Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
computermalar-2011-07-18

computermalar-2011-07-18

Ratings: (0)|Views: 13|Likes:
Published by satish kumar

More info:

Published by: satish kumar on Dec 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/24/2011

pdf

text

original

 
áüø» 18, 2011 CuÊhß Cøn¨¦
 
 18
 -
0 7
 -
20 1 1
 ]™\ÈÏ á ÔD©R‚¶Ï \ÈÏ,
8, ÔVƒVº\¤Ï º´V|, ®øDØÏ, ÿƒ[Á™ 600 008
computermalar@dinamalar.in
c∫Ô^ ºÔ^s, ƒÕº>ÔD, ÔÚ›m¬ÔÁ· ∂–©AÁÔl_ ∂Õ>Õ>© √z]l[ >ÁÈ©AÔÁ· z§©∏¶°D.ÔD©R‚¶Ï \Ȉ_ ÷[–D ®[™ >Ôk_Ô^ ºkı|D ®[≈ c∫Ôπ[®]Ï√VÏ©Á√•D ®øm∫Ô^.
kVƒÔÏÔº·...
ÔD©R‚¶Ï ±_Ô^
ÔD©R‚¶Ï ÿ>V¶Ï√V™ ±_ "EΩ'¬Ô^ z§›mÔD©R‚¶Ï \Ȉ_ ÿkπl¶ 2 ∏´]ÔÁ·∂–©√°D.±_Ô^ \uÆD "EΩ'¬Ô^ 2011 ¤™kˆ\V>›]uz x[ ÿkπBV˛lÚ¬Ô¬ ̶Vm.±_Ô^ \uÆD "EΩ'¬ÔÁ· cÚkV¬˛BkÏ,ÿkπl‚¶kÏ, ˛Á¶¬zD ÷¶∫Ô^, sÁÈg˛BkuÁ≈¬ Ô‚¶VBD z§©∏¶ ºkı|D.
EÒ@Í
ºÈ©¶V© Ôk™D
®[–Á¶B
ØflE¬ ÔΩÔ^
√¬ÔD 6√¬ÔD 8
Aº´V˛´VD sıº¶V ∂·°
√¬ÔD 4
2
P
®¨³mh¸UPõÚ £õv¨¦ SÔzx¨ ÷£_øP°À, ¤µaøÚ GzuøP¯x Gߣøu Áøµ¯øÓö\´Áxuõß PiÚ©õÚ J¸]UP»õS®. £õv¨¦ Áµõ©ÀukUS® ÁÈ•øÓPÒ SÔzx®£» ÷ÁÖ£õhõÚ P¸zxUPЮö\¯À•øÓPЮ C¸¢xÁ¸QßÓÚ. J¸ ]»º ö£º\ÚÀ P®¨³mh›ÀøÁµì ©ØÖ®©õÀ÷Áº uk¨¦ ÁÈ •øÓPÒ ªPÄ®£Çø©¯õÚøÁ¯õP÷Á C¸UQßÓÚ GßÖSØÓ®\õmkQßÓÚº.A¨£i¯õÚõÀ, ö£º\ÚÀP®¨³mhº Pξ®, ÷©UP®¨³mhºPξ®, öPkuÀÂøÍÂUS® \õ¨m÷Áº öuõS¨¦PøÍ G¨£iU øP¯õÍ»õ®?C¢uU ÷PÒÂUS¨ £vÀ ö\õÀ¾®•ß, ©õÀ÷Áº ¦÷µõQµõ® JßÖG¨£i P®¨³mh¸USÒ ~øÇQÓxGߣuøÚ AÔ¢v¸UP
Ák´¸, ‚º´V¤[, ºkVÏD
ºÂuÆD ÂVÁ·•D
 
