Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Trac Nghiem TMDT - K42

Trac Nghiem TMDT - K42

Ratings: (0)|Views: 9|Likes:
Published by Cóc Đại Hiệp

More info:

Published by: Cóc Đại Hiệp on Dec 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/09/2011

pdf

text

original

 
 1
c©u hái tr¾c nghiÖm th−¬ng m¹i ®iÖn tö – K42 KTNT
C©u 1. C¸ch gäi no KH¤NG ®óng b¶n chÊt th−¬ng m¹i ®iÖn tö a. Online trade (Th−¬ng m¹i trùc tuyÕn)b. Cyber trade (Th−¬ng m¹i ®iÒu khiÓn häc)c. Electronic Business (Kinh doanh ®iÖn tö)d. C¸c c©u tr¶ lêi trªn ®Òu ®óngTr¶ lêi: DC©u 2. "Th−¬ng m¹i ®iÖn tö l tÊt c¶ ho¹t ®éng trao ®æi th«ng tin, s¶n phÈm, dÞch vô, thanh to¸n… th«ng quac¸c ph−¬ng tiÖn ®iÖn tö nh− m¸y tÝnh, ®−êng d©y ®iÖn tho¹i, internet v c¸c ph−¬ng tiÖn kh¸c". §©y lTh−¬ng m¹i ®iÖn tö nh×n tõ gãc ®é:a. TruyÒn th«ngb. Kinh doanhc. DÞch vôd. M¹ng InternetTr¶ lêi: AC©u 3. “Th−¬ng m¹i ®iÖn tö l viÖc øng dông c¸c ph−¬ng tiÖn ®iÖn tö v c«ng nghÖ th«ng tin nh»m tù ®éngho¸ qu¸ tr×nh v c¸c nghiÖp vô kinh doanh”. §©y l Th−¬ng m¹i ®iÖn tö nh×n tõ gãc ®é:a. TruyÒn th«ngb. Kinh doanhc. DÞch vôd. M¹ng InternetTr¶ lêi: BC©u 4. “Th−¬ng m¹i ®iÖn tö l tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng mua b¸n s¶n phÈm, dÞch vô v th«ng tin th«ng qua m¹ngInternet v c¸c m¹ng kh¸c”. §©y l Th−¬ng m¹i ®iÖn tö nh×n tõ gãc ®é:a. TruyÒn th«ngb. Kinh doanhc. DÞch vôd. M¹ng InternetTr¶ lêi: DC©u 5. Theo c¸ch hiÓu chung hiÖn nay, Th−¬ng m¹i ®iÖn tö l viÖc sö dông .... ®Ó tiÕn hnh c¸c ho¹t ®éngth−¬ng m¹i.a. Internetb. C¸c m¹ngc. C¸c ph−¬ng tiÖn ®iÖn tö d. C¸c ph−¬ng tiÖn ®iÖn tö v m¹ng InternetTr¶ lêi: DC©u 6. ChØ ra yÕu tè KH¤NG ph¶i lîi Ých cña Th−¬ng m¹i ®iÖn tö a. Gi¶m chi phÝ, t¨ng lîi nhuËnb. DÞch vô kh¸ch hng tèt h¬nc. Giao dÞch an ton h¬nd. T¨ng thªm c¬ héi mua, b¸nTr¶ lêi: CC©u 7. ChØ ra yÕu tè KH¤NG ph¶i l lîi Ých cña Th−¬ng m¹i ®iÖn tö a. Kh¸ch hng cã nhiÒu sù lùa chän h¬nb. T¨ng phóc lîi x héic. Khung ph¸p lý míi, hon chØnh h¬nd. TiÕp cËn nhiÒu thÞ tr−êng míi h¬nTr¶ lêi: C
 
