhulpverleninginhetstadhuis. Voor meer informatie:tel. 010-5931550, iedere werkdagvan11.30-12.30uur.Inloopspreekuur: dinsdag9.30-11.30uur.Ingang: sociale dienst.
 AFDELING SOCIALEZAKENENWERK-GELEGENHEID (VOORMALIGESOCIALEDIENST)
Stadhuis Koningshoek, Postbus 55, 3140 AB Maassluis,tel.: 010-5931935.Telefonisch spreekuur van11.30tot12.30uur.Spreekuur volgensafspraak. Hetmakenvaneenafspraak dagelijksvan08.00tot12.30uur of via hettelefonisch spreekuur.
 AA(ANONIEMEALCOHOLISTEN)WERKGROEP,,WESTLAND’’
Postbus79, 2670AB Naaldwijk,Groepsavond elke maandagavond van19.45- 22.00uur opDe Hunselaar 1te Honselersdijk. Inlichtingen:tel. 0174-628870(Peter).
STICHTING KORRELATIE
Voor (anonieme)hulp, informatie enadviesbij psychischeenpsychosociale problemen.Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09:00 – 18:00.0900–1450(15ct/pm)Mailenkan24uur per dagnaar vraag@korrelatie.nlChattenkanop werkdagenvan09:00- 17:30via www.kor-relatie.nl
SENIORENWELZIJN, LOCATIEMAASSLUIS
Seniorenwelzijn helpt bij het zelfstandig (kunnen) blijvenwonen van ouderen. Door het bieden van ondersteuning,ontmoetingsplekkenenactiviteiten.OntmoetingscentrumDe VlootDe Vloot72, 3144PC Maassluis. Tel.nr. 010-5911144.OntmoetingscentrumDe VlietArthur vanSchendelstraat25, 3141ASMaassluis.Tel.nr. 010-5915000
TELEFONISCHEHULPDIENST
Telefonische Hulpdienstvoor geestelijke- ensociale nood:tel.: 010-4731161
PRAAT-UIT-LIJN
Voor geestelijke hulp, tel.: 0174-416441(dagennacht)of schrijf postbus122, 2690AC ‘s-Gravenzande.
 V.B.O.K.
Vereniging terBescherming vanhetOngeborenKind.
Deze verenigingbiedthulp bij ongewenste zwangerschapenna zwangerschapsverliesengeeftvoorlichtingop scho-lenenverenigingen. Ervanuitgaande, datde mensvanaf deconceptie beschermwaardigis.V.B.O.K.: Arnhemseweg23, Postbus559, 3800AN Amers-foort. Tel.: 033-4605070, hulplijn: 0900-2021088 (dag ennachtbereikbaar). Postbank: 2585780.
MEEZuid-Holland Noord
Hooikade 30, 2627 AB Delft, tel. 015- 2131151- www.meebijdehand.nl
DeconsulentenvanMEEgeveninformatie,advies,ondersteuning en kortdurende begeleiding aan mensenmeteenlichamelijkeofverstandelijkebeperking,eenont-wikkelingsachterstandofeenchronischeziekte.MEEon-dersteuntookinitiatievenvan(groepen)oudersenverzorgteencursusaanbodopmaat.OpverzoekverzorgtMEEvoorlichtingsbijeenkomsten.Dewebsitewww.meebijdehand.nlheeftuitgebreideinfor-matieoveralleswattemakenheeftmet(hetlevenmet)beperkingen.
 VLIETLAND-ZIEKENHUISMaassluis
, Buitenpolikliniek De Vloot206Algemeen...................................................010-5921822
Schiedam
, Vlietlandplein2, 3118 JH SchiedamAlgemeen.................................................010-8939393Afsprakenpolikliniek ...............................010-8930000Bezoektijden: dagelijksvan16.00tot19.30uur
ZIEKENFONDS: ZORGVERZEKERAARD.S.W.
