Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
PROGRAM GELİŞTİRME 1

PROGRAM GELİŞTİRME 1

Ratings: (0)|Views: 448 |Likes:
Published by hasretks
program geliştirme
program geliştirme

More info:

Published by: hasretks on Dec 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/16/2012

pdf

text

original

 
 1
PROGRAM GELİŞTİRME
 
BÜTÜN EĞİTİM BİLİMLERİ KONU ÖZETİNİN SETİNİSATIN ALMAK İÇİNADRESİM :
mhasr @hotmail.com
 
ÖZET SETİM 150 LİRA BU SETLE KAZANMAK GARANTİ !!!!! ÇALIŞIP KAZANAMAYAN KALMASINEĞİTİMLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR
 
 
KAZANIM (HEDEF), İÇERİK, EĞİTİM DURUMLARI, DEĞERLENDİRME ARASINDAKİ DİNAMİK İLİŞKİLER (durağan olmayan) BÜTÜNÜNEPROGRAM GELİŞTİRME DENİR.
 
- EĞİTİM, EĞİTİM TÜRLERİ, EĞİTİMİN İŞLEVLERİ, TÜRK MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİ – 1 SORU –
 
 
EĞİTİMİN ÖNEMLİ 3 TANIMI
 
1) Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişme sürecidir.
 
2) Kişinin toplumsal yeteneklerinin ve optimum ( uygun değer) kişisel gelişmesinin sağlanması için, seçkin ve kontrollü bir çevreyi ve okul etkinliklerini içine alan sosyal bir süreçtir
 
3)Eğitim insanı, insanlığın mukadderatına(geleceğine) göre yetiştiren bir süreçtir.
Eğitimin diğer tanımları
 
Bireyde bilgi, beceri, davranış, anlayış, ilgi, tavır, karakter gibi önemli sayılan kişilik nitelikleri yönünden belli değişmeler sağlamak amacıyla yürütülen düzenli bir etkileşimdir.
 
Bireyin çevresiyle etkileşimi sonucu sosyalleştirilmesi ve insanlaştırılması sürecidir.
 
Bireyin içinde yaşadığı toplum için değeri olan yetenek, tutum ve diğer davranış biçimlerini geliştirdiği kültürlenme süreçlerinin hepsidir.
 
Birtakım esaslara göre insanların davranışlarında belli gelişmeler sağlamaya yarayan etkinlikler dizgesidir.
 
İnsanları belli amaçlara göre yetiştirme sistemi ve işidir.
 
Kişinin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla istendik yönde ve bir dereceye kadar kalıcı değişmeler meydana getirme sürecidir.
 
Eğitimin üç boyutu vardır. Bunlar bilişsel (bilgisel)-duyuşsal(ilgisel)-psikomotor(kassal)’dur.EĞİTİMİN ÖĞELERİ
 
1)Her şey birey içindir.
 
2)Kendi yaşantısı yoluyla kazanılır.
 
3)Kasıtlı ve istendik davranış vardır yani hedeflere dayalı öğretim gerçekleşir.
 
4)Davranış değişikliği
 
5)Süreç
 
Davranış:
Davranış, organizmanın herhangi bir uyarıcıya karşı gösterdiği her türlü tepkidir. Eğitim açısından ise davranış, bireyin yaptığı, gözlenebilen ve herhangi bir yolla ölçülebilen hertürlü tepkilerdir.
 
Davranışın üç boyutu vardır. Bunlar zihinsel-duygusal-bedenseldir.
 
İstendik davranış:
Eğitim sürecinin sonunda bireye kazandırılmak istenen davranışlara istendik davranış denilir. İstendik davranışlar, bir eğitim programının hedefleridir. İstendikdavranışlar; Toplumun yapısına, ihtiyaç ve beklentilerine, bireyin bedensel, zihinsel ve duyuşsal özelliklerine ve ihtiyaçlarına, konu alanında (eğitim, felsefe, din vb) oluşan değişme vegelişmelere), doğal denge içindeki bireyin konumuna göre belirlenir.
 Yaşantı *****************
 
 2
 
Yaşantı,
 
bireyin çevresiyle girdiği etkileşim sonucu edindiği birikim ve deneyimlerdir.
Hiçbir bireyin, bir diğerinden birikimlerini ödünç alma şansı yoktur. Bu nedenle eğitim, bireyin kendi yaşantısı yoluyla olur. Bir birey, kendi deneyimlerini bir başkasıyla paylaşmaya kalksa bile, bu süreç özellikle paylaşılan kişi için kendine ait bir yaşantı olur.
 
