Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sri Rudram Tamil

Sri Rudram Tamil

Ratings: (0)|Views: 15|Likes:
Published by satish kumar

More info:

Published by: satish kumar on Dec 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/22/2013

pdf

text

original

 
http://www.geocities.com/nayanmarsrudram_etc_Tamil.doc Last Upd: 9-Dec-031
Rudram, Chamakam, Purusha Suktam, Narayana Suktam, Durga Suktam, Shanti mantraTable of Contents
Õò
3
3
3
Note
: The text in this document is formatted differently from the usual Sanskrit texts. I have tried to bemore phonetic to help the reader follow it more easily when others chant it. Please let me know if there areerrors in these. Those who are interested in chanting these should learn formally from a guru to ensure proper pronunciation and intonations.V. Subramanian (nayanmars @ yahoo.com)
========================================================
‚ Õò‚ Õò‚ Õò‚ Õò
3333
ÃôÃÃôÃÃôÃÃôÃ
····
îÉ:îÉ:îÉ:îÉ:
||
¿Á¸õ¿Á¸õ¿Á¸õ¿Á¸õ
||
||
ÄÌ
4
ý¡…:
||
µõ ¸
3
½¡É¡''õ òÅ¡ ¸
3
½À¾¢ì
3
(\)õ †Å¡Á§† ¸Å¢õ ¸Å£É¡õ-¯ÀÁ
·
îà Ŋ¾Áõ
|
ˆ§Â‰¼
2
áƒõ ô
3
ËÁ½¡õ ô
3
ËÁ½ŠÀ¾ ¬É:(
·
î)-
·
îÕ\ñÅý-ë¾¢À¢
4
Š-…£¾
3
-…¡¾
3
Éõ
|
(‚) Á†¡-¸
3
½À¾§Â ¿Á:
||
«ŠÂ‚ Õò
3
áò
4
¡Â(ô) ôÃ
·
îÉ Á†¡ÁóòÊÂ, «§¸¡
4
à Õ\„¢:,«Û‰Îô º
2
ó¾
3
:,…í¸÷„½ ã÷¾¢(Š) ŠÅå§À¡ §Â¡…¡-Å¡¾¢
3
òÂ:(ô) ÀÃÁÒÕ„:(Š) … ²„ Õò
3
§Ã¡§¾
3
ž¡
|
¿Á:(
·
î)
·
º¢Å¡§Â¾¢ À£ 
3
ƒõ
|
·
º¢Å¾Ã¡-§Â¾¢
·
ºì¾¢:
|
Á†¡§¾
3
Å¡-§Â¾¢ ¸£Ä¸õ
|
‚ …¡õÀ
3
…¾¡
3
·
º¢Å(ô) ôÃ…¡¾
3
…¢ò
3
ò
4
Â÷§¾
2
ƒ§À Ţɢ§Â¡¸
3
:
||
 