Hoofdkantoor: ‘s-Gravelandseweg555, SchiedamPostbus173, 3100AD Schiedam, tel.: 010-2.466.466.
Dagelijks rijdend loket
Open: dinsdagmiddagvan14.00-16.00uur; donderdagoch-tend van08.30- 10.30uur envrijdagvan13.30-16.00uur.Op hetparkeerterreinvanKoningshoek bij hetpostkantoor.
RODEKRUIS,
 
afd. Welfare
Kontaktmevr. v. d. Hoek tel.: 010-5926117;mevr.Nieuwboer; tel. 0105919429
 VPTZ, VOORZORG INDELAATSTELEVENFASE
Voor menseninde laatste fase vanhunlevenbiedtde Stich-ting Vrijwilligers PalliatieveTerminale Zorg (VPTZ) hulp.Vrijwilligersvande stichtingondersteunencliëntenenhunfamilieleden. Informatie: 06 –12471661.
 AMIVEDI
Opsporingsdienstvoor dieren, Westland,tel.: 010-4342068.
GGD NIEUWEWATERWEG NOORD
Postadres: GGD Nieuwe WaterwegNoord,Postbus3051, 3130CB Vlaardingen.Tel.: 010-2488080. Fax: 010-2488088.
 ASVZZuid West Nieuwe Waterweg Noord
Biedtwonenendienstverleningop maatinMaassluis(DeLuit), Vlaardingen(Nooitgedacht)enSchiedam(De Blijhof), zowel permanent(24uursopvangingroepen)alskortdurend (ind. begeleidingof noodopvangenlogeren)aanmensenmeteenverstandelijke handicap.Tel.: 010-5925784of manager M.J. Simons, tel. enfax: 010-4263765of 06-53364298.
SOS Telefonische Hulpdienst
: 0900-0767
 Allochtone Vrouwen Telefoon
: 0104367171
 Vraagwijzer Zorg en Welzijn:
0104362244
STICHTING ONDEREENDAK(STOED)
Stoed begeleidtmensenvan18 jaar enouder metpsychia-trische en/of psychosociale problematiek, die zozelfstan-digwillen(blijven)wonen.Door middel van begeleiding in de thuissituatie, be-schermd wonen, dagactiviteiten, dak- en thuislozenpen-sion, hulp bij financiële problemen(budgetbegeleidingenbudgetbeheer), begeleid werkenenreïntegratie. Stoed iswerkzaaminde regioNieuwe WaterwegNoord.Bezoekadres: Zuidvliet111Ate Maassluis.Telefoon: 010-5991991Fax: 010-5991999 .Email: info@stoed.nl Website: www.stoed.nlPostadres: Postbus653140AB Maassluis.
DIERENAMBULANCE VLAARDINGEN-MAASSLUIS-MAASLAND
De dierenambulance is24uur per dagbereikbaar voor die-ren die in nood zijn in het gebied Vlaardingen-MaassluisenMaasland (Gem. Westland). De ambulance isbereikbaaronder nummer 06-51166899.De dierenambulance maaktonderdeel uitvanhetdierente-huis(asiel)te Vlaardingen.Gevonden huisdieren worden daar naar toegebracht enverzorgd in afwachting van de eigenaar. In het wild le-vende dieren worden opgevangen en doorgebracht naarspecialistische opvangpunten. Voor het opvangen van dedieren heeft de stichting een overeenkomst met de ge-meentenVlaardingen-MaassluisenMaasland.
