Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
33Activity
P. 1
WAS HITLER A ROTHSCHILD?

WAS HITLER A ROTHSCHILD?

Ratings: (0)|Views: 30,705|Likes:
Published by ellhngreek
Μετάφραση: )-( Ancient Mariner Jr )-(

Ντέιβιντ Άικ - Ήταν ο Χίτλερ ένας Ροθτσάιλντ.doc

1

ΝΕΟ ΕΛΛΗΝ: http://neoellhn.blogspot.com

Μετάφραση: )-( Ancient Mariner Jr )-(

από τον Ντέιβηντ Άϊκ

Η επίσημη ιστορία είναι απλώς ένα πέπλο για να κρύψει την αλήθεια του τι πραγματικά έγινε. Όταν το πέπλο ανασηκωνόταν, ξανά και ξανά βλέπουμε ότι η επίσημη εκδοχή όχι μόνο δεν είναι αληθινή αλλά συχνά είναι 100% λάθος. Πάρτε τους Ροθτσάιλντς, τη γραμμή αίματος άλλοτε γνωστή, ανάμεσα σε άλλα ονόματα, ως ο
Μετάφραση: )-( Ancient Mariner Jr )-(

Ντέιβιντ Άικ - Ήταν ο Χίτλερ ένας Ροθτσάιλντ.doc

1

ΝΕΟ ΕΛΛΗΝ: http://neoellhn.blogspot.com

Μετάφραση: )-( Ancient Mariner Jr )-(

από τον Ντέιβηντ Άϊκ

Η επίσημη ιστορία είναι απλώς ένα πέπλο για να κρύψει την αλήθεια του τι πραγματικά έγινε. Όταν το πέπλο ανασηκωνόταν, ξανά και ξανά βλέπουμε ότι η επίσημη εκδοχή όχι μόνο δεν είναι αληθινή αλλά συχνά είναι 100% λάθος. Πάρτε τους Ροθτσάιλντς, τη γραμμή αίματος άλλοτε γνωστή, ανάμεσα σε άλλα ονόματα, ως ο

More info:

Published by: ellhngreek on Dec 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

11/02/2014

 
ΚεςΪρώξωο
< )-( Nmihemt Fnrhmer Lr )-(
ΚεςΪρώξωο
< )-( Nmihemt Fnrhmer Lr )-(
ΖςΦθδθζς
 