http://www.geocities.com/nayanmarsrudram_etc_Tamil.doc Last Upd: 9-Dec-032
µõ, «ì
3
É¢-§†¡òáò-Á§É «íÌ
3
‰¼¡
2
ô
4
-¡ó' ¿Á:
|
¾
3
÷
·
º-â÷½-Á¡…¡ò-Á§É ¾÷ƒÉ£ô
4
-¡ó' ¿Á:
|
º¡Ð÷-Á¡Š-¡òÁ§É Áò
4
ÂÁ¡ô
4
-¡ó' ¿Á:
|
¿¢å¼
4
·
ÍÀ
3
ó¾¡
4
ò-Á§É «É¡Á¢¸¡ô
4
-¡ó' ¿Á:
|
ˆ§Â¡¾¢‰§¼¡-Á¡òÁ§É ¸É¢‰Ê
2
¸¡ô
4
-¡ó' ¿Á:
|
…÷Å(ì)-ìÃòÅ¡ò-Á§É ¸Ã ¾Ä ¸Ã ôÕ\‰¼¡
2
ô
4
-¡ó' ¿Á:
|
«ì
3
É¢-§†¡òáò-Á§É ‹Õ\¾
3
¡ ¿Á:
|
¾
3
÷
·
º-â÷½-Á¡…¡ò-Á§É
·
º¢Ã§… ŠÅ¡†¡
|
º¡Ð÷-Á¡Š-¡òÁ§É
·
º¢¸¡
2
¨Â Å„ð(\)
|
¿¢å¼
4
·
ÍÀ
3
ó¾¡
4
ò-Á§É ¸Åº¡Â †¤õ
|
ˆ§Â¡¾¢‰§¼¡-Á¡òÁ§É §¿òÃ(ò)-òá ¦ÅÇ„ð(\)
|
…÷Å-ìÃòÅ¡ò-Á§É «Šòá-ÂÀ
2
ð(\)
|
â
4
÷-Ò
4
Å:(Š)-…¤Å§Ã¡õ-
¾¢ ¾¢
3
ì
3
À
3
ó¾
4
:
||
òòòò
4444
¡Éõ¡Éõ¡Éõ¡Éõ¬À¡¾¡ÇÉ-À
4
:Š¾
2
Ä¡ó¾ Ò
4
ÅÉ ô
3
ËÁ¡ñ¼
3
Á¡Å¢Š Ò
2
Ãò(\) #ˆ§Â¡¾¢:(Š) ŠÀ¡
2
ʸ Ä¢í¸
3
¦ÁÇÄ¢ Ţąò â÷§½óÐ
3
-Å¡ó¾¡õÕ\¨¾:
|
«Š§¾¡ ¸¡ôÖ¾ §Á¸ Á£ 
·
º ÁÉ¢
·
ºõ Õò
3
Ã¡Û Å¡¸¡ïƒÀý(\) #ò
4
¡§Â ¾£ 
3
ô…¢¾ …¢ò
3
¾
4
§Â ò
3
ÕÅ À¾
3
õ Å¢ô§Ã¡ À¢
4
„¢ï(ˆ)-§ƒîº¢
2
Åõ
||
ô
3
ËÁ¡ñ¼
3
(ù) ù¡ô¾ §¾
3
†¡ À
4
…¢¾ †¢ÁÕº¡ À¡
4
…Á¡É¡ Ò
4
ƒí¨¸
3
: #¸ñ§¼
2
¸¡Ä¡: ¸À÷¾¡
3
: ¸Ä¢¾
·
º
·
º¢¸Ä¡
·
î ºñ¼
3
§¸¡¾
3
ñ¼
3
†Š¾¡:
|
ò÷‡¡ Õò
3
ᇠÁ¡Ä¡: ôøʾ Å¢À
4
Å¡:
·
º¡õÀ
4
Å¡ ã÷¾¢ §À
4
¾¡
3
: #Õò
3
á: ‚-Õò
3
à …¥ì¾(ô) ôøʾ Å¢À
4
Å¡ ¿:(ô) ôÃÂîº
2
óÐ ¦…Çì
2
Âõ
||
[µõ]
·
ºïº§Á ÁÂ
·
Á ôâÂﺧÁÛ ¸¡Á
·
Á ¸¡Á
·
Á ¦…ÇÁÉ…
·
ÁÀ
4
ò
3
ÃﺧÁ
·
î§ÃÂ
·
Á ÅŠÂ
·
Á Â
·
º
·
Á À
4
¸
3
·
Á ò
3
ÃÅ¢½ïº§ÁÂ󾡺§Á ¾
4
÷¾¡º§Á §‡Á
·
Á ò
4
Õ\¾¢
·
Á Å¢
·
îÅﺧÁ Á†
·
Á…õŢÁ ˆ»¡òÃﺧÁ …¥+
·
Á ôÃ…¥+
·
Á …£ÃﺧÁ ÄÂ
·
îºÁÕ\¾ïº§Á õÕ\¾ïº§Á ÂŒÁﺧÁÉ¡ ÁÂÁ ƒ£Å¡Ð
·
Á¾£ 
4
÷¸¡
3
ÔòÅﺧÁÉ Á¢òÃﺧÁ À
4
ÂﺧÁ …¤¸
3
ﺧÁ
·
ºÂÉﺧÁ …¥„¡º§Á…¤¾¢
3
ÉﺧÁ
||
µõ
·
º¡ó¾¢:(
·
î)
·
º¡ó¾¢:(
·
î)
·
º¡ó¾¢:
||||
 
¾¢ ÄÌ
4
ý¡…
||
‚ Õò‚ Õò‚ Õò‚ Õò
3333
ÃôÃÃôÃÃôÃÃôÃ
····
îÉ:îÉ:îÉ:îÉ:
 
http://www.geocities.com/nayanmarsrudram_etc_Tamil.doc Last Upd: 9-Dec-033
ôþ
2
§Á¡ÛÅ¡¸:
||
µõ ¿§Á¡ À
4
¸
3
ŧ¾ Õò
3
áÂ
||
µõ ¿ÁŠ§¾ Õò
3
à ÁýÂÅ ¯§¾¡¾
„§Å ¿Á:
|
¿ÁŠ§¾ «ŠÐ ¾
4
ýÅ§É À¡
3
†¤ô
4
¡õ-¯¾§¾ ¿Á:
||
 