 Yaşantı, eğitim açısından kazanılmış ve yaşanılmış yaşantı olarak ikiye ayrılır
.
Yaşanılmış yaşantı, bireylerin birbirleriyle etkileşimi sonucunda yer alan etkinliklerin tümünü içermektedir.
Kazanılmış yaşantı
ise, bireylerin birbirleri ile etkileşimi sonucu bireyde kalıcı iz bırakan ve bireyin davranışında değişim oluşturan etkinliklerdir.
 
Kazanılmış yaşantı Kpss örnek sorusu 2010:
Kazanılmış yaşantı, bireylerin birbirleriyle ve çevresiyle etkileşimi sonucu bireylerde kalıcı izli davranış değişikliği oluşmasıdır. Kazanılmış yaşantıya örnekler: Bir yakınını cinayette kaybeden Nevin, gazetelerde önce cinayet haberlerini okur. Oğuz, derste öğretmenin verdiği örneği başka bir problemin çözümünde kullanır.Burak, oynadığı her satranç oyununda model aldığı satranç ustasının açılış hamlesiyle oyuna başlar. Kemal, izlediği filmden kavga sahnelerini arkadaşlarına göstererek anlatır. Fakat’’ Fatma,ders arasında sınıf arkadaşlarıyla birlikte çektirdiği fotoğraflara bakar’’ örneği buna örnek teşkil etmez çünkü bu olay belirli bir düzeyde yaşantı oluştursa da kalıcı izli olma olasılığı oldukçadüşüktür. Yani bireyin öğrendiği bir durumu (kalıcı izli davranış değişikliğini) başka bir duruma aktarma söz konusu değildir.
 
Öğretme
 
Birtakım öğrenmenin gerçekleşmesi ve bireyde istenen davranışların gelişmesi için uygulanan süreçlerin tümüdür.
 
Herhangi bir öğrenmeyi sağlama veya kılavuzlama işidir. Öğretme kavramı öğrenme kavramıyla birlikte düşünülmelidir. Çünkü öğretme, öğrenmeyi gerçekleştirdiği sürece bir eğitim değeriolabilir.
 
Öğretim
 
Yaşamın belli dönemlerinde planlı, programlı, ,destekli, genellikle bir belgeyle sonuçlanan süreçler toplamıdır.
 
İnsan yaşamını belli dönemlerinde planlı, programlı, destekli ve bir belgeyle sonuçlanan faaliyetlere öğretim denir.
Öğrenme ve tanımları
 
 Yaşantı ürünü ve nispeten kalıcı izli davranış değişmesidir.
 
Genetik mirastan bağımsız olarak bireyin çevresiyle etkileşimi sonucu kazandığı sürekli değişiklerdir.
 
Bireyin çevresiyle girdiği etkileşim sonucunda bilgi ve davranışlarında meydana gelen kalıcı izli davranış değişikliğidir.
 
Bu tanımlara göre, öğrenmenin oluşması için; davranış değişikliği olması, yaşantı sonucu oluşması ve uzun süre kalıcı olması gerekir.
 
Öğrenme bir davranış değişikliğidir, ancak her davranış değişmesi öğrenme değildir. Doğuştan gelen refleks ve içgüdüler; büyüme ve olgunlaşma sonucu ortaya çıkan değişmeler ve geçicidurumlar öğrenme değildir. Bir davranış değişmesini öğrenme olabilmesi için yaşantılar sonucu kazanılmış olması gerekir.
Eğitim ve öğretim arasındaki ilişki
 
Eğitim ile öğretim arasındaki benzerlik
her ikisi de toplumun sosyal, kültürel, politik ve ekonomik olgularından etkilenir.
 