n
oteren
Kerstmarktin de Immanuelkerk 
Op zaterdag 10 december 2011 wordtin de Immanuelkerk een kerstmarktgehouden. Er zijn diverse stalletjesmet tweedehands kerstartikelen.Kerstkaarten die de creaclub gemaaktheeft, ook andere leuke kerstartikelendie de creaclub gemaakt heeft zijn tekoop. Zoals zelf gemaakte houtenkaarsenstandaards. Ook glasplaat- jes met kerstfiguur erin gegraveerden een zelfgemaakte kerststal. Eenkalender 2012 met foto’s van de ge-brandschilderde ramen is te koop.Een pop die is aangekleed mag u eennaam geven. Ook is er een loterij metkleine prijzen.Ook voor de inwendige mensen is ge-zorgd. Koffie en thee met wat lekkererbij. Chocolademelk met slagroom.Zelfgemaakte erwtensoep en toma-tensoep.Wanneer:10 december 2011Tijd: 10.00 tot 16.00 uur.Waar: Immanuelkerk, LangeBoonestraat 5. U bent van harte wel-kom.
Zondagavondzang 
Zondag 11 december a.s. om 19.00uur is er weer een zangdienst in deImmanuelkerk te Maassluis.Voorganger is Ds. Kees van Velzenuit Lelystad. Thema: “Gebedsverho-ring?”.Muzikale medewerking verleent hetGroot Nederlands Mannenkoor o.l.v.Gezinus Veldman. Dit koor bestaatuit 175 enthousiaste zangers, afkom-stig uit alle windstreken van ons land.Het prachtige Seifert-orgel wordt be-speeld door de bekende organist Ar- jan Breukhoven. Er is weer veel sa-menzang van bekende liederen. Vooreen liturgie wordt gezorgd. Iedereenis van harte welkom.Werkgroep Zondagavondzang.
ZinInZondag 
bij de Vrijplaats voor ZingevingNPB Maassluis
Locatie: Het Witte Kerkje aan deConstantijn Huygensstraat 1.Datum zondag 11 december 2011Aanvang 10.15 uur; afronding onge-veer 12.00 uur.Samen onderzoeken we aan de handvan eigen voorbeelden en ervaringennaar antwoorden op de vraag: ‘Heefthet leven zin?’Een ZinInZondag-Ontmoeting heefthet karakter van een filosofisch cafémet ruimte voor spiritualiteit.Alle belangstellenden zijn van hartewelkom.Kosten voor deelname: 6,-.Gespreksleider is Maja Nieuwenhuis-den Dulk.Info.: npb-maassluis@kabelfoon.netof 010-4260756 of 06-29267305.www.vrijzinnigmaassluis.nl
CandelightdienstLeger des Heils
Op zondagmiddag 18 december iser in het Leger des Heils een sfeer-volle candlelightdienst, De dienstbegint om 16:00 uur.Er zal veel worden gezongen. Me-dewerking word verleend door eenbrassensemble van het Leger, enhet projectkoor Christmas GospelMaassluis.Dit koor, bestaande uit mensen vanbinnen en buiten het Leger, heeft deafgelopen weken hard gewerkt omeen gevarieerd kerstprogramma inte studeren. Naast het luisteren, zul-len we ook veel zelf zingen.Na afloop is er iets te drinken metiets lekkers erbij. Het koor en demiddag staan onder leiding van Je-roen Herben.Adres: Noordvliet 61, tel; 010-5912715,korps.maassluis@legerdesheils.nl.Website:www.legerdesheils-korps-maassluis.nl
KerkradioMaassluis
Kanaal 2 Aanvang 18.45 uurVoor de uitzending van woensdag14 december is het volgende pro-gramma samengesteld.1. Opening:“Wanneer de schemer valt”2. Psalm 1193. Op U mijn Heiland blijf ik hopen4. Over heel de wereld5. Meditatie n.a.v. 1 Corinthiërs15:58Thema: ‘Vergeefse moeite ? ’6. Geest van hierboven7. Blijf hem maar trouw8. De jarigen9. Bruidsparen10. Sluiting:Voor de volgende uitzendingen kuntu verzoeknummers aanvragen totvrijdag 16 december a.s.John Post, Fenacoliuslaan 16, tel.010-5917470 (hjpost@kabelfoon.nl)
Goed gedaan!!