 2C©u 8. ChØ ra yÕu tè KH¤NG ph¶i h¹n chÕ cña Th−¬ng m¹i ®iÖn tö a. VÊn ®Ò an tonb. Sù thèng nhÊt vÒ phÇn cøng, phÇn mÒmc. V¨n ho¸ cña nh÷ng ng−êi sö dông Internetd. Thãi quen mua s¾m truyÒn thèngTr¶ lêi: CC©u 9. ChØ ra yÕu tè KH¤NG thuéc h¹ tÇng c«ng nghÖ th«ng tin cho Th−¬ng m¹i ®iÖn tö a. HÖ thèng m¸y tÝnh ®−îc nèi m¹ng v HÖ thèng c¸c phÇn mÒm øng dông Th−¬ng m¹i ®iÖn tö b. Ngnh ®iÖn lùcc. HÖ thèng c¸c ®−êng truyÒn Internet trong n−íc v kÕt nèi ra n−íc ngoid. TÊt c¶ c¸c yÕu tè trªnTr¶ lêi: DC©u 10. Thnh phÇn no KH¤NG trùc tiÕp t¸c ®éng ®Õn sù ph¸t triÓn Th−¬ng m¹i ®iÖn tö a. Chuyªn gia tin häcb. D©n chóngc. Ng−êi biÕt sö dông Internetd. Nh kinh doanh th−¬ng m¹i ®iÖn tö Tr¶ lêi: D©n chóngC©u 11. YÕu tè no t¸c ®éng trùc tiÕp nhÊt ®Õn sù ph¸t triÓn Th−¬ng m¹i ®iÖn tö a. NhËn thøc cña ng−êi d©nb. C¬ së ph¸p lýc. ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn Th−¬ng m¹i ®iÖn tö d. C¸c ch−¬ng tr×nh ®o t¹o vÒ Th−¬ng m¹i ®iÖn tö Tr¶ lêi: B (lËp luËn ng−îc l¹i, nÕu thiÕu c¸i g× th× TM§T khã ph¸t triÓn nhÊt hiÖn nay)C©u 12. Trong c¸c yÕu tè sau, yÕu tè no quan träng nhÊt ®èi víi sù ph¸t triÓn TM§T a. C«ng nghÖ th«ng tinb. Nguån nh©n lùcc. M«i tr−êng ph¸p lý, kinh tÕ d. M«i tr−êng chÝnh trÞ, x héiTr¶ lêi: A - C«ng nghÖ th«ng tin, c¸c yÕu tè cßn l¹i trong Th−¬ng m¹i truyÒn thèng còng quan träng nh− thÕ C©u 13. ChØ ra lo¹i h×nh KH¤NG ph¶i giao dÞch c¬ b¶n trong Th−¬ng m¹i ®iÖn tö a. B2Bb. B2Cc. B2Gd. B2ETr¶ lêi: D - Kh«ng ph¶i B2E m l G2CC©u 14. ChØ ra thnh phÇn cña AIDA trong Marketing ®iÖn tö ®−îc gi¶i thÝch ch−a ®ónga. A - Website ph¶i thu hót sù chó ý cña ng−êi xemb. I - Website ®−îc thiÕt kÕ tèt, dÔ t×m kiÕm, dÔ xem, nhanh chãng, th«ng tin phong phó…c. D - Cã c¸c biÖn ph¸p xóc tiÕn ®Ó t¹o mong muèn mua hng
 
: gi¶m gi¸, qu tÆngd. A - Form mÉu ®Ñp, tiÖn lîi, an ton ®Ó kh¸ch hng thùc hiÖn mua dÔ dngTr¶ lêi: D - ch−a ®ñ, tÊt c¶ c¸c biÖn ph¸p hç trî thùc hiÖn ®¬n hng qua m¹ngC©u 15. ChØ ra ho¹t ®éng CH¦A hon h¶o trong Th−¬ng m¹i ®iÖn tö a. Hái hngb. Cho hngc. X¸c nhËnd. Hîp ®ångTr¶ lêi: DC©u 16. §èi t−îng no KH¤NG ®−îc phÐp ký kÕt hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th−¬ng qua m¹ng
 