΁θμ
 -
 Έςξζ
 
η
 
ίΧςγεώ
 
Φζξτ
 
ήηΰςωΪθγζς
.bgi
 
ΖςΦθδθζς
 
΁θμ
 -
 Έςξζ
 
η
 
ίΧςγεώ
 
Φζξτ
 
ήηΰςωΪθγζς
.bgi
 
ΖΕΗ
 
ΕΓΓΟΖ
< `ttp<//megejj`m.djgospgt.igf
 
ΚεςΪρώξωο
< )-( Nmihemt Fnrhmer Lr )-(
ξϋϊ
 
ςηζ
 
ΖςΦθδοζς
 
 ΁όμ
 
Ο
 
εϋΧωοκο
 
θωςηώΧξ
 
εΧζξθ
 
ξϋγύτ
 
Φζξ
 
ϋΦϋγη
 
ιθξ
 
ζξ
 
μώφπεθ
 
ςοζ
 
ξγέΰεθξ
 
ςηυ
 
ςθ
 
ϋώξικξςθμΪ
 
Φιθζε
.
 Ίςξζ
 
ςη
 
ϋΦϋγη
 
ξζξωομψζϊςξζ
,
νξζΪ
 
μξθ
 
νξζΪ
 
δγΦϋηυκε
 
ϊςθ
 
ο
 
εϋΧωοκο
 
εμβηϏέ
 
ϊϏθ
 
κϊζη
 
βεζ
 
εΧζξθ
 
ξγοΰθζέ
 
ξγγΪ
 
ωυϏζΪ
 
εΧζξθ
 
>;;%
γΪΰητ
.
ΫΪώςε
 
ςηυτ
 
ήηΰςωΪθγζςτ
,
ςο
 
ιώξκκέ
 
ξΧκξςητ
 
Ϊγγηςε
 
ιζψωςέ
,
ξζΪκεωξ
 
ωε
 
Ϊγγξ
 
ηζϊκξςξ
,
ψτ
 
ηθ
 
ΚϋΪηυεώτ
,
κθξτ
 
ξϋϊ
 
ςθτ
 
ϋθη
 
βθξδϊοςετ
 
ιώξκκΦτ
 
ξΧκξςητ
 
κξφώηυ
 
ξϋημώυρθωκηφ
 
ςηυ
 
ΚεωξΧψζξ
 
ωςο
 
ΙεώκξζΧξ
.
 ΀ιθζε
 
ιζψωςέ
 
ψτ
 
ηθ
 
ήηΰςωΪθγζς
 (
μϊμμθζο
 
ξωϋΧβξ
)
ςη
 >0
η
 
ξθύζξ
 
ϊςξζ
 
κθξ
 
ηθμηζηκθμέ
 
βυζξωςεΧξ
 
θβώφΰομε
 
ωςο
 
Ρώξζμρηφώςο
 
ξϋϊ
 
ςηζ
 
ΚΪιθεώ
 
 ΁κωϏεγ
 
ήηΰςωΪθγζς
 
εώιξαϊκεζητ
 
ωε
 
ωφκϋώξνο
 
κε
 
ςηυτ
 
ΫερψςθωκΦζηυτ
,
ςηζ
 
ηΧμη
 
ςψζ
 
 ΀ωωε
 
μξθ
 
Ϊγγηυτ
.
Ϋέώξζ
 
ςη
 
ϊζηκΪ
 
ςηυτ
 
ξϋϊ
 
ςοζ
 
μϊμμθζο
 
ξωϋΧβξ
 
έ
 
ςη
 
ενΪιώξκκη
 -
΁ωςώη
 
ςηυ
 
ΒξυΛβ
 
ωςη
 
Φκϋώηωΰεζ
 
ςηυ
 
ηΧμηυ
 
ςηυτ
 
ωςο
 
Ρώξζμρηφώςο
.
΢η
 
 ΁ωςώη
 
ςηυ 
 
 ΒξυΛβ 
 
έ
 
ο
 
ΩρώξιΧβξ 
 
ςηυ 
 
Ωηγηκύζςητ 
 
εΧζξθ
 
Φζξ
 
ξώϏξΧη
 
εωψςεώθωςθμϊ
 
ωφκδηγη
 
μξθ
 
ωυζβΦΰομε
 
κε
 
ςηυτ
 
ΕδώξΧηυτ
 
κεςΪ
 
ξϋϊ
 
ςοζ
 
υθηΰΦςοωέ
 
ςηυ
 
ξϋϊ
 
ςηυτ
 
ήηΰςωΪθγζςτ
.
Βεζ
 
εΧϏε
 
μξκκΧξ
 
ξϋηγφςψτ
 
ωφζβεωο
 
κε
 
ςη
 
«
 ΒξυΛβ 
³
 
έ
 
ςη
 
«
Ωηγηκύζ 
³
,
ϊϋψτ
 
εϋθδεδξθύζηυζ
 
ΕδώξόμΦτ
 
θωςηώθμΦτ
 
ϋοιΦτ
.
Ηθ
 
ήηΰςωΪθγζςτ
 
εΧζξθ
 
κθξ
 
ξϋ΂
 
ςθτ
 
