Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Www.ebo.Vn Quy Trinh San Xuat Nuoc Giai Khat Chanh Day Len Men

Www.ebo.Vn Quy Trinh San Xuat Nuoc Giai Khat Chanh Day Len Men

Ratings: (0)|Views: 96 |Likes:
Published by Kelly Pham

More info:

Published by: Kelly Pham on Dec 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/06/2012

pdf

text

original

 
http://www.ebook.edu.vn
i
L
 
I C
M
Ơ 
N
Qua h
ơ 
n 3 tháng nghiên c
u làm

tài “
 Nghiên c
 
u quy trình s
 n xu
 
 t th
 
  nghi
 
 m n
ư 
 c gi
i khát chanh dây lên men

n nay
ã
ư 
c hoàn thành.

u tiên em xin g
i l
 
i c
m
ơ 
n

n cha m
em, nh
ng ng
ư 
i sinh ra và nuôid
ư 
ng em l
 
n khôn, cho em cu
c s
ng ngày hôm nay.

c bi
t em xin g
i l
 
i c
m
ơ 
n

n ThS.Phan Th
Nhì, TS.Nguy
n Anh Tu
n
ãt
n tình giúp
 
h
ư 
ng d
n em hoàn thành

tài nàyEm chân thành bi
t
ơ 
n các th
y, cô giáo trong khoa Ch
Bi
n
ã truy
n

t choem nh
ng ki
n th
c quý báu trong th
 
i gian qua. Xin c
m
ơ 
n các cán b
các Phòng,B
môn: Công Ngh
Th
c Ph
m, Công Ngh
Ch
Bi
n, Hóa Sinh - Vi Sinh, khoaCh
Bi
n, tr
ư 
ng

i H
c Nha Trang
ã t
o
i
u ki
n thu
n l
 
i cho em hoàn thành

tài.Em c
ũ
ng xin cám
ơ 
n các anh ch
khóa tr
ư 
c, ban bè
ã

ng viên,
óng góp ýki
n giúp
 
em hoàn thành

tài này.Em xin chân thành c
m
ơ 
n!
 Nha Trang, ngày 15 tháng 6 n
ă 
m 2009
Sinh viên th
c hi
n
Lê C
nh Tu
n
 
http://www.ebook.edu.vn
ii
DANH M
C CH
 
VI
T T
T
NGK: N
ư 
c gi
i khátHSQT: H
s
quan tr
ng
CCTL:
i
m ch
ư
a có tr
ng l
ư 
ngVSV: Vi sinh v
t
TH:
ư 
ng thích h
 
ppH TH: pH thích h
 
pTLMTH: T
l
men thích h
 
ptTH: Th
 
i gian thích h
 
p
TBCTL:
i
m trung bình có tr
ng l
ư 
ngh: gi
 
 
CLCQ: ch
t l
ư 
ng c
m quan
 
http://www.ebook.edu.vn
iii
DANH SÁCH B
NG
 Trang
B
ng 1.1: Thành ph
n hóa h
c c
a trái chanh dây cho 100g d
ch.........................8B
ng 2.1: B
ng
i
m v
mùi c
a s
n ph
m NGK lên men t
chanh dây...............21
 
B
ng 2.2: B
ng
i
m v
v
c
a s
n ph
m NGK lên men t
chanh dây..................22B
ng 2.3: B
ng
i
m

trong, màu s
c c
a NGK lên men t
chanh dây....................22B
ng 2.4: B
ng các ch
tiêu VSV c
a s
n ph
m

u
ng có

r
ư 
u th
p.............25B
ng 3.1: L
ư 
ng d
ch ép thu
ư 
c
 
m
i m
u......................................................34B
ng 3.2: B
ng ki
m nghi
m c
m quan d
ch ép chanh dây...................................35B
ng 3.3: Hàm l
ư 
ng
ư 
ng t
ng
 
các m
u........................................................37B
ng 3.4: K
t qu
xác

nh n
ng

ch
t khô sau khi pha loãng...........................38B
ng 3.5: K
t qu
xác

nh pH sau khi pha loãng.................................................39B
ng 3.6: B
ng
i
m có tr
ng l
ư 
ng sau khi pha loãng d
ch................................39B
ng 3.7: B
ng
i
m có tr
ng l
ư 
ng khi xác

nh hàm l
ư 
ng
ư 
ng thích h
 
p....40B
ng 3.8: B
ng
i
m có tr
ng l
ư 
ng khi xác

nh pH lên men thích h
 
p..............42B
ng 3.9: B
ng
i
m có tr
ng l
ư 
ng khi xác

nh t
l
n
m men b
sung............45B
ng 3.10: B
ng
i
m có tr
ng l
ư 
ng khi xác

nh th
 
i gian lên men..................47B
ng 3.11: B
ng
i
m c
m quan
i
u v
s
n ph
m...............................................49B
ng 3.12: Ho
ch toán chi phí thành ph
m...........................................................52B
ng 3.13: B
ng
i
m có tr
ng l
ư 
ng c
a s
n ph
m NGK lên men t
d
ch qu
 chanh dây.............................................................................................................53

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->