Eğitimin içinde öğretim öğretimin içinde eğitim olabilir. Eğitim öğretimden daha kapsamlı bir kavramdır. Her yaptığımız öğretim eğitimdir.
 
Eğitim, öğretme ve öğrenme arasında şu şekilde bir ilişki vardır:
Eğitim süreci, öğretme ve öğrenme süreçlerini içine alır ve onlardan daha geniş kapsamlıdır. Eğitim, zaman ve mekân yönünden kapsamlı, süreli ve çok boyutludur. Eğitimde bilgi dâhil her türlü yaşantı üzerinde durulur. Öğretme ise güdümlüdür, planlıdır, programlıdır, desteklidir. Eğitim sürecinin oluşmasıiçin öğretme ve öğrenme etkinlikleri en önemli araçlardan biridir.
 
 Yaşantılar sayesinde öğrenme; öğrenme sayesinde de eğitim oluşabilmektedir. Yani yaşantı-öğrenme-eğitim.Kültür
 
Kültür, bir toplumun, bireyleri tarafından oluşturulmuş gelenek durumundaki ortak değerlerini içerir. Kültürleme ise kültürel değerleri bireye kazandırma sürecidir.
 
Eğitim bir noktada bireyin sosyalleştirilmesi sürecidir.
Sosyal bir varlık olan birey içinde bulunduğu toplumun örf, adet ve geleneklerini yaşamak ve aktarılması gerekenleri yaşatmakdurumundadır. Eğitim, kültürlenme sürecidir ve birey de kültürel bir varlıktır. Aynı zamanda biyolojik bir varlık olan bireyin yeme, içme, uyuma gibi birçok temel ihtiyacı vardır. Bireyin butemel ihtiyaçlarının yanında bir de eğitim ihtiyacı vardır. Sosyal, biyolojik ve kültürel yapısı olan bireyin, davranışlarında ve bilgilerinde değişiklik meydana getirme sürecinde; yani eğitimingerçekleşmesinde biyolojik, kültürel ve sosyal etmenler doğrudan etkilidir, insan çevresiyle girdiği etkileşim sonucunda sosyalleşir ve kültürel etkileşime girer. Bu etkileşimi sonucugerçekleşen öğrenmeler eğitimin kapsamında yer alır. Bu nedenle eğitim kültürle ve toplumla ilişkili bir kavramdır.
 
 3
 
Eğitimin ve bireyin sosyal (toplumsal) ve kültürel yönleri olduğundan eğitim ile kültür arasında birtakım ilişkiler vardır. Bu ilişkiler:
 
Eğitim, kültürün aktarılmasında önemli bir araçtır.
 
Eğitim, toplumun kültürünü etkileyen ve kültüründen etkilenen bir yapıya sahiptir.
 
Eğitim, görevini yerine getirirken kültürel olanaklardan yararlanır.
 
Eğitim, kültürel değerlerin izlerini taşır.
 
Eğitim, kültüre göre gelişmeye karşı daha az direnç gösterir.
 
Eğitim, kültürün aktarılma ve değişim aracıdır.
 
Kültürün üç temel boyutu vardır. Bunlar kültürleme, kültürlenme ve kültürleşmedir.
Kültürleşme *******
 
Başka kültürlerden Birey ve grupların belli bir kültüre girmesi ve karşılıklı etkileşim sonucu her iki kültürün de değişmesidir. Örneğin Almanya’da yaşayan Türk işçilerinin rakı içer gibi viskiiçerek akşam yemeği yemeleri, Türk erkeği ile evli olan yabancı bir kadının eve girerken ayakkabılarını çıkarmayı ve büyüklerinin elini öpmeyi öğrenmesi gibi.
 