Op zondag 11 december is er eennieuwe Impulsdienst in Het Kruis-punt in Maasdijk.Deze dienst begint om 10.00 uur ende voorganger is ds. H. M. Habekotté.Muzikale begeleiding is in handenvan A5 en het thema voor deze mor-gen is: Goed gedaan!De kinderen kunnen deze dienst dezakjes (die zij in de zendingsdienstop 6 november gekregen hebben) methun verdiende geld erin inleveren. Deopbrengst is bestemd voor de Arabi-sche Wereld Zending om harddisksaan te schaffen voor de Arabischewerkers om Bijbels materiaal op tezetten.Het belooft weer een inspirerendedienst te worden, waarvoor we u en jou van harte uitnodigen: zondag 11december om 10.00 uur in Het Kruis-punt. Wees welkom!!
Koffieochtend
U bent van harte uitgenodigd voor dekomende koffieochtend! Voor dezekoffieochtend wordt iedereen uitge-nodigd om zijn of haar favoriete ge-dicht mee te nemen. Na de voordrachtvan de meegebrachte gedichten kun-nen we met elkaar hierover van ge-dachten wisselen. We hopen op eengezellige ochtend met elkaar! U bentvan harte uitgenodigd op: donderdag8 december. Vanaf 10.00 staat de kof-fie klaar en bent u van harte welkomin het Kompas, Ibisstraat 1.Namens de gemeente van de Geref.Kerk vrijgemaaktJanny, Fenneke, Stientje & AmmieVoor inlichtingen kunt u bellen: 010-5925637.
Pet
 Dat de goochelaar niet goed was,bleek tijdens zijn show al gauw.Toen hij een konijn uit dehoge hoed wilde toveren,kwam de aap uit de mouw. Jaap van Oostrum
Intrede- enbevestigingsdienst
Zondagmiddag 11 december vindtom 15.00 uur de bevestiging van denieuwe predikant in Maasdijk, ds.L.C. van der Eijk, plaats.De intrede en bevestiging is om 15.00uur in De Hoeksteen aan de Prinsen-laan in Maasdijk.U en jij worden van harte uitgenodigdom deze dienst, die bestemd is voor jong en oud, bij te wonen.Voor de allerkleinsten is er oppasaanwezig en we hopen met elkaar eengezegende dienst te mogen beleven.Van harte welkom!
 
www.maassluis.nl
Week 49
Een veertiendaagse uitgave van gemeente Maassluis
Redactie: Communicatie, StadhuisPostbus 55, 3140 AB MaassluisTel. 14 010, gemeente@maassluis.nl
8 DECEMBER 2011MAASSLUISE COURAN3
Maatschappelijke organisatiesdoen mee aan proefprojecten
Levendige discussie over nieuwe aanpak van problemen
Hoe pakken we de (ervaren) overlast van jongeren aan, zodat deinwoners van Maassluis zich veilig voelen? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat kwetsbare groepen zoals ouderen en gehandicaptenkunnen blijven deelnemen aan de samenleving? Deze onderwerpenstonden centraal tijdens twee bijeenkomsten die de gemeenteMaassluis vorige maand organiseerde voor maatschappelijkeorganisaties, bedrijfsleven, onderwijs en verenigingen in de stad.Interessante thema’s. Maar zijn veel organisaties hier niet allang meebezig? “Dat klopt,” aldus wethouder Pieter Kromdijk tijdens één vande bijeenkomsten. “Maar de gemeente vindt dat het anders moet énkan. Veel organisaties redeneren nu nog vooral vanuit hun eigenaanbod. In de toekomst moet de vraag van de burger centraal komente staan.” Verrassende coalities
En dat is bittere noodzaak. Degemeente wordt geconfronteerdmet forse bezuinigingen en derijksoverheid legt steeds meer ophet bordje van de gemeente. Bo-vendien verandert de maatschap-pij in een hoog tempo: de verzor-gingsstaat verdwijnt, er komensteeds meer ouderen die zorg no-dig hebben en ondertussen viertde individualisering hoogtij. Ont-wikkelingen als deze vragen omeen andere benadering van pro-blemen. De gemeente wil dat or-ganisaties met andere, vernieu-wende plannen komen. Dat zemeer en beter samenwerken, ver-rassende coalities vormen en zoeffectievere en efficiëntere oplos-singen vinden. Ook de rol van degemeente zal veranderen; zij zalminder het beleid bepalen enmeer als regisseur optreden.Pieter Kromdijk: “De maatschap-pelijke organisaties hebben im-mers de kennis en vaardighedenin huis, dus zij zullen met crea-tieve oplossingen moeten ko-men. En de samenwerking zoe-ken. Met elkaar, met hetverenigingsleven en met inwo-ners en bedrijven.”
