Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
computermalar-2011-08-15

computermalar-2011-08-15

Ratings: (0)|Views: 11 |Likes:
Published by satish kumar

More info:

Published by: satish kumar on Dec 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/24/2011

pdf

text

original

 
BPìm 15, 2011 CuÊhß Cøn¨¦
 
 15
 -
08
 -
20 1 1
 ]™\ÈÏ á ÔD©R‚¶Ï \ÈÏ,
8, ÔVƒVº\¤Ï º´V|, ®øDØÏ, ÿƒ[Á™ 600 008
computermalar@dinamalar.in
c∫Ô^ ºÔ^s, ƒÕº>ÔD, ÔÚ›m¬ÔÁ· ∂–©AÁÔl_ ∂Õ>Õ>© √z]l[ >ÁÈ©AÔÁ· z§©∏¶°D.ÔD©R‚¶Ï \Ȉ_ ÷[–D ®[™ >Ôk_Ô^ ºkı|D ®[≈ c∫Ôπ[®]Ï√VÏ©Á√•D ®øm∫Ô^.
kVƒÔÏÔº·...
ÔD©R‚¶Ï ±_Ô^
ÔD©R‚¶Ï ÿ>V¶Ï√V™ ±_ "EΩ'¬Ô^ z§›mÔD©R‚¶Ï \Ȉ_ ÿkπl¶ 2 ∏´]ÔÁ·∂–©√°D.±_Ô^ \uÆD "EΩ'¬Ô^ 2011 ∏©´kˆ\V>›]uz x[ ÿkπBV˛lÚ¬Ô¬ ̶Vm.±_Ô^ \uÆD "EΩ'¬ÔÁ· cÚkV¬˛BkÏ,ÿkπl‚¶kÏ, ˛Á¶¬zD ÷¶∫Ô^, sÁÈg˛BkuÁ≈¬ Ô‚¶VBD z§©∏¶ ºkı|D.
EÒ@Í
ºÈ©¶V© ÔD©R‚¶ˆ_ t[ƒ¬]
¶°ıºÈV‚ gzD Á√_ ®[™ kÁÔ?
√¬ÔD 9√¬ÔD 12
E˛C™Ï A]B ÿ>Vz©A
√¬ÔD 7
2
ö\
ßÓBPìm 4 AßÖ, TSÒ AøÚÁ¸® ¸®¦® J¸ ]Ó¨£õÚ Á\vø¯z uß âö©°À uÍzvÀ u¢xÒÍx. ö£õxÁõP, |©US Á¢xÒÍ ö©°ÀPøͨ £õºUøP°À, Aݨ¤¯Áº ö£¯º, |õÒ ©ØÖ® ÷|µ®, ö©°¼ß öuõhUP ö\õØPÒ Põmh¨£k®.CuÚõÀ, |õ® Eh÷Ú £õºUP ¸®¦®ö©°ÀPÐUS •ßÝ›ø© öPõkzx,QÎU ö\´x £õºUP»õ®. CuÚõÀ Cß £õUêÀ JÆöÁõ¸ ö©°»õPU QÎUö\´x Aø»¯ ÷Ási¯vÀø».Ag\ø»z vÓUPõ©÷»÷¯, AuøÚ¨£õºUS® \¢uº¨£zvøÚ C¢u ¦v¯Á\v u¸QÓx.ø©U÷µõ\õ¨mAÄm¾U ©ØÖ® öÁ¨Cö©°À Qøͯsm¦÷µõQµõ® PÍõÚ ¯õíü ©ØÖ® íõmö©°À BQ¯øÁ, ö©°À uÍzvÀ‰ßÖ ¤›ÄPøÍU PõmkQßÓÚ.Chx¦Ó ¤›ÂÀ ÷£õÀhºPÒ,ªßÚg\À ö\´vPÒ |kÂÀ ©ØÖ®Ag\À Pøͨ £izx¨ £õºUP Á»xKµzvÀ J¸ ¤›Ä GÚU öPõskÒÍÚ.C¢u ‰ßÓõÁx ¤›ÂøÚ, }[PҠ¸®¤ÚõÀ, ö\´vPÐUSU RÇõPÄ®øÁzxU öPõÒÍ»õ®.C¢u Áõ]US® ¤›Ä
(reading pane)
 |©US ªPÄ® £¯ÝÒÍ JßÓõS®. Cuß ‰»® öÁS ÷ÁP©õP, |©US Á¢xÒÍ Ag\À ö\´vPøÍ, AÁØøÓz
˜ÿ\lo[ x[º>Vu≈D
 