μηώυρξΧετ
 
ιώξκκΦτ
 
ξΧκξςητ
 
ςψζ
 
ΫερψςθωκΦζψζ
 
ωςηζ
 
ϋγξζέςο
 
μξθ
 
εΧζξθ
 
εώϋεςηεθβεΧτ
 
ξγγϊκηώρηθ
 (
βεΧςε
 
΢η
 
ΚειΪγη
 
Κυωςθμϊ
).
Η
 
Ιμυ
 
ζςε
 
ήηΰςωΪθγζς
,
ςηυ
 
Ιξγγθμηφ
 
ΗΧμηυ
,
εΧζξθ
 
εϋθμερξγέτ
 
ςοτ
 
βυζξωςεΧξτ
 
ξυςέτ
 
ςοτ
 
ιώξκκέτ
 
ξΧκξςητ
 
ωέκεώξ
.
ΕΧζξθ
 
Φζξτ
 
ξϋϊ
 
ςηυτ
 
ϋθη
 
ςεώξςύβεθτ
 
υϋΦώκξϏηυτ
 
ςηυ
 
εγΦιϏηυ
 
ςηυ
 
ζηυ
 
δξωθωκΦζηυ
 
ωε
 
πυϏθμΪ
 
ςώξφκξςξ
,
μξθ
 
κΪγθωςξ
 
η
 
ξζύςξςητ
,
ωφκρψζξ
 
κε
 
ϋηγγηφτ
 
ξϋϊ
 
ξυςηφτ
 
ϋηυ
 
υϋΦρεώξζ
 
ςξ
 
ξζεγΦοςξ
 
ςξ
 
κξώςφώθΪ
 
ςηυ
.
ΕΧκξθ
 
ϋΪζςξ
 
ξϋώϊΰυκητ
 
ζξ
 
Ϗώοωθκηϋηθέωψ
 
ςο
 
γΦνο
 
ωξςξζθμϊτ
,
ξγγΪ
 
εΪζ
 
ςη
 
ωξςξζθμϊτ
 
εΧζξθ
 
ςη
 
ξζςΧωςώηρη
 
ςηυ
 
αψζςξζηφ
,
η
 
Ιμυ
 
ζςε
 
ήηΰςωΪθγζς
 
εΧζξθ
 
ϋξζςεγύτ
 
ωξςξζθμϊτ
.
ΕΧζξθ
 
ςη
 
ξζςΧΰεςη
 
ςοτ
 
αψέτ
.
ΕΧζξθ
 
ϋώηωψϋθμύτ
 
υϋεφΰυζητ
 
ιθξ
 
ςη
 
δξωξζθωκϊ
 
μξθ
 
ςη
 
ΰΪζξςη
 
εμξςηκκυώΧψζ
 
ϋξθβθύζ
 
μξθ
 
εζογΧμψζ
,
εΧςε
 
ξϋευΰεΧξτ
,
εΧςε
 
βθξ
 
κΦωψ
 
ξυςύζ
 
ϋηυ
 
εγΦιϏεθ
.
Βθευΰφζεθ
 
ωξςξζθμΦτ
 
ςεγεςΦτ
,
ϊϋψτ
 
ϊγετ
 
ξυςΦτ
 
ηθ
 
ιώξκκΦτ
 
ξΧκξςητ
 
Φμξζξζ
 
ϋΪζςξ
,
μξθ
 
η
 
ΐεϊτ
 
νΦώεθ
 
ωε
 
ϋϊωετ
 
ξζΰώύϋθζετ
 
ΰυωΧετ
 
εΧζξθ
 
ξζξκεκεθικΦζητ
.
ΕΪζ
 
ϊςθ
 
γΦψ
 
εΧζξθ
 
γΪΰητ
,
Ιμυ
 
ζςε
 
ήηΰςωΪθγζς
,
ϋέιξθζΦ
 
κε
 
ωςη
 
βθμξωςέώθη
 
μξθ
 
ξτ
 
ξϋημξγφπηυκε
 
ςξ
 
ϋεθωςέώθξ
.
ΕΧωξθ
 
Φζξτ
 
ϋηγφ
-
βθωεμξςηκκυώθηφϏητ
 
μξθ
 
εγΦιϏεθτ
 
ςξ
 
βθμξωςέώθξ
 
μξθ
 
ςξ
 
ΚΚΕ
.
Βεζ
 
ΦϏψ
 
ωϏεβϊζ
 
ςΧϋηςξ
.
ΐξ
 
Φϋώεϋε
,
ωυζεϋύτ
,
ζξ
 
εΧκξθ
 
ϋξθϏζθβΪμθ
.
Γηθϋϊζ
,
Φγξ
,
μ
.
ήηΰςωΪθγζς
,
ξτ
 
ςξ
 
ϋηφκε
.
 Ξτ
 
ϋΪκε
 
ξυςηφτ
 
ςηυτ
 
θωϏυώθωκηφτ
 
ωςο
 
βοκϊωθξ
 
ξώΦζξ
 
μξθ
 
ξτ
 
κϋηφκε
 
ωςη
 
μηυςΧ 
 
ςψζ
 
κξώςφώψζ
.
