Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Zöld Szentgotthárd Program

Zöld Szentgotthárd Program

Ratings: (0)|Views: 192|Likes:
Published by sznhr

More info:

Published by: sznhr on Dec 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/08/2011

pdf

text

original

 
“Fenntartható Fejl
ő
désért Szentgotthárdon”(Zöld Szentgotthárd) program
1. Mi is az a „fenntartható fejl
ő
dés”?
1.1. 1983-ban az ENSZ Közgy
ű
lés határozata alapján megkezdte munkáját az ENSZKörnyezet és Fejl
ő
dés Világbizottsága, ami 1987-ben ,,Közös jöv
ő
nk'' címmel kiadott jelentésében a gazdasági növekedés olyan új korszakának lehet
ő
ségét vázolta fel, amely afenntartható fejl
ő
dés globális megvalósítására épít, meg
ő
rzi a természeti er
ő
forrásokat. A jelentés nagyon röviden és tömören határozta meg a fenntartható fejl
ő
dés fogalmát: "afenntartható fejl
ő
dés olyan fejl
ő
dés, amely kielégíti a jelen szükségleteit anélkül, hogyveszélyeztetné a jöv
ő
nemzedékek esélyét arra, hogy
ő
k is kielégíthessék szükségleteiket".1.2. A fenntartható fejl
ő
dés
három alappillér
en nyugszik:
a szociális, a gazdasági és akörnyezeti pilléreken
és mindhármat együttesen, kölcsönhatásaik figyelembevételévelmérlegelni kell a különböz
ő
fejlesztési stratégiák, programok kidolgozása során, illetve akonkrét intézkedésekben, cselekvésekben. A fejl
ő
dés alapvet
ő
célja a szociális jólét, améltányos életfeltételek lehet
ő
ségének biztosítása mindenki és egyaránt a jelenlegi és a jöv
ő
beli nemzedékek számára, ami csak úgy lehetséges, ha közben fenntartható módonhasznosítjuk a természeti er
ő
forrásokat, elkerüljük a káros hatásokat, s különösen akörnyezet állapotában bekövetkez
ő
visszafordíthatatlan változásokat.1.3. A Világ Tudományos Akadémiáinak Nyilatkozatában megfogalmazott definíció szerint:"A fenntarthatóság az emberiség jelen szükségleteinek kielégítése a környezet és atermészeti er
ő
források jöv
ő
generációk számára történ
ő
meg
ő
rzésével egyidej
ű
leg."1.4. Vannak-e feladatai a fenntartható fejl
ő
dés kapcsán egy városi önkormányzatnak?A kérdésre a válasz véleményünk szerint egyértelm
ű
„igen”, hiszen számunkra is rendkívüli jelent
ő
sége van annak, hogy milyen életesélyeket hagyunk az utánunk következ
ő
 nemzedékekre.
2. „Zöld” intézmények
2.1. Az önkormányzat egyik feladata kell, hogy legyen a jöv
ő
ben az arra való törekvés, hogyintézményei minél kisebb negatív hatással legyenek a környezetünkre. Ez az
energiahatékonysági felújítások
tól kezdve
a papírhulladék mennyiségéneklecsökkentés
én át
az iskolákban
 
a környezettudatosságra nevelési
g sok mindentmagában foglal.2.2. Polgármesteri Hivatalunkban pl. 2006 márciusa óta nagyságrendekkel kevesebb papírthasználunk fel azzal, hogy
a képvisel
ő
-testületi anyagok nem papír alapon kerülnek
a
képvisel
ő
khöz
és a bizottsági tagokhoz, hanem honlapról letölthet
ő
formában. Ugyancsakpapírmell
ő
z
ő
döntés volt az, hogy
az intézményekkel történ
ő
levelezést els
ő
sorbanelektronikus úton
kell lebonyolítani. (Nyilvánvaló azonban sajnos az is, hogy azelektronikára való átállás is jelent
ő
s ökológiai lábnyomot keletkeztet.)
Intézményünkben
m
ű
ködik (ha nem is mindig teljes kör
ű
en) a
papírhulladék szelektív gy
ű
 jtése
,
használtelem és akkumulátorgy
ű
 jt
ő
került kihelyezésre
. A
radiátorokra szabályozótszereltettünk
fel. Ugyanakkor még számos teend
ő
nk van ahhoz, hogy valóban „zöld”hivatalnak titulálhassuk magunkat.
 