Proefdraaien
Om de organisaties en de ge-meente te laten wennen aan dezeandere manier van werken wordter eerst proefgedraaid met tweeprojecten. Het ene project gaatover het gevoel van onveiligheiddoor overlast van jongeren, hetandere over de deelname vankwetsbare groepen aan de sa-menleving. Tijdens de druk be-zochte bijeenkomsten in novem-ber (er waren zo’n 40 organisatiesen instellingen vertegenwoor-digd) konden de deelnemers ken-nismaken met elkaar en werdgesproken over de projecten.Veel aanwezigen reageerden po-sitief. ‘Het is goed dat we hier met elkaar zijn. Je hoort veel de-zelfde initiatieven. Maar ieder heeft zijn eigen expertise. Latenwe daar gebruik van maken enonze krachten bundelen”, alduséén van de aanwezigen’. Maar er waren ook kritische geluiden.Sommige organisaties vondendat ze al veel samenwerken metanderen: “Waar moeten we decreativiteit vandaan halen om hetanders te gaan doen?”
 Anders samenwerken
Wethouder Pieter Kromdijk:“Sommige voorzieningen in destad, zoals dagbesteding, wordenaangeboden door verschillendepartijen. Er is nu nog teveel spra-ke van deeloplossingen die losstaan van elkaar. We willen datdeze partijen gaan samenwerken.Dat ze bekijken waar hun voorzie-ningen elkaar overlappen en opwelke terreinen er nog geen aan-bod is. En vervolgens met oplos-singen komen die de problemenintegraal aanpakken. Het gaatniet om het bundelen van het be-staande aanbod, maar om nieuweinitiatieven. De vraag is bijvoor-beeld niet: wie kan ouderen hel-pen met het aantrekken vansteunkousen maar: hoe kunnenwe er samen voor zorgen dat ou-deren zo lang mogelijk zelfstan-dig kunnen blijven.”Wethouder Gerard van der Weesvoegt daaraan toe: “We laten het
 Voorkom inbraak:maak van uw huis géén etalage
De donkere dagen zijn weer aangebroken. Dit brengt warmteen gezelligheid met zich mee,maar óók gelegenheid voor on-gewenst bezoek. Elke inbraak iser één te veel. Een woningbraak is een ernstige inbreuk op uwprivacy.
Naast materiële schade is deemotionele schade vaak groot.Het gevoel van onveiligheid kansoms lang duren. Gelukkig kuntu zelf het een en ander doen omeen inbraak te voorkomen.