 3a. Doanh nghiÖp XNKb. Doanh nghiÖpc. C¸ nh©nd. Ch−a cã quy ®Þnh râ vÒ ®iÒu nyTr¶ lêi: DC©u 17. Nguyªn t¾c no phæ biÕn h¬n c¶ ®Ó h×nh thnh hîp ®ång ®iÖn tö a. NhËn ®−îc x¸c nhËn l ® nhËn ®−îc chÊp nhËn ®èi víi cho hngb. Thêi ®iÓm chÊp nhËn ®−îc göi ®i, dï nhËn ®−îc hay kh«ngc. Thêi ®iÓm nhËn ®−îc chÊp nhËn hay göi ®i tuú c¸c n−íc quy ®Þnhd. Thêi ®iÓm x¸c nhËn ® nhËn ®−îc chÊp nhËn ®−îc göi ®iTr¶ lêi: A l ch¾c ch¾n nhÊt v do thêi gian göi nhËn gÇn nh− tøc thêi nªn nguyªn t¾c ny nªn ®−îc ¸p dông®Ó ®¶m b¶o b×nh ®¼ng gi÷a hai bªnC©u 18. Néi dung g× cña hîp ®ång ®iÖn tö KH¤NG kh¸c víi hîp ®ång truyÒn thènga. §Þa chØ c¸c bªnb. Quy ®Þnh vÒ thêi gian, ®Þa ®iÓm cña giao dÞchc. Quy ®Þnh vÒ thêi gian, ®Þa ®iÓm h×nh thnh hîp ®ångd. Quy ®Þnh vÒ c¸c h×nh thøc thanh to¸n ®iÖn tö Tr¶ lêi: AC©u 19. ChØ ra yÕu tè KH¤NG ph¶i ®Æc ®iÓm cña ch÷ ký ®iÖn tö a. B»ng chøng ph¸p lý
 
: x¸c minh ng−êi lËp chøng tõ b. Rng buéc tr¸ch nhiÖm
 
: ng−êi ký cã tr¸ch nhiÖm víi néi dung trong v¨n b¶nc. §ång ý
 
: thÓ hiÖn sù t¸n thnh v cam kÕt thùc hiÖn c¸c nghÜa vô trong chøng tõ d. Duy nhÊt
 
: chØ duy nhÊt ng−êi ký cã kh¶ n¨ng ký ®iÖn tö vo v¨n b¶nTr¶ lêi: D - kh«ng ph¶i chØ duy nhÊt mét ng−êi cã kh¶ n¨ng sö dông ch÷ ký sè ho¸ ®ãC©u 20. VÊn ®Ò g× N£N chó ý nhÊt khi sö dông Ch÷ ký sè ho¸a. X¸c ®Þnh chÝnh x¸c ng−êi kýb. L−u gi÷ ch÷ ký bÝ mËtc. N¾m ®−îc mäi kho¸ c«ng khaid. BiÕt ®−îc sù kh¸c nhau gi÷a luËt ph¸p c¸c n−íc vÒ ch÷ ký ®iÖn tö Tr¶ lêi: D - ®Ó tr¸nh tranh chÊp xÈy raC©u 21. §Ó thùc hiÖn c¸c giao dÞch ®iÖn tö (B2B) c¸c bªn cÇn cã b»ng chøng ®¶m b¶o ch÷ ký trong hîp ®ång®iÖn tö chÝnh l cña bªn ®èi t¸c m×nh ®ang tiÕn hnh giao dÞch. §Ó ®¶m b¶o nh− vËy cÇna. Cã c¬ quan qu¶n lý nh n−íc ®¶m b¶ob. Cã tæ chøc quèc tÕ cã uy tÝn ®¶m b¶oc. Cã ng©n hng lín, cã uy tÝn, tiÒm lùc ti chÝnh lín ®¶m b¶od. Cã tæ chøc trung gian, cã uy tÝn, cã kh¶ n¨ng ti chÝnh ®¶m b¶oTr¶ lêi: DC©u 22. B−íc no trong quy tr×nh sö dông vËn ®¬n ®−êng biÓn ®iÖn tö sau l KH¤NG ®ónga. Ng−êi chuyªn chë sau khi nhËn hng sÏ so¹n th¶o vËn ®¬n ®−êng biÓn d−íi d¹ng th«ng ®iÖp ®iÖn tö/d÷ liÖub. Ng−êi chuyªn chë ký b»ng ch÷ ký sè v göi cho ng−êi göi hng th«ng qua trung t©m truyÒn d÷ liÖuc. Ng−êi göi hng göi m kho¸ bÝ mËt cho ng−êi nhËn hngd. Ng−êi göi hng göi tiÕp m kho¸ bÝ mËt cho ng©n hngTr¶ lêi: C - th−êng th× ng©n hng göi cho ng−êi nhËn sau khi ng−êi nhËn thanh to¸nC©u 23. Ph−¬ng tiÖn thanh to¸n ®iÖn tö no ®−îc dïng phæ biÕn nhÊta. ThÎ tÝn dôngb. ThÎ ghi nî c. ThÎ th«ng minhd. TiÒn ®iÖn tö 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->