2.3. Felvet
ő
dhet az „
ökoiskola” program gondolata
is, melynek lényege lehetne többekközött iskolakert kialakítása, a fenntartható fejl
ő
dés propagálása a tanulók irányában, a jelenleg is m
ű
köd
ő
településtisztasági akciók (egy szervezet – egy osztály program)folytatása, elemgy
ű
 jt
ő
k, szelektív hulladékgy
ű
 jt
ő
k iskolákhoz kihelyezése, újrahasznosítottanyagokból készült tanszerek használata illetve annak népszer
ű
sítése.2.4. Célunk az önkormányzati tulajdonú intézmények és épületek
energiahatékonyság
ának javítása, a fajlagos energiafelhasználás és a károsanyag kibocsátás csökkentése, az elavult
ű
t
ő
berendezések cseréje, h
ő
szigetelés, mérhet
ő
és szabályozható f 
ű
tési rendszerkialakítása, a világítási rendszerek korszer
ű
sítése, a megújuló energiaforrásokrészarányának növelése. Ezen a területen részben már vannak szép eredményeink, hálaszámos elnyert pályázatnak, részben pedig jelenleg is el
ő
készítés alatt állnak pályázatok. Ittkülönösen a KEOP pályázatokat említeném meg, illetve a Luzernnel közösen elnyertpályázatot, mely utóbbi túlmutat intézményeink szintjén, és a lakosság tudatformálását ismegcélozza.
3. Közösségi kert program
3.1. A
közösségi kert
program lényege, hogy jelenleg funkció nélküli területeket használatbavehetnek kerttel nem rendelkez
ő
lakóközösségek, s azon saját fogyasztási célranövénytermesztést folytathatnak. A parlagon hever
ő
földet biztosíthatja az önkormányzat,de magánszemély is tehet felajánlást (esetleg terményrészesedés fejében).A világ számos országában elterjedt program több szempontból is hasznos:- gondozatlan, parlagon hever
ő
területeket von be a város vérkeringésébe, tesz ápolttá, s ezaz önkormányzatnak egy fillérébe sem kerül;- lehet
ő
séget biztosít a kerttel nem rendelkez
ő
knek a konyhakerti növénytermesztésre (van,ahol még az állattenyésztésre, méhészetre is);- a kerttel nem rendelkez
ő
kiskereset
ű
ek megtermelhetik maguknak pl. az éveszöldségfogyasztásuk nagy részét, így kevesebbet kell költeniük a boltban;- ezeken a területeken rendszerint els
ő
sorban biogazdálkodás folyik, így az ott megtermeltélelmiszer egészségesebb, mint a nagyüzemi módszerekkel el
ő
állított;- közel van a fogyasztóhoz, nem kell utaztatni az élelmiszert (Európában az élelmiszerekátlagosan 1200 km-t tesznek meg, amíg az asztalunkra kerülnek);- jó testmozgás azoknak, akik ebben részt vesznek, egy egészségesebb életmódra válthatnakáltala;- közösségkovácsoló és összetartó ereje van;- általában még a közbiztonságot is növeli, hiszen szinte mindig van ott valaki, így akörnyék is „megfigyelés alatt van”.A programnak két alapvet
ő
feltétele van: legyen megfelel
ő
földterület és legyen rá kell
ő
 igény a lakosság részér
ő
l. El
ő
ször tehát meg kell vizsgálni, van-e az önkormányzatnak ilyencélra felhasználható területe, ki kell dolgozni egy feltételrendszert, majd propagálni kell aprogramot tájékoztató anyagok közzétételével pl. a honlapon. Els
ő
sorban civil szervezetkoordinálásával képzeljük ezt el.3.2. Csak érdekességképpen jegyezzük meg, hogy Angliában olyan város is van, ahol aközparkokban dísznövények helyett haszonnövényeket ültetnek, amib
ő
l a közösségrészesülhet akár úgy, hogy rászorulók kapják a termést, akár úgy, hogy az értékesített
 