ΡςθΪνε
 
κηυ
 
ςο
 
κΦώξ
.
 Έβο
 
κϋηώύ
 
ζξ
 
ξμηφωψ
 
ςοζ
 
μώξυιέ
 
ςψζ
 
ϋξώευώθωμϊκεζψζ
 
ζξ
 
κε
 
μξςξβθμΪαεθ
 
ψτ
 «
ξζςθωοκΧςο
³
βθϊςθ
 
ηθ
 
ήηΰςωΪθγζς
 
θωϏυώΧαηζςξθ
 
ϊςθ
 
εΧζξθ
 «
ΕδώξΧηθ
³.
Ηώιξζύωεθτ
 
ωξζ
 
ςοζ
 
ΗκΪβξ
 
 ΞζςθωυμηρΪζςοωοτ
 
μξθ
 
ςοζ
 
Κϋ
ζΪθ
 
Κϋ
ώθΰ
 
ΦϏηυζ
 
έβο
 
μΪζεθ
 
εϋΧϋηζετ
 
ϋώηωϋΪΰεθετ
 
ζξ
 
κε
 «
δξρςΧωηυζ
³
Φςωθ
 
ιθξ
 
ςοζ
 
Φμΰεωο
 
ςψζ
 
ήηΰςωΪθγζςτ
 
μξθ
 
ιθξ
 
ζξ
 
κε
 
ωςξκξςέωηυζ
 
ζξ
 
κθγύ
 
βοκηωΧψτ
.
΢θ
 
ξωςεΧη
 
ϋηυ
 
εΧζξθ
,
ϋηυ
 
μξθ
 
ηθ
 
βφη
 
ηώιξζύωεθτ
 
βοκθηυώιέΰομξζ
 
μξθ
 
ωυζεϏΧαηυζ
 
ζξ
 
Ϗώοκξςηβηςηφζςξθ
 
ξϋϊ
 
ςηυτ
 
ήηΰςωΪθγζςτ
.
 Ξϋγύτ
 
κθξ
 
ωφκϋςψωο
,
ςΧϋηςε
 
ξζοωυϏοςθμϊ
.
Κϋ
ζΪθ
 
Κϋ
ώθΰ
 
ωοκξΧζεθ
,
μξςξγγέγψτ
, «
ηθ
 
Ιθηθ
 
ςοτ
 
ΩυκκξϏΧξτ
³
μξθ
 
θβώφΰομε
 
ξϋϊ
 
ςηυτ
 
ήηΰςωΪθγζςτ
 
ςη
 >029
ψτ
 
κΧξ
 
ϏεΧώξ
 
ξζςθμξςξωμηϋΧξτ
,
βυωρέκθωοτ
 
μξθ
 
μξςξωςώηρέτ
 
ωφζζηκψζ
 
εώευζοςύζ
 
κε
 
ςοζ
 
ςξκϋΦγξ
 
ςψζ
 «
ξζςθωοκθςύζ
³.
ΫηγγηΧ 
 
εμ
 
ςψζ
 
ηκθγοςύζ
 
ςοτ
,
υϋηωςέώθνξζ
 
ξζηθϏςΪ
 
ςο
 
βηυγεΧξ
,
μξςΪ
 
ςο
 
βθΪώμεθξ
 
ςηυ
 
 Ξκεώθμξζθμηφ
 
ΕκρυγΧηυ
 
ΫηγΦκηυ
 
μξθ
 
ωέκεώξ
 
ξζξαοςηφζ
 
ζξ
 
μξςξβθμΪωηυζ
 
κεώθμηφτ
 
κξφώηυτ
 
οιΦςετ
,
ψτ
 «
ξζςθωοκΧςετ
³
έ
 «
ώξςωθωςΦτ
³!
ΜΪΰε
 
Ϗώϊζη
,
ο
 
ΗκΪβξ
 
 ΞζςθωυμηρΪζςοωοτ
 
δώξδεφεθ
 
κε
 
ςηζ
 
Ϋυώωϊ
 
ςοτ
 
ΕγευΰεώΧξτ
 (
ςη
 
μγξωωθμϊ
 
ωφκδηγη
 
ςψζ
 
ΫερψςθωκΦζψζ
)
ςη
 
ϋώϊωψϋη
 
ςη
 
ηϋηΧη
 
ϋθωςεφηυζ
 
ϊςθ
 
υϋοώΦςοωε
 
ϋεώθωωϊςεώη
 
ςη
 
ωμηϋϊ
 
ςηυτ
.
ΚΧξ
 
ϏώηζθΪ
 
ςη
 
Φβψωξζ
 
ωςη
 
Κϊώώθτ
 
ΖςΪγθςα
,
Φζξζ
 
ηθμεΧη
 
ςηυ
 
βθξδϊοςηυ
 
ωυζβθμΪςηυ 
 
ςηυ 
 
ειμγέκξςητ 
 
ΚΦιθεώ
 
 ΓΪζωμυ 
 
ςη
 
ηϋηΧη
 
ςώηκημώξςηφωε
 
ςοζ
 
 Ξκεώθμέ
.
΢Φγεθξ
 
εϋθγηιέ
.
 
