Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
computermalar-2011-07-11

computermalar-2011-07-11

Ratings: (0)|Views: 14|Likes:
Published by satish kumar

More info:

Published by: satish kumar on Dec 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/30/2013

pdf

text

original

 
áüø» 11, 2011 CuÊhß Cøn¨¦
 
 1 1
 -
0 7
 -
20 1 1
 ]™\ÈÏ á ÔD©R‚¶Ï \ÈÏ,
8, ÔVƒVº\¤Ï º´V|, ®øDØÏ, ÿƒ[Á™ 600 008
computermalar@dinamalar.in
c∫Ô^ ºÔ^s, ƒÕº>ÔD, ÔÚ›m¬ÔÁ· ∂–©AÁÔl_ ∂Õ>Õ>© √z]l[ >ÁÈ©AÔÁ· z§©∏¶°D.ÔD©R‚¶Ï \Ȉ_ ÷[–D ®[™ >Ôk_Ô^ ºkı|D ®[≈ c∫Ôπ[®]Ï√VÏ©Á√•D ®øm∫Ô^.
kVƒÔÏÔº·...
ÔD©R‚¶Ï ±_Ô^
ÔD©R‚¶Ï ÿ>V¶Ï√V™ ±_ "EΩ'¬Ô^ z§›mÔD©R‚¶Ï \Ȉ_ ÿkπl¶ 2 ∏´]ÔÁ·∂–©√°D.±_Ô^ \uÆD "EΩ'¬Ô^ 2011 ¤™kˆ\V>›]uz x[ ÿkπBV˛lÚ¬Ô¬ ̶Vm.±_Ô^ \uÆD "EΩ'¬ÔÁ· cÚkV¬˛BkÏ,ÿkπl‚¶kÏ, ˛Á¶¬zD ÷¶∫Ô^, sÁÈg˛BkuÁ≈¬ Ô‚¶VBD z§©∏¶ ºkı|D.
EÒ@Í
sı ÿ√‚º´V_
¸˛Z[ º>Vu≈›Á>fl ƒˆ ÿƒFÔ
√¬ÔD 10√¬ÔD 12
g¨¸ 2010 ƒÏT¸ º√¬ 1
√¬ÔD 5
2
B
¥ìöuõS¨¦Pøͨö£õÖzuÁøµ, ø©U÷µõ\õ¨m G®.Gì.B¥ì ‰»® uß EÖv¯õÚ Chzøuzöuõhº¢x uUP øÁzxÁ¸QÓx. Cøn¯zvÀ TSÒ uß \õuÚ[PøÍ AÎzxCøn¯¨ £¯ÚõͺPÎÀö£¸® áÚzöuõøPø¯z uß £UPzvÀ øÁzxÒÍx.CuøÚ¨ £¯ß£kzv, TSÒ hõUì
(Google Docs)
GßÓÁ\vø¯ Cøn¯zvÀ u¢x,B¥ì öuõS¨¦ £¯ß£õmiÀ,¦v¯ vø\ ø¯²® £¯ß£õmkÁÈø¯²® TSÒ ÁÇ[Q Á¸QÓx. ø©U÷µõ\õ¨m£v¾US, Cøn¯® Cøn¢uB¥ì ©ØÖ® ¤Ó Á\vPøÍ AÎUS®ÁøP°À B¥ì 365 GßÓ J¸C¯UPzvøÚ Asø©°ÀAÔ•P¨£kzv¯x. QÍÄm P®¨³mi[C¯UP •øÓ°À, B¥ì 365, öhìUhõ¨P®¨³mi[Á\vPøÍ ©UPÐUSUöPõsk Á¢xÒÍx.]Ô¯ öuõÈÀ {ÖÁÚ[PÒ ©ØÖ®A¾Á»P[PÎß uPÁÀ öuõÈÀ~m£zvØPõÚ ö\»ÂÚ[PøÍ 50%AÍÂÀ SøÓUS® ÁøP°À,ø©U÷µõ\õ¨m {ÖÁÚ® C¢u B¥ì 365 GßÓ ¦v¯ Á\vø¯z u¢xÒÍx. Cuß ‰»® Cøn¯® ÁȯõP, ø©U÷µõ\õ¨mÁÇ[S®, {ÖÁÚzvØS ©mk÷©¯õÚ uÛ 
WÆk™∫Ô”¬z c>s|D g¨¸ 365
 