zöldség stb. ára a város kasszáját gyarapítja. Szentgotthárdon egyel
ő
re még nem itt tartunk,de egyszer majd akár ezt is megcélozhatjuk.3.3. S ha már a közparkoknál tartunk: nem csak a magántulajdonban lév
ő
kerteknél vagyesetleg leend
ő
közösségi kerteknél javasolt, hogy lehet
ő
leg ne ivóvízzel öntözzék
ő
ket,hanem a közparkoknál is örvendetes volna, ha összegy
ű
 jtött es
ő
vízzel, vagy saját kúttallehetne ezt megoldani. (Csak egy példa: a Ligetnél jelenleg még sok problémát okoz azes
ő
víz és annak elvezetése, közben pedig száraz id
ő
ben ivóvízzel locsoljuk a területet.)3.4. A fent már említett
iskolakert
is tekinthet
ő
közösségi kertnek, de pl. a Szentgotthárdonmár jelenlév
ő
kiskertek, illetve ezek közössége is hasonló pozitívumokkal bír. Ebb
ő
l aszempontból mindenképpen tanulmányozásra érdemesnek tartjuk a Wesselényi utca végénlév
ő
kiskerteket m
ű
ködtet
ő
egyesület munkáját, illetve sokat segítene, ha programunkba betudnánk vonni
ő
ket is.3.5. Ugyan nem a közösségi kert program része, de a lakosság tudatformálására ható tényez
ő
 lehetne a
konyhakerteket népszer
ű
sít
ő
program
is, valamint a Pronas által meghirdetettazon program folytatása, melyben
ő
shonos gyümölcsfák ültetését tette lehet
ő
szentgotthárdi kerttulajdonosoknak. Utóbbi érdekes lehet közösségi szinten is, akárközparkjainkba is ültethetnénk gyümölcsfákat.
4. Termel
ő
i piac, Helyi Termékek Boltja
4.1. Sokszor felvet
ő
dött már az ötlet, hogy újra
termel
ő
i piac
ot kellene szervezniSzentgotthárdon, megteremtve annak lehet
ő
ségét, hogy a város és környéke termel
ő
ieladhassák portékáikat, illetve a vásárlók olyan termékeket vehessenek, amelyeknek ismerta teljes története (nem pedig csak annyi információ van ráírva, hogy „Származási helye: azEU”). Örvendetes volna, ha itt nem csak
ő
stermel
ő
k árulnának, hanem bárki, aki kiskerttel,saját veteményessel, gyümölcsfával, saját készítés
ű
áruval: mézzel, lekvárral, szörppel,aszalt gyümölccsel stb. rendelkezik, eladhatná itt a feleslegét.A piacnapok az országban már m
ű
köd
ő
hasonló létesítmények tapasztalatait figyelembevéve lehetnének pl. szerdán és szombaton, vagy csak heti egy alkalommal. Ez egyfajta helyilátványosságként is szolgálhatna, s kulturális programokkal is színesíthet
ő
.A Piac jelenlegi üzemeltet
ő
 jével már elkezd
ő
dtek olyan el
ő
zetes egyeztetések, melynekeredménye lehet egy
„bio piac”
kialakítása a jelenlegi Piac közelében – ebben az esetbenannak m
ű
ködtetését akár a jelenlegi üzemeltet
ő
is felvállalná. Ennek kialakítására pályázatilehet
ő
séget kellene találni.4.2. A kérdést tovább gondolva a fenti célnak felel meg a
Helyi Termékek Boltjá
nakküldetése is, bár ez lehet, hogy inkább a turistákat vonzaná. Ehhez például egyönkormányzati tulajdonban lév
ő
üzlethelyiséget lehetne igénybe venni. Az üzemeltetésetörténhet úgy, hogy azt az önkormányzat kiadja egy vállalkozónak, vagy akár egy nonprofitszervezet (nonprofit kft., egyesület, alapítvány) is m
ű
ködtethetné. A bolt a helyi éskistérségi kézm
ű
veseknek, mez
ő
gazdasági kistermel
ő
knek, biogazdaságoknak teremteneértékesítési lehet
ő
séget, de akár az egyébként nagyon jó hírnek örvend
ő
, a szentgotthárdikenyérgyárban készül
ő
pékárunak is lehetne a mintaboltja. A termékekre rákerülhetne egyhelyi termék védjegy is.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->