ΡυωθμΪ
,
βφζξκο
 
ςηυ
 
ξθωΰέκξςητ
 
ϋηυ
 
ώΧϏζεθ
 
γΪβθ
 
ωςο
 
ρψςθΪ
 
ςοτ
 
μξςξβΧμοτ
 
εζξζςΧηζ
 
ςηυ
 
ηϋηθηυβέϋηςε
 
ξζξμοώφωωεςξθ
 
ωέκεώξ
 «
ξζςθωοκΧςοτ
³
εΧζξθ
 
ο
 
ξοβθξωςθμέ
 
μξςξβΧψνο
 
ςψζ
 
ΕδώξΧψζ
 
ξϋϊ
 
ςηυτ
 
ΖξαΧ 
 
ςηυ
 
ΖςΦθδθζς
 
΁θμ
 -
 Έςξζ
 
η
 
ίΧςγεώ
 
Φζξτ
 
ήηΰςωΪθγζς
.bgi
4  
 
ΖΕΗ
 
ΕΓΓΟΖ
< `ttp<//megejj`m.djgospgt.igf
 
ΚεςΪρώξωο
< )-( Nmihemt Fnrhmer Lr )-(
Ξβϊγρηυ
 
ίΧςγεώ
.
Ιθξ
 
ςοζ
 
Φμΰεωο
 
έ
 
ςοζ
 
ξκρθωδέςοωο
 
ςψζ
 
ϋώΪνεψζ
 
ςψζ
 
ήηΰςωΪθγζςτ
 
έ
 
Ϊγγψζ
 
ΕδώξΧψζ
 
έ
 
ηώιξζύωεψζ
 
εΧζξθ
 
ζξ
 
ξϋημξγηφζςξθ
 «
ΖξαΧ 
³
έ
 «
 ΞζςθωοκΧςετ
³,
Φςωθ
 
ϋεώθμγεΧηζςξθ
 
ηγημγοώψςθμΪ
 
κε
 
κΧξ
 
ςξκϋΦγξ
 
ο
 
ηϋηΧξ
 
ΦϏεθ
 
μογθβύωεθ
 
ςϊωηυτ
 
ϋηγγηφτ
 
εώευζοςΦτ
 
μξθ
 
ςηυτ
 
ωςξκΪςοωε
 
ξϋϊ
 
ςη
 
ζξ
 
ΦϏηυζ
 
ςοζ
 
ευμξθώΧξ
 
ζξ
 
κθγέωηυζ
 
βοκϊωθξ
 
ενξθςΧξτ
 
ςοτ
 
βθξκξώςυώΧξτ
 
ξϋϊ
 
κο
 
ωμεϋςϊκεζξ
 
ώθαηωϋξωςθμΪ
 
ώηκϋϊς
 
μξθ
 
ςοζ
 
Ϊώζοωο
 
ςψζ
 
ςϊϋψζ
 
βθενξιψιέτ
 
ιθξ
 
ςο
 
ρθγηνεζΧξ
 
ςψζ
 
ωυζξζςέωεύζ
 
ςψζ
.
΢η
 
εΧϏξ
 
ξυςϊ
 
ξϋϊ
 
μξθώηφ
 
εθτ
 
μξθώϊζ
,
ϊϏθ
 
ςηυγΪϏθωςηζ
 
ωςηζ
 
 Ξζξςηγθμϊ
 
ΜξζξβΪ
,
ενξθςΧξτ
 
κθξτ
 
εμωςώξςεΧξτ
 
ςοτ
 
Κϋ
ζΪθ
 
Κϋ
ώθΰ
 
μξθ
 
ςοτ
 
ΗκΪβξτ
 
 ΞζςθωυμηρΪζςοωοτ
 (
ο
 
ηϋηΧξ
 
νηβεφεθ
 
ϊγη
 
ςη
 
Ϗώϊζη
 
ςοτ
 
ϋώηωϋξΰύζςξτ
 
ζξ
 
βυωροκεΧ 
 
ξζΰώύϋηυτ
).
 Ξκρϊςεώετ
 
ηθ
 
ηώιξζύωεθτ
,
εϋξζξγξκδΪζψ
,
εΧζξθ
 
βοκθηυώιοκΦζετ
 
μξθ
 
εγειϏϊκεζετ
 
ξϋϊ
 
ςηυτ
 
ήηΰςωΪθγζςτ
.
Ϋϊωη
 
ϋεώΧεώιη
 
εΧζξθ
,
ςη
 
ϊςθ
 
ϊϋψτ
 
ΦϏψ
 
μξςξιώΪπεθ
 
ωςη
 
Μξθ
 
Ο
 
 Ξγέΰεθξ
 
ΐξ
 
Ωε
 
 Ξϋεγευΰεώύωεθ
 
μξθ
 
ωςη
 
΢η
 
ΚΦιθωςη
 
Κυωςθμϊ
,
κξαΧ 
 
κε
 
ξςεγεΧψςηυτ
 
Ϊγγηυτ
 
εώευζοςΦτ
 
μξθ
 
υϋϊςώηρηυτ
,
η
 
Ξβϊγρητ
 
ίΧςγεώ
 