 1 1
 -
0 7
 -
20 1 1
3
ªßÚg\ÀGU÷\ga öuõhº¦ Á\v,\ºÁº £¯ß£õk BQ¯øÁQøhUQßÓÚ. ø£ÀPÒ, AøǨ¦PÒ, TiÂÁõu® ö\´Áx ÷£õßÓ {ºÁõP|hÁiUøPPøÍ CvÀ÷©ØöPõÒÍ»õ®.{ÖÁÚ® JßÔß ÷Áø»ø¯, AvÀ£o¯õØÖ£Áº E»Qß G¢u‰ø»°¼¸¢x®ö\¯À £kzu»õ®.CuÚõÀ, CÁØøÓ{ÖÁ J¸ {ÖÁÚ®ö\»ÁÈUS®‰»uÚa ö\»ÄSøÓQÓx. J¸£¯Úõͺ ©õu®JßÖUS Cµsk hõ»º Pmhn® ö\¾zv C¢u Á\vø¯¨ ö£Ó»õ®. TkuÀÁ\vPÐU÷PØ£, Pmhn® AvP›US®.HØPÚ÷Á ÷\õuøÚ Ai¨£øh°À 12,000 {ÖÁÚ[PÒ CuøÚU Ph¢u 45 |õmPÍõP¨£¯ß£kzv Á¢xÒÍÚº. E»P AÍÂÀCµsk »m\® ÷£º £v¢x£¯ß£kzxQßÓÚº. C¢u Á\v 40 |õkPÎÀ 20 ö©õÈPÎÀ HØPÚ÷ÁQøhUQÓx.B¥ì 365 ©ØÖ® TSÒ hõUìCµsk÷©, Cøn¯zvÀ ©mk÷©QøhUS® P®¨³mi[ \õuÚ[PÍõS®.TSÒ hõUì Cøn¯zv÷»÷¯•ÊUPC¯[SQÓx. B¥ì 365 C¯UP, E[PÒ P®¨³mh›À G®.Gì.B¥ì (B¥ì 2010 EP¢ux) C¸¢uõÀ|À»x. CÀ»õ©¾® C¯UP»õ®.Cøn¯ ÁÈ u¯õ›zu ø£ÀPøÍ,P®¨³mh›¾® B¨ ø»ÛÀ, C¯UQ¨£õºUP G®.Gì.B¥ì öuõS¨¦,P®¨³mh›À C¸¨£x AÁ]¯®. B¥ì365À Cøn£ÁºPÒ {a\¯® CuøÚ Enº¢x, B¥ì öuõS¨¦ JßøÓzu[PÒ P®¨³mh›À øÁzxUöPõÒÁõºPÒ. B¥ì 365 E›©UPmhnzv÷»÷¯, G®.Gì.B¥ìöuõS¨¤øÚ²® C¯UP»õ®.{ÖÁÚ[PÐUPõP, ø©U÷µõ\õ¨mGU÷\ga ©ØÖ® ÷åº £õ´smBQ¯ÁØøÓ C¯UQ, AuøÚ {ºÁQ¨£vÀ ]UPÀPøÍ Gvº öPõskÁ¸£ÁºPÒ, PÁø»ø¯ Âkzx, B¥ì365 C¯UPzvÀ Cøn¯»õ®. G¢uUPÁø»²® CßÔ, GU÷\ga, ÷庠£õ´sm ©ØÖ® Kº A¾Á»PzvØSz÷uøÁ¯õÚ AøÚzx Á\vPЮQøhUS®.G¢u Cøn¯ ¤µÄ\›¾® C¢uCµsk® ö\¯À£k®. C¸¨¤Ý® B¥ì365 Cßhºö|m GUì¦÷Íõµ ›¾®, TSÒ 
 
Dialogue Box:
P®¨³mhº £¯ß£õmiß÷£õx |®ªh® C¸¢x uPÁÀPøͨ ö£ØÖC¯[P Âs÷hõì C¯UPzvÀ GÊ¢x Á¸®J¸ uPÁÀ ÷Pm¦ Pmh®. ÷uøÁ¨£k®uPÁÀPøÍz uµ CvÀ u¯õµõP £iÁ®÷£õ» ÁiÁø©UP¨£mi¸US®.
Desktop:
©õÛmhº vøµ°À ø£ÀPøͲ®IPõßPøͲ® £h[PÍõPU Põmk® Ch®.CuøÚU öPõskuõß ÷©øá°À øÁzxC¯UP¨£k® P®¨³mhøµ
Desktop Computer 
GÚ AøÇUQßÓÚº.
ÿ_KÿÚD

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->