Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
computermalar-2011-09-12

computermalar-2011-09-12

Ratings: (0)|Views: 21 |Likes:
Published by satish kumar

More info:

Published by: satish kumar on Dec 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/24/2011

pdf

text

original

 
öŒ¨h®£º 05, 2011 CuÊhß Cøn¨¦
 
 12
 -
09
 -
20 1 1
 ]™\ÈÏ á ÔD©R‚¶Ï \ÈÏ,
8, ÔVƒVº\¤Ï º´V|, ®øDØÏ, ÿƒ[Á™ 600 008
computermalar@dinamalar.in
c∫Ô^ ºÔ^s, ƒÕº>ÔD, ÔÚ›m¬ÔÁ· ∂–©AÁÔl_ ∂Õ>Õ>© √z]l[ >ÁÈ©AÔÁ· z§©∏¶°D.ÔD©R‚¶Ï \Ȉ_ ÷[–D ®[™ >Ôk_Ô^ ºkı|D ®[≈ c∫Ôπ[®]Ï√VÏ©Á√•D ®øm∫Ô^.
kVƒÔÏÔº·...
ÔD©R‚¶Ï ±_Ô^
ÔD©R‚¶Ï ÿ>V¶Ï√V™ ±_ "EΩ'¬Ô^ z§›mÔD©R‚¶Ï \Ȉ_ ÿkπl¶ 2 ∏´]ÔÁ·∂–©√°D.±_Ô^ \uÆD "EΩ'¬Ô^ 2011 \VÏfl\V>›]uz x[ ÿkπBV˛lÚ¬Ô¬ ̶Vm.±_Ô^ \uÆD "EΩ'¬ÔÁ· cÚkV¬˛BkÏ,ÿkπl‚¶kÏ, ˛Á¶¬zD ÷¶∫Ô^, sÁÈg˛BkuÁ≈¬ Ô‚¶VBD z§©∏¶ ºkı|D.
EÒ@Í
sıº¶V¸ 8
-
÷mkÁ´ ÿ>ˆÕ>Ák
÷Èkƒ gı‚Ω Ák´¸ ∞.s.˜. 2012
√¬ÔD 9√¬ÔD 12
÷Õ]BVs_ Ìz^ zº´VD
√¬ÔD 6
2
C
¸£xBskPÐUS•ßÚõÀ, ¼Úì ÷hõºÁõÀmì ußÝøh¯ ¦v¯ B¨£÷µmi[]ìh® vmh® SÔzx, ³\ºö|m GßÓAg\À SÊÂÀAÔÂzu ÷£õx,Ax E»øPöÁßÖ ÁõøP`k® GÚ Gso¨£õºzv¸UP©õmhõº. 1991 B®Bsk BPìm25À Cx £ØÔGÊxøP°À,_®©õ ö£õÊx÷£õUPõPzuõß CuøÚ E¸ÁõUSQ÷Óß GßÖ SÔ¨¤mi¸¢uõº. 80386 ¨µõ\\º C¯UP® £ØÔzöu›¢x öPõÒÁuØPõPzuõß, ¼ÚUìB¨£÷µmi[ ]ìhzvøÚ ÁiÁø©z uuõPÄ®¤ß |õÎÀ GÊvÚõº.BÚõÀ |h¢ux ÷ÁÖ.CßÖ ¦v¯uõP E¸ÁõS® AøÚzx¨µõ\\ºPЮ ¼ÚUì C¯[S®ÁøP°÷»÷¯ Aø©UP¨£kQßÓÚ.¼ÚUì G¢u ÁøPU P®¨³mhøµ²®,ö£º\ÚÀ P®¨³mhº, ö|m¦U,ì©õºm÷£õß •uÀ ö©°ß¤÷µ®Áøµ, ©ØÖ® ¤Ó, GÚ AøÚzx ÁøP
k·ÏÕm kÚD o™¬¸ ƒVD´VÎBD
 