1
.
1
||
¡¾
„¤:(
·
î)
·
º¢Å¾Á¡
·
º¢Åõ À
3
â
4
Å §¾ ¾
4
Û:
|
·
º¢Å¡
·
ºÃù¡ ¡¾Å ¾Â¡§É¡ Õò
3
à õÕ\¼
3
Â
||
 
1
.2
||
¡§¾ Õò
3
Ã
·
º¢Å¡ ¾ëà §¸¡
4
á À¡À ¸¡
·
º¢É£ 
|
¾Â¡ÉŠ-¾ÛÅ¡
·
ºó¾Á¡ ¸¢
3
â
·
ºó¾¡-À¢
4
º¡¸
·
º£†¢
||
 
1
.3
||
¡Á¢„¤õ ¸¢
3
â
·
ºó¾ †Š§¾ À¢
3
À
4
÷‰ÂŠ¾§Å
|
·
º¢Å¡õ ¸¢
3
âòÃ-¾¡õ ÌÕÁ¡-†¢ì
3
(\)õ…£:(ô) ÒÕ„õ ƒ¸
3
ò(\)
||
 
1
.4
||
·
º¢§ÅÉ Åº…¡ òÅ¡ ¸¢
3
â
·
º¡îº¡
2
ž¡
3
Á…¢
|
¾¡
2
É:(Š) …÷ÅÁ¢ˆ ƒ¸
3
¾
3
ÂŒÁì
3
(\)õ …¤ÁÉ¡ «…ò(\)
||
 
1
.5
||
«ò
4
§šº¾
3
¾¢
4
Å쾡 ôþ
2
§Á¡ ¨¾
3
ù§Â¡ À¢
4
„ì(\)
|
«†£ì
3
(\)
·
îº …÷Å¡''ï-ƒõÀ
4
Âóò-…÷Å¡''
·
îº Â¡Ð ¾¡
4
ýÂ:
||
 
1
.6
||
«¦…ÇŠ ¾¡õ§Ã¡ «Õ½ ¯¾ À
3
ô
4
Õ:(Š) …¤Áí¸
3
Ä:
|
§Â §ºÁ¡ì
3
(\)õ Õò
3
á «À¢
4
§¾¡ ¾¢
3
‡¤
·
î⾡: …†ŠÃ
·
§º¡¨Å „¡ì
3
(\)õ §†¼
3
®Á§†
||
 
1
.7
||
«¦…ǧ¡ Å…÷À¾¢ ¿£Äì
3
ã§Å¡ Å¢§Ä¡†¢¾:
|
¯¨¾Éõ §¸¡
3
À¡ «ò
3
Õ\
·
ºý-«ò
3
Õ\
·
ºýÛ¾
3
†¡÷Â:
|
¯¨¾Éõ Å¢
·
îÅ¡ â
4
¾¡É¢ …ò
3
Õ\‰§¼¡ õÕ\¼
3
¡¾¢¿:
||
 
1
.8
||
¿§Á¡ «ŠÐ ¿£Äì
3
-ãš …†Š-ᇡ Á£Î
4
§„''
|
«§¾¡
2
§Â «ŠÂ …òÅ¡ §É¡†õ §¾ô
4
§Â¡ ¸ÃýÉÁ:
||
 
1
.9
||
ôÃÓïº ¾
4
ýÅÉŠ(ò) òÅÓÀ
4
§Â¡÷-¬÷òÉ¢§Â¡÷ˆÂ¡õ
|
¡
·
îº §¾ †Š¾
„Å: Àᾡ À
4
¸
3
§Å¡ ÅÀ
||
 
1
.
1
0
||
«Å¾ò ¾
4
ÛŠòÅì
3
(\)õ …†ŠÃ¡‡
·
º§¾„¤§¾
4
 
|
¿¢
·
º£÷Â
·
ºø¡ɡõ Ó¸¡
2
 
·
º¢§Å¡É:(Š) …¤ÁÉ¡ À
4
Å
||
 
1
.
11
||
Å¢ˆÂõ ¾
4
Û: ¸À÷¾¢
3
§É¡ Å¢
·
ºø§Â¡ À¡
3
½Å¡ì
3
(\)õ ¯¾
|
«§É
·
ºý ÉŠ§Â„Å ¬Ò
4
Ê ¿¢„í¸
3
¾¢
2
:
||
 
1
.
1
2
||

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->