Graag geven we enkele tips:
- Zorg voor inbraakwerend hang-en sluitwerk;- Laat nooit sleutels zitten aande binnenzijde van het slot;- Doe de voordeur ‘s avonds ophet nachtslot;- Zorg voor goede verlichting bijtoegangsdeuren;- Houd het groen rondom de wo-ning laag;- Merk waardevolle voorwerpenmet postcode / huisnummer;- Maak foto’s van waardevollevoorwerpen;- Berg waardevolle spullen op ineen kluisje thuis of bij bank;-
Maak van uw huis geen etalage;
 - Berg ladders of ander klimma-teriaal op achter slot en gren-del;- Bel bij onraad of verdachte si-tuaties direct de politie
Bij het verlaten van de woning 
- Laat als het donker is en u vanhuis bent, net zoveel lichtbranden als normaal;- Gebruik een schakelklok endenk daarbij ook aan de bo-venverdieping;- Sluit ramen en deuren goed af;- Doe de deur altijd goed op slot(nachtslot, penslot), ook als umaar even weg bent;-
Leg nooit sleutels onder de bui-tenmat of ergens anders buiten;
Vroeger controleerden inbrekersde papieren brievenbus om tekijken of iemand voor langeretijd afwezig was. Nu worden di-gitale brievenbussen bekeken.Vermeld dus geen herleidbareadres- of vakantiegegevens opsociale media zoals Hyves, Twit-ter en Facebook. Scherm per-soonlijke berichten af voor po-tentiële inbrekers.
Babbeltruc
Het gebeurt regelmatig dat die-ven met een smoesje aanbellenen zo een huis weten binnen tekomen. Soms vragen ze u omeen glaasje water of om pen enpapier en glipt een handlanger uw huis binnen, terwijl u hiermeebezig bent. Ook doen dieven zichwel voor als meteropnemer of re-parateur. De dieven kunnen man-nen, vrouwen of kinderen zijn.Vaak zijn oudere mensen slacht-offer van deze praktijken.• Laat nooit zomaar een onbe-kende binnen;
Wilt u iemand ergens mee hel-pen, laat ze dan buiten staanen sluit de buitendeur terwijl uhaalt wat u wilt geven (een penof een glas water bijvoorbeeld);
• Dieven komen in alle vormenen maten en dragen vaak keu-rige pakken. Ook schattigogende kinderen of moedersmet kinderen zijn niet per de-finitie te vertrouwen;
Laat vreemden geen gebruikmaken van uw toilet, verwijs zeliever naar een openbaar toilet;
• Vraag meteropnemers en repa-rateurs naar hun legitimatie encontroleer deze goed. Verteldirect dat u met het bedrijf of de instelling zult bellen en doedit ook echt. Kijk in het tele-foonboek voor het nummer.Sluit de deur terwijl u belt;• Laat mensen geen gebruikma-ken van uw (mobiele) tele-foon. U kunt ze eventueelkleingeld geven voor eenmunttelefoon.Betaal geen (porto)kostenvoor pakjes die u niet heeftbesteld. Er zijn gevallen be-kend waarbij een nepkoerier mensen vraagt te pinnen viaeen mobiel pinapparaat. Hetverkeerde pasje wordt dan te-ruggegeven en er wordt geldvan de rekening gestolen.Bij de publieksbalie in het stad-huis kunt u gratis een Beveili-gingswijzer ophalen. Hierinstaan tips ter voorkoming vanwoninginbraak.
 
bestaande beleid niet los. Maar we willen wel dat de problemenmeer vanuit het veld worden be-naderd. Met deze twee projectenwillen we onderzoeken of maat-schappelijk aanbesteden meer-waarde heeft. Want vernieuwingis echt nodig, als je kijkt naar alleontwikkelingen die op ons afko-men.”
Tot 1 februari
Na de avonden zijn verschillendecoalities van organisaties, bedrij-ven en verenigingen aan de slaggegaan met het maken van plan-nen voor de twee proefprojecten.Ze hebben tot 1 februari aan-staande de tijd om deze in te die-nen bij de gemeente.
 
Renoveren en conserveren van Schansbrug in historische binnenstad
De Schansbrug aan de Marnixkade in de historische binnenstad vanMaassluis verkeert in een slechte staat, waardoor deze moet wordengerenoveerd en geconserveerd. De werkzaamheden starten op maan-dag 9 januari 2012. De bewoners, ondernemers en bezoekers op enrond het schanseiland zullen overlast ondervinden van de noodzake-lijke werkzaamheden en de gevolgen voor het verkeer via de weg enhet water. Met een strakke planning en een goede verkeersomleiding wordt ernaar gestreefd om de hinder zoveel als mogelijk te beperken.