 12
 -
09
 -
20 1 1
3
P®¨³mi[£oPøͲ®GÎuõPÄ®, Âøµ ÁõPÄ®÷©ØöPõÒÍ EuÂk® B¨£÷µmi[]ìh©õP CßÖ E¸öÁkzxÒÍx.öhÀ, Ga.¤. BµUQÒ, I.¤.G®. GÚ AøÚzx •ßÚo ö£º\ÚÀP®¨³mhº {ÖÁÚ[PЮ ¼ÚUì]ìhzvØSz öuõhUP® •uÀ BuµÄAÎzuÚ. ÁºzuP Ÿv¯õP ¼ÚUì]ìhzvøÚ GkzxU öPõsh öµm÷ím
(Red Hat)
 {ÖÁÚ®, CßÖ 730÷Põi hõ»º ©v¨¦ÒÍ {ÖÁÚ©õPC¯[Q Á¸QÓx.¼ÚUì ö£ØÖÒÍ C¢u öÁØÔGÎuõP AuØSU QøhUPÂÀø». AxPh¢x Á¢u £õøu •mPЮ uøhPЮ {øÓ¢uuõP÷Á C¸¢ux.ø©U÷µõ\õ¨m CuØS •uÀ Gv›¯õPC¸¢ux. öuõÈÀ ~m£ Ÿv¯õPÄ®,\mh Ÿv¯õPÄ® £» öuõÀø»PøÍ ø©U÷µõ\õ¨m u¢ux. AøÚzøu²®¼ÚUì \©õÎzx •ß÷ÚÔ¯x.CßÖ P®¨³mhº E»QÀ ¯zuS©õØÓ[PÒ HØ£mk Á¸QßÓÚ. C¢u©õØÓzvÀ ¼ÚUì ]ìh®]» |ßø©Pøͨö£ØÖÒÍx.A÷u ÷|µzvÀ ©õØÓzvØS® EuÂÁ¸QÓx.
1. ¼ÚUì GÎø©:
¼ÚUì ]ìh® u¢u C¯UPa `Ì{ø», ³ÛUìC¯UPzvøÚ¨ ¤ß£ØÔ÷¯C¸¨£uõP •u¼À SØÓ® \õmh¨£mhx. BÚõÀ, ¼ÚUì Auß öuõhUPzvÀ C¸¢÷u, ¦v¯Psk¤i¨¦hß Ti¯ |ÃÚ öuõÈÀ ~m£® u¸ÁuõP÷Á Aø©¢ux.ÁºzuP Ÿv¯õP ³ÛUì öuõÈÀ ~m£®, ªPÄ® Âø» E¯º¢u¨µõ\\ºPÎÀ ©mk÷© C¯[Q¯÷£õx,¼ÚUì ÁiÁø©zu ÷hõºÁõÀmì,¼ÚUì B¨£÷µmi[ ]ìhzvøÚ,ªPÄ® Âø» ©¼ÁõÚuõP
x86
¨µõ\\ºPÎÀ C¯[P øÁzuõº.
2. AøÚÁ¸US® ö\õ¢u®:
¼ÚUìöuõS¨¤ß C¢u Áͺa] Cßhºö|m£¯ß£õmiß ‰»÷© HØ£mhxGßÓõÀ, Ax ªøP¯õPõx. ¼ÚUìPmhø©¨¤øÚ ¯õº ÷Ásk©õÚõ¾® v¸zv Aø©US®ÁøP°À J¸ vÓ¢u FØÓõP÷ÁEÒÍx. E»Qß ö£›¯ öÁØÔ ö£ØÓK¨£ß ÷\õºì vmh®CxÁõPzuõß C¸US®. ¼ÚUìC¢u E»Qß GsoUøP°»h[Põu¦÷µõQµõ©ºPÎß £[PΨ¤ÚõÀE¸ÁõQ²ÒÍx;öuõhº¢x E¸ÁõQÁ¸QÓx. ¯õº 
E¸¶D Ω©¸ 
*
Âs÷hõì, uõß C¯[S® ÷£õx £» ¦÷µõQµõ®Pøͤߦ»zvÀ C¯UQU öPõsk C¸US®. Âs÷hõì hõìU÷©÷Úáøµ¨ £¯ß£kzv GßÚ GßÚ ¦÷µõQµõ®PÒC¯[QU öPõsi¸UQßÓÚ Gߣuß ÷©À J¸ Ps C¸UP÷Ásk®. ÷uøÁ¯ØÓx AÀ»x }[PÒ AÔ¯õux GßÖC¸¨¤ß AuøÚ {Özu»õ®. AuÚõÀ P®¨³mhºC¯UPzvØS ¤µa]øÚ CÀø» GßÓõÀ }UQ øÁUP»õ®.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->