Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
computermalar-2011-09-26

computermalar-2011-09-26

Ratings: (0)|Views: 69|Likes:
Published by satish kumar

More info:

Published by: satish kumar on Dec 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/24/2011

pdf

text

original

 
öŒ¨h®£º 26, 2011 CuÊhß Cøn¨¦
 
26
 -
09
 -
20 1 1
 ]™\ÈÏ á ÔD©R‚¶Ï \ÈÏ,
8, ÔVƒVº\¤Ï º´V|, ®øDØÏ, ÿƒ[Á™ 600 008
computermalar@dinamalar.in
c∫Ô^ ºÔ^s, ƒÕº>ÔD, ÔÚ›m¬ÔÁ· ∂–©AÁÔl_ ∂Õ>Õ>© √z]l[ >ÁÈ©AÔÁ· z§©∏¶°D.ÔD©R‚¶Ï \Ȉ_ ÷[–D ®[™ >Ôk_Ô^ ºkı|D ®[≈ c∫Ôπ[®]Ï√VÏ©Á√•D ®øm∫Ô^.
kVƒÔÏÔº·...
ÔD©R‚¶Ï ±_Ô^
ÔD©R‚¶Ï ÿ>V¶Ï√V™ ±_ "EΩ'¬Ô^ z§›mÔD©R‚¶Ï \Ȉ_ ÿkπl¶ 2 ∏´]ÔÁ·∂–©√°D.±_Ô^ \uÆD "EΩ'¬Ô^ 2011 \VÏfl\V>›]uz x[ ÿkπBV˛lÚ¬Ô¬ ̶Vm.±_Ô^ \uÆD "EΩ'¬ÔÁ· cÚkV¬˛BkÏ,ÿkπl‚¶kÏ, ˛Á¶¬zD ÷¶∫Ô^, sÁÈg˛BkuÁ≈¬ Ô‚¶VBD z§©∏¶ ºkı|D.
EÒ@Í
º¶©·‚ ∏E >ÚD kƒ]Ô^
Ì|>ÈVÔ¬ ˛Á¶¬zD ˜ÿ\l_ kƒ]Ô^
√¬ÔD 9√¬ÔD 11
÷ÁB ÿkπl_ Á√_ ºƒt¬Ô
√¬ÔD 6
2
C
øn¯zvÀ ~øÇ¢x uÍ[PøÍU PõsøP°À, |®AÝ©v ö£Óõ©À, ìø£÷ÁºPÒ GÚ¨£k® ÷ÁÄ £õºUS® {µÀPÒ P®¨³mh›À Á¢u©º¢x öPõÒQßÓÚ.P®¨³mh›À EÒÏk ö\´¯¨£k® uPÁÀPøÍ, ìø£÷Áº u¯õ›zxAݨ¤¯ÁºPÐUS Aݨ¦QßÓÚ.ø©U÷µõ\õ¨m Aø©zvk® ©¼]¯ì›‰ÁÀ lÀ ©ØÖ® £¯ºÁõÀPÒ CÁØøÓ KµÍÄ uõß ukUP •iQÓx.©ØÓ {ÖÁÚ[PÒ u¸®, BsmiøÁµì ©ØÖ® ìø£÷Áº }UQk®\õuÚ[PЮ •Êø©¯õP CÁØÔß •ß ö\¯À£h •iÁvÀø». CuØSUPõµn® CzuøP¯ ø£ÀPøÍ  uÛø©¨£kzv AÔ¯ •iÁvÀø»Gߣxuõß. C¢{ø»°À Cøn¯ uÍ[PÒ CÁØøÓ }US® ÷\øÁø¯ |©USz u¸QßÓÚ. CÁØøÓ¨£¯ß£kzv¨£õº¨£x |©US GÎx uõß. HöÚßÓõÀ,CÁØøÓ hÄs÷»õm ö\´x, ¤ßÚº CßìhõÀ ö\´x C¯UP ÷Ási¯ vÀø». ÷©¾® Bßø»ÛÀ C¯[S®C¢u ¦÷µõQµõ®PÒ, u[PÐøh¯\ºÁºPÒ ‰»©õP AÆÁ¨÷£õxöuõhº¢x A¨÷hm ö\´¯¨ £kQßÓÚ.CÁØÔß ö\¯À÷ÁP•® ©ØÓÁØøÓUPõmi¾® AvP®. CÆÁøP°Àö\¯À£k® ]Ó¢u Bßø»ß ì÷PÚº ©ØÖ® ìø£÷Áº }US® \õuÚ[PÒ ]»ÁØøÓ C[S £õºUP»õ®.
1. G¨-&ö\U³º Bßø»ß ì÷PÚº
(F-Secure Online Scanner):
C¢u ì÷PÚº ‰ßÖ ÁøP¯õÚ ö\¯À•øÓPÐhß, |©US ¸¨£©õÚøuz ÷uº¢öukUS®ÁøP°À uµ¨£kQÓx. AøÁ
quick scan,full scan and my scan.
Cuß Eu ö£Ó,E[PÒ P®¨³mh›À EÒÍ ¤µÄ\›ÀáõÁõ ìQ›¨m C¯UP¨£mi¸UP
ºk° W´_ÔÁ· ¿¬zD
÷ÁB >·∫Ô^
 