De werkzaamheden starten maan-dag 9 januari 2012. Vervolgens isde Schansbrug in de periode vandonderdag 19 januari 2012 tot enmet maandag 23 april 2012 afge-sloten voor het wegverkeer.
Het gemotoriseerde verkeer wordt met borden omgeleid viade Ankerstraat, Hellingkade, Ha-ringkade, Govert van Wijnkade,Industrieweg, Mozartlaan, West-landseweg en Noorddijk.
Voetgangers en fietsers kunnengebruik maken van de Ankerstraat,
Knutselen met natuurlijkematerialen in het NME
Op woensdag 14 december is er in het Centrum Natuur-en Milieuedu-catie een creatieve middag waar kinderen kunnen knutselen met na-tuurlijke materialen. Het thema van deze knutselmiddag is “Winter”.
De kinderen kunnen van allesmaken: houten sterren, kerst-kaarten, een wierookpotje vanklei, een kaartenhouder van eenkei, een houten kabouter, eenwinterstukje voor op tafel, eenwaxinelichtjeshouder of een mo-biel. Ook kunnen de kinderenkastanjes poffen en pinda’s rij-gen. Met gezellige muziek en deopen haard aan wordt het weer super gezellig!De middag is gratis, kinderen van6 tot 12 jaar zijn van harte wel-kom op de Albert Schweitzerdreef 433. Jongere kinderen zijn na-tuurlijk ook welkom, maar welonder begeleiding van een vol-wassene. Het gaat om een in-loopactiviteit, dus het program-ma is niet middagvullend.
 
Dierentuinactie Dinsdag- en Vrijdagmarkt:
 Vanaf 10 december 2011 tot enmet 10 januari 2012 kunnen deklanten op de markt een gratistoegangbewijs winnen.
Bij elke aankoop op de marktontvangen consumenten van elkeondernemer een kanskaart meteen unieke code.Met deze code kunnen klantenonline checken of ze een GRATISdierentuinkaart naar keuze heb-
Wibi bedankt en neemt afscheid
 Vier schooljaren was Wibi detrouwe mascotte van het project ‘West Beweegt’ voor leerlingen van de Kardinaal Alfrinkschool enDe Westhoek. Dit project was eenonderdeel van de impuls Buurt-Onderwijs-Sport (BOS) van het ministerie van Volksgezondheid,Welzijn en Sport, die het project ook voor 50% financierde. Het project eindigde, volgens plan-ning, in juni 2011 maar diverseinitiatieven vanuit het project vin-den doorgang of worden verder uitgebreid, zodat alle jeugd inMaassluis gemotiveerd wordt omte (blijven) sporten, bewegen engezond te eten.