μξθ
 
ηθ
 
ΖξαΧ 
 
βοκθηυώιέΰομξζ
 
μξθ
 
Ϗώοκξςηβηςέΰομξζ
 
ξϋϊ
ςηυτ
 
ήηΰςωΪθγζςτ
.
 ΞυςηΧ 
 
έςξζ
 
ϋηυ
 
μξζϊζθωξζ
 
ςοζ
 
Ϊζηβη
 
ςηυ
 
ίΧςγεώ
 
ωςοζ
 
ενηυωΧξ
 
κΦωψ
 
ςψζ
 
ΫερψςθωκΦζψζ
 
κυωςθμύζ
 
μηθζψζθύζ
 
ωςο
 
ΙεώκξζΧξ
 
ϊϋψτ
 
ςοζ
 
ΜηθζψζΧξ
 
ςοτ
 
ΐηφγοτ
 
μξθ
 
ςοζ
 
ΜηθζψζΧξ
 
ςψζ
 
Δώθγ
,
ςοζ
 
ηϋηΧξ
 
βοκθηφώιοωξζ
 
κΦωψ
 
ςηυ
 
Ιεώκξζθμηφ
 
ςηυτ
 
βθμςφηυ
¿
έςξζ
 
ηθ
 
ήηΰςωΪθγζςτ
 
ϋηυ
 
Ϗώοκξςηβϊςοωξζ
 
ςη
 
ίΧςγεώ
 
κΦωψ
 
ςοτ
 
΢ώΪϋεαξτ
 
ςοτ
 
 ΞιιγΧξτ
 
μξθ
 
Ϊγγψζ
 
Δώεςξζζθμύζ
 
μξθ
 
 Ξκεώθμξζθμύζ
 
ϋοιύζ
 
ϊϋψτ
 
ςοζ
 
΢ώΪϋεαξ
 
Μηυζ
,
Γϊεκϋ
 
ςψζ
 
ήηΰςωΪθγζςτ
,
ο
 
ηϋηΧξ
 
εϋΧωοτ
 
εΧϏε
 
Ϗώοκξςηβηςέωεθ
 
ςοζ
 
ήψωωθμέ
 
ΕϋξζΪωςξωο
.
Ο
 
μξώβθΪ
 
ςοτ
 
ϋηγεκθμέτ
 
κοϏξζέτ
 
ςηυ
 
ίΧςγεώ
 
έςξζ
 
η
 
Ϗοκθμϊτ
 
ιΧιξζςξτ
,
Θ
.
΢α
.
ΡΪώκϋεζ
,
ο
 
ηϋηΧξ
 
εΧϏε
 
Φζξζ
 
 Ξκεώθμξζθμϊ
 
δώξϏΧηζξ
 
ϋηυ
 
εγειϏϊςξζ
 
ξϋϊ
 
ςηυτ
 
ήηΰςωΪθγζςτ
 
κΦωψ
 
ςψζ
 
γξμΦβψζ
 
ςηυτ
,
ςηυτ
 
ΙηυΪώκϋεώιμτ
.
Η
 
Ϋψγ
 
ΙηυΪώκϋεώιμ
,
η
 
ηϋηΧητ
 
Ϗεθώξιψιηφωε
,
κΦϏώθτ
 
φϋξώνοτ
,
ςοζ
 
θβθϊμςοςο
 «
μεζςώθμέ
 
ςώΪϋεαξ
³
ςοτ
 
 Ξκεώθμέτ
,
ςο
 
ΡΦζςεώξγ
 
ήθαΦώδ
,
ςη
 >8>9,
έςξζ
 
ωςη
 
ωυκδηφγθη
 
ςοτ
 
 Ξκεώθμξζθμέτ
 
Θ
.
΢α
.
 Ίζςψτ
 
ο
 
Θ
.
΢α
.
ΡΪώκϋεζ
 
ςηυ
 
ίΧςγεώ
,
ο
 
ηϋηΧξ
 
βθοφΰυζε
 
ςξ
 
ωςώξςϊϋεβξ
 
υϋϊβηυγοτ
 
εώιξωΧξτ
 
ωςη
 
΁ηυωδθςτ
,
έςξζ
,
ωςοζ
 
ϋώξικξςθμϊςοςξ
,
Φζξ
 
ςκέκξ
 
ςοτ
 
ΩςΪζςξώζς
 
 Ίόγ
,
εϋθωέκψτ
 
ςοτ
 
μυώθϊςοςητ
 
ςψζ
 
ήημρΦγγεώτ
,
ξγγΪ
 
ξγοΰθζΪ
 
ο
 
ξυςημώξςηώΧξ
 
ςψζ
 
ήημρΦγγεώ
 
θβώφΰομε
 
ξϋϊ
ςηυτ
 
ήηΰςωΪθγζςτ
.
ΒεΧςε
 
ςη
 
Μξθ
 
Ο 
 
 Ξγέΰεθξ 
 
ΐξ 
 
Ωε 
 
 Ξϋεγευΰεώύωεθ
 
μξθ
 
΢η
 
ΚΦιθωςη
 
Κυωςθμϊ
 
ιθξ
 
Φζξ
 
γεϋςηκεώΦτ
 
ϋξώξωμέζθη
 
ξυςέτ
 