 15
 -
08
 -
20 1 1
3
 vÓUPõ©÷»÷¯£õºzx, ÷|µzøuªa\¨£kzu»õ®.CuøÚ âö©°À C¨÷£õxuõß ÷\ºzxÒÍx. CuøÚ C¯UP, âö©°ÀAUPÄsm vÓ¢x, âö©°À ÷»¨ìö\À»Ä®. A[SÒÍ \ºa PmhzvÀ
Preview Pane
GÚ øh¨ ö\´uõÀ,E[PÐUSz vøµ°À A¢u¨ ¤›ÄPõmh¨£k®. CuøÚ •u¼À
Enable
ö\´vh ÷Ásk®. ¤ßÚº, Cx G¢u£UPzvÀ, Chx/Á»x, C¸UP ÷Ásk®GߣuøÚ •iÄ ö\´vh»õ®. AÀ»xCߣõUéúUSU RÇõPU Th C¸US®£iö\m ö\´vh»õ®. Czxhß, J¸ªßÚg\À ö\´v°øÚ AvP £m\®GzuøÚ Â|õiPÒ £õºUP ¸¨£®GߣuøÚ²® ö\m ö\´vh»õ®. ©õÓõ  {ø»°À Cx ‰ßÖ Â|õiPÒ  uµ¨£mkÒÍx.CÆÁõÖ ö\m ö\´x, âö©°ÀCߣõUì ö\ßÓÄhß •ß ÷uõØÓ¨¤›Ä Põmh¨£k® GÚ Gsn ÷Áshõ®.HØPÚ÷Á EÒÍ ¤›ÄPÒ ©øÓUP¨£mkÂk÷© GÚ Ag\ ÷Áshõ®. }[PÒ Â¸®¤ÚõÀ©mk÷© Põmh¨£k®. CߣõUì Á»x÷©À ‰ø»°À, J¸ £mhß Põmh¨£kQÓx. CvÀ QÎU ö\´uõÀ,£» ¸¨£[PÒ Põmh¨ £kQßÓÚ.ÁÇUP©õÚ ÷» AÄm AÀ»x C¢u •ß ÷uõØÓ ÷» AÄm CÁØÔÀ GuøÚ ÷Ásk©õÚõ¾®÷uº¢öukUP»õ®.ÁÇUP©õÚ ÷»AÄmøhz÷uº¢öukzuõÀ,£øǯ£i÷uõØÓ® |©USUQøhUS®. µUSUSÖUPõPAÀ»xö|mkz÷uõØÓ® GÚ G¢u ÁøP°ÀCxPõmh¨£h÷Ásk® GߣuøÚz ÷uºÄ ö\´x,QÎU ö\´x Aø©UP»õ®. ¤›Âß AP»zøu²® ›zx, SøÓzxAø©UP»õ®.¤›Ä HØ£kzu¨£mk¨ £õºzu¤ßÚº, C÷u £mhøÚ AÊzv,
No Split
GßÓ ¤›øÁz ÷uº¢öukzuõÀ, C¢u¤›Ä ©øÓ¢vk®.C¢u •ß ÷uõØÓU Põm] CxÁøµ âö©°¼À CÀ»õu JßøÓ C¨÷£õx u¢xÒÍx.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->