Kpss 2011 sorusu:
Türk erkeğiyle evli olan yabancı bir kadın eve girerken ayakkabılarını çıkarmayı, büyüklerin elini öpmeyi ve misafirperverliği öğrenir. Türk erkeği ise eşinden pizza yapmayı ve değişik dans figürleri öğrenir. Bu durum kültürleşmeye örnek olarak verilebilir.
Kültürleşme kültürel yayılma süreciyle birlikte
, başka kültürlerden grupların, maddi ve maneviöğelerle belli bir kültüre girmesi ve karşılıklı etkileşim sonucunda her ikisinin de değişmesidir. Türk erkeğiyle evli olan yabancı bir kadının eve girerken ayakkabılarını çıkarmayı, büyüklerininellerini öpmeyi ve misafirperverliği öğrenmesi, türk erkeğinin ise eşinden pizza yapmayı ve dans figürlerini öğrenmesi kültürler arası etkileşimi yani kültürleşmeyi açıklar.
 
Kültürlenme
 
Bireyin kendi içinde yaşadığı kültürdeki özellikleri kazanmasına kültürlenme denilmektedir.
 
Kültürleme
 
Kültürel muhtevanın toplumu oluşturan bireylere kazandırılmasıdır ve toplumsal sürekliliğin en önemli aracıdır. Eğitim aynı zamanda kasıtlı kültürleme sürecidir. Kültürleme en geniş anlamıylaeğitim yoluyla olmaktadır. Kültürleme ortak deneyimler sağlayarak insanları birleştirmektedir. Üç tür kültürlemeden bahsedebiliriz. Bunlar zoraki kültürleme, gelişigüzel kültürleme vekasıtlı kültürlemedir.
 
a) Zoraki kültürleme:
Kültürel değerlerin bireye zorla kabul ettirilmesi sürecidir. (Tek yönlü beyin yıkama, isim ya da din değiştirme, propaganda vb.)
 
b) Gelişigüzel kültürleme
: Kültürel bireylerin bireylere gelişigüzel yollarla kabul ettirilmesi sürecidir. ( dini bilgiler ve seks konularının akran grupları tarafından gelişigüzel öğrenilmesi gibi.)belirli bir eğitim amacıyla düzenlenmemiş ortamdaki uyarıcıların bireyde davranış değişmesi oluşturmasıdır. Gelişigüzel kültürleme, informal öğrenme olarak da adlandırılmaktadır.
 
c) Kasıtlı kültürleme:
Kültürleyici uyarıcıların belli bir davranış değiştirme maksadıyla düzenlenerek belli bir bireye ya da gruba yöneltilmesiyle ortaya çıkar. ( okullarda yapılan her türlüeğitim planlıdır, maksatlıdır.)
Eğitimin sınıflandırılması
 
Eğitim planlı olup olmamasına göre iki grupta ele alınabilir.A) FORMAL EĞİTİM
 
Daha önceden belirlenmiş bir plan vardır ve eğitim etkinlikleri bu plan doğrultusunda gerçekleştirilir. Yine bu plan dâhilinde yapılan eğitim değerlendirildiğinden istenmeyen özelliklerinnereden kaynaklandığını belirlemek informal eğitime göre çok daha kolaydır.
 
Formal eğitim belli bir mekân içerisinde gerçekleşir, yani kurumsaldır. Eğitimin gerçekleştiği bu mekânlar (kurumlar) da okullardır. Okullar, istenmeyen özelliklerin nispeten arındırılmışolduğu, kontrollü ortamlar olarak düşünülebilir. Bu ortamlarda eğitim planlarında öngörülen özellikler, belli yöntem ve tekniklerle bireylere kazandırılır.
 
Profesyonel öğreticiler olarak öğretmenler vardır, öğretmenler, eğitim ve öğretim işinde yetiştirilmiş, yöntem ve teknikleri bilen, kullanan öğreticilerdir.
 
Formal eğitimde değişik aralıklarla ve zamanlarda değerlendirme yapılarak eğitim ve öğretimin kalitesi artırılmaya, planlarda öngörülen hedeflere ulaşılmaya çalışılır.
 
Formal eğitim örgün ve yaygın eğitim olmak üzere ikiye ayrılır.

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
eng_rny liked this
Melek Yıldız liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->