μξθ
 
Ϊγγψζ
 
ξϋϊπεψζ
 
ςοτ
 
ϋξώηφωξτ
 
θωςηώΧξτ
.
Ηθ
 
ήηΰςωΪθγζςτ
 
εϋΧωοτ
 
μξςεΧϏξζ
 
ςξ
 
ΙεώκξζθμΪ
 
ϋώξμςηώεΧξ
 
εθβέωεψζ
 
μξςΪ
 
ςο
 
βθΪώμεθξ
 
μξθ
 
ςψζ
 
βφη
 
ΫξιμϊωκΧψζ
 
ΫηγΦκψζ
 
μξθ
 
Φςωθ
 
ΦγειϏξζ
 
ςο
 
ώηέ
 
ςψζ
 «
ϋγοώηρηώθύζ
³
ϋώητ
 
ςηυτ
 
Ιεώκξζηφτ
 
μξθ
 
ωςηζ
 
Φνψ
 
μϊωκη
.
Ωυκϋςψκξςθμύτ
,
ϊςξζ
 
ηθ
 
ΩυκκξϏθμΦτ
 
βυζΪκεθτ
 
εθωέγΰξζ
 
ωςο
 
ΙεώκξζΧξ
 
δώέμξζ
 
ϊςθ
 
ςξ
 
εώιηωςΪωθξ
 
ςοτ
 
Θ
.
΢α
.
ΡΪώκϋεζ
,
η
 
ϋυώέζξτ
 
ςηυ
 
ϋηγεκθμηφ
 
ειϏεθώέκξςητ
 
ςηυ
 
ίΧςγεώ
,
βεζ
 
εΧϏξζ
 
ϏςυϋοΰεΧ 
 
ξϋϊ
 
ςηυτ
 
κξαθμηφτ
 
δηκδξώβθωκηφτ
 
ξγγΪ
 
ηφςε
 
μξθ
 
ςξ
 
εώιηωςΪωθξ
 
ςοτ
 
Ρηώζς
 
εζϊτ
 
ξμϊκο
 
ΫερψςθωκΦζηυ
 
υϋηωςοώθμςέ
 
ςηυ
 
ίΧςγεώ
.
΢ξ
 
Ϊγγξ
 
εώιηωςΪωθξ
 
εμεΧ 
 
μηζςΪ
 
εΧϏξζ
 
μξςεβξρθωςεΧ 
 
ξϋϊ
 
ςθτ
 
εϋθβώηκΦτ
 
δηκδξώβθωκηφ
.
 ΀ςωθ
 
ο
 
βφζξκο
 
ϋΧωψ
 
ξϋϊ
 
ςηζ
 
Ξβϊγρη
 
ίΧςγεώ
,
ιθξ
 
γηιξώθξωκϊ
 
ςψζ
 
ΫερψςθωκΦζψζ
,
έςξζ
 
η
 
ΗΧμητ
 
ςψζ
 
ήηΰςωΪθγζς
,
ξυςέ
 
ο
 «
Εδώξόμέ
³
ιώξκκέ
 
ξΧκξςητ
 
ο
 
ηϋηΧξ
 
ξνθύζεθ
 
ζξ
 
υϋηωςοώΧαεθ
 
μξθ
 
ζξ
 
ϋώηωςξςεφεθ
 
ςοζ
 
Εδώξόμέ
 
ϋΧωςο
 
μξθ
 
ςη
 
γξϊ
.
Ωςοζ
 
ϋώξικξςθμϊςοςξ
 
Ϗώοωθκηϋηθηφζ
 
μξθ
 
ξοβθξωςθμύτ
 
μξμηκεςξϏεθώΧαηζςξθ
 
ςηζ
 
Εδώξόμϊ
 
γξϊ
 
ιθξ
 
ςθτ
 
βθμΦτ
 
ςηυτ
 
ρώθμθξωςθμΦτ
 
εϋθβθύνεθτ
.
Ηθ
 
ήηΰςωΪθγζς
,
ϊϋψτ
 
ηθ
 
ΫερψςθωκΦζηθ
 
ιεζθμΪ
,
ρΦώηζςξθ
 
ωςο
 
κΪαξ
 
ςψζ
 
ΕδώξΧψζ
 
κε
 
ϋξζςεγέ
 
ϋεώθρώϊζοωο
.
ΕΧζξθ
,
ωξζ
 
ςηυτ
 
υϋϊγηθϋηυτ
 
ςηυ
 
ϋξιμηωκΧηυ
 
ϋγοΰυωκηφ
,
ξϋγύτ
 
μηϋΪβθ
 
ιθξ
 
ζξ
 
Ϗώοωθκηϋηθοΰηφζ
 
ύωςε
 
ζξ
 
ϋώηψΰοΰεΧ 
 
ο
 
ξςαΦζςξ
 
ςηυ
 
ϋξιμηωκΧηυ
 
εγΦιϏηυ
 
μξθ
 
ςοτ
 
εϋθμώΪςοωοτ
 
ξϋϊ
 
Φζξ
 
βΧμςυη
 
εζβηιξκθμύζ
 
ιώξκκύζ
 
ξΧκξςητ
,
ιηζθκηϋηθοκΦζψζ
 