26
 -
09
 -
20 1 1
3
÷Ásk®. }[PÒ AmªÛìm÷µmhµõPU P®¨³mh›À »õU Cß ö\´v¸UP ÷Ásk®. HöÚßÓõÀ, Cuß ‰»® ì÷PÛ[ ©ØÖ® ìø£÷Áº  }USÁuØS ]» ø£ÀPøÍ E[PÒ P®¨³mh¸US hÄs÷»õm ö\´vh,C¢u uÍ® E[PÒ P®¨³mh›ß AmªÛìm ÷µmhº AÝ©v°øÚU÷PmS®.P®¨³mhº •ÊÁx® ì÷Pß ö\´¯¨£mk, øÁµì ©ØÖ® ìø£÷Áº ¦÷µõQµõ®PÒ AøÚzx® }UP¨£k®.ì÷Pß ö\´vh }[PÒ ö\À» ÷Ási¯Cøn¯ uÍ •PÁ›:
http://www.f-secure.com/en_ EMEA-Labs/security-threats/tools/online-scanner 
2. ¤m i£shº Bßø»ß ì÷PÚº/ SÂUì÷Pß
(Bit defender Online Scanner/QuickScan):
¤m i£ßhº Bsmi øÁµì\õ¨m÷Áº öuõS¨¤À C¯[S® A÷uöuõÈÀ ~m£® uõß, Cv¾®C¯[SQÓx. øÁµì ©ØÖ® ìø£÷Áº öuõS¨¦PøÍ }USÁvÀ, ªP ÷ÁP©õPa ö\¯À£k® ußø© öPõshx.Âs÷hõì ©ØÖ® ÷©U C¯UPP®¨³mhºPÎÀö\¯À £kQÓx. CzuÍzvÀ }[PÒ ì÷Pß ö\´vha ö\À» ÷Ási¯Cøn¯ •PÁ›:
http://www. bitdefend-er.com/scanner/ online/free.html
3. ø\©õsöhU ö\U³›mi ö\U
(Symantec Security Check):
÷\õuøÚ ö\´¯¨£k® P®¨³mhº, Cøn¯®ÁÈ Á¸® øÁµì ©ØÖ® ìø£÷Áº ¦÷µõQµõ®PÐUS ÁÈ Âk®ÁøP°»õÚ ¤øÇPÐhß EÒÍuõ GÚ C¢u uÍ® ÷\õuøÚ ö\´QÓx.P®¨³mh¸USÒÍõP÷Á C¸UPUTi¯ ìø£÷ÁºPÎß £¯•ÖzuÀPøͲ® ÷\õuøÚ ö\´QÓx. CuØPõÚ  uÍ •PÁ›:
http://security.symantec.com/sscv6 /WelcomePage.asp
4.Dö\m Bßø»ß ì÷PÚº
(ESETOnline Scanner):
P®¨³mhº £õxPõ¨¤À £¯ß£kzu¨£kQÓ
ThreatSense
Cg]ß GßÓ öuõÈÀ ~m£zvøÚ Cx £¯ß£kzxQÓx. £» {ø»PÎÀ Akzukzx ì÷Pß ö\´x

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->