De gemeente Maassluis noemt‘West Beweegt’ een succesvolproject. Het project is met veelenthousiasme omarmd, door dedeelnemende kinderen, maar ze-ker ook door de betrokken leer-krachten en de Maassluise sport-aanbieders. De kinderen hebbenveel kunnen sporten en bewegen,de Kardinaal Alfrinkschool en DeWesthoek hebben zelf sportieveen gezonde initiatieven ontplooiden er zijn verbindingen gelegdtussen sport en onderwijs. De po-pulaire onderdelen van hetproject, de pauzesport en desportkennismakingslessen, zijninmiddels uitgebreid naar alleMaassluise basisscholen, onder de noemer van ‘Veilig Opgroeienmet het Centrum voor Jeugd enGezin’ en ‘Kies voor Sport’. Hier-mee wordt de promotie van be-wegen en sporten voor jeugdvoortgezet.Mascotte Wibi bedankt namensde gemeente de teams en deleerlingen van de KardinaalAlfrinkschool en De Westhoekvoor hun inzet en enthousiasme.Ook zeggen we ‘bedankt’ tegende Maassluise sportaanbiedersvoor hun betrokkenheid: ManegeDe Nieuwe Oranjehoeve, MBVGreen Eagels, Wellness Center Maassluis, CKC Maassluis, Ballet-center Koningshof, Dance Com-pany M’Joy, TOG Maassluis, Ma-horokan Sports Club, ZwembadDol-fijn, DWSV, MHV Evergreen,Maassluise Volleybal Club, TVEvergreen, HSV Gophers, Figh-ting4All, Unitas ‘63, VRB Maas-sluis, tennisschool Mark van der Haven, Racket- en PartycentrumMaassluis, balletstudio MarionSchouten, stichting Fietspromo,Stichting Jocotal, Stichting Out-door Sport Promotion Maassluis,Badminton Club Maassluis en an-deren. Als laatste bedanken wijalle andere partners in het pro-ject, zoals Jongerenwerk WelzijnE25, groente- en fruithandel v.o.f.De Zuidvliet, het Albeda Collegeen Intersport Biesheuvel.Voor meer informatie over ‘WestBeweegt’ of vragen over sport inMaassluis kunt u contact opne-men met het Sportservicepuntvan de gemeente Maassluis, viasportservicepunt@maassluis.nl of (010) 593 1797.
 
ben gewonnen.Mocht je geen dierentuinkaartjehebben gewonnen, dan ontvangtmen een kortingsvoucher van eenof meer ondernemers op demarkt.
 
Nieuwe gemeentelijke website online
Op woensdag 7 december 2011heeft de gemeente Maassluishaar nieuwe website gelanceerd.De website is gestoken in eennieuwe vormgeving die past bijde huisstijl van de gemeente.
Maar naast een nieuw ‘jasje’ is dewebsite nu toegankelijker en over-zichtelijker en voldoet deze aan lan-delijk vastgestelde webrichtlijnen.
 Veranderingen
De nieuwe website kent nogal watveranderingen. Op de startpaginakunt u bijvoorbeeld direct door-gaan naar nieuws, twitter (@gem_Maassluis), het digitaal loket of aankomende evenementen. Ook isde menustructuur verbeterd, zodatu in één oogopslag de onderverde-ling en eenduidigheid te zien krijgt.Dit maakt het zoeken makkelijker.U kunt zich zo 24 uur per dag lateninformeren over ontwikkelingen inde stad, veelgestelde vragen en deantwoorden daarop, en onze pro-ducten en diensten. Verder biedt desite u meer mogelijkheden om aan-vragen digitaal te doen, eenvoudigvanuit uw huis of bedrijf. Aan devindbaarheid en de doorzoekbaar-heid van de nieuwe website is totslot veel aandacht besteed. U kunthet zoeksysteem vergelijken metbijvoorbeeld Google.
Iets te melden!
Merkt u dat op onze nieuwe web-site iets niet klopt, niet werkt of ontbreekt? Laat het ons dan wetenvia het digitaal meldingsformulier onder Digitaal Loket > Iets te mel-den! Want samen met u kunnen wijde website nog verder verbeteren.
 
Hellingkade, Haringkade, Govertvan Wijnkade, Keucheniusstraat,Mackayplein, P.J. Troelstraweg,Heldringstraat en Noorddijk.
Het scheepvaartverkeer zal ge-stremd zijn in de periode vandonderdag 19 januari 2012 tot enmet woensdag 25 januari 2012.In een later stadium zal er we-derom een stremming zijn. Debedrijven die gebruik maken vanhet transport via het water wor-den over die exacte data later opnieuw geïnformeerd. Voor dezestremmingen is helaas geen alter-natieve route voorhanden, zodatde bedrijven in de directe omge-ving zijn verzocht hiermee reke-ning te houden in hun bedrijfs-voering.
 

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->