κε
 
εώϋεςηεθβέ
 
ιεζεςθμϊ
 
μύβθμξ
,
ιζψωςϊ
 
ωςηυτ
 
εώευζοςΦτ
 
ψτ
 
ηθ
 
ΫερψςθωκΦζηθ
.
ΫώΪικξςθ
,
ηθ
 
ΫερψςθωκΦζηθ
 
ΦϏηυζ
 
ςϊωη
 
ξϋϊγυςο
 
εκκηζέ
 
κε
 
ςο
 
ιώξκκέ
 
ξΧκξςητ
,
ενξθςΧξτ
 
ξυςηφ
 
ςηυ
 
εώϋεςηεθβηφτ
 
ιεζεςθμηφ
 
μύβθμξ
,
ύωςε
 
βεζ
 
υϋέώϏε
 
ςώϊϋητ
 
μΪϋηθητ
 
ωξζ
 
ςη
 
ίΧςγεώ
 
ζξ
 
ξζΦγΰεθ
 
ωςοζ
 
ενηυωΧξ
 
ωε
 
ςϊωη
 
αψςθμΦτ
 
ωυιμυώΧετ
 
ιθξ
 
ςηυτ
 
ΫερψςθωκΦζηυτ
,
εμςϊτ
 
μξθ
 
ξζ
 
Ϊζομε
 
ωε
 
εώϋεςηεθβέ
 
ιώξκκέ
 
ξΧκξςητ
.
ΕΪζ
 
μηθςΪνεςε
 
ξγγηφ
 
ωε
 
ξυςέ
 
ςοζ
 
θωςηωεγΧβξ
 
ΰξ
 
βεΧςε
 
ϋψτ
 
ο
 
Χβθξ
 
ιώξκκέ
 
ξΧκξςητ
 
μώξςθΦςξθ
 
ωε
 
ΰΦωεθτ
 
δξωθγθμέτ
,
ξώθωςημώξςθμέτ
,
ηθμηζηκθμέτ
,
ϋηγθςθμέτ
,
ωςώξςθψςθμέτ
 
μξθ
 
ΚΚΕ
 
θωϏφητ
 
ωςηζ
 
μϊωκη
 
ιθξ
,
μυώθηγεμςθμΪ
,
ϏθγθΪβετ
 
Ϗώϊζθξ
.
 Ξυςέ
 
εΧζξθ
 
ο
 
ιώξκκέ
 
ξΧκξςητ
 
ϋηυ
 
ΦϏεθ
 
εϋθβεΧνεθ
 
ΗΓΗΥΩ
 
ςηυτ
 24
εμ
 
ςψζ
 
ΫώηΦβώψζ
 
ςψζ
 
ΟζψκΦζψζ
 
Ϋηγθςεθύζ
 
ξϋϊ
 
ςηζ
 
΢αψώςα
 
ΗυΪωθζιμςηζ
 
ςη
 >?08
μξθ
 
Φμςηςε
.
ΕΧζξθ
 
ο
 
ιώξκκέ
 
ξΧκξςητ
 
ςηυ
 
ώξιβξΧψτ
 
ευζηηφκεζηυ
 
ιθξ
 
ζξ
 
μεώβΧωεθ
 
ςθτ
 
εμγηιΦτ
 
ςηυ
 4;;;,
΢αψώςα
 
Ι
.
Κϋηυτ
.
Ηθ
 
οιΦςετ
 
ςηυ
 
ΒευςΦώηυ
 
ΫξιμηωκΧηυ
 
ΫηγΦκηυ
,
ήηφωδεγς
,
΢ωύώςωθγ
 
μξθ
 
ΩςΪγθζ
,
έςξζ
 
ςοτ
 
ξυςέτ
 
ιώξκκέτ
 
ξΧκξςητ
 
μξθ
 
εϋΧωοτ
 
ΕγευΰεώηςΦμςηζετ
 
μξθ
 
ΩξςξζθωςΦτ
.
Ο
 
Ϗεθώξιύιοωέ
 
ςηυτ
 
ωςη
 
βοκϊωθη
 
ξνΧψκξ
 
μξθ
 
ηθ
 
ϋηγεκθμΦτ
 
ϋώηωϋΪΰεθετ
 
ςψζ
 
Ϗψώύζ
 
ςηυτ
 
Ϗώοκξςηβηςέΰομξζ
,
ξϋϊ
 
ςηυτ
 
ήηΰςωΪθγζςτ
 
μξθ
 
Ϊγγετ
 
ιώξκκΦτ
 
ξΧκξςητ
 
ςψζ
 
ΫερψςθωκΦζψζ
.
 
ΖςΦθδθζς
 
΁θμ
 -
 Έςξζ
 
η
 
ίΧςγεώ
 
Φζξτ
 
ήηΰςωΪθγζς
.bgi
 
ΖΕΗ
 
ΕΓΓΟΖ
< `ttp<//megejj`m.djgospgt.igf

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->