 18
 -
0 7
 -
20 1 1
3
÷Ásk®.BÚõÀ, A[Suõß ÷ÁÖ£mh P¸zxUPЮ•iÄPЮ E¸ÁõQßÓÚ.÷©U P®¨³mhº £¯ß£kzx£ÁºPÒ,Âs÷hõì ]ìhzvß Pmhø©¨÷££õxPõ¨£ØÓx GßÖ, uÁÓõP,TÖQßÓÚº. J¸ ]»Cøn¯uÍ[PÐUSa ö\ÀÁuß ‰»•®,]» Cö©°ÀPøÍz vÓ¨£uß ‰»•®,Âs÷hõì £¯ß£kzx£ÁºPÒ, ©õÀ÷Áº öuõS¨¦PøÍz u[PÒ P®¨³mh›À~øǯ ÂmkÂkÁuõPa ö\õÀQßÓÚº.Cx •ØÔ¾® Esø©¯õÚx CÀø».Cµsk ÁøPU P®¨³mhºPøͨö£õÖzuÁøµ ]» Âå¯[PøÍ JzxUöPõshõP ÷Ásk®. 1. øÁµì, ÷Áõº®,m÷µõáß ©ØÖ® £» ö£¯ºPÎÀ |õ® £zxBskPÐUS •ß u¢u ÂÍUPÁøµ¯øÓPÒ, C¨÷£õx EÒÍ öPkuÀÂøÍÂUS® ¦÷µõQµõ®PÐUS¨ö£õ¸¢uõx.}[PÒ AÆÁ¨÷£õx öÁΰh¨£k®ö\U³›mi A¨÷hm ÷£ma ø£ÀPøÍ hÄs÷»õm ö\´x CønzxC¯UQÂmhõÀ, hÄs÷»õm ö\´Áuß ‰»® øÁµìPÒ Á¸ÁuØS Ch÷©CÀø».öPkuÀÂøÍÂUS®¦÷µõQµõ®Pøͨö£õÖzuÁøµ,AøÁ £µÄ® Âu®,öPkuÀÂøÍÂUS®ußø© BQ¯ÁØÔß Ai¨£øh°À, J¸]» SÊUPÍõP¨¤›zxÂh»õ®.\•uõ¯Ai¨£øh°À Á¸®ö\´vPÎß Ai¨£øh°÷»÷¯,ö£¸®£õ»õÚÁºPÒ u[PÎß P®¨³mhºPÎÀ øÁµì¦÷µõQµõ®PøÍ AÝ©vzxÂkQßÓÚº.J¸ ]»º ÷©U P®¨³mhºPÎÀ ©õÀ÷Áº ©mk÷© ~øDz®. øÁµìPÒ ~øÇÁvÀø» GßÖ uÁÓõP •iÄö\´QßÓÚº.CßøÓ¯ Põ» PmhzvÀ øÁµìPÒ GßÖ |õ® •ß¦ ö£¯›mhx ÷£õ»öPkuÀ ÂøÍÂUS® |õ\Põµ ¦÷µõQµõ®PÒ Á¸ÁvÀø». 1990 B®Bsk ÁõUQÀ Á¢u ö©¼ìéõ GßÓøÇUP¨£mh øÁµì uõß,Esø©°÷»÷¯ øÁµì JßÔß AøÚzx öPkuÀ •P[PøͲ®öPõsi¸¢ux. Auß¤ß øÁµì GßÖö\õÀ»¨£mh ¦÷µõQµõ®PÎß öPkuÀußø© AÆÁÍÄ wµ©õP CÀø».¤ß Á¢u Põ»[PÎÀ, ©õÀ÷Áº GÚ¨£k® öPkuÀ ¦÷µõQµõ®P÷Í AvP©õÚ GsoUøP°À C¸¢uÚ. ]»Cøn¯ uÍ[PÐUSa ö\ÀøP°À,AvÀ EÒÍ ]» SÔ±kPÒ C¯[Q, P®¨³mh›ß ££º {øÚÁPzvøÚUPõ¼ ö\´x, ÷|µõP
Failover:
÷£U A¨ ÁÈ°À C¯[S® J¸ ö\¯À•øÓ.]ìhzvß •UQ¯ \õuÚ[PÎÀ ¤µa]øÚ HØ£mkö\¯À£h •i¯õ©À ÷£õÚõÀ Cµshõ® {ø»°À EÒÍ\õuÚ[PÒ A¢u ö\¯À£õmiøÚ Gkzxa ö\¯À£k®{ø». ¨µõ\\º, \ºÁº, ö|möÁõºU AÀ»x ÷hmhõ÷£ìBQ¯øÁ ö\¯À CÇUøP°À TkuÀ vÓß öPõshP®¨³mhº ]ìh[PÎÀ C¢u ö\¯À£õk÷©ØöPõÒͨ£k®.
Event Handler:
J¸ ö\¯À£õmiøÚz ysk®CßöÚõ¸ ö\¯À£õk. £mhÛÀ ©Äì Pº\øµAÊzvÂkøP°À Akzu ö\¯À£õk ÷©ØöPõÒͨ£kQÓuÀ»Áõ! A¢u AÊzx® ö\¯¼ß ¤ßÚo÷¯
Event Handler 
GÚ AøÇUP¨£kQÓx.
   ÿ  >  V   a   _  O   ‚  √   D

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->